goverment lny workshop ako efekt vne erpa eurofondy achti ky 5 marec 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Govermentálny workshop : Ako efekt í vne čerpať eurofondy? Šachtičky , 5. marec 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Govermentálny workshop : Ako efekt í vne čerpať eurofondy? Šachtičky , 5. marec 2008

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Govermentálny workshop : Ako efekt í vne čerpať eurofondy? Šachtičky , 5. marec 2008 - PowerPoint PPT Presentation

donkor
125 Views
Download Presentation

Govermentálny workshop : Ako efekt í vne čerpať eurofondy? Šachtičky , 5. marec 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Govermentálnyworkshop: Akoefektívnečerpať eurofondy?Šachtičky, 5. marec 2008 Peter Kárpáty Microsoft Slovakia

 2. Grantové zdroje • EÚ zdroje: • predvstupová pomoc, • štrukturálne fondy, • Finančné nástroje iných politík • Komunitárne programy • Bilaterálne programy • finančný mechanizmus EHP, • Nórsky finančný mechanizmus, • Švajčiarsky finančný mechanizmus • Dotácie zo štátneho a samosprávnych rozpočtov • pr. VÚC, mestá, MDPT, MF SR, MŽP – Envirofond • InternationalVisegradFund, EIB, ODA, SR • Rôzne nadácie (napr. Robert BoschFoundation)

 3. Kvantá skratiek • Štrukturálna politika, SPP/CAP, ... • NSRR, NPRV • ERDF/EFRR, ESF, CF/KF, EPFRRV/EAF • RO, SO/RO, CKO • Konvergencia, Konkurencieschopnosť a rast zamestnanosti, Európska územná spolupráca • OPZ, OPIS, OPKaHR („Káhira“), OPVaV, OPV, ROP, OP ZaSI, OPD, OPŽP, OPTA, OPBAK • PRV, OPRH • MRK, TÚR, INFOSPOL

 4. Eurorožargón a „zaklínadlá“ • Riadiace a sprostredkovateľské orgány (agentúry) • Programové obdobia a pravidlá n+2 a n+3 • Národné strategické dokumenty a plány rozvoja • Operačné programy • Programové manuály a príručky pre žiadateľov • Systémy riadenia a finančného riadenia • Výzvy a formuláre žiadosti • Zmluvné podmienky • Spolufinancovanie, refundácia • Dopytovo-orientované a národné projekty • Oprávnené územia a oprávnení žiadatelia • Koneční prijímatelia / beneficienti • Schémy deminimis • Schémy štátnej pomoci

 5. ... zopár čísel • 13,5 mld. € v programoch riadených SR • 5 eurofondov riadených „zo Slovenska“ • 3 ciele regionálnej politiky • 22 operačných programov s „3-6“ prioritnými osami a špecifickými cieľmi • 4 horizontálne priority • 9 riadiacich orgánov (8 ministerstiev a úrad vlády) • 17 implementačných agentúr • Celé spektrum komunitárnych programov

 6. Eurofondové„ňjúzy“: XII/2007 • Schválené všetky operačné programy vrátane programov pre územnú spoluprácu • Prvé programové manuály a harmonogramy výziev • FSR – Výzvy OP ZaSI • 21. december 2007 – 30. júna 2008 • 2: SOCIÁLNA INKLÚZIA • 2.1: Podporasociálnejinklúzieosôbohrozenýchsociálnymvylúčenímalebosociálnevylúčenýchprostredníctvomrozvojaslužiebstarostlivosti s osobitnýmzreteľomnamarginalizovanérómskekomunity • Otvorená a uzavretá výzva • CBC Rakúsko – Slovensko • 21. december 2007 – 7. apríl 2008 • Všetky prioritné osi • Predkladanie projektových zámerov cezhraničných programov

 7. Eurofondové„ňjúzy“: I/2008 • MŽP: Výzvy OPŽP vo všetkých 5 prioritných osiach pre verejný sektor: • 18.1.2008 – 18.4.2008 • 1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD • 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd • 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI • 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami • 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY • 3.1 Ochranaovzdušia

 8. Eurofondovéňjúzy: I/2008 • MŽP: Výzvy OPŽP vo všetkých 5 prioritných osiach pre verejný sektor: • 18.1.2008 – 18.4.2008 • 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO • 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie • 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania • 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov • 5: OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY • 5.1 Zabezpečeniepriaznivéhostavubiotopov a druhovprostredníctvomvypracovania a realizácieprogramovstarostlivosti o chránenéúzemiavrátaneúzemí NATURA 2000 a programovzáchrany pre kritickyohrozenédruhyrastlín, živočíchov a územívrátanerealizáciemonitoringudruhov a biotopov • 5.2 Zlepšenieinfraštruktúryochranyprírody a krajinyprostredníctvombudovania a rozvojazariadeníochranyprírody a krajinyvrátanezavedeniamonitorovacíchsystémovzaúčelomplnenianárodných a medzinárodnýchzáväzkov • 5.3 Zlepšenieinformovanostienvironmentálnehopovedomiaverejnosti, vrátaneposilneniaspolupráce a komunikácie so zainteresovanýmiskupinami

 9. Eurofondovéňjúzy: I/2008 • APRR MVRR – ROP • 21. január 2008 – priebežne • 1: INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA • 1.1 Infraštruktúra vzdelávania • Zvýšeniekvalityposkytovanýchslužieb v oblastivzdelávaniaprostredníctvomrekonštrukcie, rozširovania a modernizáciepredškolskýchzariadení, základnýchškôl a strednýchškôl, vrátaneobstaraniaichvybavenia“ • Len školy verejného sektora v tomto roku • Ďalšie kolo začína 17. marca 2008

 10. Eurofondovéňjúzy: II/2008 • MŠ – OP Vzdelávanie • 21. február 2008 – 21. apríl 2008 • 1: REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY • 4: MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ • 1.1.Premena tradičnej školy na modernú a 4.1 Premena tradičnej školy na modernú (pre Bratislavský kraj) • Národný projekt : Priamezadanie pre národnýprojekt zameraný na vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov. • ŠPÚ • ASFEU – OP Výskum a vývoj • 25. február 2008 – 25. mája 2008 • 5:Infraštruktúravysokýchškôl(verejné a štátne VŚ) • 5.1 Budovanieinfraštruktúryvysokýchškôl a modernizáciaichvnútornéhovybaveniazaúčelomzlepšeniapodmienokvzdelávaciehoprocesu.

 11. Eurofondovéňjúzy: II/2008 • SIA – OP ZaSI • 25. február 2008 – 7, máj 2008 • 4: BUDOVANIE KAPACÍT A ZLEPŠENIE KVALITY VEREJNEJ SPRÁVY • 4.1: Zlepšeniekvalityslužiebposkytovanýchverejnousprávoua neziskovýmiorganizáciami • Rámcováaktivita 3: Podporarozvojaludskýchzdrojov a zlepšeniakvalityslužiebposkytovanýchneziskovýmiorganizáciami • Partnerstvá NGO s NGO a NGO so samosprávami

 12. Eurofondovéňjúzy III/2008

 13. Prehľad IT v rámci iných operačných programov

 14. Kde jeIT v rámci operačných programov (mimo OP Informatizácia spoločnosti)

 15. Ako sa žiadatelia môžu pripraviť na čerpanie prostriedkov... • Príprava stratégií, zámerov, rozpočtov • Príprava projektových dokumentácií • Zabezpečenie spolufinancovania • Koordinácia tímov a získavanie podpory pre zámer projektu

 16. Príprava europrojektov 1. Čo je cieľom • Audit potrieb žiadateľa • Definovanie projektových zámerov na dlhšie obdobie • Kto, pre koho (seba, príp. partnerov), s akými výstupmi, akými technológiami a aká bude udržateľnosť • Posúdenie situácie žiadateľa a projektového zámeru • Konzultácie so špecialistami • Rozhodnutie o postupe • Časový harmonogram • Zabezpečenie spolufinancovania • Projektový tím 2. Odkiaľ? 3. Spoločne plánovanie 4. Partnenerstvo a realizáciame

 17. Oprávnení žiadatelia • vyšpecifikované v konečných verziách programovýchmanuálov jednotlivých OP, ako aj samotných výzvach na projekty • vo všeobecnosti: - štátna a verejná správa - samosprávne orgány (obce, mestá a VÚC) - súkromný sektor (SME) - rozpočtové a príspevkové organizácie - neziskové organizácie, asociácie, komory • projekty pre Bratislavu a ostatné Slovensko sú rozdielne • Výška spolufinancovanie projektov pre verejný a súkromný sektor (vrátane neziskového) je rozdielna Konečný prijímateľ pomoci („finalbeneficiary“) je zodpovedný za prípravu návrhu projektu, za podanie žiadosti o finančný príspevok a za konečnú realizáciu projektu v prípade jeho schválenia.

 18. EUGA – nástroj Microsoftu pre efektívne čerpanie fondov EÚ • spoločná iniciatíva Microsoftu a strategických partnerov s cieľom pomôcť MSP a orgánom verejnej správy úspešne sa uchádzať o medzinárodné, národné, regionálne a lokálne granty pre investície do IKT, vrátane inovácií • sieť EUGA konzultantov - v každej EÚ krajine spojených s lokálnou grantová agentúrou • spolupráca verejného a súkromného sektoru • hlavnou, ale nie podmieňujúcou oblasťou spolupráce sú projekty zamerané na IKT • EUGA je nielen oskytovanieinformácií a jednoduché poradenstvo, ale podpora počas celého procesu uchádzania sa o grant, vrátanie písania a podávania žiadosti

 19. EUGA – strategické ciele • Informačná spoločnosť pre všetkých • Vytvorenie európskeho výskumného priestoru • Odstránenie prekážok pre podnikanie • Ekonomická reforma vnútorného trhu • Vytvorenie integrovaných finančných trhov • Lepšia koordinácia makroekonomických politík • Aktívna politika zamestnanosti • Modernizácia európskeho sociálneho modelu Lisabonské ciele EÚ + Stratégiaspoločnosti Microsoft Spoločnosť Microsoft chce podporovať malé a stredné podnikanie a rozvoj regiónov a ich samospráv Osveta Vzdelávánie Publicita Aktívne vyhľadávanie kvalitnýchprojektov a preselekcia Podporapri tvorbegrantovýchžiadostí Konkrétnekroky

 20. EUGA ponúka: • Vyhodnotenie situácie žiadateľa z hľadiska možnosti získania grantu (zhodnotenie projektového zámeru a jeho oprávennosti) • Konzultácie s potenciálnym žiadateľom a partnermi projektu • Príprava strategických dokumentov (PHSR, štúdie a analýzy, atď) • Vyhľadávanie partnerských organizácií pre žiadateľov • Zostavenie a podanie Žiadosti o NFP, vrátane povinných príloh • Konzultačná pomoc pri realizácii projektu (napr. poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri implementácii, finančnom riadení a monitoringu projektov)

 21. Ďakujem za pozornosť Peter Kárpáty EU Grants Advisor -Microsoft Slovakia, s.r.o. T+421 2 59 295 226, M+421 915 045 958  E-mail: v-peterk@microsoft.com http://www.vzostup.sk http://www.microsoft.com/slovakia/mojafirma/euga/Home.aspx