Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave
Download
1 / 36

Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave - PowerPoint PPT Presentation


 • 838 Views
 • Updated On :

Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave. Literatura. Kurtesh Saliu, E drejta kushtetuese Prishtinë, 2001. Aurela Anastasi/Luan Omari, E drejta kushtetuese, Tiranë 2008. Luan Omari, Parime dhe insitucione të së drejtës publike, Tiranë 2004. C’eshte Kushtetuta?.

Related searches for Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave' - farren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Literatura l.jpg
Literatura

 • Kurtesh Saliu, E drejta kushtetuese Prishtinë, 2001.

 • Aurela Anastasi/Luan Omari, E drejta kushtetuese, Tiranë 2008.

 • Luan Omari, Parime dhe insitucione të së drejtës publike, Tiranë 2004.

Dr. Arta Vorpsi


C eshte kushtetuta l.jpg
C’eshte Kushtetuta?

 • Ligji themelor në një shtet. Si pasojë:

  a) Të gjitha aktet e tjera normative duhet të jenë në përputhje me të.

  b) Mospërputhja e akteve me Kushtetutën sjell pavlefshmëri.

 • Në kuptimin formal: e shkruar e kodifikuar me fuqinë më të lartë juridike, miratuar nga organi më i lartë ligjvënës, me procedurë të veçantë.

 • Në kuptimin material: norma dhe rregulla themelore që rregullojnë bazat e rendit shoqëror, shtetëror e juridik të një vendi.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta n kuptimin formal l.jpg
Kushtetuta në kuptimin formal

 • Ka supremaci ndaj akteve të tjera (neni 4/2)

 • Zbatohet drejtpërdrejt (neni 4/3)

 • Ka për qëllim:

  a) të përcaktojë procedurat kryesore për adoptimin e akteve normative;

  b) të ndajë kompetencat midis organeve që miratojnë norma juridike;

  c) të përcaktojë thelbin e përmbajtjes së normave juridike;

  d) të kontrollojë kushtetutshmërinë nga gjyqtari kushtetues.

 • Miratohet dhe ndryshohet me procedurë me të veshtire (neni 177).

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta n kuptimin material l.jpg
Kushtetuta në kuptimin material

 • Georg Jelinek: Kushtetuta duhet të përmbajë normat dhe rregullat e funks.të pushtetit shtetëror, veçanërisht për organet e larta shtetërore, si dhe raportin midis këtyre organeve.

 • Hans Kelzen: rregullat me të cilat përcaktohen kompetencat dhe rregullohen procedurat për nxjerrjen e akteve të përgjithshme normative.

 • Maurice Duverger: Kushtetuta përcakton institucionet politike te vendit.

 • F.Lasalle: Kushtetuta është raporti I forcave shoqërore të cilat ekzistojnë në shoqëri.

Dr. Arta Vorpsi


Llojet e kushtetutave l.jpg
Llojet e Kushtetutave

Te shkruara: ne kuptimin formal.

Te pashkruara: SipasTocquevill Anglia nuk ka një kushtetutë. Sipas Xhejms Brajs: Anglia ka një kushtetutë jo të shkruar, pra një kushtetutë në kuptimin material.

Te ngurta: ndryshohen me veshtiresi

Elastike: ndryshohen me lehte

Kriter dallues: procedura e miratimit dhe e ndryshimit te saj.

Dr. Arta Vorpsi


Prejardhja e kushtetutave l.jpg
Prejardhja e Kushtetutave

 • Fillesat e Kushtetutës janë në Greqinë dhe Romën e vjetër.

 • Në Greqi përfaqësohet nga Aristoteli me veprën Politika ku paraqiten dy akte:

  a) Politeia (kushtetuta)akt i posaçëm

  b) nomoi (ligji) akt i zakonshëm.

 • Në Romë përfaqësohet me termin constitutio. Me këtë term kuptohej çdo akt që nxirrte Perandori.

Dr. Arta Vorpsi


Periudha e mesjet s l.jpg
Periudha e Mesjetës

 • Termi më i zakonshëm për Kushtetutën ishte carta ose statuto.

 • Konsideroheshin si akte që përmbanin privilegje për institucionet fetare, fisnikëve

 • Karta më e njohur ishte Magna Charta Libertatum (Karta e Madhe e Lirive).

 • Karta u bë frymëzuese për kushtetutat materiale dhe formale moderne.

Dr. Arta Vorpsi


Magna charta 1215 l.jpg
Magna Charta (1215)

 • Marrëveshje midis mbretit dhe baronëve anglezë për të garantuar të drejtat e tyre.

 • Parashikohej e drejta e zgjidhjes gjyqësore të konflikteve midis tyre dhe e drejta për kryengritje e e baronëve në rast të mos respektimit të të drejtave.

 • U bë bazë kushtetuese për kartat e mëvonshme të të drejtave dhe lirive të njeriut.

 • Në Angli është burim i së drejtës pozitive.

Dr. Arta Vorpsi


Feudalizmi l.jpg
Feudalizmi

 • Shfaqen disa karta:

  • Peticioni mbi të drejtat (1628). Garantonte të drejta politike për borgjezinë.

  • Ligji mbi të drejtat ose Bill of Rights (1688). Garantonte të drejtat e shprehura tek Magna Carta.

  • Habeas Corpus Act (1690). Garantonte të drejtat para organeve të policisë dhe gjykatave.

Dr. Arta Vorpsi


Periudha e deklaratave l.jpg
Periudha e Deklaratave

 • Në Shek.XVII-XVIII aktet e të drejtave u quajtën Deklarata.

 • Deklarata e pavarësisë (1776) ShBA. U mbështet mbi të drejtën natyrore të Lokut dhe sovranitetin popullor të Rusoit.

 • Deklarata mbi të drejtat e njeriut dhe shtetasit (1789) Francë. Mbi të doli Kushtetuta e parë (1791).

 • U bënë baza themelore për Kushtetutat e sotme.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetutat e para l.jpg
Kushtetutat e para

 • Rrjedh nga fjala constitutio dhe i referohet kryesisht mendimit juridik romak.

 • Për herë të parë përdoret në Angli (1688) constitution.

 • Kushtetuta e parë angleze ka qenë Instrumenti i qeverisjes (1653) hartuar nga Kromuelli.

 • Kushtetuta e ShBA (1787) për herë të parë e shkruar në kuptimin modern të saj.

 • Në Francë kemi Kushtetutën e parë europiane (1791).

Dr. Arta Vorpsi


Nevoja e kushtetutave t shkruara l.jpg
Nevoja e Kushtetutave të shkruara

 • Mendimtarët e shek.XVIII kërkonin rregulla të shkruara për funksionimin e shtetit.

 • Duhej të hartohej një kontratë shoqërore për formimin e shtetit me qëllim përfundimtar:

  - kalimin e sovranitetit nga mbreti te populli

  - përmbysja e rendit feudal dhe vendosja e rendit të ri;

  - garantimi i të drejtave dhe lirive themelore

  - pjesëmarrja në ushtrimin e pushtetit.

 • Të gjitha këto garantohen vetëm nga dokumenti i shkruar me fuqi të caktuar juridike.

Dr. Arta Vorpsi


Faktor t tjer l.jpg
Faktorë të tjerë

 • Qartësia dhe kuptueshmëria e Kushtetutës garantohet vetëm nga interpretimi strikt.

 • Fuqia më e lartë juridike garanton epërsinë e saj në të gjithë rendin juridik.

 • Njohja më e lehtë e shtetasve me të drejtat e veta.

 • Ndërgjegjësimi i shtetasve dhe mbajtësve të pushtetit në çdo moment me të drejtat dhe detyrimet.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetutat n shek xviii xiv l.jpg
Kushtetutat në shek.XVIII-XIV

 • Të gjitha Kushtetutat kanë disa të përbashkëta:

  - janë dokumente me fuqinë më të lartë juridike;

  - proklamojnë kalimin e vullnetit nga monarku te populli;

  - garantojnë të drejtat dhe liritë themelore;

  - garantojnë të drejtën e pronës;

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e shba 1787 l.jpg
Kushtetuta e ShBA 1787

 • U miratua nga Kuvendi Kushtetues 1787

 • Deri sot janë bërë vetëm 24 amendamente

 • Është Kushtetuta e parë federative në botë.

 • Është zbatuar sistemi republikan i bazuar tek parimi i ndarjes së pushtetit.

 • Pushteti ekzekutiv ushtrohet nga Presidenti.

 • Ekzekutiv i fortë dhe gjyqësor i pavarur.

 • Gjykatat kanë bërë një interpretim të zgjeruar të Kushtetutës duke e aktualizuar atë gradualisht.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e franc s 1791 1793 l.jpg
Kushtetuta e Francës 1791,1793

 • 1791 - u miratua nga ndikimi i zhirondinëve. Përmbante kompromisin mes sistemit monarkist dhe sovranitetit popullor (shembull Anglia)

 • Është Kushtetuta e parë e shkruar në Evropë që kishte dhe deklaratën e drejtave themelore, parimin e demokracisë përfaqësuese.

 • Pushteti ekzekutiv nga mbreti, legjislativ nga kuvendi. Në 1792 u pezullua Kushtetuta nga mbreti që shkaktoi revoltën e kuvendit.

 • 1793 - miratua nga Kuvendi i zgjedhur direkt dhe pas miratimit me referendum, si i detyrueshëm për vlefshmërinë e saj.

 • Ndikohej nga jakobinët, krahu i majtë i borgjezisë së mesme.

 • U zbatua për herë të parë republikanizmi. Pushteti ekzekutiv nga Komiteti Shpëtimit Publik i miratuar nga Kuvendi.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e zvicr s 1874 l.jpg
Kushtetuta e Zvicrës 1874

 • E para e shtetit federativ në Evropë:”Konfederata miraton këtë kushtetutë federative..”(?!).

 • Eshtë ende në fuqi me ndryshimet e bëra prej atëherë.

 • Cilësohet nga sovraniteti burimor i kantoneve dhe jo i federatës (ndryshe nga Gjermania).

 • Kryetar i shtetit – kuvendi, drejtojnë anëtarët me rradhë për një vit e gjysëm.

 • Ndryshimi i Kushtetutës bëhet nga Kuvendi Federativ dhe referendum i detyrueshëm.

 • Kombinim i parimit federativ dhe sovranitetit popullor

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e gjermanis 1919 l.jpg
Kushtetuta e Gjermanisë 1919

 • Njohur si Kushtetuta e Vajmarit – tipike liberal demokrate shembull për vendet pas luftës II botërore.

 • U suprimua monarkia, u vendos republikanizmi, u ruajt federalizmi.

 • Parlamenti organi më i lartë ku përgjigjen qeveria dhe kryetari i shtetit.

 • U sanksionuan të drejtat themelore të paprekshme.

 • Por kishte elementë që krijuan mundësinë e ardhjes në pushtet të diktaturës: autorizimi i kreut të qeverisë për “nxjerrjen e dekretligjeve sipas nevojës”, përfshi caktimin e kryeministrit të pamiratuar në Kuvend.

 • Vinte ndesh me supremacinë e kushtetutës.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e brss 1936 l.jpg
Kushtetuta e BRSS 1936

 • U miratua pas revolucionit të tetorit.

 • Proklamon sovranitetin e popullit punonjës

 • Organet lokale kanë supremaci në territorin e vet.

 • Sistemi centralist i pushtetit dhe roli udhëheqës i partisë në qeverisjen e vendit.

 • Kjo binte ndesh me federalizmin dhe autonominë e proklamuar në Kushtetutë

 • Kjo Kushtetutë me ndryshimet e 1944 (Stalini) mbeti në fuqi deri me 1977, u zëvendësua nga Brezhnjevi pa shumë ndryshime.

Dr. Arta Vorpsi


Zhvillimi kushtetues pas luft s ii l.jpg
Zhvillimi kushtetues pas Luftës II

 • Pas Luftës II rritet numri i vendeve që miratojnë Kushtetutën e shkruar. Shkak bëhet rënia e kolonive.

 • Zenë vend kushtetutat liberale që parashikojnë zgjedhje dpd etj. Synohet drejt Kushtetutave të forta.

 • Për herë të parë Austria dhe Cekosllovakia vendosin kontrollin kushtetues nga GjK.

 • Kushtetutat me vlerën më të madhe teorike janë: e Italisë (1948), Francës (1958), Kinës (1982) dhe e Rusisë (1993).

Dr. Arta Vorpsi


Zhvillimi kushtetues shqiptar l.jpg
Zhvillimi kushtetues shqiptar

 • Dokumenti i parë modern: Shqipëria ç’ka qenë ç’është dhe ç’do të bëhet me autor Sami Frashërin.

 • U frymëzua nga zhvillimet revolucionare në ShBA dhe Francë.

 • Synimi kryesor ishte krijimi i shtetit të pavarur dhe qeverisja moderne.

 • Ideja e tij bazohej tek drejtimi kolegjial.

 • Përkrahte parimin e përfaqësimit popullor dhe laicitetin e shtetit.

Dr. Arta Vorpsi


Organizimi politik e shtet ror l.jpg
Organizimi politik e shtetëror

 • Organet e drejtimit të pushtetit duhet të kishin këtë formë:

  - Pleqësia – Presidenca

  - Këshilla e përgjithshme – Parlamenti

  - Këshilli i Ministrave – Qeveria

  - Gjykatat e pavarura

  - Autonomia lokale – element i ri

Dr. Arta Vorpsi


Statuti organik 1914 l.jpg
Statuti organik (1914)

 • U shpall forma monarkike e qeverisjes.

 • Asambleja Kombëtare - parlamenti. Kontrollohej nga princi.

 • E drejta e zgjedhjes politike vetëm për shtetas mbi 30-vjeç të arsimuar.

 • Shpallte pavarësinë e shtetit shqiptar.

 • Siguronte një sovranitet të pjesshëm.

 • Garantonte pjesërisht pavarësinë e pushteteve.

Dr. Arta Vorpsi


Statuti i lushnj s 1920 statuti i zgjeruar i lushnj s 1922 l.jpg
Statuti i Lushnjës (1920)Statuti i zgjeruar i Lushnjës (1922)

 • U shpall shteti i pavarur dhe sovran.

 • Organet e pushtetit u formuan krejtësisht nga vullneti shqiptar. Këshilli Kombëtar – Parlamenti; Këshilli i Regjencës (4 anëtarë) – Kryetari i shtetit.

 • Ishte i pjesshëm dhe u plotësua nga Statuti i dytë. Ky riafirmoi monarkinë dhe sanksionoi ndarjen e pushteteve.

 • Statuti II parashikonte mospërgjegjësinë e mbretit dhe përgjegjësinë e ministrave para parlamentit.

 • Parlamenti nuk mund të shkarkonte Këshillin e Lartë (regjenca e mbretit) dhe ky nuk mund të shpërndante parlamentin.

 • Parashikoi disa të drejta dhe parimin e ligjshmërisë dhe barazisë së shtetasve para ligjit.

Dr. Arta Vorpsi


Statuti themeltar i republik s 1925 l.jpg
Statuti themeltar i Republikës (1925)

 • U vendos forma e regjimit: republikë presidenciale (kryetari i shtetit drejton qeverinë)

 • U ruajtën parimet e ndarjes së pushteteve dhe sovranitetit.

 • Parlamenti u bë dy-dhomësh.

 • Praktika tregoi se u përqendruan shumë kompetenca në duart e kryetarit të shtetit.

 • Megjithëse garantonte të drejtat themelore veprimtaria e lirë politike nuk sigurohej.

Dr. Arta Vorpsi


Statuti themeltar i mbretnis 1928 l.jpg
Statuti themeltar i Mbretnisë (1928)

 • Rivendosja e monarkisë me zgjedhjen nga Asambleja të Mbretit të Shqiptarëve (Zogu I).

 • Parlamenti formohej nga një dhomë. Mbreti shpërndante parlamentin, kurse ministrat përgjigjeshin para tij (parlamentit).

 • Mbreti emëronte dhe shkarkonte ministrat.

 • Mbreti kishte kompetenca të gjera legjislative dhe ekzekutive. U dobësua roli i ligjvënësit.

 • Sistemi gjyqësor parashikohej si i pavarur.

 • Të drejtat e shtetasve u risanksionuan. Disa të drejta politike mbetën në kuadrin e formalitetit.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e 1946 l.jpg
Kushtetuta e 1946

 • U vendos sistemi komunist i qeverisjes nga Asambleja Kushtetuese 1946. Ideologjia kryesore ishte lufta e klasave.

 • Për herë të parë votuan gratë dhe u votua në mënyrë të dpd.

 • U sanksionua uniteti i pushtetit i përqendruar tek organet përfaqësuese: Kuvendi Popullor dhe këshillat popullor. Këta ushtronin kompetenca ekzekutive dhe legjislative.

 • Presidiumi i KP-kryetar kolegjial i shtetit. Nuk kishte të drejtën e vetos mbi ligjet.

 • Garantoheshin disa të drejta kryesore: si prona private dhe të drejta politike që më vonë u revokuan.

Dr. Arta Vorpsi


Kushtetuta e 1976 l.jpg
Kushtetuta e 1976

 • U thellua karakteri komunist dhe censurues i bazës kushtetuese.

 • Shqipëria u quajt: Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë - RPSSH.

 • U centralizua krejtësisht ekonomia: u revokua prona dhe iniciativa e lirë private.

 • Të drejta që parashikoheshin mbetën në rangun e fiktivitetit.

 • Forma e organizimit të shtetit nuk pësoi ndryshim.

Dr. Arta Vorpsi


Dispozitat kryesore kushtetuese tri ligje kushtetuese l.jpg
Dispozitat Kryesore Kushtetuese(Tri Ligje Kushtetuese)

 • Ligji I shpalli formën e qeverisjes.

 • U vendos regjimi parlamentar demokratik.

 • U njoh pluralizmi politik.

 • U sanksionua parimi i ndarjes së pushteteve.

 • Ligji II parashikoi për herë të parë krijimin e GjK si organ i kontrollit të kushtetutshmërisë.

 • Ligji III garantoi një katalog të zgjeruar të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve.

 • Mbetën në fuqi deri në nëntor 1998.

Dr. Arta Vorpsi


Miratimi i kushtetut s l.jpg
Miratimi i Kushtetutës

 • Kriter dallues: procedura e miratimit dhe e ndryshimit te saj.

 • Llojet e miratimit:

  a) miratimi nga një organ i posaçëm (Franca 1793, ShBA 1787);

  b) miratimi nga organ i zakonshën përfaqësues (Franca 1875) etj);

  c) miratimi i dpd me referendum;

  d) miratimi i kombinuar ose i ndërthurur (Franca 1958, Turqia 1961, Spanja 1978, Zvicra 1874);

 • Kushtetuta shqiptare është relativisht e ngurtë.

Dr. Arta Vorpsi


Ndryshimi l.jpg
Ndryshimi

 • Spanja (1812) dhe Greqia monarkiste (1911 dhe 1952) ndalonte ndryshimin e Kushtetutës.

 • Ka raste kur ndalohet ndryshimi vetëm i disa dispozitave: - për frymën e Kushtetutës (Norvegjia 1814)

  - sistemin republikan (Franca 1875, Italia 1948, Turqia 1961),

  - federalizmi (Gjermania 1949)

 • Iniciativa mund të merret nga deputetë ose grupe.

 • Shumica miratuese e ndryshme – kryesisht 2/3, 3/5.

Dr. Arta Vorpsi


Interpretimi i kushtetut s llojet e interpretimit l.jpg
Interpretimi i KushtetutësLlojet e interpretimit

 • Vullneti i ligjvënësit nuk është gjithmonë i qartë dhe i kuptueshëm. Nevojitet që përmbajtja e tij të dalë në pah me anë të shpjegimeve që i përgjigjen qëllimit të aktit

 • Nxjerrja e kuptimit të dukurive që kanë diktuar përmbajtjen e aktit bëhet me anë të interpretimit.

 • Interpretimi është mënyra e zbulimit të vullnetit të ligjvënësit të shprehur në një normë juridike.

 • Interpretimi synon të zhvillojë një metodë që i shërben mbushjes së boshllëqeve që mund të krijojë norma konkrete gjatë zbatimit të saj

 • Çdo organ që duhet të zbatojë të drejtën e parashikuar nga aktet normative ka për detyrë t’i interpretojë ato.

Dr. Arta Vorpsi


Llojet e interpretimit l.jpg
Llojet e interpretimit

 • Interpretim gramatikor /gjuhësor/literal; p.sh përdorimi i fjalëve ‘duhet’, ‘mundet’, ‘lejohet’, etj.

 • Interpretim logjik (lidhja logjike mes rrethanave ose pozitës që zë akti në hierarkinë e normave qëllimit që ka.

 • Interpretim teleologjik(kur ligjvënësi e ka shprehur në mënyrë të qartë qëllimin e nxjerrjes së aktit).

 • Interpretim historik(nga rrethanat në kohën e nxjerrjes së aktit).

 • Interpretim autentik (nga vetë organi që e miraton).

 • Interpretim konform Kushtetutës (kur bëhet një lexim që të është në përputhje me frymën e parimet e përgjithshme të Kushtetutës).

Dr. Arta Vorpsi


Interpretimi i kushtetut s l.jpg
Interpretimi i Kushtetutës

 • Interpretimi kushtetues gjen zbatim kur duhet të sqarohet një çështje e paqartë e së drejtës kushtetuese.

 • Duhet të ekzistojë një konflikt (ose dy qendrime) në interpretim: aty ku nuk ka paqartësi ose dyshime nuk mund të bëhet interpretim.

 • Rezultati “i drejtë” dhe konform Kushtetutës zhvillohet me një procedurë racionale dhe të kontrollueshme.

 • Ai duhet të jetë i arsyetuar dhe të garantojë sigurinë juridike të sistemit.

 • Ky funksion i është ngarkuar GjK, interpretimi i të cilës ka fuqi të njëjtë me Kushtetutën.

 • Normat kushtetuese duhet të interpretohen në mënyrë të tillë që të bien ndesh me normat e tjera kushtetuese.

Dr. Arta Vorpsi


Per seminar l.jpg
Per seminar

 • Cili nga format e shtetit mendoni se eshte me i miri dhe pse?

 • Kush eshte funksioni i Kushtetutes dhe pse ajo ka perparesi ndaj akteve te tjera?

 • Ne cfare drejtimi kane evoluar kushtetutat gjate zhvillimit historik?

Dr. Arta Vorpsi