Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret - PowerPoint PPT Presentation

dino
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret
86 Views
Download Presentation

Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret Information om kommunens ansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasieskolan.

  2. Nationellt uppdrag Uppdraget regleras i 29 kap. 9§ i 2011 års skollag: ”En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. ” Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning”

  3. Aktualiserade sen 111101: 127 st. Avslutade fram till 121201: 54 st. Kan komma att avslutas inom kort: 8st. 5 st. går på Ullviskolan 1 st. påbörjade arbete 2 st. utbildning genom AF Avslutningsorsak: Studier, arbete, flytt, annan planering.

  4. Aktuella inom KUA idag: 73 ungdomar aktuella idag. 42 tjejer och 31 killar. Åldersfördelningen: Födda 93: 29 st. (13 killar och 16 tjejer) Födda 94: 25 st. (7 killar och 18 tjejer) Födda 95: 14 st. (8 killar och 6 tjejer) Födda 96: 5 st. (3 killar och 2 tjejer) Vilka finns kvar inom KUA? Har varit föräldralediga eller ska få barn Saknar motivation/vill inte ha kontakt/hemmasittare. Socialt utsatta ungdomar/avancerad problematik Motiverade och vill komma vidare Kommer skrivas ut om planeringen håller: 8 st.

  5. Vilka aktiviteter erbjuds ungdomarna: • Individuell studie – och yrkesvägledning • Väggledning och coachning i grupp – genom Jobbcenter • Praktik genom Jobbcenter eller Introduktionsprogrammet • Studier inom Introduktionsprogrammet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Jobbcenter genom lärarresursen eller nationellt program • Arbete genom Arbetsförmedlingen och Jobbcenter • Jobbsök aktiviteter genom Jobbcenter • Studiebesök på företag och utbildningsanordnare • Stöd för ungdomar med avancerad problematik

  6. Samarbete med andra enheter/myndigheter • Jobbcenter • Hela Jobbcenters verksamhet • Ullviskolan/IM programmet • Nära samarbete med personalen på IM samt kontakt med studievägledarna på hela Ullviskolan. • Ska motverka avhopp tillsammans med elevhälsan. • Tydliga rutiner vid avhopp. • Arbetsförmedlingen • Regelbundna träffar med ungdomshandläggarna, var tredje vecka. • Nära samarbete med handläggaren som är ansvarig för arbetssökande med avancerad problematik

  7. Öppenvård vuxna samt Resursenheten • Individuella planeringar gällande ungdomar som har behov av kontakt med öppenvården. • Enheten barn och unga • Gemensamma uppföljningar samt hjälp vid första kontakten med ungdomar. • Grundskolor • KUA har medverkat på grundskolans temadagar. • Ska även medverka i grundskolornas elevhälsa för att motverka avhopp. • Handikappcentrum • Nära samarbete kring ungdomar som har psykiatriska diagnoser.

  8. Förebyggande/utvecklingsarbete inom KUA • Utveckling i dokumentationen (procapita) • Individuella handlingsplaner över olika enheter/myndigheter • Upptäcka risk för avhopp redan inom grundskolan • Närmare samarbete/överlämning för de som inte längre omfattas av KUA • Riktade insatser för gruppen med avancerad problematik • Analys av KUA (C-uppsats) • Delar av verksamheten på Jobbcenter ska anpassas till KUA-deltagare