Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları --- Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu - PowerPoint PPT Presentation

pratisyen hekimlerin hukuksal sorunlar av ziynet z elik ttb hukuk b rosu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları --- Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları --- Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu

play fullscreen
1 / 19
Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları --- Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu
287 Views
Download Presentation
donny
Download Presentation

Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları --- Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları---Av. Ziynet ÖzçelikTTBHukuk Bürosu

 2. Çalışma alanları-sorun alanları ?

 3. Çalışma Alanları : • Aile hekimliği • Acil servisler, • 112, • İşyeri hekimliği, • Kurum Hekimliği…

 4. Sorun başlıkları: • Çalışma süreleri, • Parasal haklar, • İş güvencesi, • Naklen atama ve geçici görevlendirmeler • Mesleki sorumluluklar,

 5. Son 7 Yılda yapılan mevzuat düzenlemeleri; iş güvencesini,dinlenme hakkını,eşit işe eşit ücret hakkını, ciddi bir biçimde ihlal etmiştir.

 6. Aile Hekimliği’nde; • Çalışma saatlerinin haftanın tüm günlerine yayılabilmesi, fazla çalışma üst sınırına yer verilmemesi, • Yıllık izin, doğum izni, hastalık izni ve mazeret izni hallerinde ücretinin yarıya düşürülmesi nedeniyle, Dinlenme hakkı ve ücretli izin hakları büyük oranda ortadan kaldırılmıştır.

 7. Aile Hekimliği sözleşmesi;genel devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren haller dışında da feshedilmekte, böylece iş güvencesi ortadan kaldırılmaktadır.

 8. Aile hekimliği sözleşmesini sona erdiren haller: • Askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmak, • Ücretsiz izin veya ücretsiz doğum izni kullanmak, • Görev tanımında belirtilen işleri yapmamak veya eksik yapmak • Aile sağlığı merkezinin zorunlu fiziki veya teknik şartlarındaki eksiklikleri gidermemek, • Meslek ilkelerine aykırı davranmak, • Bir yıl içinde aralıklı olarak özürsüz 10 gün görev başında bulunmamak, • Görevin yerine getirilmesi için gereken belgeleri usulüne uygun düzenlememek, • Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, • Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, • Koruyucu hekimlik uygulamalarından aşı, gebelik veya çocuk-bebek takip oranlarını, mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, %80'in altına düşürmek, • Verilen eğitimlerin belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak.

 9. Aile hekimliği görevlerinin yerine getirilmesinde sorumluluk;-Tedavi edici hizmetler,-koruyucu hizmetler,-evde bakım hizmetleri,-toplum ve çevre sağlığı hizmetleri,-adli hekimlik hizmetleri,

 10. Acil hizmetler !

 11. Bakanlığa bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları: Her türlü acil sağlık hizmetini, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde vermekle,2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları Acil Servis kurup standartlara uygun hizmet vermekle,yükümlüdür.

 12. Acil hizmetler; uzman tabip sorumluluğunda, acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim görmüş, tecrübeli ve yeter sayıda tabibin, hemşirenin ve diğer personelin de katılımı ile bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilir.(Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği)

 13. Geçici Görevlendirme koşulları, Atama- Nakil ile ilgili sorunlar

 14. Kamu çalışanlarının fazla çalışmalarını sınırlandıran bir düzenleme yoktur.

 15. Bakan’ın söylediği sigorta sistemi uzun yıllardır ABD’de uygulanmaktadır ! ABD’de yapılan çalışmalarda sistemin; • Sağlık hizmeti sırasında zarar gören hastaların %99’unun zararlarını karşılamadığı, • Malpraktisle suçlanan hekimlerin %83’ünün tıbbi ihmali olmadığı, • Mesleki sorumluluk sigortasına ödenen primlerin % 50’sinin hastalara ödenen tazminatlar için yeterli olduğu, diğer yarısının avukatlara, mahkeme masraflarına ve sigorta şirketlerine gittiği, • Dar gelirli kişilerin varsıl kişilere kıyasla malpraktisle tazmin edilme ihtimalinin çok düşük olduğu, • Hekim ve hasta ilişkisini adeta hasım ilişkisine dönüştürdüğü tespit edilmiştir.

 16. Kamusal sağlık hizmeti, • Kamusal zarar karşılama sistemi, • İş güvencesi, • Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, • Emeğin karşılığında eşit işe eşit ücret.

 17. l Teşekkür ederim.