Ne iaduce inky lie iv
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Nežiaduce účinky liečiv. relatívne nežiaduce – ovplyvňujú, ale nepoškodzujú organizmus absolútne nežiaduce – toxické – poškodzujú organizmus môžu sa prejaviť – ihneď po podaní – alergie po určitom čase – karcinogénne účinky NÚ – reverzibilné – po skončení aplikácie vymiznú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ne iaduce inky lie iv
Nežiaduce účinky liečiv

 • relatívne nežiaduce – ovplyvňujú, ale nepoškodzujú organizmus

 • absolútne nežiaduce – toxické – poškodzujú organizmus

 • môžu sa prejaviť – ihneď po podaní – alergie

  po určitom čase – karcinogénne účinky

 • NÚ – reverzibilné – po skončení aplikácie vymiznú

  ireverzibilné – trvalé, prejavujúce sa poškodením orgánov


Ne iaduce inky lie iv

Medzi najzávažnejšie patria:

1.) mutagénne účinky - liečivá ovplyvnia genetickú informáciu v DNA,

-pri postihnutí zárodočných buniek sa zmutovaná genetická informácia prenáša na ďalšiu generáciu (cytostatiká, imunosupresíva), oplodnenie sa neodporúča po dobu najbližších 12 mesiacov pre riziko vzniku malformácie plodu

2.) účinky na plod, novorodenca a dojča – prechod liečiv placentou a do materského mlieka

teratogény– látky, ktoré prechádzajú placentou a poškodzujú vyvíjajúce sa embryo (Talidomid – hypnotikum – tehotné ženy – malformácie detí – bez končatín)

3.) karcinogénne účinky – vznik zhubných nádorov

karcinogény – v organizme sa menia na silne reaktívne zlúčeniny, ktoré môžu reagovať s NK a bielkovinami, a tak ich poškodiť

dokázané karcinogény – cigaret. dym, potravinové plesne (aflatoxíny), azofarbivá, DDT, cytostatiká, a iné


Ne iaduce inky lie iv

4.) lieková závislosť – vyvolávajú látky s euforizujúcim účinkom (ovplyvňujú CNS, príjemné nálady, sny, halucinácie...)

-prevažne analgetiká (morfín), sedatíva, hypnotiká

5.) toxické účinky –

akútne– do niekoľko hodín po podaní (akútna otrava alkoholom – útlm CNS, dych. a obeh. centra)

chronické – aj o niekoľko mesiacov (cirhóza pri alkoholizme)

 • toxické účinky môžu postihnúť rôzne orgány – GIT, pečeň, obličky, nerv. systém


Farmakokinetika
Farmakokinetika

 • - „čo robí organizmus s liečivom“, t.j. študuje osud liečiva v organizme v závislosti od času

 • Absorpcia

 • Distribúcia

 • Metabolizmus (biotransformácia)

 • Eliminácia (vylučovanie)


Absorpcia
Absorpcia

 • Proces prechodu liečiva cez biologické membrány z miesta aplikácie do krvného obehu, odkiaľ sa transportuje k cieľovým orgánom

  Faktory ovplyvňujúce absorpciu liečiv:

 • aplikácia

 • lieková forma

 • koncentrácia liečiva

 • rozpustnosť v lipidoch a vo vode

 • prekrvenie

 • schopnosť liečiva prenikať bunkovou membránou


Biologick membr ny
Biologické membrány

 • bariéra absorpcie ( okrem i.v. podania)

 • Membrány – dynamické štruktúry zložené z lipidov (dvojvrstvy) a proteínov (periférne a integrálne)

  Membrána je:

  - priepustná – pre plyny (CO2, O2), malé lipofilné molekuly (etanol)

  - nepriepustná – pre ióny, látky nerozpustné v lipidoch


Transport molek l cez membr ny
Transport molekúl cez membrány

1.) difúzia– plyny, lipofilnélátky sú schopné prestupovať z extracelulárneho priestoru do membrány, transport v smere koncentračného gradientu

2.) aktívny transport – látka musí mať schopnosť naviazať sa aktívny transportný systém (proteín), a takto je prepúšťaná membránou. Deje sa proti koncentračnému gradientu za spotreby energie


Ne iaduce inky lie iv

3.) vezikulárny transport-transport látok v membránových vezikulách

a) pinocytóza - nešpecifický vezikulárny transport

b ) fagocytóza -

- endocytóza (pohltenie liečiva membránou do bunky)

- exocytóza (odstránenie liečiva membránou von z bunky)


Distrib cia rozdelenie lie iv
Distribúcia – rozdelenie liečiv

 • Faktory ovplyvňujúce distribúciu liečiv:

  1.) relatívna molekulová hmotnosť – makromolekuly – neprenikajú cez kapiláry, je obmedzený prestup endotelom pre veľkosť molekuly (len i.v.)

  2.) prekrvenie – málo prekrvené tkanivá – pomalý prienik (čím vyšší počet kapilár, tým vyššie prekrvenie)

  dobre prekrvené - pľúca, pečeň, mozog, kostrový sval

  málo prekrvené – koža, tukové tkanivo, kosť


Ne iaduce inky lie iv

3.) väzba na bielkoviny – (albumíny, globulíny)

- vznik komplexu – liečivo-bielkovina– vytvoria sa väzby (iónové, kovalentné, vodíkové)

-takto naviazané liečivo nevie opustiť krvné riečisko

Väzby – slabé – rýchle uvoľnenie liečiva a prienik k cieľovému orgánu

silné – predlžujú a oslabujú účinok

Väzba na plazmat. bielkoviny – veľký význam, lebo koncentrácia voľného liečiva určuje silu účinku a rýchlosť eliminácie (ak sa zníži konc. liečiva, uvoľní sa z väzby ďalšie)

Väzba na bielkoviny – depo (oslabuje intenzitu, spomaľuje elimináciu a predlžuje účinok)


Ne iaduce inky lie iv

4.) priepustnosť tkanivových membrán

lipofilné látky – lepší prienik, môžu sa hromadiť v tukovom tkanive

hydrofilné - pomocou transportných mechanizmov (levodopa)

bariéry pre prechod liečiv – hematoencefalická a placentárna bariéra

5.) rozpustnosť - lieč. rozpustné v tukoch – prienik a hromadenie sa v tkanivách bohatých na lipidy

- dôležitá pre dávkovanie obéznym a chudým pacientom


Metabolizmus lie iv biotransform cia
Metabolizmus liečiv - biotransformácia

 • komplex chemických zmien liečiva, ktoré prebiehajú v organizme

 • len málo liečiv sa vylúči v nezmenenej forme, väčšina sa v rôznej miere chemicky mení – biotransformuje. Produktom týchto zmien je metabolit.

  Metabolit -

  1.) má oveľa nižšiu účinnosť, alebo vznikne neúčinný produkt – bioinaktivácia

  2.) má vyššiu účinnosť, alebo účinný produkt vznikne až transformáciou - bioaktivácia


Ne iaduce inky lie iv

 • Metabolizmom sa mení aj rozpustnosť látky – väčšinou vznikajú metabolity rozpustné vo voda a vylučujú sa obličkami

 • Väčšina reakcií je enzymaticky katalyzovaná

 • Hlavný orgán metabolizmu – pečeň, môžu to byť aj pľúca, obličky, žalúdok, črevá

 • Každé poškodenie pečene – poruchy biotransformácie (kumulácia, vznik toxických metabolitov)


Ne iaduce inky lie iv

 • Fázy metabolizmu liečiv:

 • 1.fáza – nesyntetické reakcie – dochádza k zvýšeniu polarity látky nesyntetickými reakciami (zavádzanie hydrofilných skupín do molekuly liečiva)

 • 2. fáza – syntetizujúce reakcie – dochádza ku konjugácii liečiva s endogénnymi substrátmi (kys.glukurónovou a kys.sírovou) - vznikajú konjugačné produkty, ktoré sa ľahšie vylučujú


Ne iaduce inky lie iv

Absorpcia metabolizmus eliminácia

fázaI. fázaII.

metabolit konjugácia látka

s modifik.aktivitou

Liečivo

neaktívny metabolit konjugácia

Lipofilná látka hydrofilnálátka


Ne iaduce inky lie iv

 • Hlavné typy biotransformačných reakcií:

 • za biotransformáciu sú zodpovedné rôzne enzýmy, ktoré katalyzujú reakcie

 • oxidácia –

 • redukcia –

 • hydrolýza esterov a amidov

 • konjugácia –

  Faktory modifikujúce biotransformáciu:

  - genetické odchýlky,

  - vplyvy prostredia (včítane spoločne podávaných liečiv)

  - pečeňové ochorenia

  - vek (staroba, deti)


Elimin cia vylu ovanie
Eliminácia - vylučovanie

 • Elimináciou sa znižuje koncentrácia liečiva alebo jeho metabolitu v tkanivách.

 • Liečivá sa vylučujú – v nezmenenej forme – málo (oxid dusný)

  -ako metabolity (produkt transformácie)

  Vylučovacie orgány – obličky (moč), pľúca, črevo, (stolica), koža (pot), slinné žľazy (sliny)

  Najdôležitejšie – vylučovanie močom, možné ovplyvniť zmenou pH moču (alkalické látky do kyslého pH a opačne)


Ne iaduce inky lie iv

 • Najdôležitejšie – vylučovanie močom, možné ovplyvniť zmenou pH moču (alkalické látky do kyslého pH a opačne)

 • glomerulárna filtrácia z krvi do primárneho moču (liečivá s veľkou molekulovou hmotnosťou a liečivá naviazané na bielkoviny sa neprefiltrujú)

 • porucha obličiek – kumulácia liečiv a metabolitov (silné až toxické účinky)

 • rýchlosť vylučovania – množstvo tekutín


Z kladn farmakokinetick parametre
Základné farmakokinetické parametre

1. Primárne:

a) distribučný objem (Vd )

je pomermedzimnožstvomliečivav tele a jeho koncentráciou v krvi (plazme, sére):

Vd = množství léčiva v těle / konc.lieč.

b) Clearance(CL)- pomerrýchlostieliminácieliečivaa jeho koncentráciev krvi (aj v inej biolog.tekutine – sére, plazme)

CL = rýchlosť eliminácie/ c

rýchlosť elimin. – množstvo liečiva eliminované za jednotku času

Celkový clearance–

Odráža celkovú rýchlosť eliminácie liečiva z krvi a má aditívny charakter (súčet eliminácie liečiva všetkými orgánmi -renálny, hepatálnyclearance...)


Ne iaduce inky lie iv

 • Predávkovanialiečivmá zásadný význam vzťahmedziveľkosťouclearance a koncentráciouliečivav krvi (teda nepriamo dávkou)

 • kinetika prvého poriadku:

  - rýchlosť eliminácie je priamo úmerná koncentrácii liečiva : rýchlosť elimin. =CL*c


Ne iaduce inky lie iv

2.) sekundárne- ichveľkosťzávisí na primárnychparametroch:

 • biologický polčaseliminácie(t1/2) – je čas potrebný na to, aby sakoncentrácialiečivaznížila na polovicu

 • plocha pod krivkoukoncentrácieliečivav krvi (AUC) – plocha vymedzenákrivkoukoncentrácia versus čas

 • biologická dostupnosťliečiva(F) - je množstvo liečiva z podanej dávky obsiahnuté v podanomliečivomprípravku, ktoré se dostávavo farmakologicky aktívnejforme do systémového krvnéhoobehu.