shkaqet pasojat e r nies s rendit
Download
Skip this Video
Download Presentation
Shkaqet & Pasojat e Rënies së Rendit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Shkaqet & Pasojat e Rënies së Rendit - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

300 DITËT. RAMA - META. Rilindje e Krimit. Shembje e Rendit. Shkaqet & Pasojat e Rënies së Rendit. Arben Ristani Anëtar i Komisionit të Sigurisë. 300 DITËT. RAMA - META. Rilindje e Krimit. Shembje e Rendit. KARAKTERISTIKAT DALLUESE TË REFORMËS RILINDASE MUND TË PËRMBLIDHEN NË:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Shkaqet & Pasojat e Rënies së Rendit' - duer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
shkaqet pasojat e r nies s rendit
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

Shkaqet & Pasojat e Rënies së Rendit

Arben Ristani

Anëtar i Komisionit të Sigurisë

slide2
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

KARAKTERISTIKAT DALLUESE TË REFORMËS RILINDASE MUND TË PËRMBLIDHEN NË:

 • Paligjshmëri
 • Shndërimi Policisë së Shtetit në polici të partisë
 • Kriminalizim të Policisë
 • Klientelizëm
 • Mungesë profesionalizmi
 • Mungesë përvoje dhe humbje e lidhjeve me terenin.
 • Shpërqëndrimiifokusittëpunës
lidhur me ndryshimet strukturore
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

LIDHUR ME NDRYSHIMET STRUKTURORE

Sipas ligjit duhej që:  departamentet, drejtoritë qendrore, drejtoritë rajonale të kufirit dhe migracionit, si dhe organet e repartet autonome të kishin  propozuar projekt-struktura organizative të struturave të tyre, por nuk ka ndodhur.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit nuk ka ngritur me urdhër grup pune për përgatitjen e ndryshimeve të strukturës organizative të Policisë

Ministria e Brendshme pretendon se ka bërë ndryshime strukturore në organizimin e Policisë, por gjendja rezulton ndryshe.

lidhur me ndryshimet strukturore1
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

LIDHUR ME NDRYSHIMET STRUKTURORE

Grupi i Politikave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit nuk  ka dhënë miratimin e tij për propozimet e bëra për ndryshimin strukturor.

Nuk është bërë këshillim me Sindikatën e Policisë, për të marrë në konsideratë reflektimet e saj mbi ndryshimet strukturore të propozuara.

Ministria e Brendshme pretendon se ka bërë ndryshime strukturore në organizimin e Policisë, por gjendja rezulton ndryshe.

slide5
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

 • Rezulton se janëshkurtuar80 funksioneorganikenëstrukturën e DrejtorisësëForcëssëPosaçme, tëcilatkanësjellëedheuljetëndjeshmetëtreguesvetëluftëskundërkrimittëorganizuar.
 • Kashkurtimenëlimitinorganiktëstrukturavenëshërbimetpolicoretëluftëskundërkrimittëorganizuar, krimevetërënda, krimitekonomiko-financiar, terrorit, krimevekibernetike, duke ulurndjeshëmefektivitetin e tyrenëevidentimindhegoditjen e këtyrevepravepenale
slide6
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

 • Nëkomisariatet e mëdhatëvendit rezulton se janëpërfshirënëstrukturëngatreshefakrimesh, e cilamundtësjellshpërqendrimtëshërbimevendajpublikutdhemospërcaktimtëpërgjegjësive/rolevetëndarapërsecilinprejtyre.
 • Kjorrezikonseriozishttësjellhumbjen e kontrollitmbiterritorindheuljen e ndjeshmetëpërformancësnëpunëtëstrukturavevendoretëPolicisësëShtetit.
 • Gjithashtu, u shkurtuanburimetnjerëzorenëstrukturat e AnalizëssëInformacionitKriminaldhemenaxhimittëSistemittëMenaxhimittëInformacionitKriminal MEMEX.
slide7
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

B) Mbi Lirimet nga Detyra

Shembje e Rendit

Janë larguar nga Policia e Shtetit 403 punonjës deri në Janar të 2014

Sipas gradave, këto të larguar ndahen si më poshtë vijon:

slide8
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

TË LIRUAR PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT TË STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË POLICISË, SIPASGRADAVE

slide9
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

2. TË LIRUAR PËR SHKAK TË SHKURTIMIT TË FUNKSIONITORGANIK, SIPAS GRADAVE

slide10
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

3. TË LIRUAR PËR SHKAK TË RIPRANIMIT NË KUNDËRSHTIM ME LIGJIN, SIPAS GRADAVE

slide11
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

slide12
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

LËVIZJET NË POLICI KANË NDODHUR ÇDO DITË, POR NË DISA PREJ TYRE REZULTON QË TË JENË LARGUAR BRENDA DITËS MË SHUMË SE 10 PUNONJËS DHE KONKRETISHT:

slide13
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

MBI PROFESIONALIZIMIN E PUNONJËSVE TË POLICISË TË LARGUAR NGA DETYRA

Performanca e Policisë së Shtetit është e lidhur drejtpërdrejtë me profesionalizmin e punonjësve të Policisë së Shtetit.

Të gjithë punonjësit e policisë të larguar nga detyra, kishin formimin e nevojshëm arsimor për të ushtruar me sukses detyrat e tyre.

slide14
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

MBI PROFESIONALIZIMIN E PUNONJËSVE TË POLICISË TË LARGUAR NGA DETYRA

Një pjesë e konsiderueshme e punonjësve të policëve të larguar (kryesisht niveli drejtues i policisë), kanë përfunduar minimalisht 2 fakultete. Gjithashtu, gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës ato ishin trajnuar brenda dhe jashtë vendit.

Asnjë prej të larguarve nga puna në nivelin e lartë drejtues nuk rezulton nga dokumentet të jetë larguar për shkak të performancës së dobët, arsimit apo trajnimit të pamjaftueshëm apo për më tepër për shkelje të ligjit.

slide15
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

MBI DEKAPITIMIN E POLICISË SË SHTETIT

Vetëm gjatë këtyre 3 muajve është larguar nga detyra e gjitha kupola drejtuese e Policisë së Shtetit, drejtuesit e policisë në të 12 qarqet, si dhe Shefat e Komisariateve në pothuaj të gjitha komisariatet në vend (51 Shefa Komisariati)

Nga 51 punonjës policie të emëruar në detyrën e Shefit të Komisariatit rezulton se 17 prej tyre janë ripranuar në Polici, ndërkohë që 34 prej tyre janë ngritur në detyrë.

Të dhënat zyrtare tregojnë se21 Shefa të Komisaritit nuk përmbushin kriterin e gradës për emerimin e tyre në këtë detyrë.

Shkarkimi i 12 drejtorëve të policisë në Qarqe rezulton të jetë bërë brenda një ditë dhe konkretisht në datën 09.10.2013.Asnjë nga 12 drejtuesit e lartë të Policisë së Shtetit nuk përmbushte kriterin e gradës për emerimin e tij në këtë detyrë.

slide16
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

C)Mbi Emërimet dhe Ripranimet në Policinë e Shtetit

Gjatë periudhës 09.09.2013 – 31.01.2014 

Konkretisht,  rezulton se janë kryer 122 emërime të reja, si dhe janë realizuar 248 ripranime në polici. Konkretisht:

slide17
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

MBI RIKTHIMIN NË DETYRË TË PERSONAVE TË LARGUAR PËR SHKAK TË DYSHIMEVE TË PËRFSHIRJES SË TYRE NË VEPRIMTARI KRIMINALE DHE/OSE AKTE KORRUPTIVE

Disa prej të ripranuarve në Policinë e Shtetit, në periudhën në fjalë, janë larguar nga policia e shtetit gjatë periudhës që në pushtet ka qënë po PS.

Largimi i tyre në atë kohë është bërë sepse SHKB ka paraqitur dyshime të forta për përfshirjen e tyre në trafiqe të të gjitha llojeve, abuzime me detyrën dhe korrupsion.

slide18
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

MBI RIKTHIMIN NË DETYRË TË PERSONAVE TË LARGUAR PËR SHKAK TË DYSHIMEVE TË PËRFSHIRJES SË TYRE NË VEPRIMTARI KRIMINALE DHE/OSE AKTE KORRUPTIVE

Ish drejtuesit (Ministri dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë) e Policisë së Shtetit në Prill 2005, punën e këtyre punonjësve të policisë në funksione drejtuese e përcaktonin me terma të tillë si “Sëmundje e Rëndë” dhe “Vdekjeprurëse” për Policinë e Shtetit.

Një pjesë tjetër e të ripranuarve ka të njëjtën histori, por më të vonshme në kohë.

slide19
300 DITËT

RAMA - META

Rilindje e Krimit

Shembje e Rendit

D)MBI TRANSFERIMET DHE ULJET NË GRADË

Gjatë periudhës 15.09.2013 – 31.01.2014 

rezulton të jenë transferuar nga detyra rreth 1100 punonjës policie dhe të jenë ulur në gradë 124 punonjës policie.

ad