การประเมินผลงานสาธารณสุข
Download
1 / 43

???????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ?????????? 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

การประเมินผลงานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2551. คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลงานสาธารณสุข. คำสั่ง สสจ.ปข . ที่ …… /2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ................................ประธาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ?????????? 2551' - devika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2551

การประเมินผลงานสาธารณสุขการประเมินผลงานสาธารณสุข

เครือข่ายบริการสุขภาพ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีงบประมาณ 2551


2551

คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลงานสาธารณสุขคณะกรรมการอำนวยการประเมินผลงานสาธารณสุข

คำสั่ง สสจ.ปข.ที่ ……/2550 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ................................ประธาน

รองนพ.สสจ. 1 ,2, 3..............................................รองประธาน

ผู้ประสานงานทันตสาธารณสุข..............................รองประธาน

ผู้ประสานกลุ่มงานใน สสจ. ....................................กรรมการ

ผู้ประสานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์.....................เลขา

นักวิชาการงานประเมินผล......................................ผู้ช่วยเลขา


2551
สาระสำคัญการประเมินปี 2551 สรุปดังนี้

 • 1. การประเมินครอบคลุมหน่วยงานทั้ง 4 ระดับ ( CUP + รพ. + สสอ. + สอ. ) และให้น้ำหนักคะแนนประเมินทุกหน่วยงานเท่ากัน

 • 2. การประเมินระดับสถานีอนามัย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะสถานีอนามัยที่มีผลคะแนนการประเมินในปี 2550 น้อยกว่า 90 % ( มีทั้งหมด 68 แห่ง)

12 แห่ง รายงานผลการประเมินตนเอง จังหวัดไม่ลงตรวจผลงานเชิงคุณภาพ***


2551
สาระสำคัญการประเมินปี 2551 (ต่อ)

 • 3. ประเด็นค่า K ระดับความยากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย มอบให้พื้นที่ (สาธารณสุขอำเภอ) ร่วมพิจารณากำหนดเกณฑ์

 • 4. การประเมินหน่วยงานทุติยภูมิ (โรงพยาบาล) ให้ความสำคัญกับงานทุติยภูมิเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด / น้ำหนักเพิ่มขึ้น)

 • 5. ให้ความสำคัญกับการประเมินหน่วยงานสสอ.

  (ตัวชี้วัดเพิ่มจากปี 50)

 • 6. ตัวชี้วัดในการประเมิน จะจัดให้เป็น กลุ่มตัวชี้วัด


2551
สรุปจำนวนตัวชี้วัด

 • CUP 42 ตัวชี้วัด

 • โรงพยาบาล 25 ตัวชี้วัด

 • สสอ. 30ตัวชี้วัด

 • สอ. 25 ตัวชี้วัด


2551
วัตถุประสงค์การประเมินวัตถุประสงค์การประเมิน

 • 1. เพื่อประเมินการบริหารจัดการงานตามตัวชี้วัดนโยบายสำคัญ

 • 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพการรายงานผลงานตามตัวชี้วัดนโยบายสำคัญ

 • 3. เพื่อทราบปัญหา / อุปสรรคการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายสำคัญ


2551
กลุ่มเป้าหมายการประเมินกลุ่มเป้าหมายการประเมิน

 • 1. CUP / โรงพยาบาล 8 แห่ง

 • 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง

 • 3. สถานีอนามัย 68 แห่ง


2551
แนวคิดตัวชี้วัด / น้ำหนัก/ เกณฑ์ในการประเมิน

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานทั้ง 4 ระดับ (CUP ,โรงพยาบาล , สสอ.,สอ.) มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • น้ำหนักตัวชี้วัดตามมิติ กพร.

  มิติ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ ( ร้อยละ 50 )

  มิติ 2 ด้านคุณภาพบริการ ( ร้อยละ 20 )

  มิติ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 10 )

  มิติ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20 )


2551

เกณฑ์ในการประเมิน น้ำหนัก/ เกณฑ์ในการประเมิน

ผลงานเชิงปริมาณคิดเป็นน้ำหนัก ร้อยละ 60

ผลงานเชิงคุณภาพคิดเป็นน้ำหนัก ร้อยละ 40

รายละเอียดการวิเคราะห์คะแนนผลงานตามเอกสาร


2551

โครงสร้างการเขียน น้ำหนัก/ เกณฑ์ในการประเมิน KPI profile/

แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเชิงคุณภาพ/

รายละเอียดตามเอกสาร


2551

โครงสร้างการเขียน น้ำหนัก/ เกณฑ์ในการประเมินKPI profile


2551

แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเชิงคุณภาพแนวทางการวิเคราะห์ผลงานเชิงคุณภาพ

1 .ให้คะแนนตามความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของแหล่งข้อมูล ทั้งหมดที่ใช้ยืนยันผลงานของตัวชี้วัด

ครบ 10 ข้อ ได้ 5 คะแนน

ครบ 9 ข้อ ได้ 4 คะแนน

ครบ 8 ข้อ ได้ 3 คะแนน

ครบ 7 ข้อ ได้ 2 คะแนน

ครบ 6 ข้อ ได้ 1 คะแนน

ไม่มีข้อมูล 0 คะแนน (ตัวอย่างมี 10 แหล่งข้อมูล)


2551

2 แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเชิงคุณภาพ.ให้คะแนนตามความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ยืนยันผลงานของตัวชี้วัด เต็ม 5

พบข้อบกพร่องปรับลดคะแนนตามส่วน

ไม่มีข้อมูล 0 คะแนน

3 .ให้คะแนนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลงานเชิงปริมาณ กรณีการตรวจผลงานเชิงปริมาณ และคุณภาพไม่สามารถแยกได้ชัดเจน


2551
ระยะเวลาตรวจประเมิน / ระยะเวลา

PCU 68 แห่ง / วันละ 2 แห่ง เดือนกรกฏาคม 21 – 22 วัน

สสอ. 8 แห่ง / วันละ 2 แห่ง เดือนสิงหาคม 4 วัน

CUP / โรงพยาบาล 8 แห่ง / วันละ 1 แห่ง เดือนสิงหาคม 8 วัน

วิธีการตรวจประเมิน

1. ตรวจประเมินผลงานที่พื้นที่ ( Site Audit )

2. ตรวจประเมินผลงานจากระบบข้อมูลที่พื้นที่ส่งให้สสจ.


2551
ทีม 3 ทีม ระยะเวลา

ทีม 1

หัวหน้าทีม คุณนงเยาว์ นวลพรหม

รองหัวหน้าทีม มล.เพ็ญประไพ หอยทอง

รับผิดชอบพื้นที่ อ.หัวหิน 7 แห่ง อ.ปราณบุรี 7 แห่ง

อ.สามร้อยยอด 6 แห่ง อ.กุยบุรี 2 แห่ง

รวม 22 แห่ง ( 11 วัน )


2551

กำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสานกำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสาน

เดือนกรกฎาคม ปี 2551,

(ทีมที่ 1)


2551

ทีม 2 กำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสาน

หัวหน้าทีม นพ. จรัญ จันทมัตตุการ

รองหัวหน้าทีม คุณสุกัญญา เจียรวนานนท์

รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง 10 แห่ง อ.ทับสะแก 7 แห่ง

อ.กุยบุรี 7 แห่ง

รวม 24 แห่ง ( 12 วัน )


2551

กำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสานกำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสาน

เดือนกรกฎาคม ปี 2551,

(ทีมที่ 2)


2551

ทีม 3 กำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสาน

หัวหน้าทีม คุณเจริญจิตต์ สุขเกษม

รองหัวหน้าทีม ทพ.ทินกรจงกิตตินฤกร

รับผิดชอบพื้นที่ อ.บางสะพาน 14 แห่ง อ.บางสะพานน้อย 6 แห่ง

อ.ทับสะแก 2 แห่ง

รวม 22 แห่ง ( 11 วัน )


2551

กำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสานกำหนดการประเมินงานสาธารณสุขผสมผสาน

เดือนกรกฎาคม ปี 2551,

(ทีมที่ 3)


2551

กำหนดการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพกำหนดการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

สาธารณสุขผสมผสาน สิงหาคม ปี 2551


2551
แบบประเมินกำหนดการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

 • รายงานผลการประเมินตนเอง

 • รายงานผลทุกตัว


2551

ตัวชี้วัดกำหนดการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

จากนโยบายผู้บริหาร


2551

ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารงานสาธารณสุข

สถานีอนามัยในสังกัดประเมินจาก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

KPI1. คะแนน%เฉลี่ยของ สอ.ในความรับผิดชอบ

ที่ได้จากการประเมินสาธารณสุขผสมผสาน

KPI2. ค่าพิสัย(range) คือ คะแนน% สอ.ที่สูงสุด – คะแนน %สอ. ที่ต่ำสุด

ระดับความสำเร็จ =(ระดับKPI1*0.6) + (ระดับKPI2*0.4


2551
ระดับสภาพความยากในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอ.

 • ประเมินจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

 • KPI 1 จำนวน เจ้าหน้าที่( จนท. + ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริการ การจัดทำข้อมูล

 • และ งานแผนไทย ต่อ จำนวนปชก.ที่รับผิดชอบ( สำรวจปี 50 ที่ส่งให้งานข้อมูล)

 • KPI 2. จำนวนผู้มารับบริการ(ข้อมูลในHCIS 9 เดือน) เฉลี่ยต่อเดือน

 • KPI 3. ระยะทาง กม. จาก สอ.ถึง สสอ.

 • KPI4. ค่าเฉลี่ยระยะทาง กม. จากบ้านไกลสุดถึง สอ. (ทุกหมู่ที่รับผิดชอบ)

 • KPI 5. สภาพถนนจาก สอ. ถึง สสอ.

 • KPI6.ไฟฟ้าภูมิภาค KPI7. ประปา KPI8.โทรศัพท์พื้นฐานใน สอ.


2551

ตัวชี้วัด สอ.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์


2551

ผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

ภาพรวมทั้งจังหวัด ( 8 อำเภอ )

คะแนนเฉลี่ยได้ 82.04 คะแนน

สูงสุด 87.15 , ต่ำสุด 75.74 ,S.D. 4.46


2551

กำหนดการนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพกำหนดการนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

สาธารณสุขผสมผสาน พฤษภาคม ปี 2551


2551

วัตถุประสงค์การนิเทศกำหนดการนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

 • เพื่อชี้แจงระบบการคิดคะแนนเกณฑ์การประเมิน

 • เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

 • เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่

ขอเชิญ ผู้แทน CUP / สาธารณสุขอำเภอ / นักวิชาการสสอ.

หัวหน้าสอ.และนักวิชาการทุกแห่ง