Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N RODN DOKUMENTY CR a Evropsk trendy PowerPoint Presentation
Download Presentation
N RODN DOKUMENTY CR a Evropsk trendy

N RODN DOKUMENTY CR a Evropsk trendy

176 Views Download Presentation
Download Presentation

N RODN DOKUMENTY CR a Evropsk trendy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NRODN DOKUMENTY CR a Evropsk trendy Ovlivnujc sociln sluby a jejich rozvoj

  2. Evropsk trendy prodluovn lidskho veku (prodluuje se obdob ivota, v nem clovek potrebuje pomoc jin osoby) prenen standardu ivota v produktivnm veku i do obdob, kdy je clovek postupne stle vce zvisl na pomoci jin osoby rostouc nkladnost kompenzace narustajc zvislosti na vnej pomoci Klcov priority zamestnanost boj proti chudobe a podporu rovnch prleitost se zamerenm (mimo jin): vyjasnen role a charakteristiky socilnch slueb obecnho zjmu

  3. Diskutovan okruhy v rmci EU konfrontace zkonitost trhu s potrebami rozvoje cinnost v sociln oblasti financovn socilnch slueb je zaloeno na participaci vce subjektu dochz ke zven integrace ekonomick a sociln racionlnosti dochz strn resortnch rozdlu mezi slubami socilnho a zdravotnho charakteru umocnen vznamu socilnho poradenstv a aktivit smerujcch ke koordinaci pce o osoby v sociln nouzi

  4. Sociln pilr EU (prepracovan lisabonsk strategie) Cle EU v tto oblasti zahrnuj: Snen poctu lid ohroench chudobou a sociln exklus Zajiten vysok rovne sociln a teritoriln soudrnosti na rovni EU i clenskch zem, pri respektu ke kulturn rozmanitosti Podpora clenskch zem v jejich sil o modernizaci systmu sociln ochrany s ohledem na demografick zmeny Vznamn zven uplatnen en a starch zamestnancu na pracovnm trhu a zven zamestnanosti migrantu Pokracovn v rozvoji migracn politiky EU doplnen politikami k zeslen integrace migrantu a jejich rodin Redukce negativnch dopadu globalizace na zamestnance a jejich rodiny Podpora zvyovn zamestnanosti mladch. Zven uplatnen hendikepovanch osob na pracovnm trhu

  5. Determinanty potreby socilnch slueb v CR: urbanizace vekov mra, kvalifikacn, profesn a sociln struktura obyvatelstva na danm zem struktura osdlen jednotlivch zemnch celku, velikost obc mra realizace tradicnch funkc rodiny v pci o seniory nejruznej sociologick zmeny probhajc ve spolecnosti (rozpad vcegeneracnho souit rodin) evropsk trendy

  6. Vchoz situace (sociln) politiky CR Zvyovn deficitu financovn ze sttnho rozpoctu i pres hospodrsk rust Ze zprvy Evropsk komise (cerven 2007) vyplv, e CR nadle patr mezi est clenskch zem snejrizikovejm vhledem verejnch financ Vroce 2004se strednedob vdajov limity staly soucst prvnho rdu CR (kad rok poruen)

  7. Proc reforma cesk (sociln) politiky Neudriteln rust mandatornch vdaju (prikzan vdaje, kter jsou externe stanoveny zkonem); jsou povinn a nelze je pri plnovn rozpoctu cinne ovlivnit. Jsou jimi naprklad vplaty socilnho zabezpecen, duchodu, nemocensk apod. Vvoj prrustku mandatornch socilnch vdaju dle soucasn prvn pravy

  8. Strategie hospodrskho rustu CR Usnesenm vldy c.460, ze dne 12. kvetna 2004 uloila vlda mstopredsedovi vldy pro ekonomiku predloit vlde nvrh Strategie hospodrskho rustu CR. Strategie je sestavena jako koncepcn materil, kter identifikuje rozvojov priority CR, principy a nstroje vedouc khospodrskmu rustu a udritelnmu rozvoji CR. Strategie zastreuje a koordinuje dlc koncepce vkonnch sloek sttu. Strategie se zameruje predevm na ekonomickou oblast a respektuje sociln pilr. Dokument pracuje s casovm rmcem 2005 2013

  9. Strategie udritelnho rozvoje CR Aktualizace Strategie udritelnho rozvoje CR bylo zahjeno v kvetnu 2008. Do konce roku 2008 bude vytvoren kompletn nvrh dokumentu, kter bude vI. polovine roku 2009 projednvn a upravovn. Aktualizace je rzena Rdcm vborem pro Aktualizaci. Obnoven strategie udritelnho rozvoje EU poaduje pro naplnen cle sociln spravedlnosti a soudrnosti podporu demokratick, socilne soudrn, zdrav, bezpecn a spravedliv spolecnosti, respektujc zkladn prva a kulturn odlinosti, kter vytvr rovn prleitosti a bojuje proti jakkoliv diskriminaci ci socilnmu vyloucen.

  10. Nrodn rozvojov pln 2007-2013 Definuje strategii rozvoje Cesk republiky pro obdob 2007-2013. Vychz z textu narzen ke strukturlnm fondum a Fondu soudrnosti, jeho strategie se opr o klcov evropsk a domc Popisuje nastaven systmu koordinace politiky hospodrsk a sociln soudrnosti. Klcov body tohoto systmu budou promtnuty do Nrodnho strategickho referencnho rmce. Zajituje nvaznost Strategickch obecnch zsad Spolecenstv a nrodnch strategickch dokumentu tj. povinnosti vyplvajc z textu. Prioritn osy a cle NRP vychzej z definovan strategie a nsledne jsou promtnuty do struktury operacnch programu.

  11. Dokumenty resortu Strategie a koncepce resortu Strategick obecn zsady Spolecenstv (EU) Strategie hospodrskho rustu Strategie udritelnho rozvoje CR Strategie regionlnho rozvoje pro lta 2007 - 2013 Strategie rozvoje lidskch zdroju pro CR Nrodn akcn pln zamestnanosti Nrodn akcn pln socilnho zaclenovn Bezpecnostn strategie CR (2003) Politika zemnho rozvoje Strategie financovn implementace smernice Rady 91/271/EHS Dal resortn strategie a koncepce

  12. Nvrh nrodnho rozvojovho plnu CR 2007 2013 Sociln integrace a rovnost prleitost - Sociln zaclenovn Dlouhodob nezamestnanost spojen s marginalizac a exkluz urcitch skupin osob. Poskytnut systmu opatren predevm v oblastech politiky zamestnanosti, sociln ochrany, bydlen, kolstv, zdravotnictv, infrastruktury, bezpecnosti, kultury atd. CR prijala dva zkladn dokumenty k naplnovn politiky socilnho zaclenovn. Spolecn memorandum o socilnm zaclenovn (2003) a Nrodn akcn pln socilnho zaclenovn 2004 2006.

  13. Spolecn memorandum o socilnm zaclenovn (2003) Dokument m doporucujc charakter a neobsahuje strategick postupy, plny k dosaen priorit, indiktory a dlc cle. Neobsahuje ani postup (formu) sledovn plnen stanovench priorit, vjma oblasti zamestnanosti. V duchu Lisabonsk strategie stanovila vlda CR (2004) nsledujc priority: podporu hospodrskho rustu a konkurenceschopnosti; zamestnanost; reformu verejnch financ; udriteln rozvoj.

  14. Nrodn akcn pln socilnho zaclenovn 2008 - 2010 V roce 2008 CR predlo ( Evropsk komisi Nrodn zprvu o strategich sociln ochrany a socilnho zaclenovn jej soucst bude tret Nrodn akcn pln socilnho zaclenovn (dle NAPSI). NAPSI 2008 - 2010 si stanov cle v boji s chudobou a socilnm vyloucenm na nsledujc 3 roky (vc. roku 2010) na zklade Spolecnch clu, kter clensk stty prijaly na jarnm zasedn Evropsk rady v roce 2006. Clensk stty identifikuj 3 a 4 priority, na kter se vNAPSI 08 - 10soustred. Clensk stty by mely vysvetlit, proc byly cle vybrny. Dal prlohy: Clensk stty mohou priloit detailnej zprvu oimplementaci NAPSI 06 08 Prlohy: Prklady dobr praxe detailn popis (4)

  15. V oblasti socilnho zaclenovn je clem: zajistit dostupnost zdroju, prv a slueb potrebnch k casti ve spolecnosti, prevence a reen socilnho vyloucen a boj se vemi podobami diskriminace, kter vedou k socilnmu vyloucen; zajistit aktivn sociln zaclenen pro vechny prostrednictvm podpory casti na trhu prce a potrnm chudoby a socilnho vyloucen; Zajistit koordinaci politik, aby dolo k zapojen vech rovn vldy a relevantnch aktru, vcetne lid, kter zavaj chudobu. Zajistit, aby politiky socilnho zaclenovn byly efektivn a cinn a byly zohledneny ve vech prslunch verejnch politikch, vc. hospodrskch a rozpoctovch politik, politik vzdelvn a odborn prpravy a programu strukturlnch fondu (zejmna Evropskho socilnho fondu).

  16. Prioritn oblasti Politick nstroje: popis existujcch nstroju, jejich prpadnch zmen a nove vytvorench nstroju, jimi budou cle dosaeny popis role jednotlivch aktru implementujcch nstroje Indiktory a jejich monitorovn: popis indiktoru, kter budou sledovat pokrok vzhledem kvytycenm clum popis opatren prijatch kmonitorovn implementace vytycench clu a hodnocen jejich dopadu Alokovan zdroje: popis zdroju alokovanch kimplementaci clu na nrodn rovni, vcetne prostredku ze strukturlnch fondu.

  17. Zlepen institucionlnho zabezpecen procesu Prpravn proces popis prpravy NAPSI 08 10 a mechanismu zapojen vech relevantnch aktru do procesu prpravy Koordinace politik popis mechanismu koordinace politik socilnho zaclenovn ve vztahu kjinm relevantnm politikm (na nrodn, regionln a lokln rovni) Mobilizace a zapojen vech aktru popis souhrnu mechanismu kzapojen vech relevantnch aktru do tvorby a implementace politiky socilnho zaclenovn vcetne zapojen lid sprmou zkuenost schudobou Mainstreaming popis stvajcch mechanismu mainstreamingu socilnho zaclenovn vrelevantnch verejnch politikch s konkrtnm odkazem na koordinaci se zpracovatelem Nrodnho programu reforem (popis vyuit strukturlnch fondu) Nstroje monitorovn a hodnocen popis existujcch a/i nove vytvorench mechanismu kmonitorovn a hodnocen spenosti plnu a jeho dopadu na roven chudoby a socilnho vyloucen

  18. Ohroen skupiny soc. vyloucenm jsou predevm nsledujc skupiny: V rmci prevence pred socilnm vyloucenm hraj vznamnou roli investice zameren do oblasti vzdelvn. Subjektem pro naplnovn strategie socilnho zaclenovn jsou predevm obce, resp. kraje - nen realizovno podle jednotn metodiky. Deti, mlde a mlad dospel Seniori Etnick meniny Imigranti a azylanti Bezdomovci Osoby opoutejc zarzen pro vkon stavn nebo ochrann vchovy a osoby opoutejc vkon trestu odnet svobody Obeti trestn cinnosti, domcho nsil, osoby komercne zneuvan a obeti obchodu s lidmi

  19. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): Rozdly ve vybavenosti jednotlivch regionu socilnmi slubami, kter nevypovdaj skutecn poptvce po socilnch slubch. Neexistence systmu celoivotnho vzdelvan pro pracovnky v socilnch slubch a pracovnky verejn sprvy v dan oblasti. Absence systmu vymahatelnosti a kontroly naplnovn standardu kvality socilnch slueb. Nen vhodne a predevm iroce zajiteno zavden standardu kvality. Nedostatecn rozsah alternativnch slueb poskytovanch v prirozenm prostred lid ve vztahu ke slubm lukovm.

  20. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): Nedostatecn investicn podpora transformace socilnch slueb v CR pro mesta, obce a poskytovatele socilnch slueb - predevm nedostatek financnch prostredku na investice potrebn k poskytovn nerezidencnch slueb predevm s durazem na zajiten samostatnho bydlen znevhodnench osob, rozvoje slueb poskytovanch v prirozenm prostred uivatele a bezbarirovou pravu verejnch prostor. Postaven nesttnch neziskovch subjektu, kter vyvjej verejne prospenou cinnost v sociln oblasti. NNO nemaj pro poskytovn svch slueb dostatecnou oporu v legislative. Zroven nemaj rovnocenn postaven k zskvn verejnch prostredku ve srovnn se zarzenmi, kter jsou zrizovna verejnou sprvou.

  21. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): V CR je politika socilnho zaclenovn prozatm popisem jednotlivch aktivit resortu, nejedn se o propojen sil vech rovn verejn sprvy a dalch zainteresovanch partneru smerujc ke komplexnm reenm, a to ji od kolnho veku. Dochz tak pouze k dlcm aktivitm, bez aktivnho zapojen vech relevantnch partneru a bez meren vsledku dopadu jednotlivch politik, projektu ci opatren. Absence relevantnch informacnch zdroju a statistik pro sledovn vvoje jednotlivch zranitelnch skupin osob vcetne meren znevhodnen techto skupin vyjadrovanho jejich kolnm selhvnm.

  22. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): V oblasti tvorby legislativy pak chyb analza dopadu chystanch legislativnch prav. Rozdly ve vybavenosti jednotlivch regionu socilnmi slubami, kter nevypovdaj skutecn poptvce po socilnch slubch. Neexistence systmu celoivotnho vzdelvan pro pracovnky v socilnch slubch a pracovnky verejn sprvy v dan oblasti. Absence systmu vymahatelnosti a kontroly naplnovn standardu kvality socilnch slueb. Nen vhodne a predevm iroce zajiteno zavden standardu kvality. Nedostatecn rozsah alternativnch slueb poskytovanch v prirozenm prostred lid ve vztahu ke slubm lukovm.

  23. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): Nedostatecn investicn podpora transformace socilnch slueb v CR pro mesta, obce a poskytovatele socilnch slueb. Jedn se predevm o nedostatek financnch prostredku na investice potrebn k poskytovn nerezidencnch slueb predevm s durazem na zajiten samostatnho bydlen znevhodnench osob, rozvoje slueb poskytovanch v prirozenm prostred uivatele a bezbarirovou pravu verejnch prostor. Postaven nesttnch neziskovch subjektu, kter vyvjej verejne prospenou cinnost v sociln oblasti. NNO nemaj pro poskytovn svch slueb dostatecnou oporu v legislative. Zroven nemaj rovnocenn postaven k zskvn verejnch prostredku ve srovnn se zarzenmi, kter jsou zrizovna verejnou sprvou.

  24. Prekky spenho pusoben systmu soc. slueb (socilnho zaclenovn): V CR je politika socilnho zaclenovn prozatm popisem jednotlivch aktivit resortu, nejedn se o propojen sil vech rovn verejn sprvy a dalch zainteresovanch partneru smerujc ke komplexnm reenm, a to ji od kolnho veku. Dochz tak pouze k dlcm aktivitm, bez aktivnho zapojen vech relevantnch partneru a bez meren vsledku dopadu jednotlivch politik, projektu ci opatren. Absence relevantnch informacnch zdroju a statistik pro sledovn vvoje jednotlivch zranitelnch skupin osob vcetne meren znevhodnen techto skupin vyjadrovanho jejich kolnm selhvnm. V oblasti tvorby legislativy pak chyb analza dopadu chystanch legislativnch prav.

  25. Sociln infrastruktura Vyven sociln infrastruktura vytvr zkladn predpoklad pro rovnocenn ivotn podmnky pro vechny obyvatele CR a napomh k vytvren primerench socilnch jistot, vzdeln i monosti rozvoje ivotnho stylu a ivotnch anc. V CR v existuje pomerne irok st zarzen sociln pce, jejich pocet a kapacita se postupne roziruje podle potreb vyplvajcch z podmnek a monost kadho regionu. Jako nstroj pro zlepen situace v tto oblasti slou komunitn plnovn.

  26. Sociln infrastruktura Poskytovateli socilnch slueb jsou obce a kraje, nesttn neziskov organizace a fyzick osoby a Ministerstvo prce a socilnch vec CR. Mezi nejvznacnej sociln sluby patr zejmna domovy duchodcu, penziony pro duchodce, stavy sociln pce pro dospel, stavy sociln pce pro mlde, pecovatelsk sluba, azylov domy, domy na pul cesty apod. I kdy prevaujcm typem socilnch slueb v CR je stavn pce, v posledn dobe se prosazuje snaha podporovat rozvoj alternativnch slueb k stavn pci, kter umonuj, aby klient zustal ve svm prirozenm prostred, uvnitr sv rodiny a komunity. Vznamnou roli v tto oblasti sehrvaj organizace neziskovho sektoru.

  27. Sociln ekonomika Klcovm mstem poskytovn socilnch slueb se stvaj obce resp. kraje. Po zskn kompetenc k poskytovn socilnch slueb usiluj o zefektivnen ste socilnch slueb pomoc metod komunitnho plnovn. V sociln ekonomice je hlavn pozornost soustredena na mstn spoluprci a konzultace ruznch partneru pri zabezpecovn slueb. Subjekty sociln ekonomiky jsou jednm z mnoha aktru lokln ekonomiky, pricem drustevn forma vlastnictv je rovnocenn ostatnm. Podpora sociln ekonomiky je nstrojem socilnho zaclenovn, zvyovn mstn zamestnanosti, ekonomickho rozvoje prispvajcho k vyvenmu rozvoji a prosperite lokalit. Neexistuje v CR jasn, explicitn vldn dokument hlsc se kpojmu sociln ekonomika.

  28. Operacn programy - nstroj realizace V soustave programovch dokumentu jsou pro adatele a realiztory projektu nejduleitejmi dokumenty prve operacn programy, kter jsou tematicky a regionlne vymezen a specifikuj cle, kterch chtej pomoc realizovanch projektu doshnout.

  29. Nrodn strategick referencn rmec Zpracovn Nrodnho strategickho referencnho rmce CR 2007-2013 vychz z povinnost clenskho sttu definovanch v Narzen Rady (ES) c. 1083/2006 ze dne 11. cervence 2006 o obecnch ustanovench o Evropskm fondu pro regionln rozvoj, Evropskm socilnm fondu a Fondu soudrnosti a o zruen narzen (ES) c. 1260/1999. Vchodiskem pro zpracovn nvrhu Nrodnho strategickho referencnho rmce byl Nrodn rozvojov pln Cesk republiky byl vzat na vedom usnesenm Vldy Cesk republiky c. 175/2006. Intervence zameren na infrastrukturu pro sociln sluby jsou pro NSRR nezbytn. Dopady se projev pouze v tesnm provzn s ostatnmi programy zamerenmi na zpusob uvn techto zarzen.

  30. Nrodn strategick referencn rmec Analytick cst Nrodnho strategickho referencnho rmce se zameruje na identifikaci klcovch silnch strnek Cesk republiky pro posilovn jej konkurenceschopnosti, stejne tak jako problematickch mst a slabch strnek, kter mohou stt v ceste udritelnmu rustu ekonomiky i spolecnosti.

  31. Nrodn strategick referencn rmec Strategie se opr o klcov evropsk (Strategick obecn zsady Spolecenstv) i domc (Strategie udritelnho rozvoje, Strategie hospodrskho rustu, Strategie regionlnho rozvoje pro lta 2007-2013 a dal platn resortn a regionln strategie) strategick dokumenty. Nrodn strategick referencn rmec udv systm operacnch programu politiky hospodrsk a sociln soudrnosti 2007-2013, jejich prostrednictvm budou jednotliv prioritn osy realizovny. Reg.Oper.Progr. obsahuje vechny potrebn aktivity k realizaci integrovanch plnu rozvoje v oblasti regenerace mest a rozvoje infrastruktury socilnch slueb ve mestech.

  32. DEKUJI VM ZA POZORNOST Lenka ckov lenka.zako@seznam.cz