Sykdom ABC - Osteoperose - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Osteoperose PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Osteoperose

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Sykdom ABC - Osteoperose
2813 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Osteoperose

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • osteoperose

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. osteoperose • Osteoperose er: • Benskjørhet • Lav benmasse • Med denne sykdommen øker sjansen for brudd • Forstadiet til osteoporose kalles OSTEOPENI • Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom. • Redusert knokkelstyrke • Grunnet redusert bentetthet (BMD= Bone Mineral Density) • Osteperose manifesterer seg vanligvis ikke før et brudd foreligger • I dag foreligger det undersøkelser som ofte avdekker risikopasienter • Brudd helse sakte grunnet lite kalsium i skjelettet • Bentettheten er en balanse mellom: • Nedbryting (resorpsjon) • Nydannelse (ossifikasjon/osteogenese) Foreleser Nils Erik Volden

 4. Årsaktilosteoperose • Mye er ennå ukjent • Vet at: • Bentesting viser bentetthet, men vet videre at bentetthet ikke viser benstyrke • Osteoperose er hovedsakelig en livsstilssykdom • Trening og diett er ofte nok • Sunn mat • Kosttilskudd hjelper ofte: • Kalsium, vit B, C og D, fosfor, magnesium, sink • Kalsium sitrat (unngår nyre stein) • Mye fettsyrer er bra • EFA • GLA • EPA • Moderat alkohol inntak • Unngå steroider over lang tid Foreleser Nils Erik Volden

 5. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Hormon ubalanse • Hormonerregulererbentettheten • Parathyroid hormonog GH - Growth hormon • De bestemmer: • Hvorgodtbenenebenytterkalsium • Nårbenbrytesnedogbygges • Hyperparathyroidism • Girkalsium tap iurin • Dermedsvekkedeben • Med alderenproduseresmindre GH • Dermedsvekkedeben Foreleser Nils Erik Volden

 7. Hormoner og bentetthet Foreleser Nils Erik Volden

 8. Tap av kalsium • Utenkalsiumkanikkebenbyggesoppigjen • Flere organ avhengeravkalsium: • Hjerte • Muskler • Nerver • Organenestjelerfralageret: • BENMASSEN Foreleser Nils Erik Volden

 9. Tap av vitamin D • Mangelsvekkerben • Dermedøkerben tap • Aktivt vitamin D (calcitriol) ermersom et hormon • Hjelper å absorberekalsium Foreleser Nils Erik Volden

 10. Rolig liv • Ben blirsvakehvis de ikkebenyttes • Paralysegirderfor et rasktbentap • Ben kanbyggesvedhjelpavvekt • Lettbelastningvilbyggeben Foreleser Nils Erik Volden

 11. Thyroid problem • Høytnivå med thyroideahormon • girøktben tap • men ikkeekstremthøyt • Anbefalerlikevel: • Regelmessigtrening • Kalsium • Vitamin D Foreleser Nils Erik Volden

 12. Røyking • Røykereharlaverebentetthet • Nicotin sin effektpåbenceller: • Blokkererkroppensevnetil å benytte: • Østrogen • Kalsium • Vitamin D Foreleser Nils Erik Volden

 13. Medikamenter • Ulikemedisinerkangibentap • Mestkjent: • Kortikosteroider • Kortison • Hydrokortison • Glukokortisoner • Prednison • Detteermedisinbenyttet mot: • Astma • Reumatisme • Kolitt Foreleser Nils Erik Volden

 14. Medisinske tilstander • Mange medisinsketilstanderkangibentap: • Cystic fibrose • Noen holder ikke bra påkalsium, ogskillerdetutiurinen • Dermedblirdetlitetilbenmassen Foreleser Nils Erik Volden

 15. Mye alkohol • Alkoholøkerkalsium tap • Dermedsenkesbenbygningen • Ben erhovedsaklig under din kontroll • Livstilsfaktorerersterke • Basic regleriforebyggingavosteoperose: • Myekalsium • Mye vitamin D • Noevektbelastning • Hjelperikkerådenesjekkhormonbalansen Foreleser Nils Erik Volden

 16. Akupunkturbehandling av osteoperose • TCM diagnosen: • Høy aktivitet i hun • Manglende yong qi • N yin xu • Beskrives som: • Svekket nyre jing Foreleser Nils Erik Volden

 17. Herba plus og Osteoperose • Herba plus behandling: • Alltid: • Rensekur • Grunnernæring • Sybabodycleaner • Regulerer, renserogbygger • Calsium plus • Effektivbyggesten for ben • Sirkulan med K2 Foreleser Nils Erik Volden

 18. akupunkturbehandling • Diagnose: • Nyre jing xu • Yong qi xu • Akupunkturpunkter • B11 • Under th1 1,5 cun tilsiden • M36 • Under kne • Ren12 • Midtpåmagen Foreleser Nils Erik Volden

 19. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 20. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT