lindja dhe zhvillimi i kushtetutave l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave - PowerPoint PPT Presentation


 • 879 Views
 • Uploaded on

Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave. Literatura. Kurtesh Saliu, E drejta kushtetuese Prishtinë, 2001. Aurela Anastasi/Luan Omari, E drejta kushtetuese, Tiranë 2008. Luan Omari, Parime dhe insitucione të së drejtës publike, Tiranë 2004. C’eshte Kushtetuta?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lindja dhe zhvillimi i kushtetutave' - farren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura
Literatura
 • Kurtesh Saliu, E drejta kushtetuese Prishtinë, 2001.
 • Aurela Anastasi/Luan Omari, E drejta kushtetuese, Tiranë 2008.
 • Luan Omari, Parime dhe insitucione të së drejtës publike, Tiranë 2004.

Dr. Arta Vorpsi

c eshte kushtetuta
C’eshte Kushtetuta?
 • Ligji themelor në një shtet. Si pasojë:

a) Të gjitha aktet e tjera normative duhet të jenë në përputhje me të.

b) Mospërputhja e akteve me Kushtetutën sjell pavlefshmëri.

 • Në kuptimin formal: e shkruar e kodifikuar me fuqinë më të lartë juridike, miratuar nga organi më i lartë ligjvënës, me procedurë të veçantë.
 • Në kuptimin material: norma dhe rregulla themelore që rregullojnë bazat e rendit shoqëror, shtetëror e juridik të një vendi.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta n kuptimin formal
Kushtetuta në kuptimin formal
 • Ka supremaci ndaj akteve të tjera (neni 4/2)
 • Zbatohet drejtpërdrejt (neni 4/3)
 • Ka për qëllim:

a) të përcaktojë procedurat kryesore për adoptimin e akteve normative;

b) të ndajë kompetencat midis organeve që miratojnë norma juridike;

c) të përcaktojë thelbin e përmbajtjes së normave juridike;

d) të kontrollojë kushtetutshmërinë nga gjyqtari kushtetues.

 • Miratohet dhe ndryshohet me procedurë me të veshtire (neni 177).

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta n kuptimin material
Kushtetuta në kuptimin material
 • Georg Jelinek: Kushtetuta duhet të përmbajë normat dhe rregullat e funks.të pushtetit shtetëror, veçanërisht për organet e larta shtetërore, si dhe raportin midis këtyre organeve.
 • Hans Kelzen: rregullat me të cilat përcaktohen kompetencat dhe rregullohen procedurat për nxjerrjen e akteve të përgjithshme normative.
 • Maurice Duverger: Kushtetuta përcakton institucionet politike te vendit.
 • F.Lasalle: Kushtetuta është raporti I forcave shoqërore të cilat ekzistojnë në shoqëri.

Dr. Arta Vorpsi

llojet e kushtetutave
Llojet e Kushtetutave

Te shkruara: ne kuptimin formal.

Te pashkruara: SipasTocquevill Anglia nuk ka një kushtetutë. Sipas Xhejms Brajs: Anglia ka një kushtetutë jo të shkruar, pra një kushtetutë në kuptimin material.

Te ngurta: ndryshohen me veshtiresi

Elastike: ndryshohen me lehte

Kriter dallues: procedura e miratimit dhe e ndryshimit te saj.

Dr. Arta Vorpsi

prejardhja e kushtetutave
Prejardhja e Kushtetutave
 • Fillesat e Kushtetutës janë në Greqinë dhe Romën e vjetër.
 • Në Greqi përfaqësohet nga Aristoteli me veprën Politika ku paraqiten dy akte:

a) Politeia (kushtetuta)akt i posaçëm

b) nomoi (ligji) akt i zakonshëm.

 • Në Romë përfaqësohet me termin constitutio. Me këtë term kuptohej çdo akt që nxirrte Perandori.

Dr. Arta Vorpsi

periudha e mesjet s
Periudha e Mesjetës
 • Termi më i zakonshëm për Kushtetutën ishte carta ose statuto.
 • Konsideroheshin si akte që përmbanin privilegje për institucionet fetare, fisnikëve
 • Karta më e njohur ishte Magna Charta Libertatum (Karta e Madhe e Lirive).
 • Karta u bë frymëzuese për kushtetutat materiale dhe formale moderne.

Dr. Arta Vorpsi

magna charta 1215
Magna Charta (1215)
 • Marrëveshje midis mbretit dhe baronëve anglezë për të garantuar të drejtat e tyre.
 • Parashikohej e drejta e zgjidhjes gjyqësore të konflikteve midis tyre dhe e drejta për kryengritje e e baronëve në rast të mos respektimit të të drejtave.
 • U bë bazë kushtetuese për kartat e mëvonshme të të drejtave dhe lirive të njeriut.
 • Në Angli është burim i së drejtës pozitive.

Dr. Arta Vorpsi

feudalizmi
Feudalizmi
 • Shfaqen disa karta:
  • Peticioni mbi të drejtat (1628). Garantonte të drejta politike për borgjezinë.
  • Ligji mbi të drejtat ose Bill of Rights (1688). Garantonte të drejtat e shprehura tek Magna Carta.
  • Habeas Corpus Act (1690). Garantonte të drejtat para organeve të policisë dhe gjykatave.

Dr. Arta Vorpsi

periudha e deklaratave
Periudha e Deklaratave
 • Në Shek.XVII-XVIII aktet e të drejtave u quajtën Deklarata.
 • Deklarata e pavarësisë (1776) ShBA. U mbështet mbi të drejtën natyrore të Lokut dhe sovranitetin popullor të Rusoit.
 • Deklarata mbi të drejtat e njeriut dhe shtetasit (1789) Francë. Mbi të doli Kushtetuta e parë (1791).
 • U bënë baza themelore për Kushtetutat e sotme.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetutat e para
Kushtetutat e para
 • Rrjedh nga fjala constitutio dhe i referohet kryesisht mendimit juridik romak.
 • Për herë të parë përdoret në Angli (1688) constitution.
 • Kushtetuta e parë angleze ka qenë Instrumenti i qeverisjes (1653) hartuar nga Kromuelli.
 • Kushtetuta e ShBA (1787) për herë të parë e shkruar në kuptimin modern të saj.
 • Në Francë kemi Kushtetutën e parë europiane (1791).

Dr. Arta Vorpsi

nevoja e kushtetutave t shkruara
Nevoja e Kushtetutave të shkruara
 • Mendimtarët e shek.XVIII kërkonin rregulla të shkruara për funksionimin e shtetit.
 • Duhej të hartohej një kontratë shoqërore për formimin e shtetit me qëllim përfundimtar:

- kalimin e sovranitetit nga mbreti te populli

- përmbysja e rendit feudal dhe vendosja e rendit të ri;

- garantimi i të drejtave dhe lirive themelore

- pjesëmarrja në ushtrimin e pushtetit.

 • Të gjitha këto garantohen vetëm nga dokumenti i shkruar me fuqi të caktuar juridike.

Dr. Arta Vorpsi

faktor t tjer
Faktorë të tjerë
 • Qartësia dhe kuptueshmëria e Kushtetutës garantohet vetëm nga interpretimi strikt.
 • Fuqia më e lartë juridike garanton epërsinë e saj në të gjithë rendin juridik.
 • Njohja më e lehtë e shtetasve me të drejtat e veta.
 • Ndërgjegjësimi i shtetasve dhe mbajtësve të pushtetit në çdo moment me të drejtat dhe detyrimet.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetutat n shek xviii xiv
Kushtetutat në shek.XVIII-XIV
 • Të gjitha Kushtetutat kanë disa të përbashkëta:

- janë dokumente me fuqinë më të lartë juridike;

- proklamojnë kalimin e vullnetit nga monarku te populli;

- garantojnë të drejtat dhe liritë themelore;

- garantojnë të drejtën e pronës;

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e shba 1787
Kushtetuta e ShBA 1787
 • U miratua nga Kuvendi Kushtetues 1787
 • Deri sot janë bërë vetëm 24 amendamente
 • Është Kushtetuta e parë federative në botë.
 • Është zbatuar sistemi republikan i bazuar tek parimi i ndarjes së pushtetit.
 • Pushteti ekzekutiv ushtrohet nga Presidenti.
 • Ekzekutiv i fortë dhe gjyqësor i pavarur.
 • Gjykatat kanë bërë një interpretim të zgjeruar të Kushtetutës duke e aktualizuar atë gradualisht.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e franc s 1791 1793
Kushtetuta e Francës 1791,1793
 • 1791 - u miratua nga ndikimi i zhirondinëve. Përmbante kompromisin mes sistemit monarkist dhe sovranitetit popullor (shembull Anglia)
 • Është Kushtetuta e parë e shkruar në Evropë që kishte dhe deklaratën e drejtave themelore, parimin e demokracisë përfaqësuese.
 • Pushteti ekzekutiv nga mbreti, legjislativ nga kuvendi. Në 1792 u pezullua Kushtetuta nga mbreti që shkaktoi revoltën e kuvendit.
 • 1793 - miratua nga Kuvendi i zgjedhur direkt dhe pas miratimit me referendum, si i detyrueshëm për vlefshmërinë e saj.
 • Ndikohej nga jakobinët, krahu i majtë i borgjezisë së mesme.
 • U zbatua për herë të parë republikanizmi. Pushteti ekzekutiv nga Komiteti Shpëtimit Publik i miratuar nga Kuvendi.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e zvicr s 1874
Kushtetuta e Zvicrës 1874
 • E para e shtetit federativ në Evropë:”Konfederata miraton këtë kushtetutë federative..”(?!).
 • Eshtë ende në fuqi me ndryshimet e bëra prej atëherë.
 • Cilësohet nga sovraniteti burimor i kantoneve dhe jo i federatës (ndryshe nga Gjermania).
 • Kryetar i shtetit – kuvendi, drejtojnë anëtarët me rradhë për një vit e gjysëm.
 • Ndryshimi i Kushtetutës bëhet nga Kuvendi Federativ dhe referendum i detyrueshëm.
 • Kombinim i parimit federativ dhe sovranitetit popullor

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e gjermanis 1919
Kushtetuta e Gjermanisë 1919
 • Njohur si Kushtetuta e Vajmarit – tipike liberal demokrate shembull për vendet pas luftës II botërore.
 • U suprimua monarkia, u vendos republikanizmi, u ruajt federalizmi.
 • Parlamenti organi më i lartë ku përgjigjen qeveria dhe kryetari i shtetit.
 • U sanksionuan të drejtat themelore të paprekshme.
 • Por kishte elementë që krijuan mundësinë e ardhjes në pushtet të diktaturës: autorizimi i kreut të qeverisë për “nxjerrjen e dekretligjeve sipas nevojës”, përfshi caktimin e kryeministrit të pamiratuar në Kuvend.
 • Vinte ndesh me supremacinë e kushtetutës.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e brss 1936
Kushtetuta e BRSS 1936
 • U miratua pas revolucionit të tetorit.
 • Proklamon sovranitetin e popullit punonjës
 • Organet lokale kanë supremaci në territorin e vet.
 • Sistemi centralist i pushtetit dhe roli udhëheqës i partisë në qeverisjen e vendit.
 • Kjo binte ndesh me federalizmin dhe autonominë e proklamuar në Kushtetutë
 • Kjo Kushtetutë me ndryshimet e 1944 (Stalini) mbeti në fuqi deri me 1977, u zëvendësua nga Brezhnjevi pa shumë ndryshime.

Dr. Arta Vorpsi

zhvillimi kushtetues pas luft s ii
Zhvillimi kushtetues pas Luftës II
 • Pas Luftës II rritet numri i vendeve që miratojnë Kushtetutën e shkruar. Shkak bëhet rënia e kolonive.
 • Zenë vend kushtetutat liberale që parashikojnë zgjedhje dpd etj. Synohet drejt Kushtetutave të forta.
 • Për herë të parë Austria dhe Cekosllovakia vendosin kontrollin kushtetues nga GjK.
 • Kushtetutat me vlerën më të madhe teorike janë: e Italisë (1948), Francës (1958), Kinës (1982) dhe e Rusisë (1993).

Dr. Arta Vorpsi

zhvillimi kushtetues shqiptar
Zhvillimi kushtetues shqiptar
 • Dokumenti i parë modern: Shqipëria ç’ka qenë ç’është dhe ç’do të bëhet me autor Sami Frashërin.
 • U frymëzua nga zhvillimet revolucionare në ShBA dhe Francë.
 • Synimi kryesor ishte krijimi i shtetit të pavarur dhe qeverisja moderne.
 • Ideja e tij bazohej tek drejtimi kolegjial.
 • Përkrahte parimin e përfaqësimit popullor dhe laicitetin e shtetit.

Dr. Arta Vorpsi

organizimi politik e shtet ror
Organizimi politik e shtetëror
 • Organet e drejtimit të pushtetit duhet të kishin këtë formë:

- Pleqësia – Presidenca

- Këshilla e përgjithshme – Parlamenti

- Këshilli i Ministrave – Qeveria

- Gjykatat e pavarura

- Autonomia lokale – element i ri

Dr. Arta Vorpsi

statuti organik 1914
Statuti organik (1914)
 • U shpall forma monarkike e qeverisjes.
 • Asambleja Kombëtare - parlamenti. Kontrollohej nga princi.
 • E drejta e zgjedhjes politike vetëm për shtetas mbi 30-vjeç të arsimuar.
 • Shpallte pavarësinë e shtetit shqiptar.
 • Siguronte një sovranitet të pjesshëm.
 • Garantonte pjesërisht pavarësinë e pushteteve.

Dr. Arta Vorpsi

statuti i lushnj s 1920 statuti i zgjeruar i lushnj s 1922
Statuti i Lushnjës (1920)Statuti i zgjeruar i Lushnjës (1922)
 • U shpall shteti i pavarur dhe sovran.
 • Organet e pushtetit u formuan krejtësisht nga vullneti shqiptar. Këshilli Kombëtar – Parlamenti; Këshilli i Regjencës (4 anëtarë) – Kryetari i shtetit.
 • Ishte i pjesshëm dhe u plotësua nga Statuti i dytë. Ky riafirmoi monarkinë dhe sanksionoi ndarjen e pushteteve.
 • Statuti II parashikonte mospërgjegjësinë e mbretit dhe përgjegjësinë e ministrave para parlamentit.
 • Parlamenti nuk mund të shkarkonte Këshillin e Lartë (regjenca e mbretit) dhe ky nuk mund të shpërndante parlamentin.
 • Parashikoi disa të drejta dhe parimin e ligjshmërisë dhe barazisë së shtetasve para ligjit.

Dr. Arta Vorpsi

statuti themeltar i republik s 1925
Statuti themeltar i Republikës (1925)
 • U vendos forma e regjimit: republikë presidenciale (kryetari i shtetit drejton qeverinë)
 • U ruajtën parimet e ndarjes së pushteteve dhe sovranitetit.
 • Parlamenti u bë dy-dhomësh.
 • Praktika tregoi se u përqendruan shumë kompetenca në duart e kryetarit të shtetit.
 • Megjithëse garantonte të drejtat themelore veprimtaria e lirë politike nuk sigurohej.

Dr. Arta Vorpsi

statuti themeltar i mbretnis 1928
Statuti themeltar i Mbretnisë (1928)
 • Rivendosja e monarkisë me zgjedhjen nga Asambleja të Mbretit të Shqiptarëve (Zogu I).
 • Parlamenti formohej nga një dhomë. Mbreti shpërndante parlamentin, kurse ministrat përgjigjeshin para tij (parlamentit).
 • Mbreti emëronte dhe shkarkonte ministrat.
 • Mbreti kishte kompetenca të gjera legjislative dhe ekzekutive. U dobësua roli i ligjvënësit.
 • Sistemi gjyqësor parashikohej si i pavarur.
 • Të drejtat e shtetasve u risanksionuan. Disa të drejta politike mbetën në kuadrin e formalitetit.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e 1946
Kushtetuta e 1946
 • U vendos sistemi komunist i qeverisjes nga Asambleja Kushtetuese 1946. Ideologjia kryesore ishte lufta e klasave.
 • Për herë të parë votuan gratë dhe u votua në mënyrë të dpd.
 • U sanksionua uniteti i pushtetit i përqendruar tek organet përfaqësuese: Kuvendi Popullor dhe këshillat popullor. Këta ushtronin kompetenca ekzekutive dhe legjislative.
 • Presidiumi i KP-kryetar kolegjial i shtetit. Nuk kishte të drejtën e vetos mbi ligjet.
 • Garantoheshin disa të drejta kryesore: si prona private dhe të drejta politike që më vonë u revokuan.

Dr. Arta Vorpsi

kushtetuta e 1976
Kushtetuta e 1976
 • U thellua karakteri komunist dhe censurues i bazës kushtetuese.
 • Shqipëria u quajt: Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë - RPSSH.
 • U centralizua krejtësisht ekonomia: u revokua prona dhe iniciativa e lirë private.
 • Të drejta që parashikoheshin mbetën në rangun e fiktivitetit.
 • Forma e organizimit të shtetit nuk pësoi ndryshim.

Dr. Arta Vorpsi

dispozitat kryesore kushtetuese tri ligje kushtetuese
Dispozitat Kryesore Kushtetuese(Tri Ligje Kushtetuese)
 • Ligji I shpalli formën e qeverisjes.
 • U vendos regjimi parlamentar demokratik.
 • U njoh pluralizmi politik.
 • U sanksionua parimi i ndarjes së pushteteve.
 • Ligji II parashikoi për herë të parë krijimin e GjK si organ i kontrollit të kushtetutshmërisë.
 • Ligji III garantoi një katalog të zgjeruar të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve.
 • Mbetën në fuqi deri në nëntor 1998.

Dr. Arta Vorpsi

miratimi i kushtetut s
Miratimi i Kushtetutës
 • Kriter dallues: procedura e miratimit dhe e ndryshimit te saj.
 • Llojet e miratimit:

a) miratimi nga një organ i posaçëm (Franca 1793, ShBA 1787);

b) miratimi nga organ i zakonshën përfaqësues (Franca 1875) etj);

c) miratimi i dpd me referendum;

d) miratimi i kombinuar ose i ndërthurur (Franca 1958, Turqia 1961, Spanja 1978, Zvicra 1874);

 • Kushtetuta shqiptare është relativisht e ngurtë.

Dr. Arta Vorpsi

ndryshimi
Ndryshimi
 • Spanja (1812) dhe Greqia monarkiste (1911 dhe 1952) ndalonte ndryshimin e Kushtetutës.
 • Ka raste kur ndalohet ndryshimi vetëm i disa dispozitave: - për frymën e Kushtetutës (Norvegjia 1814)

- sistemin republikan (Franca 1875, Italia 1948, Turqia 1961),

- federalizmi (Gjermania 1949)

 • Iniciativa mund të merret nga deputetë ose grupe.
 • Shumica miratuese e ndryshme – kryesisht 2/3, 3/5.

Dr. Arta Vorpsi

interpretimi i kushtetut s llojet e interpretimit
Interpretimi i KushtetutësLlojet e interpretimit
 • Vullneti i ligjvënësit nuk është gjithmonë i qartë dhe i kuptueshëm. Nevojitet që përmbajtja e tij të dalë në pah me anë të shpjegimeve që i përgjigjen qëllimit të aktit
 • Nxjerrja e kuptimit të dukurive që kanë diktuar përmbajtjen e aktit bëhet me anë të interpretimit.
 • Interpretimi është mënyra e zbulimit të vullnetit të ligjvënësit të shprehur në një normë juridike.
 • Interpretimi synon të zhvillojë një metodë që i shërben mbushjes së boshllëqeve që mund të krijojë norma konkrete gjatë zbatimit të saj
 • Çdo organ që duhet të zbatojë të drejtën e parashikuar nga aktet normative ka për detyrë t’i interpretojë ato.

Dr. Arta Vorpsi

llojet e interpretimit
Llojet e interpretimit
 • Interpretim gramatikor /gjuhësor/literal; p.sh përdorimi i fjalëve ‘duhet’, ‘mundet’, ‘lejohet’, etj.
 • Interpretim logjik (lidhja logjike mes rrethanave ose pozitës që zë akti në hierarkinë e normave qëllimit që ka.
 • Interpretim teleologjik(kur ligjvënësi e ka shprehur në mënyrë të qartë qëllimin e nxjerrjes së aktit).
 • Interpretim historik(nga rrethanat në kohën e nxjerrjes së aktit).
 • Interpretim autentik (nga vetë organi që e miraton).
 • Interpretim konform Kushtetutës (kur bëhet një lexim që të është në përputhje me frymën e parimet e përgjithshme të Kushtetutës).

Dr. Arta Vorpsi

interpretimi i kushtetut s
Interpretimi i Kushtetutës
 • Interpretimi kushtetues gjen zbatim kur duhet të sqarohet një çështje e paqartë e së drejtës kushtetuese.
 • Duhet të ekzistojë një konflikt (ose dy qendrime) në interpretim: aty ku nuk ka paqartësi ose dyshime nuk mund të bëhet interpretim.
 • Rezultati “i drejtë” dhe konform Kushtetutës zhvillohet me një procedurë racionale dhe të kontrollueshme.
 • Ai duhet të jetë i arsyetuar dhe të garantojë sigurinë juridike të sistemit.
 • Ky funksion i është ngarkuar GjK, interpretimi i të cilës ka fuqi të njëjtë me Kushtetutën.
 • Normat kushtetuese duhet të interpretohen në mënyrë të tillë që të bien ndesh me normat e tjera kushtetuese.

Dr. Arta Vorpsi

per seminar
Per seminar
 • Cili nga format e shtetit mendoni se eshte me i miri dhe pse?
 • Kush eshte funksioni i Kushtetutes dhe pse ajo ka perparesi ndaj akteve te tjera?
 • Ne cfare drejtimi kane evoluar kushtetutat gjate zhvillimit historik?

Dr. Arta Vorpsi