Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012
Download
1 / 16

Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte Komunikācijas zinātnes studiju nodaļa Reģionālo un vietējo televīziju niša nacionālā mediju vidē: Latvijas situācijas analīze. Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012. PĒTĪJUMA MĒRĶIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Autore: Bak . sc . soc. Kristīna Putinceva Rīga 2012' - drake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autore bak sc soc krist na putinceva r ga 2012

Latvijas UniversitāteSociālo zinātņu fakultāteKomunikācijas zinātnes studiju nodaļaReģionālo un vietējo televīziju niša nacionālā mediju vidē: Latvijas situācijas analīze

Autore: Bak. sc. soc. Kristīna Putinceva

Rīga

2012


P t juma m r is
PĒTĪJUMA MĒRĶIS

Izpētot Latvijas vietējo un reģionālo televīziju nozari, noskaidrot, kāda ir to niša Latvijā un, identificējot nozares aktuālās problēmas un tendences, sniegt daudzpusīgu ieskatu pastāvošajā situācijā


Hipot ze
HIPOTĒZE

Latvijas reģionālo un vietējo televīziju niša ir apdraudēta


Reģionālās TV (aptver ne mazāk kā 20% valsts teritorijas) un vietējās (aptver mazāk nekā 20%) ir nacionālo TV kanālu mikro modeļi:

veido ziņu izlaidumus, autorraidījumus un pārraida tos šaurākai auditorijai, kuras lielums atkarīgs no tehniskā nodrošinājuma un apraides zonas


Re ion l s un viet j s tv latvij rad s 20 gs devi desmito gadu vid
Reģionālās un vietējās TV Latvijā radās 20. gs. deviņdesmito gadu vidū

2000. gads

2012. gads

Kopš 2000. gada darbību turpina 15 vietējās un reģionālās TV raidorganizācijas

NEPLP apraides atļaujas izsniegusi kopumā 24 vietējām un reģionālajām TV raidorganizācijām, no kurām aptuveni 10 pēc 2010. gada darbību pārtraukušas

 • Latvijas teritorijā raida 25 vietējās un reģionālās televīzijas raidorganizācijas

  01.06.2010 – Latvijā analogo apraidi nomaina ciparu apraide (paredz ES direktiva)


IEROBEŽO deviņdesmito gadu vidū izstrādes izmaksas – reģ. un vietējās TV nespēj konkurēt ar nacionālajiem TV kanāliem – ne komerciālajiem, ne sabiedriskajiem, kas savas izmaksas sadala uz plašāku auditoriju

FINANSĒJUMA AVOTI:

pašvaldību dotācijas (vai varas rupors?);

sabiedriskais pasūtījums;

reklāmas pakalpojumi;

abonentmaksas


Re ion lo un viet jo tv veidot satura p rraid ana nacion lajos tv kan los
REĢIONĀLO UN VIETĒJO TV VEIDOTĀ SATURA PĀRRAIDĪŠANA NACIONĀLAJOS TV KANĀLOS

 • LTV1 raidījums „Šodien Latvijā un pasaulē” , kurā iekļauti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotie sižeti

 • LNT raidījums „Šodien novados”

 • LTV7 vietējām un reģionālajām TV atvēlētie raidlaiki virszemes apraidē. Visos raidlaikos reģionālās un vietējās TV raida vienlaikus katra savā apraides zonā

 • Sadarbība ar nacionālajiem TV kanāliem, veidojot ziņu sižetus vai video materiālus par svarīgiem notikumiem, kas notiek attālākos reģionos.


Re ion lo un viet jo tv p rst vju aptaujas anal ze
REĢIONĀLO UN VIETĒJO TV PĀRSTĀVJU APTAUJAS ANALĪZE NACIONĀLAJOS TV KANĀLOS

 • Tehniskais nodrošinājums tiek vērtēts neviennozīmīgi – no «samērā novecojis» līdz «ļoti labs»

 • Attīstību saista ar tehnoloģijām, raidīšanas iespējām un sabiedrisko pasūtījumu

 • 3 televīziju pārstāvji atzīst, ka digitalizācija bijis nevis bremzējošs faktors, bet otrādi – veicinājis attīstību – uzlabojusies satura kvalitāte, jo raidījumi redzami visā reģionā nevis tikai novada teritorijā


 • Kritizē kopš 01.02.2011 pastāvošo LTV7 «logu» sistēmu. Iemesli: neizdevīgie raidlaiki, nepieciešamība saīsināt programmas garumu, raidlaiku atcelšana no LTV7 puses, piem., sporta notikumu translāciju dēļ

 • NEPLP vērtējums – atsevišķu TV pārstāvji noskaņoti negatīvi:

  Jārisina komunikācijas problēmas un pārmet autoritatīvu komunikācijas stilu

  «NEPLP darbs ticis vērsts uz reģionālo TV iznīcināšanu!»

  «NEPLP uzskata, ka pašvaldībām pieredošās TV nav vērā ņemamas.»

  «Korupcija ir sadragājusi valsts reģionālo TV nozari.»


Jaun s neplp uzdevumi
JAUNĀS NEPLP UZDEVUMI sistēmu. Iemesli: neizdevīgie raidlaiki, nepieciešamība saīsināt programmas garumu, raidlaiku atcelšana no LTV7 puses, piem., sporta notikumu translāciju dēļ

 • Sabiedriskā pasūtījuma paplašināšana

 • LTV7 raidlaiku pārskatīšana

 • Palīdzība darbinieku profesionālajā sagatavošanā un apmācībā

 • Komunikācijas stila pilnveidošana


P r viet jo un re ion lo tv nozari atbild g neplp locek a ivara zviedra pl ni
PĀR VIETĒJO UN REĢIONĀLO TV NOZARI ATBILDĪGĀ NEPLP LOCEKĻA IVARA ZVIEDRA PLĀNI

 • Palielināt finansējumu novadu ziņu veidošanai sabiedriskā pasūtījuma ietvaros

 • Veicināt reģionālo un vietējo TV radošo cilvēku potenciālu, piesaistot studentus un īstenojot TV darbinieku mūžizglītības programmas

 • Izveidot mediju jaunrades fondu

 • Daudzveidot vietējo un reģionālo TV raidīšanas iespējas


«Mazās TV ir unikālas raidorganizācijas, kas izturējušas laika pārbaudi un spējušas saglabāt savu individualitāti, nepakļaujoties masu standartizācijai, un tām jāturpina strādāt, jo līdzvērtīgu saturu neviens cits medijs nespēj piedāvāt.» I. Zviedris

«Pašreizējos apstākļos vietējām un reģionālajām TV ir maz iespēju strādāt – vairums no tām pastāv tikai TV komandas hobija līmenī.» D. Mjartāns

«Vairums reģionālo un vietējo TV nestrādā pietiekamā kvalitātē, tāpēc to darbības modelis jāpārveido līdzīgi, kā tas ir Igaunijā – sabiedriskajai TV jāveido savi korespondentu punkti visos novados.» Ā. Kleckins


Latvijas viet jo un re ion lo tv ni a
LATVIJAS VIETĒJO UN REĢIONĀLO TV NIŠA izturējušas laika pārbaudi un spējušas saglabāt savu individualitāti, nepakļaujoties masu standartizācijai, un tām jāturpina strādāt, jo līdzvērtīgu saturu neviens cits medijs nespēj piedāvāt.»

Toreiz un tagad:

 • regulāra unikāla satura producēšana un pārraidīšana, ko nacionālajiem TV kanāliem veidot nav ekonomiski izdevīgi

 • novadu iedzīvotāju informēšana un izglītošana

 • Latvijas iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm dažādos reģionos

 • Nacionālās informatīvās telpas uzturēšana

 • Saiknes uzturēšana ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem


Jauns posms
JAUNS POSMS - izturējušas laika pārbaudi un spējušas saglabāt savu individualitāti, nepakļaujoties masu standartizācijai, un tām jāturpina strādāt, jo līdzvērtīgu saturu neviens cits medijs nespēj piedāvāt.»

2012. gada jūnijā darbu sāka Latvijas Reģionu televīzija (Re:TV) -

14 reģionālās un vietējās TV piedāvā vienotu programmu ar ikdienas ziņām un autorraidījumiem no visiem Latvijas novadiem. Ik dienas skatāma sešu stundu oriģinālprogramma.

Re:TV skatāma:

Lattelecom Interaktīvajā TV un virszemes TV Ekonomiskajā pakā; tiešraidē interneta mājas lapā


Ieteikumi turpm kiem nozares p t jumiem
IETEIKUMI TURPMĀKIEM NOZARES PĒTĪJUMIEM izturējušas laika pārbaudi un spējušas saglabāt savu individualitāti, nepakļaujoties masu standartizācijai, un tām jāturpina strādāt, jo līdzvērtīgu saturu neviens cits medijs nespēj piedāvāt.»

 • Auditorijas pētījumi

 • Satura kontentanalīze, kas ļautu secināt, kā atšķiras to reģionālo un vietējo TV veidotais saturs, kas pieder novadu pašvaldībām vai saņem no tām finansējumu no privātpersonām piederošu TV satura


Paldies par uzman bu
PALDIES PAR izturējušas laika pārbaudi un spējušas saglabāt savu individualitāti, nepakļaujoties masu standartizācijai, un tām jāturpina strādāt, jo līdzvērtīgu saturu neviens cits medijs nespēj piedāvāt.» UZMANĪBU!


ad