mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer PowerPoint Presentation
Download Presentation
mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer

play fullscreen
1 / 100
mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer
139 Views
Download Presentation
drago
Download Presentation

mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. English - All Inclusive mandag d. 24.februar 2014 kl. 9 – 15 Center for Undervisningsmidler Vejle Anne-Marie Schæffer ams33@helsingor.dk

 2. Is there a problem? Inklusion, motivation og differentiering- afklaring & konsekvenser Klasseledelse Ordforråd WhyTopicWork makessense Metode og didaktik Reading and Storytelling Supplerende materialer til begynderundervisningen Den digitale sprogundervisning Evaluering ams33@helsingor.dk

 3. 1. Is there a problem? • JA-hvis der ikke differentieres efter elevernes behov • JA- unge med minoritetsbaggrund er over-repræsenterede blandt de lavestpræsterende elever i afgangsklasserne • Skolen har svært ved at håndtere tosprogede elevers læringsforudsætninger/elever, der er kommet ´bagud´! ams33@helsingor.dk

 4. 1. Is there a problem? • Lille ordforråd • Mangel på mod og lyst til at kommunikere præger mange elever og de tavse og hæmmede kan være et stort problem i klassen. • “Once you focus on form you stop communicating successfully!” • Kernen i at tale/skrive er MOTIVATION! • Eleverne skal først og fremmest opleve, at de tør bruge sproget! • Eleverne skal opleve, at det sprog, de har, dur i skrift- og tale! • Det er motiverende, når dét, vi skriver/siger kan betyde noget for andre. • Lille korttidshukommelse ams33@helsingor.dk

 5. Engelsk er ikke bare noget man kanhttp://www.sproglaererforeningen.dk/cms/uploads/SL_Engelskhefte.pdf ams33@helsingor.dk

 6. 1. Is there a problem? Wordle or Tagxedohttp://efl-resource.com/language-activities-with-wordle-and-word-clouds-2http://www.tagxedo.com/gallery.html ams33@helsingor.dk

 7. RE-create the story! ams33@helsingor.dk

 8. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring & konsekvenser Hvad er inklusion? Inklusion er den løbende proces, der foregår med at øge børns tilstedeværelse, deltagelse og fremskridt i skolen. Manchester definitionen ams33@helsingor.dk

 9. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Grunnleggendespørsmål • Hva har fåttoss til å tro at spesialundervisninger et rasjonelt svar på det å mislykkes i skolen? Thomas Nordahl ams33@helsingor.dk

 10. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Situationen for elever som modtager specialundervisning (Norge) • Elever som mottarspesialundervisning har en betydelig lavere motivasjon og arbeidsinnsatsenn andre elever • Spesialundervisningselevene viser en klart lavere sosialkompetanseenn øvrige elever • De trives noe dårligere enn andre elever og er merutsatt for mobbing • De siste 10 årene har kjønnsfordelingen vært 70 % gutter og 30% jenter. ams33@helsingor.dk

 11. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser • Det er læreren og lærerens interaktion med elevene som har stærkest effekt på elevenes læring. • Vi skal kunne se læring gennem elevernes øjne og på den måde blive bedre til at gøre både undervisningen og læringen synlig for eleven. • Vi skal overveje og drøfte egen praksis ud fra forskningsbaseret viden. • Vi skal være direkte/konkrete og engagerede i undervisningen. Knowthyimpact! ams33@helsingor.dk

 12. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Motivation or- Whyarewedoingthis? Indre motivation: Motivation, der kommer indefra-det er eleven selv, der ønsker , at udvikling sker. Ydre motivation: Små belønninger, præmier el. guldstjerner! Styres af læreren, men KAN have stor virkning. ams33@helsingor.dk

 13. Forståelse av undervisningsdifferentiering Thomas Nordahl 2012 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring Bredt perspektiv Kollektiv indsats Samarbejdskultur i den enkelte skole Inkluderende social og faglig deltagelse for alle elever Fokus på kollektive løsninger i undervisningen i tillæg til individuel tilpasning Fokus på både indre og ydremotivation  Vægtning af struktur og tydelighed i undervisningen Smalt perspektiv • Individualisering • Individualiseret undervisning ved f.eks. individuelle udviklingsplaner, arbejdsplaner, læringsstile, ansvar for egen læring. • Niveaudifferentiering, special- undervisning • Fokuspå indre motivation • Vægter individet fremfor fællesskabet. ams33@helsingor.dk

 14. Inkluderende social og faglig deltagelse for alle elever kræver det rette sprogsyn ! 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring 1. Sprog som forudsætning for læring (et ”mangelsyn”/en statisk sprogforståelse) 2. ”Man lærer et sprog ved at bruge det” • (en dynamisk sprogforståelse) ams33@helsingor.dk

 15. 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring Hvad skal vi koncentrere os om? STATISKE faktorer  • Sprog i hjemmet • Køn • Uddannelsesbaggrund • Skolestørrelse/type Andre faktorer (dynamiske)  • Elevernes kontakt med engelsk i og udenfor skolen • Elevernes motivation • Sammenhængen med elevernes læsefærdighed på dansk og engelsk • Elevernes vurdering af egen læsefærdighed ams33@helsingor.dk

 16. 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring Fremme et ”kulturelt inkluderende læringsmiljø” • Hvad indebærer det i engelskundervisningen? • At eleverne kan identificere sig med centrale elementer i det pædagogiske indhold • At eleverne kan føle anerkendelse gennem sociale relationer og gennem skolens syn på deres forældre og deres værdigrundlag • At eleverne mødes med høje positive forventninger og høje faglige og sociale ambitioner ams33@helsingor.dk

 17. 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring Differentiering...? ”Børn er allerede differentierede, når de kommer til os!” ams33@helsingor.dk

 18. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Differentiering-hvordan og hvornår? • Elevdifferentiering, hvor der holddeles i perioder eller laves læsegrupper/hold på flere forskellige niveauer • Tids –og mængdedifferentiering, hvor svage elever får mere tid til at løse en opgave, eller samme tid til at løse en mindre opgave • Niveaudifferentiering, hvor eleverne får forskellige sværhedsgrader • Forventningsdifferentiering- her forventer læreren at eleven løser med forskellige standarder i forhold til forudsætninger • Differentiering af lærerstøtte-læreren differentierer opmærksomheden til eleverne, så der bruges mest tid på de elever, der har størst støttebehov • Undervisningsdifferentiering- tilrettelæggelse så uv. svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. ams33@helsingor.dk

 19. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Differentiering ”Det er vigtigt, at turde arbejde med en tydelig differentiering af niveauerne så den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen bliver fokuseret og eleverne oplever, at de kommer til at mestre konkrete kommunikationssituationer.” Professor Hanne Leth Andersen ams33@helsingor.dk

 20. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Stilladsering • Pre-while and -post activities • Predicting • Reading strategies • Pause and predict • Shadowreading • Hot seat • Cloze/C-test ams33@helsingor.dk

 21. Present yourself Yourinterests Yourdreams Yourworries ExampleTEMA: Identity: (Billy Elliot)http://www.youtube.com/watch?v=JoiVEyCosEEhttp://lonenielsen.edu.glogster.com/rasmus-frodegaard-engelskhttp://www.glogster.com/lauraskoua/identity-laura-8-8/g-6ki6r51ivoopmk0tdrr7h8a ams33@helsingor.dk

 22. Example: Using short film • How? • Outcome? • Benefits? ams33@helsingor.dk

 23. 2. Inklusion, motivation og differentiering -en afklaring Input • Det er centralt at vælge ’in-put’, som er: • relevant • forståeligt og • motiverende • ikke kun for aldersgruppen, men også for den enkelte. ams33@helsingor.dk

 24. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Forståelse • Eleverne skal have hjælp til at forstå sprog, som de ikke har mødt før- - såvel gloser Memrise: http://www.memrise.com/course/56203/british-isles-interesting-facts/5/garden/grow/ ams33@helsingor.dk

 25. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Forståelse sproglige vendinger og ……. ams33@helsingor.dk

 26. 2. Inklusion, motivation og differentiering - afklaring konsekvenser Forståelse • grammatiske strukturer. ams33@helsingor.dk

 27. 3. Klasseledelse • Læringsledelse • Detaljeret planlægning • Elevaktivering og elevmotivering • Fokus på det faglige indhold • Tydelige forventninger • Klima kendetegnet ved respekt, tryghed, retfærdighed og • omsorg • Der er konstant gang i læringsaktiviteter i et passende tempo • Elev-elev læring: at indrette undervisningsformer og regler i klassen, så sociale kontakter kan foregå uden at være noget problem. • Hilbert Meyer ams33@helsingor.dk

 28. 3.Klasseledelse Hvad er god undervisning? Klar strukturering af undervisningen En betydelig mængde ægte læretid Læringsfremmende klima Indholdsmæssig klarhed Meningsdannende kommunikation Metodemangfoldighed Individuelle hensyn Intelligent træning Transparente præstationsforventninger Stimulerende miljø ams33@helsingor.dk

 29. Musts Musts: 3.Klasseledelse The register Faste, engelske rutiner Fælles projekter Gentagelse Hyppig feedback Individuelle, klare mål Konkrete materialer Opfølgning Greetings ams33@helsingor.dk

 30. 3.Klasseledelse Klar strukturering af undervisningen • Præsenter altid program for lektionen 8.d: MondayOctober 4th 10.00-10.10 SonicPostcardsLearn ab. AUDACITY (Watch demo) 10.10-10.35: In groups: Upload your sounds and speak Write in your log! 10.35-10.45 Planning for homerecordings ams33@helsingor.dk

 31. hvadkan/skalvi gøre mere af? 3.Klasseledelse Relationer Lederskab Kommunikation LeneHeckmann.dk og Mayland Consult ams33@helsingor.dk

 32. 4. Vocabulary & how to make it growgrow and stay ! Hvor stor betydning har ordforråd for læsning og lytning ?????

 33. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! Hvor mange af ordene i en tekst skal man have kendskab til for at opnå en tilfredsstillende forståelse? Ved læsning: mellem 95% og 98% af ordene i en tekst (fx Laufer, 1989; Hu & Nation, 2000) • Denne dækningsgrad muliggør at man på fornuftig vis kan gætte sig til ukendte ord ud fra konteksten • Denne dækningsgrad fører til tilfredsstillende læseforståelse • 95% = hvert 20ende ord er ukendt Ved lytning: kendskab til 80% af ordene i inputtet er ikke nok(Bonk, 2000) ams33@helsingor.dk

 34. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! Ordforråd de færdigheder • Hvilken betydning har leksikalsk kompetence for de 4 færdigheder? • Læseforståelse korrelerer med ordforrådsstørrelse og ordforrådsdybde • Lytteforståelse korrelerer med ordforrådsstørrelse og ordforrådsdybde • Dybdeviden om ord fører til at ordene bliver produktivt tilgængelige i tale og skrift • Ordforråd er en vigtig komponent i indlæring af akademiske færdigheder • Forskel i ordforrådet i det mundtlige og det skriftlige medium ams33@helsingor.dk

 35. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! Input-intake • Input skal blive til intake, ellers lander det ikke i langtidshukommelsen. • Derfor metode med mange input, som gentages i spiralsystem. • www.memrise.com ams33@helsingor.dk

 36. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! Opgavetyper til lagring af ordforråd • Brainstorm • Lav en puzzle (word association)-homework • (http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=12407204&CFTOKEN=84681957 • Ordene systematiseres/sættes i skema • A& B: Har halvt udfyldte ordlister-forklarer indbyrdes og udfylder (CL-øvelser) • Konsolidering (oversæt alle ord-som konkurrence) • Memrise: http://www.memrise.com/course/130324/coraline/ • Revision-efter 1 uges tid … • Lytte/forstå: http://www.manythings.org/b/e/3804 • Hyppig anvendelse (i skrift og tale) • Trænerenhttp://traeneren.emu.dk/search-result?skoleType=LH-UDD-GSK# • Spell-right: • http://www.skoletube.dk/video/29143/Spellright ams33@helsingor.dk

 37. 4. Vocabulary & how to makeit growand stay ! Vocabulary´tests´ • ´Rush to the desk´, theme race (konkurrence)- og andre lege (BINGO etc.) • Mixed: ttp://a4esl.org/a/v.html • Level of vocabulary: Paul Nation • http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/levels/ • Placement tests: (most frequentwords) • http://www.world-english.org/test.htm • Level of reading: • http://www.oup.com/elt/global/products/bookwormsleveltest/ ams33@helsingor.dk

 38. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! Classroom-languagehttp://esl.about.com/library/vocabulary/bl_commonphrases.htm Apologizing Excuse me, please. I'm sorry. Sorry about that. Sorry I'm late. Pardon me? • Saying Hello and Goodbye • Good morning / afternoon / evening!Hello / HiHow are you?GoodbyeHave a good weekend / day / evening / time! • Asking for something • Can I have a pen, please?Do you have a pen for me?May I have a pen, please? • Could / Can you repeat that, please?Could / can you say that again, please? ams33@helsingor.dk

 39. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! A: Language Comprehension • 1. Pete is flattered because • The Jameson´s are visiting him in Pukekura • The Jameson´s are finding time to write him a letter • The Jameson´s have seen him on TV ams33@helsingor.dk

 40. 4. Vocabulary & how to make it growand stay ! B: Fillin the blanks • We have an old cat in myfamily and it behaves • _____________. The otherday ,when I came • home from school, it just sat there ___________ • in the dorrrway and wouldn´t let me in. Had it • beenanyothercat, I could just have pushed it • ___________ away, but thiscat! Oh no. Man you • shouldsee her. Shewalks ____________ around • The neighbourhood as if sheowns the place. • Etc… (Fra Pit Stop, 7, Alinea) ams33@helsingor.dk

 41. C: Colourdictation small big roof flowers grass sun left /right cat house tree window door Kilde: 500 Activities for the Primary Classroom, Carol Read, Macmillan. ams33@helsingor.dk

 42. Colourdictation Kilde: 500 Activities for the Primary Classroom, Carol Read, Macmillan. ams33@helsingor.dk

 43. D: Theme Racehttp://www.emu.dk/gsk/fag/eng/uv-forloeb/themerace/how.html ams33@helsingor.dk

 44. Mobile Bingo ams33@helsingor.dk

 45. Træning • At anvende nye ord og sætninger kræver træning. Det kan være en god idé at øve rutiner i fællesskab/ kor, så ingen skal være nervøse for at sige noget alene. These trees are ….. ? ams33@helsingor.dk

 46. Træning • At anvende nye ord og sætninger kræver træning. Det kan være en god idé at øve rutiner i fællesskab/ kor, så ingen skal være nervøse for at sige noget alene. These trees are pollarded. ams33@helsingor.dk

 47. 5. WhytopicworkmakessenseThe Gruffalohttp://www.gruffalo.com/index.html http://www.primarytreasurechest.com/popular-book-resources/the-gruffalo.html Film og opgaver: http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5678eagame/viewgame.asp?id=5678 ams33@helsingor.dk

 48. Topic work makes sense ams33@helsingor.dk

 49. Indhold • Hvorfor temaundervisning? • Valg af temaer • Krav til tema • Opstart af temaundervisning • Valg af tekster • Opbygge ordforråd • Organisering af undervisningen • Den mundtlige prøve • Ressourcer online ams33@helsingor.dk

 50. Valg af tekster og billeder Vigtigt at elevernes egen kultur og hverdagserfaringer inddrages… • http://www.youtube.com/watch?v=0bwVgfhilM8 ams33@helsingor.dk