kurs 2 og 3 presentasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurs 2 og 3: Presentasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurs 2 og 3: Presentasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kurs 2 og 3: Presentasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Kurs 2 og 3: Presentasjon. Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen Førstelektor Espen Skaldehaug Handelshøyskolen BI. Litt om bakgrunn. Relevante oppdrag Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen har hatt innenfor offentlige virksomheter: Kommunesektor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kurs 2 og 3: Presentasjon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurs 2 og 3 presentasjon

Kurs 2 og 3:Presentasjon

Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen

Førstelektor Espen Skaldehaug

Handelshøyskolen BI

litt om bakgrunn
Litt om bakgrunn
 • Relevante oppdrag Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen har hatt innenfor offentlige virksomheter:
 • Kommunesektor
  • Utviklet, gjennomført bedriftsinternt Master of Management Program for 2 kommuner i Rogaland
 • Posten Norge
  • Utviklet og gjennomført bedriftsinternt Master of Management Program innen bedriftsøkonomisk analyse
 • Justis- og Politidepartementet
  • Utviklet generisk modell for analyse av utvidelse av fengselskapasiteten i Norge
 • Statens Vegvesen/Vegdirektoratet
  • Beregnet relevant kostnad for 33 gebyrbelagte tjenester i forbindelse med statsbudsjettet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Utvikling av en ABC modell for å kostnadsberegne de ulike tjenestene som tilbys
 • Skolevesenet/helsevesenet
  • Utviklet og gjennomført økonomimodul for Master of Management program innen Strategisk Omstilling
 • Forsvarsbygg
  • Utviklet og gjennomført økonomimodul for ledergruppen i forsvarsbygg
 • Kraft, fylke, kommune, helse, forsvar, utdanning, etc..
  • Betydelig veiledning innen mange ulike problemstillinger

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

kurs 2 virksomhetens m l og resultatstyring og h ndtering av risiko

Kurs 2:Virksomhetens mål- og resultatstyring og håndtering av risiko

Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen

Førstelektor Espen Skaldehaug

Handelshøyskolen BI

innledning
Innledning

Kurset består av 3 samlinger:

1) Ledelsesmessige utfordringer

2) Ressursstyring

3) Strategiske beslutninger

Kursets målsetting er å gi deltakerne kunnskap om samspillet mellom relevant teori, relevante modeller og informasjonskilder. Kursets tilnærming til de ulike temaene som berøres er forståelse.

Det legges stor vekt på praktiske eksempler og oppgaver.

Under innlæringen vektlegges to spørsmål:

* Hva ønsker vi å oppnå og hvorfor?

* Alt kommer an på!

Forståelse for ”doing the right things” og ”doing things right” er sentralt.

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 1
Samling 1

Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer

Målsettingen med samlingen er gi deltakerne en innføring i :

 • relevant begrepsapparat fra økonomistyrings-

litteraturen (herunder finanslitteraturen og kostnadsstyringslitteraturen) med

det formål å skape en felles plattform for kursets videre temaer.

 • styrings- og beslutningsteori som grunnlag for helhetlig virksomhetsstyring,

det vil si, et innblikk i samspillet mellom fagområdene strategi, finans og økonomistyring.

Samlingen har blant annet til hensikt å gi en grunnleggende forståelse for:

- verdiskapningsbegrepet og videre forankring til strategi og målformulering

- mål- og resultatstyring (MRS) i staten

- ulike kortsiktige problemstillinger (hvor begrepsapparatet innarbeides)

- risikostyring i staten

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 2
Samling 2

Samling 2: Ressursstyring

Målsettingen med samlingen å gi deltakerne en innføring i sammenhengene

mellom mål, aktiviteter og ressursforbruk i den hensikt å:

- forbedre kostnadsinformasjonen som underlag for ulike typer av

beslutninger

- skape innsikt om hvordan virksomheten kan oppnå økt kostnads-

effektivitet (reallokering, BPR, m.v.)

- muliggjøre styring, kontroll samt sammenlignende studier

Temaer i stikkordsform:

- Aktivitetsbasert kostnadsteori og aktivitetsbasert ledelse (helt sentralt fokus på beslutningsorientering)

* Ulike varianter av ABC-modeller

* Effektivitet og effisiens (+ produktivitet for trendanalyser)

* Verdiskapende og ikke verdiskapende aktiviteter

* Lead- og lagdrivere (hvordan velge fornuftige drivere?)

- Kortsiktig og langsiktig ressursstyring (Blant annet beskrankningsteori)

- Ekstern (strategisk) kostnadsanalyse og intern kostnadsanalyse

- Servicevirksomheter i forhold til produksjonsvirksomheter, forskjeller?

- Bruk av selvkostbegrepet i offentlig sektor

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 3
Samling 3

Samling 3: Strategiske beslutninger

Målsettingen med samlingen er å gi deltakerne innsikt i ulike resonnement og

metoder for å kunne fatte optimale beslutninger på lang sikt med vekt på økonomi

Temaer i stikkordsform:

 • Nåverdimetoden og konsistensbetingelser
 • Årlig ekvivalent kostnad, målkost, livssykluskostnader
 • Fleksibilitet som et viktig beslutningskriterium (som et verktøy for måloppnåelse med skiftende rammebetingelser)
 • Risikohåndtering

* Interne og eksterne faktorer

* Teori (Diversifisering, ”Hedging”, realopsjoner, markedsverdier/bokførte

verdier, prosjektstyring, forsikringer,..)

* Risikostyring i staten som en del av MRS

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

kurs 3 budsjettering og regnskapsforst else i virksomhetsstyringen

Kurs 3: Budsjettering og regnskapsforståelse i virksomhetsstyringen

Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen

Førstelektor Espen Skaldehaug

Handelshøyskolen BI

innledning overordnet m l
Innledning – overordnet mål
 • Kurs 3 består av 3 samlinger:
  • Samling 4 – Styringssystemer
  • Samling 5 – Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring
  • Samling 6 - Simuleringsspill
 • Kurs 3 bygger videre på kurs 2. Det er dog ingen forutsetning at deltakerne har gjennomført kurs 2 først. Kurset tar for seg ulike styringssystemer og analyse av regnskapsinformasjon (både intern og ekstern). Kurset avsluttes med et simuleringsspill som integrerer mange av de ulike elementene gjennomgått i kurs 2 og 3.

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 4 styringssystemer
Samling 4 – Styringssystemer
 • Budsjett som redskap for MRS

* Strategisk posisjonering

* Strategisk utforming

* Strategisk implementering

 • Budsjettering, fordeler og ulemper
 • Etiske ufordringer under budsjettprosessen
 • Hvor krevende bør et budsjett være?
 • Bruk av fleksible budsjett, tradisjonelt og i henhold til nyere teori
 • Ulike budsjetteringsmodeller
  • Rullerende budsjett
  • Marginalbudsjettering
  • Nullbasebudsjettering
 • Risikoanalyser og budsjettarbeid (estimering av ulike tallstørrelser)
 • Kvalitative styringsmodeller
  • Intellektuell kapital
  • Balanced Scorecard (BSC)
 • Corperate Governance med vekt på teori knyttet til belønningssystemer

(insentiver)

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 5 regnskapsanalyse kredittvurdering og likviditetstyring
Samling 5 Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring
 • Regnskapsanalyse
  • Analyse av et regnskap kan anvendes til mange formål (benchmarking, mål- og resultatstyring, vurdering av kunder/leverandører, oppkjøp, verdsettelse, etc..) Vi skiller her mellom intern/ekstern regnskapsanalyse
  • Før selve analysen påbegynnes må deltakerne være i stand til å vurdere på hvilket grunnlag det aktuelle regnskapet er utarbeidet. Hvilket rom for skjønn som eksisterer i regnskapet, og hvilke lovpålagte momenter vil danne premissen for selve analysen.
   • Hensikten med analysen (lønnsomhetsmåling, likviditetsvurdering,..)
   • Informasjonskilder (intern/ekstern)
   • Relevant lovverk for utarbeidelse av regnskap
  • Deltakerne vil blir gjort kjent med ulike måter å omgruppere og korrigere regnskapsinformasjon slik at det er justert for formålet med analysen.
   • Omgruppering regnskapet – hensyntatt formålet
   • Korrigering regnskapet – hensyntatt formålet
  • Ulike metoder for å analysere tallmateriale gjennomgåes
   • Selve analysen
   • Tolkning av analysen
   • Presentasjon av resultatene
   • Regnskapsanalyse som grunnlag for virksomhetssammenligning

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 5 regnskapsanalyse kredittvurdering og likviditetstyring1
Samling 5 Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetstyring
 • Kredittvurdering
  • Som en utvidet del av regnskapsanalysen vil kredittvurdering bli gjennomgått. Dette vil være nyttig i flere sammenhenger, både i forhold til å kredittvurdere kunder, leverandører samt eventuelle samarbeidspartnere.
  • Hensikten med kredittvurderingen
  • Kredittvurderingsmodeller
   • Kvantitative modeller
    • Ulike risikomodeller
    • Konkursprediksjonsmodeller
   • Kvalitative modeller
 • Likviditetstyring
  • Hva er likviditetstyring?
  • Hvorfor likviditetsstyre?
  • En helhetlig modell for likviditetstyring – med basis i verdiskapning
  • Modeller for beregning av fremtidig likviditetsbehov

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 6 simuleringsspill
Samling 6 Simuleringsspill
 • Oppsummering av de øvrige 5 samlingene (i kurs 2 og 3)
 • Gjennomgang av simuleringsspillets regler
  • I simuleringsspillet deles deltakerne inn i grupper på 3-5 personer, der de skal konkurrere mot hverandre over 3-4 regnskapsår.
 • Grunnleggende innføring i bruk av regneark – Excel
 • Elementene som må inngå i budsjettmodellen
  • Deltakerne skal selv lage sin egen budsjettmodell i Excel. Erfaringsmessig vil mye innlæring skje i utarbeidelsen av denne modellen.
  • Sammenhenger mellom resultat, balanse og likviditet er sentrale
  • Utarbeidelse av finansieringsanalyse
 • Kalkulasjon og beregning av beslutningsrelevante kostnader
  • Utarbeidelse av kalkyle under ulike kapasitetssituasjoner
  • Konsekvenser ved feil modell/beregningsmetode
 • Beskrivelse av ulike markedsformer, og konsekvenser for beregning av optimal tilpasning
  • Beregning av etterspørselssammenhenger, og derav tilhørende marginalinntekter
  • Deltakerne vil blant annet få innsikt i hvorfor en teoretisk optimal tilpasning ikke alltid vil fungere i praksis, og hva som må være løsningen i bestemte situasjoner.
  • Bruk av optimeringsfunksjoner i Excel for å simulere løsninger

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug

samling 6 simuleringsspill1
Samling 6 Simuleringsspill
 • Under stadig knappere tidsrammer skal deltakerne foreta beslutninger som maksimerer virksomhetens resultat
 • Koblingen mellom operative og strategiske beslutninger, og hvordan hensynta dette i praksis

Pål Berthling-Hansen & Espen Skaldehaug