INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym
157 Views
dior
Download Presentation

INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INNOWACJA PEDAGOGICZNA z udziałem klas o profilu wojskowym

 2. Podstawy prawne Porozumienie o współpracy między MON i MEN w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i organizacyjno-logistycznej zawartym w dniu 26.05.1994r. oraz aneksu Nr 2 do tego dokumentu podpisanego w dniu 01.09.1999r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z dnia 15 maja 2002r.) Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 w sprawiewprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

 3. Założenia innowacji * W dobie profesjonalizacji, kiedy polskie wojsko potrzebuje żołnierzy znakomicie wykształconych, doskonale przygotowanych do służby oraz posiadających zdolności obsługiwania nowoczesnego sprzętu wojskowego młodzież szkolna z klas mundurowych daje nadzieje na sprostanie potrzebom nowoczesnej armii. To spośród nich wyrosną przyszłe kadry żołnierzy zawodowych. * na podstawie programu własnego z przysposobienia wojskowego realizowanego w jednej ze szkół.

 4. Założenia innowacji • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych; • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych; • kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. • uświadomienie tożsamości regionalnej i narodowej. • uatrakcyjnienie zajęć szkolnych. • rozwijanie sprawności intelektualnej. • rozwijanie sprawności motorycznej.

 5. Stawiane wymagania Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienia wojskowego powinien umieć: • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predys-pozycjami oraz potrzebami społecznymi; • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej; • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podpo-rządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych;

 6. Stawiane wymagania Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienia wojskowego powinien umieć: • szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje; • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach; • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 7. Założenia programowe • Uczniowie klas „wojskowych" są kształceni zgodnie z „Programem nauczania przysposobienia wojskowego”: • są przygotowywani do uczestniczenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych na szczeblu powiatu • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej, zawodach sportowo-obronnych • są wychowywani w duchu patriotyzmu, szacunku do munduru i symboli narodowych

 8. Założenia programowe • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce • w szkole i w miejscach publicznych noszą „mundury" • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, kursy nadające określone kwalifikacje

 9. Współpraca 6BPD ze szkołami 6bdow: • Zespół Szkół Licealnych I Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu /3klasy/ • Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach /3 klasy/ • Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach /2 klasy/ • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. M.C. Skłodowskiej w Krakowie /1 klasa/ 6bdsz: • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym w Gliwicach /2 klasy/ 16bpd: • Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowejw Tymbarku /2klasy/ 18bdsz: • Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku Białej /2klasy/

 10. Dorobek • W ciągu roku szkolnego współuczestniczymy w kształceniu około 350 uczniów, z czego co roku mury szkoły opuszcza około 170 przeszkolonych absolwentów; • 3 żołnierzy w batalionie jest absolwentami liceum o profilu wojskowym; • 2 uczniów tych szkół ukończyło Wyższą Szkołę Oficerską i zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski;

 11. Wnioski wypracować regulacje prawnew zakresie wsparcia finansowego procesu szkolenia

 12. Wnioski • zasadnym wydaje sie wypracowanie procedur pozwalających absolwen-tom na preferencyjne traktowanie w czasie rekrutacji do szkół wojskowych oraz podczas ubiegania się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych • (dodatkowe punkty)

 13. DROGA KARIERY ABSOLWENTA KLASY O PROFILU WOJSKOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Klasa o profilu wojskowym (3 lata) egzamin dojrzałości/certyfikacja wojskowa WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA /AKADEMIA WOJSKWA (4-6 lat) / wykształcenie wyższe – promocja na pierwszy stopień oficerski/

 14. Alternatywy w przypadku niepowodzeń: • dalsza edukacja w szkole podoficerskiej • /średni personel dowódczy • służba w korpusie szeregowych • zawodowych

 15. SYSTEM SZKOLENIA KANDYDATÓW BEZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO /służba kandydacka/ CENTRUM SZKOLENIA Szkolenie podstawowe /3miesiące/ Szkolenie specjalistyczne /do 3miesięcy/ Egzamin końcowy Egzamin weryfikacyjny Absolwenci liceów wojskowych

 16. SYSTEM SZKOLENIA KANDYDATÓW PO PRZESZKOLENIU WOJSKOWYM CENTRUM SZKOLENIA Szkolenie podstawowe /do 4 tygodni/ DOSTOSOWANIE POZIOMU WYSZKOLENIA PODSTAWOWEGO ŻOŁNIERZY DO WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z AKTUALNEJ SYTUACJI w SZRP Egzamin końcowy

 17. Dziękuję za uwagę !