1 / 10

Mgr. Lukáš HERMAN a Mgr. Jan RUSSNÁK Geografický ústav Masarykova univerzita

Vybrané problémy konstrukce historických mapových děl na příkladu zpracování Historického atlasu vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia. Mgr. Lukáš HERMAN a Mgr. Jan RUSSNÁK Geografický ústav Masarykova univerzita. Atlas.

dianne
Download Presentation

Mgr. Lukáš HERMAN a Mgr. Jan RUSSNÁK Geografický ústav Masarykova univerzita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vybrané problémy konstrukce historických mapových děl na příkladu zpracování Historického atlasu vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia Mgr. Lukáš HERMAN a Mgr. Jan RUSSNÁK Geografický ústav Masarykova univerzita

  2. Atlas • Vypracován studenty v rámci cvičení předmětu Historie kartografie 2 (vyučující: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.) • Vznikl v rámci projektu specifického výzkumu Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (MUNI/A/0966/2009) • Vydání financováno z OPVK projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) • Jeho podkladem byly data zveřejněná na: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/home.html

  3. Klaudius Ptolemaios • Tvůrce tří kartografických zobrazení, kopečkového způsobu vyjádření reliéfu, stanovil ferrský poledník jako západní hranici známého světa, rozdělil stupně na minuty a vteřiny, pravděpodobně je autorem slov geografie atopografie • GeographikeHyphegesis • Spis je rozdělen do 8 knih • Obsahuje kritiku nedochovaného spisu Marina z Tyru, úvod do konstrukce mapových sítí a použití souřadnicových tabulek • Souřadnicové tabulky začínají v druhé knize a pokračují až do sedmé knihy. Celkem popisují kolem osmi tisíc jednotlivých míst • V osmé knize jsou zařazeny mapy a zde jsou také uvedena vybraná sídla, ústí řek, počátky a konce pohoří spolu s časovou vzdáleností od Alexandrie.

  4. Zpracování Dat • Vytvoření XLS tabulek • Import do ArcMapu (Display XY Data …) • Manuální editace liniových a plošných vrstev • Spojování vrstev • Vytvořena bezešvá databáze

  5. Problémy při zpracování dat • Různé způsoby zadání geometrie • Liniových objektů (řek) • 1 bodem – ústí • 2 body – ústí a pramen • Více body – lomové body – např. Nil • Plošných objektů (ostrovy, jezera, území kmene) • 1 bodem – vytvořen buffer • 2 body – spojeny linií, vytvořen buffer • Více bodu – spojení • Topologické chyby (např. město ležící mimo pevninu)

  6. Mapový styl • Analýza starých map ovlivnila např. podobu symbolů, čarovou kresbu pobřeží nebo terén vyjádřený kopečkovou metodou • Návrh bodových symbolů ve volně dostpném programu Inkscape • Vypracování metodiky pro čarové, areálové znaky a popis

  7. Mapové zrcadlo • MXD šablony • Struktury • Hlavní mapové okno • Přehledka s generalizovaným obsahem • Nadpis a číslo knihy • Doplňující text • Export do PDF • spojování pomocí programu PDFCerator

  8. Organizace Práce • Vypracování metodiky pro zpracovávání dat • Rozdělení zpracovávaného území na dílčí části • Kontroly při spojování těchto částí zpracování vektorových dat • Rozdělení mapových listů • Vytvoření podkladů pro vizualizaci a obsah atlasu • Kontroly jednotlivých listů a jejich spojování do publikace

  9. Výsledky a přínosy • Geografický ústav má propagační materiál • Studenti • Získali zápočet • Měli příležitost: • Uplatnit zkušenosti s pořizování dat v GIS • Předvést svou kreativitu při určování mapového stylu • Procvičit si znalosti z historie kartografie • Hlavní zpracovatelé • Získali cenné zkušenosti s řízením, organizací práce a asertivitou • Jsou autory recenzované publikace

  10. Děkuji za pozornost

More Related