pensjon medlemsm te i arendal lokallag 12 10 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENSJON Medlemsmøte i Arendal lokallag 12.10.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENSJON Medlemsmøte i Arendal lokallag 12.10.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

PENSJON Medlemsmøte i Arendal lokallag 12.10.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

PENSJON Medlemsmøte i Arendal lokallag 12.10.2011. Bebm. Forvirret..????????????????????????????. Hold tunga rett i munnen…. Pensjonsordbøker: Unio http://unio.no/kunder/unio/cms.nsf/$all/288CA73F03372FA0C12575C20055EEEB Forsvar offentlig tjenestepensjon:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENSJON Medlemsmøte i Arendal lokallag 12.10.2011' - diallo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hold tunga rett i munnen
Hold tunga rett i munnen….

Pensjonsordbøker:

Unio

http://unio.no/kunder/unio/cms.nsf/$all/288CA73F03372FA0C12575C20055EEEB

Forsvar offentlig tjenestepensjon:

http://www.forsvarpensjon.no/pages/documents/Pensjonsordbok_2_.pdf

Vi over 60:

http://viover60.no/penger-pensjon/pensjonsordliste/pensjonsordliste-pensjon-fra-a-til.html

Bebm 2011

begreper pensjon
Begreper – pensjon

Bruttopensjon

 • er en hel og selvstendig pensjon som eventuelt samordnes med andre pensjoner (SPK/KLP)

Nettopensjon

 • er et netto kronetillegg som ikke samordnes med andre ytelser, men som kommer uavkortet til utbetaling på toppen av en folketrygdytelse

Bebm 2011

begreper pensjon1
Begreper - pensjon

Brutto ordning

 • ytelsesnivået (66%) er garantert ved full opptjening på avgangstidspunktet…..
 • Garantien innebærer at ytelsen gis fullt ut også når
  • folketrygdens ytelser reduseres på grunn av regelendringer
  • når man har mindre enn full opptjening i folketrygden (40 år i folketrygden mot 30 år i tjenestepensjonsordningen)
  • eller folketrygden ikke har noen tilsvarende ytelse

(I en nettoordning kan ytelsesnivået også være definert til 66%, men redusert ytelse fra folketrygden blir ikkekompensert av tjenestepensjonsytelsen)

Bebm 2011

begreper pensjon2
Begreper – pensjon

Private tjenestepensjonsordninger

”Lever sitt eget liv” – løsrevet fra folketrygden

 • Ytelsesbaserte ordninger:
  • Ytelsen er definert på forhånd, for eks 66% av sluttlønn
  • Arbeidsgiver har risikoen for ytelsen, det vil si at han må betale den premien som til en hver tid er nødvendig for å sikre avtalt ytelse
 • Innskuddsordninger:
  • Innskuddet/premien er definert på forhånd
  • Ytelsen vil avhenge av avkastningen
  • Arbeidstaker har risikoen for hvor stor pensjonen blir

Bebm 2011

begreper pensjon3
Begreper - pensjon

Offentlig tjenestepensjon

 • Pensjonsordning knyttet til arbeidsforholdet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Lønnsoppgjøret 2009 – dagens ordning fortsetter
 • Skal tilpasses endringer i Folketrygden
  • Levealdersjustering
  • Indeksering

Bebm 2011

begreper pensjon4
Begreper - pensjon

Obligatorisktjenestepensjon

 • Lov om OTP fra 01.01.2006
 • De fleste arbeidsgivere
  • må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte
  • De som allerede har pensjonsordning må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav
 • Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Bebm 2011

begreper pensjon5
Begreper – pensjon

Oppsatt pensjon

 • En arbeidstaker som har vært medlem i tre år eller mer, og deretter slutter i medlemsberettiget stilling, vil ha rett til oppsatt alderspensjon idet han når aldersgrensen for sin stilling (dog tidligst fra 65 år) eller tar ut alderspensjon fra folketrygden.
 • Etterlatte etter medlem med oppsatte rettigheter vil ha rett til oppsatt ektefellepensjon .
 • NB! Fra off tjenestepensjon til privat - pensjonen beregnes ut fra 40 års opptjening for å få full pensjonsutbetaling (ikke 30)

Bebm 2011

begreper pensjon6
Begreper – pensjon

Fripolise

 • En opptjent pensjonsrett fra en tjenestepensjonsordning hos en tidligere arbeidsgiver (privat virksomhet)
 • Utbetales i tillegg til annen pensjon den dagen man går av
 • Er den enkelte arbeidstakers ”eiendom” og kan flyttes – for eksempel fra en leverandør til en annen

Bebm 2011

begreper pensjon7
Begreper - pensjon

Levealdersjustering i Folketrygden – ny ordning

 • pensjonsutbetalingene skal justeres
 • opptjente pensjonsrettigheter fordeles på flere år
 • beregning på antatt levealder for hvert årskull -

(ved 61 år)

 • innføres for årskull f.o.m. 1943
 • kan kompenseres ved å stå

i jobb ut over 67 år

Bebm 2011

begreper pensjon8
Begreper - pensjon

Indeksering i Folketrygden

Gammel ordning:

 • Verdiregulering ved grunnbeløp

Ny ordning fra 2011:

 • Verdiregulering ut fra lønnsveksten
  • Lønnsvekst minus 0.75 %

Bebm 2011

folketrygdens alderspensjon
Folketrygdens alderspensjon
 • Årskullene 1943 – 1953
  • Pensjon beregnes etter gammelt regelverk
 • Årskullene 1954 – 1962
  • Pensjon beregnes etter både gammelt og nytt regelverk
 • Årskullene 1963 og senere
  • Pensjon beregnes etter nytt regelverk
 • Alle påvirkes i mer eller midre grad av:
  • levealdersjustering
  • fleksibelt uttak
  • indeksering ved utbetaling

Bebm 2011

folketrygdens alderspensjon1
Folketrygdens alderspensjon

GAMMEL ORDNING

A) Grunnpensjon

 • ikke avhengig av inntekt, men botid og opptjening 40 år
  • Enslige -1 G
  • Samboere/gifte - 85% av G
  • Folketrygdens grunnbeløp

G = kr 79 216 per 1. mai 2011

Bebm 2011

folketrygdens alderspensjon2
Folketrygdens alderspensjon

GAMMEL ORDNING

B)Tilleggspensjon

 • basert på opptjening av pensjonspoeng (poengtall beregnet ut fra skattbar inntekt)
  • inntekt minimum 1G
  • inntekt mindre enn 6G (437.286,-) regnes med fullt ut
  • inntekt 6G – 12G medregnes 1/3
  • utregning – gjennomsnitt av 20 beste poengår
 • forutsetter 40 poengår for full pensjon

Bebm 2011

folketrygdens alderspensjon3
Folketrygdens alderspensjon

NY ORDNING FRA 2011

Opptjening av pensjon

 • hvert år opptjening 18,1 % av inntekt
 • regnes med fra 13 – 75 år (alleårs-regelen)
 • opptjening kan fortsette etter uttak av pensjon
 • opptjening også for:
  • ulønnet omsorgsarbeid
  • avtjent verneplikt
  • dagpenger ved arbeidsledighet
  • NB IKKE studier

Bebm 2011

slide20
?????

Bebm 2011

forholdstall brukt i gammel opptjeningsmodell
Forholdstall – brukt i gammel opptjeningsmodell
 • Forholdstallene uttrykker levealder i forhold til 1943-kullet
 • Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon
 • Årlig utbetalt pensjon = (GP + TP)/forholdstall

(GP= grunnpensjon, TP= tilleggspensjon)

 • Gjelder for pensjon opptjent etter ”gamle” regler
 • Hvert årskull får et sett med forholdstall som gjelder fra og med fylte 62 til og med fylte 75 år
  • Fastsettes ved fylte 61 år

Bebm 2011

folketrygd fleksibelt uttak1
Folketrygd - fleksibelt uttak

- Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G.

- Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet

Bebm 2011

begreper pensjon9
Begreper - pensjon

Delingstall (begrep i ny folketrygd)

 • Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist
 • Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon
 • Årlig utbetalt pensjon = pensjonsbeholdning/delingstall
 • Gjelder for pensjon opptjent etter nye regler
 • Hvert årskull får et sett med delingstall som gjelder fra og med fylte 62 år til og med fylte 75 år
 • Fastsettes ved fylte 61 år

Bebm 2011

n ytralitet og fleksibilitet
Nøytralitet og fleksibilitet

Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G, 40 års opptjening

Bebm 2011

folketrygdens alderspensjon4
Folketrygdens alderspensjon

NY ORDNING FRA 2011

Fleksibelt uttak av pensjon:

 • Kan tas ut helt eller delvis i perioden 62 – 75 år
  • men… OBS – skal holde lenge ..
 • Kan ”fritt kombinere pensjon og arbeid”
  • NB gjelder ikke i tilknytning til off. tjenestepensjon

PENSJONSTELEFONEN NAV 21 07 40 00

http://elaring.nav.no/alderspensjon/

Bebm 2011

uf repensjon nav nytt lovforslag
Uførepensjon NAV – nytt lovforslag
 • Arbeidsdepartementet la frem

Proposisjonen om ny uføretrygd og alderspensjon

til uføre 27. mai 2011

 • Du kan lese forlaget her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-130-l-2010--2011.html?id=644804

Bebm 2011

regjeringens m l med omleggingen
Regjeringens mål med omleggingen

- er blant annet:

 • Sikre bedre praktisering av regelverket…
 • Bedre oppfølging…
 • Enklere og mer fleksibel uføretrygd…
 • Motivere til arbeid…
  • Ønsker at uføre skal kunne bruke sin restarbeidsevne ved å prøve seg i arbeidslivet uten fare for å miste uføregrad
 • Stimulere til økt bruk av gradert uføretrygd…
  • I dag er fire av fem 100 % uføre

Bebm 2011

noen forslag til endringer
Noen forslag til endringer
 • Nye beregningsregler
 • Fra uførepensjon til uføretrygd
 • 66 % av tidligere inntekt
 • Endrede skatteregler – skattes som lønn
 • Fleksibel kombinasjon av uføretrygd og arbeid
 • Krav til uføregrad for å komme inn i uføreordningen reduseres noe etter arbeidsavklaingspenger
 • Mulig noe skjerming av levealdersjustering av uføres alderspensjon
 • Behovsprøvd forsørgingstillegg til uføres alderspensjon fjernes

Bebm 2011

offentlig tjenestepensjon1
Offentlig tjenestepensjon

Opptjening

 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Medlemskap i annen offentlig tjenestepensjonsordning (overføringsavtalen)
 • Permisjon iht. “permisjonsavtalen” - SPK
 • Bl.a.: - Omsorg - inntil 3 år

- Utdannelse - inntil 3 år

- Ektefelles beordringsplikt - inntil 3 år

- Utenlandstjeneste på Norges vegne - inntil 4 år

- Tjenestemannsorganisasjon - ubegrenset

 • Periode med uførepensjon, eller ventelønn/vartpenger
 • NB! Ved beregning av samlet opptjeningstid utgjør 6 mnd eller mer et helt år.

Bebm 2011

offentlig tjenestepensjon2
Offentlig tjenestepensjon

GJELDENDE ORDNING – ALDERSPENSJON

 • I hovedsak lik i statlig og kommunal ordning
 • Avgangstidspunkt til vanlig 67 år (85 årsregelen)
 • Søknad minst 3 mnd før avgang
 • Sluttlønnsprinsippet
  • ved full opptjening utgjør pensjonen 66% av lønn når du går av med pensjon
 • Inntekt opp til 12 G legges til grunn for beregningen
 • Avkorting dersom du ikke har:
  • 30 års opptjening
  • 100 % stilling i gjennomsnitt

Bebm 2011

pensjon og inntekt etter 67 r
Pensjon og inntekt etter 67 år

1. SPK

 • Max kr.15.000 fra offentlig sektor for å unngå reduksjon
  • NB feriepengerfra året før
 • Pensjonistlønn er OK – uansett antall timer (rapporteres ikke til SPK)
  • Pensjonistsats kr.165 (fra 01.01.2011)
  • Undervisning: pensjonistsats x 1400

årsrammen i faget

 • Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen

2. KLP (gjelder fra 65 år!)

 • Inntekt under 167 t/kvartal (13 t pr uke) er OK
 • Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen

Bebm 2011

uf repensjon spk
Uførepensjon SPK
 • Fratreden eller redusert stillingsstørrelse pga sykdom eller skade
 • Kompensasjon for nedgang i lønn dersom du ved sykdom må gå over til en lavere lønnet stilling
 • Plikt til å søke uførepensjon fra folketrygden
  • Gjelder dem som har 50% uføre
 • Aldersslitasje etter fylte 64 år
  • På bakgrunn av legeerklæring

Bebm 2011

uf repensjon og tilfeldig arbeid
Uførepensjon og ”tilfeldig arbeid”
 • SPK har strammet inn på reglene om hva som kan karakteriseres som tilfeldig arbeid i forhold til uførepensjonister.
  • Brev fra SPK til Utdanningsforbundet datert 01.09.10 om Uførepensjon og tilfeldig arbeid
 • Det er viktig å avklare med pensjonsordningen dersom man påtar seg arbeid utover det som er avtalt i forhold til uføreprosent.
 • Avklar skriftlig med pensjonsordningen før man påtar seg ekstra arbeid. Dette for å unngå faren for endret uføregrad.
 • Dette gjelder inntil ny uføretrygdordning trer i kraft.

Bebm 2011

avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon

Hel eller delvis AFP

avtalefestet pensjon afp 62 64 r
Avtalefestet pensjon (AFP) 62-64 år

Administreres av NAV

 • beregnes som alderspensjon fra folketrygden
 • AFP- tillegg på 19.200 pr år (kr.1700 pr mnd)
 • forutsatt:
  • lønnet arbeid frem til avgang (hel/delvis)
  • (avslag hvis er helt sykmeldt – kan ev få noe fra SPK)
  • forutsetter 10 års opptjening etter fylte 50 år
  • Sluttlønn ikke viktig – regnes ut fra 20 beste år
  • AFP kan ikke overstige 70% av tidligere lønnsinntekt
  • Minstebeløp - pensjonsgivende inntekt:
   • 2 G i 10 år fra 1967 (gjennomsnitt)
   • 1 G - 2 siste år før pensjonering

Be om serviceberegning fra NAV

Søknad sendes SPK/KLP..

Bebm 2011

avtalefestet pensjon afp 65 67 r
Avtalefestet pensjon (AFP) 65-67 år

Administreres av tjenestepensjonsordning

 • Søknad om AFP – 65 år:
  • forutsetter 10 års opptjening etter fylte 50 år
  • Sluttlønn kan ha betydning
  • Forutsetninger:
   • lønnet arbeid frem til avgang (hel/delvis)
   • sykmelding regnes som om man er i stilling
   • 30 års opptjening i SPK, 100 % stilling gir 66 % av pensjonsgrunnlaget
 • Folketrygdens beregning benyttes dersom den er høyere enn SPK

Bebm 2011

avtalefestet pensjon afp 65 67 r1
Avtalefestet pensjon (AFP) 65-67 år
 • Dagens ordning for avtalefestet pensjon (AFP)

fra SPK videreføres.

  • AFP skal ikke levealdersjusteres etter 2011

men ny regulering gjelder (indeksering)

NB

AFP kan ikke kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden

Bebm 2011

delvis afp
Delvis AFP
 • Ansatte i full eller delstilling kan ta ut AFP så sant den gjenværende stilling utgjør minst 60 %
 • Redusert AFP blir fastsatt ved at full AFP blir multiplisert med pensjonsgraden.

Bebm 2011

skal jeg ta ut afp hel eller delvis
Skal jeg ta ut AFP hel eller delvis?

Pensjonsutbetalingen ved 67 år vil ikke bli redusert dersom:

 • du har 30 års opptjening og 100 % stilling i gjennomsnitt på det tidspunkt du tar ut hel eller delvis AFP

Utbetalingen vil bli redusert dersom du har:

 • Mindre enn 30 år og under 100 % stilling i gjennomsnitt

Bebm 2011

afp og l nn p avgangstidspunktet
AFP og lønn på avgangstidspunktet

Aktuell problemstilling:

 • ”Jeg har tilleggslønn som teamleder ut dette skoleåret. Denne tilleggslønnen vil forsvinne fra neste skoleår pga omorganisering. Jeg fyller 62 år 14 mars og kan gå av på AFP dette halvåret, men lurer på om jeg vil få en mye lavere ytelse dersom jeg f.eks. venter til nyttår.”……

Ikke entydig svar …. (se neste side)

Bebm 2011

afp og l nn p avgangstidspunktet1
AFP og lønn på avgangstidspunktet
 • AFP 62 – 64 – administrert av NAV

1943-1953 - gammelt regelverk:

 • Sluttlønn er uten betydning for beregning av AFP fra 62 år, fordi pensjonen da beregnes som en alderspensjon fra folketrygden, altså ut fra opptjeningen de 20 beste årene.

1954-1962 - både nytt og gammelt regelverk:

 • Sluttlønn har mer eller mindre betydning for beregning av AFP fra 62 år.

1963 – bare nytt regelverk :

* Sluttlønn har betydning for beregning av AFP fra 62 år. Alleårsregelen gjelder fullt ut.

Bebm 2011

afp og l nn p avgangstidspunktet2
AFP og lønn på avgangstidspunktet

2. AFP 65 – 67 – administrert av SPK/KLP

 • Fra 65 år får sluttlønnen betydning.
 • MEN: nedgang i pensjonsgrunnlaget etter at full opptjening er oppnådd, vil ikke gi nedgang.
 • NB Kontroller at du har 100 prosent gjennomsnittlig stilling i tjenestetiden
  • Hvis ikke vil du kunne tjene på å fortsette i stilling

Bebm 2011

afp og uf retrygd
AFP og uføretrygd
 • Du kan ta ut AFP selv om du allerede har delvis uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Som oftest må du ta ut AFP for hele resten av stillingen.
 • Du kan søke om AFP for den delen av stillingen du ikke er ufør i. Reglene er slik at hvis du skal fortsette å jobbe når du tar ut AFP, må du minst ha 60 prosent stilling. Derfor må du vanligvis ta ut AFP for hele resten av stillingen din når du skal kombinere uførepensjon og AFP.

spk.no – 01.01.11

Bebm 2011

afp og uf retrygd 62 65 r
AFP og uføretrygd 62-65 år

Dersom ..

a. du har delvis uførepensjon fra folketrygden og tar ut AFP mellom 62 og 65 år, ..

(b. eller dersom du får AFP beregnet etter folketrygdens regler når du er mellom 65 og 67 år - ikke SPK/KLP)

 • må du midlertidig si fra deg uførepensjonen fra folketrygden, mot å få en samlet AFP i stedet.

Begrunnelse: folketrygdens regler sier at du ikke kan motta uførepensjon fra folketrygden samtidig med folketrygdberegnet AFP.

spk.no – 01.01.11

Bebm 2011

afp og uf retrygd 65 67 r
AFP og uføretrygd 65-67 år
 • Mellom fylte 65 og 67 år vil det normalt lønne seg å ta imot en kombinert uførepensjon og AFP beregnet etter SPK’s regler, samordnet med delvis uførepensjon fra folketrygden.
 • Begrunnelse: dersom du sier fra deg folketrygdens uførepensjon etter fylte 65 år, vil du samtidig miste rettigheten til uførepensjon fra Statens pensjonskasse.
 • Dersom SPK finner det mest gunstig for deg, vil de se til at du får tilbake folketrygdens uførepensjon fra fylte 65 år.

spk.no – 01.01.11

Bebm 2011

hva kan jeg tjene i tillegg til afp
Hva kan jeg tjene i tillegg til AFP

NB forskjell

 • SPK (og privat sektor- gammel ordning)
  • for å unngå avkorting - maks kr.15.000 ekstra per år
  • Viktig å melde fra til NAV/SPK/KLP om endrede inntektsforhold (for å unngå tilbakebetaling)
  • NB feriepenger fra året før….
 • KLP
  • 62-64 år – off.sektor – maks kr 15.000
  • 65-67 år – privat sektor – ingen avkorting
 • (Privat sektor/ny ordning fra 01.01.2011
  • fra årskull født i 1944
  • kan kombinere arbeid og pensjon fritt uten at pensjonsytelsene reduseres)

Bebm 2011

delvis afp for f rste gang
Delvis AFP for første gang…
 • Arbeidsinntekt fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP skal ikke inntektsprøves mot pensjonen.
 • Dette gjelder:
  • feriepenger som er opptjent før uttak av AFP.
  • eierinntekt fra aksjeselskap som pensjonisten ikke lenger er aktiv eier i.
  • lønn eller honorar, royalty eller bonus som stammer fra arbeid eller virksomhet før uttak av AFP.

Bebm 2011

afp for f rste gang
AFP for første gang…
 • I forbindelse med inntektskontroll/etteroppgjør (der oppgitt inntekt kontrolleres mot skatteetatens inntektsopplysninger) har man ikke mulighet for å skille mellom arbeidsinntekt som stammer fra arbeid før og etter uttak av AFP i kalenderåret.
 • Derfor viktig å varsle NAV om arbeidsinntekt som helt eller delvis stammer fra arbeid før uttak av AFP, slik at denne inntekten kan holdes utenfor den endelige beregningen.
 • Følg med på at det blir rett….

Bebm 2011

afp for f rste gang og ekstra ferieuke
AFP for første gang…og ekstra ferieuke
 • Ved 60 år og ekstra ferieuke
 • Når man jobber et helt år, trekkes man for 6 uker ferie i juni og

feriepengene beregnes etter en høyere prosentsats slik at de dekker 6 ukers ferie .

(før 60 år: 12 % - etter 60 år: 14,3 %)

 • Hvis man går av med AFP i juni, er det ikke lurt å ta ut den 6. ferieuka:
  • da vil man trekkes 1 uke i lønn (– siden man ikke har blitt trukket for 6 ukers ferie i juni)

Bebm 2011

husk melde fra til nav f r 67 r
HUSK å melde fra til NAV før 67 år

Er du AFP pensjonist i off. sektor og nærmer deg 67 år?

 • Før 01.01.2011 ble man automatisk alderspensjonist i folketrygden fra fylte 67 år, men ikke nå lenger
  • Husk å søke om alderstrygd fra folketrygden!
  • Søknad sendes NAV

Bebm 2011

levealderjustering og individuelle garantier
Levealderjustering og individuelle garantier
 • Levealderjustering i dagens offentlige tjenestepensjonsordning gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas:
 • Født 1958 eller før:
  • Det gis individuell garanti til medlemmer som 01.01.11 har 15 år eller mindre igjen til de fyller 67 år
  • garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget v/30 års opptjening i off. tjenestepensjonsordning når du går av med alderspensjon v/67 år
  • ikke en absolutt garanti for alle aldersgrupper!!
  • SPK har beregnet at den totale pensjonsutbetalingen til en som er født i 1953 kan bli ca 5% redusert

(pga levealdersjustering/indeksering)

Bebm 2011

ad individuell garanti for noen
Ad ”individuell garanti” – for noen…
 • For alle som har mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder, gjelder den individuelle garantien.
 • Det foretas en pensjonsberegning med full levealderjustering. Hvis resultatet blir mindre enn 66 prosent av sluttlønn, kommer det et mellomlegg til utbetaling, forutsatt full opptjening.
 • For årskull yngre enn dem som omfattes av den individuelle garantien, er 66-prosentsgarantien ikke lenger noen absolutt garanti, bare en angivelse av beregnet pensjon før levealderjustering.

Bebm 2011

konsekvenser av fleksibelt uttak fra nav
Konsekvenser av fleksibelt uttak fra NAV
 • For alle årskull gjelder:

Det kompenseres ikke for uttak av folketrygdpensjon før fylte 67 år.

Tar man for eksempel ut folketrygden fra 62 år og tjenestepensjon fra 67 år, blir samlet ytelse betydelig lavere enn 66 prosent. Den individuelle garantien vil ikke kompensere for dette.

Bebm 2011

offentlig tjenestepensjon3
Offentlig tjenestepensjon
 • www.spk.no
  • Mitt medlemskap – innlogging
  • Pensjonskalkulator
  • Telefon 02775
 • www.klp.no
  • Min side pensjon – innlogging
  • Pensjonskalkulator
  • Telefon 05554
 • www.utdanningsforbundet.no
  • Velg fra vannrett meny øverst: Andre; Pensjon

Bebm 2011

kort trygdetid i norge hva med pensjon
Kort trygdetid i Norge – hva med pensjon?
 • Hver enkelt må vurderes individuelt
  • Mulig å regne inn trygdetid fra enkelte EU land
  • Mulig pensjon fra tidligere hjemland
  • Må søke om pensjon
  • Utbetaling avhengig av opptjeningstid, stillingsprosent og lønn
 • Forutsetninger for uttak av AFP
 • Ta kontakt med
  • NAV 21074000 v/utenlandsavdelingen (først) – ad rettigheter til pensjon
  • SPK

Bebm 2011

pensjon og skatt
Pensjon og skatt
 • Regjeringen innfører skatteendringer fra 2011, begrunnet i tilpasning til folketrygdens pensjonsreform (arbeidslinja)
  • endring av skattebegrensningsregelen for pensjonister
  • økning i taket for minstefradraget for pensjonsinntekter
  • fjerning av særfradraget for alder
  • økning i trygdeavgiften
 • Nettoeffekt
  • tap for dem med pensjon på ca 320.000 kr eller mer
  • tapet øker med økende inntekt
  • opp til10 % skatteøkning for dem med høyest pensjon

Bebm 2011

pensjon og skatt1
Pensjon og skatt
 • Utdanningsforbundet gikk sterkt i mot forslaget om å finansiere skatteendringene ved å øke trygdeavgiften. Ikke alle har anledning til å stå i arbeid
 • Forslaget om ytterligere premiering av yrkesaktivitet på bekostning av uførepensjonister og alderspensjonister som er ute av arbeidslivet, kommer på toppen av andre endringer i pensjonssystemet som reduserer pensjonsutbetalingene og straffer tradisjonell pensjonering og gir en uforholdsmessig sterk premiering av arbeid etter nådd pensjonsalder.
 • Dette rammer alderspensjonistene i offentlig sektor i større grad enn i privat sektor
 • Ny pensjonistbeskatning gir en gevinst for dem som kan ha arbeide ut over full pensjon.
 • Samtidig gir endringen et tap for mange av de som har arbeidsinntekt kombinert med delvis pensjonering.

Bebm 2011

pensjon og skatt2
Pensjon og skatt
 • Januar 2011: De fleste pensjonister får tilsendt skattekort hvor de endrede pensjonsskattereglene er innarbeidet.
 • Det har ikke vært mulig å innarbeide endringene i skattekortet for alle pensjonister. Det er derfor viktig at pensjonistene kontrollerer at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt.
 • Mer om skatteendringene:

http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Pressemeldinger/2010/Skattekortene-for-2011-sendes-ut-/

Bebm 2011

evnt samordning ektefeller
Evnt. samordning - ektefeller

Folketrygden:

 • Dersom en ektefelle (A) går av med pensjon og den andre ektefellen (B) har en inntekt på over 2 G per måned, vil A få et trekk i grunnpensjonen på ca 15% (ca 1000) per mnd.
 • Når også B går av med pensjon vil tilsvarende trekk i pensjonen gjelde begge.

SPK

 • Statens pensjonskasses utbetalinger beregnes ut fra den enkeltes opptjening av pensjon og utbetalingene samordnes/påvirkes ikke av ektefelle.

Bebm 2011

sykepenger til afp pensjonister
Sykepenger til AFP pensjonister

100 % AFP etter gammel ordning

  • Ingen sykepengerefusjon fra NAV/arbeidsgiver

AFP etter ny ordning - nytt fra 1. januar 2011

 • fra 62 til og med 66 år
  • rett til sykepenger i inntil 248 sykepengedager fra NAV i tillegg til arbeidsgiverperiode dersom de har en arbeidsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet.
 • fra 67 år
  • rett til sykepenger i inntil 60 dager i tillegg til arbeidsgiverperioden

Bebm 2011

sykepenger til alderspensjonister
Sykepenger til alderspensjonister

Alderspensjonister mellom 62 og 67 år

 • Fra 1. januar 2011 vil personer som har valgt å ta ut alderspensjon etter ny pensjonsordning, ha rett til sykepenger etter ordinære regler:
  • Ved arbeidsuførhet vil de, dersom vilkårene for øvrig er tilstede, ha rett til sykepenger fra NAV i inntil 248 sykepengedager i tillegg til arbeidsgiverperiode.
 • (Jobber fullt!!!)

Bebm 2011

sykepenger til alderspensjonister1
Sykepenger til alderspensjonister

Alderspensjonister 67 til 69 år

 • Personer i aldersgruppen 67 - 69 år vil fra 1. januar 2011 ha samme sykepengerett som tidligere:
  • rett til sykepenger i inntil 60 sykepengedager fra NAV i tillegg til eventuell arbeidsgiverperiode dersomvedkommende har en arbeidsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet.

Alderspensjonister over 70 år

 • Personer over 70 år som fortsatt er yrkesaktive har ingensykepengerett verken fra arbeidsgiver eller NAV.

Bebm 2011

fra hvilken dato b r jeg ta ut pensjon
Fra hvilken dato bør jeg ta ut pensjon?
 • Virkning fra 1. juli – (da feriepenger og pensjon for juli)
 • MEN ingen regle uten unntak
  • enhver må sjekke hos NAV konsekvensen av uttaksdato i forhold til:
   • full opptjening eller ikke
   • levealdersjustering av alderspensjon ved 67 år

(AFP skal ikke levealdersjusteres)

Bebm 2011