Penggunaan
Download
1 / 6

Pemahaman - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ( Bahagian 1 – Minggu Pertama dan Kedua Julai 2014). 4 slaid pengenalan PPPM Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih memahami maklumat yang perlu disampaikan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pemahaman' - dorcas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Penggunaan Info 5 minitPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Bahagian 1 – MingguPertamadanKeduaJulai 2014)

 • 4 slaidpengenalan PPPM

 • PenyampaiperlumerujukkepadaBuku PPPM untuklebihmemahamimaklumat yang perludisampaikan

 • Talking point disediakanuntuksetiapslaid.

Pemahaman

1

 • Menyampaikanmaklumatsecaraberkaladankonsistenkepadasemuawargapendidikan

 • Memastikanwargapendidikansedardanfahammengenaimatlamatsistempendidikannegara

Objektif

2

 • Maklumatdigunakandalamsetiapmesyuarat, perhimpunan, bengkel yang dijalankanmelibatkansemuawargapendidikan (termasukmurid) danpihakberkepentingan

 • Dijalankansecarabersiridanberterusanbagimemastikanmaklumatdisampaikan

Pengisian

3

 • Semuawargapendidikantermasukmuriddanpihakberkepentingantahudanfahammengenaimatlamatsistempendidikan yang dinyatakandalam PPPM

 • Mesej yang jelasdansamadapatdisampaikan

Keberhasilan

4

 • PADU akanmenghantar email slaid yang akandisampaikan di semuainstitusipendidikankepadasemua JPN, IPG dan PPD

 • JPN dan PPD dimintamenghantar email slaidkepadasemuainstitusipendiidikan di negeridandaerahmasing-masing

 • Pelaksanaanpenyampaiandipantauoleh JPN dan PPD

Cara menggunakan

5


INFO 5 MINIT

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

‘SEDAR, FAHAM, MAHU DAN BOLEH BUAT’


Namun begitu, Malaysia sedang menghadapi cabaran-cabaran baharu, terutamanya mengenai kualiti, dalam abad ke-21

Kedudukan Malaysia dalam TIMSS: prestasi Gred 8 (berusia 14 tahun)

Sains

Matematik

21

20

TIMSS 2007

32

26

TIMSS 2011

4


Pelan baharu, terutamanya mengenai kualiti, dalam abad ke-21 Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalahunikdanberbezaberdasarkantigaaspekutama

Pelaksanaan proses perundinganawamterbesar yang dilaksanakanolehKementerian – merangkumisemuanegeridanpelibatanmeluaspelbagaipihakberkepentingandengan data asas yang jelasberdasarkankajianmenyeluruhpakartempatatandanagensiantarabangsa

Penambatan prestasi kepada standard antarabangsa (contoh: TIMSS dan PISA), dan mendapatkan pandangan dan kepakaran antarabangsa (contoh: Bank Dunia, UNESCO, panel penilai bebas antarabangsa)

Fokus kepada pelaksanaan, transformasi Kementerian sebagai salah satu daripada anjakan utama, dan penubuhan Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Unit (PADU)

5


PPPM baharu, terutamanya mengenai kualiti, dalam abad ke-21mempunyaiaspirasi yang tinggi - Mencapaisepertigateratasdalampenilaianantarabangsamelalui ranking PISA

Dalamtempoh 15 tahun… sepertigateratas

Malaysia

United Kingdom

Australia

Taiwan

Canada

Singapore

Bulgaria

Romania

Malaysia sebagaisistempendidikan yang paling cepatmeningkatdi dunia

Mexico

Malaysia

Columbia

Sekarang

…sepertigaterbawah

Kazakhstan

Trinidad and Tobago

6


ad