N rodn registr cmp
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

NÁRODNÍ REGISTR CMP. Cévní mozkové příhody – epidemiologie, registr IKTA Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 20.6.2011 . Odborná garance : Doc. MUDr. Z. Kalita, CSc. Informační technologie : Ing. Petr Brabec, Mgr. Daniel Klimeš.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dirk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N rodn registr cmp

NÁRODNÍ REGISTR CMP

Cévní mozkové příhody – epidemiologie, registr IKTA

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 20.6.2011

Odborná garance: Doc. MUDr. Z. Kalita, CSc.

Informační technologie: Ing. Petr Brabec, Mgr. Daniel Klimeš

Analýza dat: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., Mgr. Jan Švancara, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.


N rodn registr cmp1
Národní registr CMP

Centrální registr pacientů s cévní mozkovou příhodou - součást Národního cerebrovaskulárního programu

Vznik ve spolupráci Cerebrovaskulární sekce české neurologické společnosti ČLS JEP a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Hlavní cílem je zaznamenávat a analyzovat epidemiologické a klinické informace o pacientech s CMP v České republice a výhledově korelovat i s dalšími evropskými zeměmi

Kompatibilní s evropským registrem CMP (European Stroke Database)


N rodn registr cmp

Struktura datového souboru

Registr IKTA obsahuje 572 pacientů ze Zlínského okresu, kteří prodělali iktus a byli hospitalizováni v období od 1.1 2010 do 31.12 2010.

Odhadovaná incidence iktu za rok 2010 pro zlínský okres je 292 /100 tisíc obyvatel.

Počet hospitalizovaných pacientů


N rodn registr cmp

Diagnostické závěry

Typ ischemie

Typ cévní příhody

N = 572

TIA

Infarkt

Neuvedeno

N = 521

N = 521

Etiologie ischemie

Hemoragie (N = 46)

Ischemie (N = 521)

SAK (N = 5)

U pacientů byla nejčastěji diagnostikována ischemie, a to v 91.1% případů.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Diagnostické závěry

N = 441*

Typ cévní mozkové příhody

Hemoragie (N = 46)

Ischemie - infarkt (N = 390)

SAK (N = 5)

Ischemie (v tomto případě infarkt) převládá (88.5%) i u segmentu pacientů bez TIA.

*Výpočet byl prováděn pouze na pacientech, kteří neměli TIA.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Ischemie dle sociální anamnézy

N = 519*

N

*Výpočet byl prováděn pouze na pacientech s ischémií a uvedeným typem ischemie.

TIA

Infarkt

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Ct vy et en
CT vyšetření

Vyšetření

Čas do prvního CT

N = 572

N = 562

% pacientů

Provedeno (N = 562)

Neprovedeno, neznámo (N = 10)

Vyšetření CT bylo provedeno u naprosté většiny pacientů (98.2%). Nejčastěji byli pacienti vyšetřeni do 3 hodin.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Trombolýza

N = 572

Intravenózní trombolýza

Intraarteriální trombolýza

Ne, neuvedeno

Ne, neuvedeno

Ano

Ano

4.9% tedy 28 pacientů bylo léčeno trombolýzou

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Rizikové faktory

N = 572

Počet osob s rizikovými faktory

Ne/neuvedeno

Ano

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Rizikové faktory podle diagnostického závěru a typu ischemie

Ischemie(N=521)

Hemoragie(N=46)

Ne/neuvedeno

TIA(N=131)

Ano

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Ivotn styl pacient s cmp
Životní styl pacientů s CMP

N = 572

Užívání alkoholu

Více než tři čtvrtiny pacientů jsou nekuřáci, 63.3% abstinuje, častá je kombinace nekuřáctví a abstinence u 55.2% pacientů.

Kouření

Kouření

Užívání alkoholu

% pacientů

% pacientů

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Rankin sk re p ed iktem a p i propu t n
Rankin skóre před iktem a při propuštění

N = 571*

% pacientů

Rankin skóre před iktem

Rankin skóre při propuštění

4-potřebuje velkou pomoc

0-žádné postižení

5-potřebuje stálou péči

1-životní styl není ovlivněn, postižení přítomno

6-zemřel/a

2-životní styl ovlivněn, ale je soběstačný

3-potřebuje malou pomoc

Z grafů je patrné, že po prodělání iktu dochází u pacientů ke zhoršení Rankin skóre. Hodnota statistické významnosti tohoto rozdílu počítaná Wilcoxonovým testem je p<0.001

*Rankin skóre před iktem a při propuštění srovnáváno jen u pacientů s vyplněnými oběma záznamy.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Rankin skóre podle diagnostického závěru

Rankin skóre

% pacientů

0-žádné postižení

p<0.001

1-životní styl není ovlivněn, postižení přítomno

2-životní styl ovlivněn, ale je soběstačný

p<0.001

3-potřebuje malou pomoc

4-potřebuje velkou pomoc

p=1.000

5-potřebuje stálou péči

6-zemřel/a

p<0.001

Statisticky významné změny v Rankin skóre byly pozorovány u všech podskupin pacientů (Hemoragie, Ischemie, Infarkt) s výjimkou TIA, kde je vstupní a výstupní Rankin skóre nezměněné.

Výpočet byl prováděn pouze na pacientech s vyplněnými oběma hodnotami Rankin skóre.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Zm na nih sk re dle typu cmp typu ischemie a l by trombol zou
Změna NIH skóre dle typu CMP, typu ischemie a léčby trombolýzou

90%

Medián

10%

U všech podskupin pacientů (ischemie, TIA, infarkt, pacienti léčení trombolýzou) dochází u žijících pacientů k významnému poklesu NIH skóre mezi přijetím a propuštěním pacientů.

přijetí

propuštění

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Hodnota NIH skóre

p=0.005

p<0.001

p<0.001

Statistická významnost rozdílů NIH skóre při přijetí a při propuštění byla hodnocena Wilcoxonovým testem.

Výpočet byl prováděn pouze na pacientech žijících po propuštění s oběma údaji NIH skóre.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Čas od vzniku symptomů do přijetí

N = 572

% pacientů

Do 3 hodin (N = 308)

3 až 12 hodin (N = 157)

Později (N = 107)

Většina pacientů (53.8%) je přijata do 3 hodin od vzniku symptomů, u 18.7% k přijetí dochází po více než 12 hodinách od vzniku symptomů.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

NIH skóre při přijetí dle času přijetí

Do 3 hodin

3 až 12 hodin

Později

% pacientů

Statistická významnost hodnocena Kruskal-Wallisovým testem

Čas od vzniku symptomu do přijetí je statisticky významně kratší u pacientů s horším NIH skóre .

Analýza vztahu času přijetí a vstupního NIH skóre byla provedena i na pacientech zemřelých za hospitalizace.

*Výpočet byl prováděn pouze na pacientech s údajem o vstupním NIH skóre.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


N rodn registr cmp

Čas od vzniku symptomů do přijetí

Doba od vzniku CMP do přijetí (v hodinách)

% pacientů

Celkem

Hemoragie

Do 3 hodin

Ischemie

3 až 12 hodin

Žijící

Později

Zemřelý

Hodnota statistické významnosti rozdílu mezi pacienti s hemoragií a ischemií v časech přijetí počítaná Chí kvadrát testem je p=0.430. Rozdíl tedy není statisticky významný.

Hodnota statistické významnosti rozdílu mezi pacienti žijícími a zemřelými v časech přijetí počítaná Chí kvadrát testem je p=0.007. Tento rozdíl tedy lze považovat za statisticky významný.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Mortalita pacient s cmp
Mortalita pacientů s CMP

% pacientů

p1

Statisticky významně zvýšená mortalita byla pozorována u pacientů s hemoragií, s provedenou trombolýzou a u pacientů přijatých do 3 hodin od vzniku symptomů. U pacientů s dobou přijetí do 3 hodin jde pravděpodobně o důsledek přijetí nejtěžších případů iktu do 3 hodin od vzniku symptomů.

Testován rozdíl mezi danými skupinami

Testován rozdíl mezi danou skupinou a ostatními pacienty

1 Statistická významnost pro dobu od vzniku CMP byla počítána ML chí kvadrát testem, pro ostatní proměnné byl použit Fisherův přesný test.

Báze: registr IKTA, okres Zlín, rok 2010


Shrnut
Shrnutí

  • Registr IKTA hodnotí 572 pacientů s iktem ze Zlínského okresu v období od 1.1 2010 do 31.12 2010. I Incidence iktu za rok 2010 pro zlínský okres je 292 /100 tisíc obyvatel

  • U pacientů byla nejčastěji diagnostikována ischemie, a to v 91.1% případů. Vyšetření CT bylo provedeno u naprosté většiny pacientů (98.2%). Nejčastěji byli pacienti vyšetřeni do 3 hodin.

  • Nejčastějšími rizikovými faktory jsou hypertenze (89%), dyslipidemie (56%), diabetes mellitus (51%) a ICHS (50%).

  • Většina pacientů (54%) je přijata do 3 hodin od vzniku symptomů, u 19% k přijetí dochází po více než 12 hodinách od vzniku symptomů.

  • Celková mortalita souboru je 8.7%. Statisticky významně zvýšená mortalita byla

  • u pacientů s hemoragií, s provedenou trombolýzou a u pacientů přijatých do 3 hodin od vzniku symptomů. U pacientů s dobou přijetí do 3 hodin jde pravděpodobně o důsledek přijetí nejtěžších případů iktu do 3 hodin od vzniku symptomů.