Paragraf 14 z kona 20 1987 sb o st tn pam tkov p i
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Památková inspekce MK ČR 2014. § 14 odst. 1 - legitimace k řízení. příslušnost orgánů ORP - KP, KÚ - NKP vlastník KP má povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko nemovitosti v katastru (RIUANu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - derry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paragraf 14 z kona 20 1987 sb o st tn pam tkov p i

Paragraf 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Památková inspekce MK ČR

2014


14 odst 1 legitimace k zen
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

 • příslušnost orgánů ORP - KP, KÚ - NKP

 • vlastník KP má povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko

  • nemovitosti v katastru (RIUANu)

  • věci movité a v katastru (RIUANu) neevidované - § 44 a odst. 1 PZ - čestné prohlášení - vazba na správní řád – náhrada listiny čestným prohlášením, písemně i ústně do protokolu, nepravdivé čestné prohlášení je přestupkem dle § 21 odst. 1 písm. g) přestupkového zákona


14 odst 1 legitimace k zen1
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

 • v katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky, budovy - nejsou zde evidovány podzemní stavby

 • zásada občanského práva „Povrch ustupuje půdě“ neplatila 1950-2013

 • Nový občanský zákoník - § 506

  (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

  (2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.


14 odst 1 legitimace k zen2
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

 • § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – čí je komunikace, toho je most

 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí – pokud se prokáže, že s majetkem hospodařil národní výbor, pak je majetkem obce.


14 odst 1 legitimace k zen3
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

Spoluvlastnictví

 • společné jmění manželů - obnova většinou nebude nakládání běžné – tj. bude zapotřebí žádosti obou manželů (§ 44 odst. 2 správního řádu, protokol z ústního jednání, poučit, že se musí připojit i druhý, nenastává tím nečinnost správního orgánu) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – § 708 a násl.


14 odst 1 legitimace k zen4
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

Spoluvlastnictví

 • podílové spoluvlastnictví – většina počítána podle velikosti podílů, menšina je účastníkem správního řízení, pokud s ním nesouhlasí, musí se obrátit na soud se žalobou (pak předběžná otázka). Nový občanský zákoník nezná nadpoloviční ale 2/3 většinu spoluvlastníků – § 1115 a násl.


14 odst 1 legitimace k zen5
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

 • Vlastnictví bytů

 • Upravuje občanský zákoník v § 1158 a násl.

 • Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.

 • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

 • Při stavebních úpravách bytu žádá o závazné stanovisko vlastník. I zde může existovat společné jmění manželů nebo podílové spoluvlastnictví.


14 odst 1 legitimace k zen6
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

Fyzická osoba

 • nezletilý musí být zastupován zákonnými zástupci (ideální podpis obou rodičů), popř. kolizní opatrovník

  Právnická osoba

 • mnoho druhů, zapsány do rejstříků, které uvádí statutární zástupce a způsob jednání, popř. další zákony

 • od 1.1.2014 již právní předpisy nevyžadují, aby za vybrané právnické osoby (dříve např. družstvo) podepisovaly písemnosti 2 osoby, které jsou součástí statutárního orgánu, pokud si však takové zpřísnění stanovila právnická osoba a toto omezení je zapsáno v obchodním rejstříku je třeba na 2 podpisech stanovených osob trvat


14 odst 1 legitimace k zen7
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

 • k názvu právnické osoby (firmě) se připojí podpis(y) statutárních zástupců, neuvedení firmy nezpůsobuje neplatnost.

  Další druhy právnických osob

 • církve a náboženské společnosti - speciální rejstřík na www.mkcr.cz

 • obce, kraje, organizační složky státu,

 • občanská sdružení - v současnosti není veřejně přístupný aktualizovaný rejstřík se statutárními zástupci


14 odst 1 legitimace k zen8
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

Jednání právnické osoby

 • statutární orgán právnické osoby

 • pověřený zaměstnanec – § 30 odst. 1 správního řádu – odkaz na § 21 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Pověřený zaměstnanec jedná jako by jednal statutární orgán právnické osoby. Správní orgán musí písemnosti doručovat právnické osobě a nikoliv pověřenému zaměstnanci.


14 odst 1 legitimace k zen9
§ 14 odst. 1 - legitimace k řízení péči

Jednání právnické osoby

 • zmocněnec na základě plné moci. Může jím být fyzická i právnická osoba. Plná moc je upravena v § 33 správního řádu. Práva a povinnosti vznikají zastupovanému nikoliv zástupci (zmocněnci). Lze ustanovit jen jednoho zmocněnce pro jednu věc. Plnou moc lze rozdělit na jednotlivé úkony. K substituci je potřeba souhlas zmocnitele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (advokáti). Písemnosti se doručují zmocněnci nikoliv zastupovanému s výjimkou, že zastupovaný má sám něco učinit.


Zkratka obnova
Zkratka obnova péči

 • obnovou není cokoliv

 • údržba – definována ve stavebním zákoně, ale KP jsou i pozemky a movitosti, kde stavební zákon nelze uplatnit

 • rekonstrukce – vyhláška č. 66/1988 Sb. - § 9 odst. 1 – odkaz na zrušenou vyhlášku č. 162/1982 Sb.

 • jiná úprava kulturní památky - § 9 odst. 1 – vztahuje se jen k budovám - přístavba, přestavba nebo modernizace

 • prostředí kulturní památky - neurčitý právní pojem, součást a příslušenství věci dle občanského práva, vlastník chce provádět činnost v nebo u kulturní památky, rozdíl od § 11 odst. 2 PZ – tady může být kdokoliv, a orgán památkové péče omezuje činnost škodlivou, negativní činnosti


Zkratka obnova1
Zkratka obnova péči

 • restaurování - upraveno v odst. 8 § 14, pouze díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce

 • údržba dřevin (součásti pozemku prohlášeného za kulturní památku) podléhá závaznému stanovisku. Obnovou je i prořez dřeviny nebo instalace pojistných vazeb.

 • vedlejší účastníci - § 27 odst. 2 správního řádu, nebudou v řízení o vydání ZS dle § 149 správního řádu. Následně bude ve správním řízení účastenství řešit stavební úřad (viz § 44a odst. 3 PZ). V případě rozhodnutí orgánu památkové péče je možné vedlejší účastenství – např. vlastník sousedního pozemku nebo vlastník pozemku, na kterém stojí cizí stavba – kulturní památka. Nemá vliv na obsah žádosti, ale procesní práva ano.


Zen dle 14 odst 2
Řízení dle § 14 odst. 2 péči

 • k řízení příslušné jen ORP

 • nemovitosti ležící v PR, PZ nebo v ochranném pásmu

 • povinnost předem si vyžádat závazné stanovisko

 • vlastník správce, uživatel – tedy i nájemce, oprávněný z věcného břemene atp.

  • v případě rozhodnutí na žádost správce a uživatele je vlastník vždy účastníkem, postavení vedlejšího účastníka má např. s ČEZem.

  • závazné stanovisko dle § 149 správního řádu – správní orgán se nezabývá účastenstvím – až v řízení před stavebním řízením.

  • k osobě žadatele viz výklad k § 14 odst. 1 PZ

 • vztah k § 6a PZ – plány ochrany určí k čemu se závazné stanovisko nevydává.


 • Zen dle 14 odst 21
  Řízení dle § 14 odst. 2 péči

  • vztah k § 17 odst. 1 a 3 PZ – v ochranném pásmu se závazné stanovisko nevydává k prácím, které se nepromítnou navenek stavby. Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma může určit další práce, ke kterým nebude zapotřebí vyžádat si závazné stanovisko

  • Pojmy z § 14 odst. 2

   • stavba - veškerá stavební díla, definovaná ve stavebním zákoně - § 2 odst. 3

   • změna stavby - nástavba, přístavba, stavební úprava (i zateplení stavby) a změna stavby před dokončením - § 2 odst. 5 a 6 stavebního zákona

   • terénní úpravy – zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry - § 3 stavebního zákona

   • reklamní zařízení a stavby – definovány v § 3 odst. 2 stavebního zákona. Nejednotný výklad MK a MMR


  Zen dle 14 odst 22
  Řízení dle § 14 odst. 2 péči

  • odstranění stavby, zařízení - § 128 stavebního zákona

  • udržovací práce na nemovitosti – na stavbě i pozemku, ale již se v PR, PZ nevztahují na prořez dřevin

  • úprava dřevin - § 6a odst. 1 PZ, výsadba a kácení dřevin pouze na veřejných prostranstvích

  • veřejná prostranství - definována § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení


  14 odst 6 p semn vyj d en
  § 14 odst. 6 - písemné vyjádření péči

  • povinně vyžadovaný podklad řízení od NPÚ

  • délka lhůty na vypracování - 20 plus 30 dní, dva výklady - jazykový a historický. Lhůtu lze prodloužit napoprvé (u zvlášť složitých věcí). Vždy a pouze tak činí správní orgán aktivním krokem. Lhůta končí doručením nikoliv vypracováním písemného vyjádření.

  • není zde dána koncentrace řízení, a proto i pozdě dodané vyjádření (ale pouze do doby vydání závazného stanoviska) bude podkladem řízení, s kterým se musí správní orgán vypořádat

  • na požádání NPÚ s ním správní orgán projedná návrh závazného stanoviska. O ústním jednání musí být povinně obeslán účastník řízení (§ 51 odst. 1 správního řádu). Povinně se pořizuje protokol, který bude podepsán, popř. odmítnutí uvedeno do protokolu. Vznikne další poklad řízení. Výsledkem není závazek konkrétní podoby závazného stanoviska.


  14 odst 6 p semn vyj d en1
  § 14 odst. 6 - písemné vyjádření péči

  • Písemné vyjádření má povahu důkazu, hodnocení. Není pro správní orgán závazné.

  • U závazného stanoviska dle § 14 PZ není potřeba nařizovat ohledání uvnitř nemovitosti usnesením dle § 54 správního řádu.

  • Ne vždy se bude ohledání týkat vlastníka – typicky nájemce a ne vlastník jako účastník řízení.

  • V případě provedení místního šetření z veřejných prostor je třeba informovat účastníky řízení o provádění dokazování (viz § 51 odst. 1).

  • Zjistit věcný stav věci je jedna ze základních povinností správního orgánu - § 3 a 50 odst. 3 správního řádu

  • Nelze písemným vyjádřením rozšiřovat předmět řízení nad rozsah daný žádostí


  14 odst 6 p semn vyj d en2
  § 14 odst. 6 - písemné vyjádření péči

  • písemné vyjádření nesmí obsahovat:

   • právní výrok – „přípustné“, „nepřípustné“

   • povinnost ohlašovat práce na území s archeologickými nálezy NPÚ (správně Archeologickému ústavu)

   • povinnost odevzdat NPÚ projektovou dokumentaci – vyplývá z § 14 odst. 9 PZ, u restaurování z § 10 vyhlášky 66/1988 Sb. lze stanovit povinnost vlastníka KP do určité lhůty odevzdat zprávu NPU

  • písemné vyjádření je věcným posouzením žádosti. Pokud obsahuje varianty řešení je nutné vyhodnotit samostatně každou variantu – § 4 odst. 3 stavebního zákona.

  • písemné vyjádření může být správnímu orgánu doručeno elektronicky, ale s el. podpisem.


  P edm t dosti
  Předmět žádosti péči

  • vymezuje jej svým podáním žadatel

  • žádostí začíná běžet řízení a tím i lhůty

  • žadatel může zúžit nebo vzít žádost zpět - § 45 odst. 4 správního řádu

  • změna obsahu podání - § 41 odst. 8 správního řádu

   • procesně jednoduší je podat další samostatnou žádost a následně je správní orgán spojí dle § 140 správního řádu

 • překážka věci rozhodnuté - § 48 odst. 2 správního řádu


 • Sezn men s podklady
  Seznámení s podklady péči

  • povinnost seznámit platí u rozhodnutí i závazných stanovisek dle § 149 správního řádu - § 36 odst. 3 a § 154 správního řádu

  • účastníci se mohou práva na seznámení vzdát

  • i v případě stanovení jedné jediné podmínky se žádosti nevyhovuje plně a je nutné seznámit s podklady řízení

  • písemně a stačí i mailem, telefonické seznámení je zpětně nedoložitelné

  • účastník musí mít možnost (nikoliv povinnost) seznámit se s podklady


  Forma z vazn ho stanoviska dle 14
  Forma závazného stanoviska dle § 14 péči

  • odlišná forma rozhodnutí nebo závazné stanovisko dle § 149 správního řádu

  • obě formy se člení na - výrok, odůvodnění, poučení

  • varianty výroku:

   • přípustný,

   • nepřípustný,

   • přípustný s podmínkami uloženými dle § 14 odst. 3

 • závazné stanovisko k přípravě x k realizaci

  • jednou připuštěné práce nelze následným závazným stanoviskem zamítnout


 • Forma z vazn ho stanoviska dle 141
  Forma závazného stanoviska dle § 14 péči

  • podmínky omezují, ale stále umožňují realizaci záměru (jinak by bylo nutné záměr označit za nepřípustný)

   • okna vyměnit x okna řešit v rámci rekonstrukce x okna lze repasovat,

   • podmínkami nemůžeme dojít k negaci záměru

   • právní nemožnost realizace záměru – neosvětlená místnost při zákazu osadit okna.

 • při stanovování podmínek nelze jít nad předmět žádosti a ani rozšiřovat okruh schvalovaných prací


 • Forma z vazn ho stanoviska dle 142
  Forma závazného stanoviska dle § 14 péči

  • neopakovat zákonné povinnosti týkající se např. archeologie nebo restaurování

  • neurčité podmínky jsou nevymahatelné a nesankciovatelné

  • nelze vtělit úvahy do podmínek - co by se mělo udělat – „je třeba zvážit, zda..“

  • nelze přenést rozhodování o právech a povinnostech účastníka řízení mimo správní řízení (na pracovníka NPÚ a na místo obnovy)

  • pokud jsou ze žádosti známé technické, vizuální vlastnosti vzorku lze vzorkovat a až po odsouhlasení vzorků pokračovat v provádění prací


  Z vazn stanovisko dle 14
  Závazné stanovisko dle § 14 péči

  • je možné více výroků - část k přípravě (říci, co je cílem provedení SHP) a část k realizaci

  • vázanost správního orgánu předchozími rozhodnutími a závaznými stanovisky – příprava x realizace, územní řízení x stavební povolení

  • předávání závěrečné restaurátorské zprávy pro NPÚ – adresátem závazného stanoviska je žadatel a ten zajistí do stanovené lhůty odevzdání zprávy NPÚ a nikoliv rastaurátor

  • oznamování začátku prací - u stavebních akcí by měl říci orgánu památkové péče stavební úřad, kterému žadatel má oznámit dle § 152 stavebního zákona a § 6 odst. 2 a § 8 odst. 2 správního řádu


  Z vazn stanovisko dle 141
  Závazné stanovisko dle § 14 péči

  • výrok obsahuje určení orgánu, předmětu řízení – (jednota skutku – překážka věci rozhodnuté) – slovní popis projektové dokumentace, projektová dokumentace je součást spisu a nevrací se (koordinováné ZS - zůstává projektová dokumentace u koordinátora - NPÚ si ji nesmí ponechat, musí ji orgánu vrátit, je to součást spisu), a účastníků řízení (zmocněnec může být až v odůvodnění)

  • povinnost rozhodnout ve výroku o všech variantách žádosti

  • podmínkou nemůže být dodržení projektové dokumentace


  Od vodn n
  Odůvodnění péči

  • možnost vydat závazné stanovisko bez odůvodnění – § 68 odst. 4 správního řádu - i zde je vhodné vypracovat malé odůvodnění

  • zhodnotit důkazy jednotlivě a ve vzájemné souvislosti, žádný neopomenout (byl by to důvod pro provedení přezkumného řízení)

  • odůvodnit uložené podmínky (přezkoumatelné omezování práv)

  • v závazném stanovisku vycházet ze „současného stavu poznání kulturněhistorických hodnot“ tj. z písemného vyjádření, ale i dalších zdrojů – SHP, ZAV, literatura, historické mapy, snímky. Musí být součástí spisu - vytisknout a založit do spisu.


  Od vodn n1
  Odůvodnění péči

  • předmět ochrany a předmět řízení popsat v souvislostech (nepopisovat sklepy, když se rozhoduje o střeše), hodnota KP, hodnoty PR, PZ,a posuzovat podíl nemovitosti na hodnotách PZ, PR.

  • platí základní zásada činnosti správních orgánů - § 2 odst. 4 správního řádu – ve shodných případech stejně, v obdobných obdobně:

   • plastové okno v panelovém domě v MPZ x v secesním domě v MPZ není ta samá ani podobná věc

 • Ochranné pásmo – nejtěžší odůvodňování. Vycházíme z podmínek ochrany, kdy však chráníme předmět ochrany ne ochranné pásmo. Nejdůležitější budou pohledové vazby.


 • Od vodn n2
  Odůvodnění péči

  • článek Radová, Milena: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska, in: Památky a příroda, XII, 1987, č. 1, str. 1 - 9, č. 2, str. 65 – 75.

  • metodiky – národní (NPÚ), mezinárodní (ICOMOS) – nejsou právními předpisy a nejsou závazné

  • § 14 odst. 7 – konzultace s NPÚ předpokládá existenci předchozího závazného stanoviska

  • povinností správního orgánu je poslat závazné stanovisko i NPÚ


  Paragraf 14 z kona 20 1987 sb o st tn pam tkov p i

  Další právní předpisy péči

  • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. m. s

  • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s.

   • právní předpisy dle čl. 10 Ústavy ČR, obě úmluvy mají přednostní aplikace před tuzemskými zákony


  Architektonick mluva
  Architektonická úmluva péči

  • definuje:

   • architektonické dědictví – jen nemovité statky,

   • chráněné statky – jsou jimi architektonické soubory – MPZ, MPR, místa - KPZ, památky - KP

 • čl. 4 – povinnost smluvních stran předejít demolici, chátrání, znetvoření chráněných statků

  • PZ nebo PR nemusí mít podmínky ochrany, i přesto je musí stát chránit

 • čl. 5 - nemovité památky – přemísťovat lze jen z důvodu zajištění fyzického zachování - napojení na § 18 PZ


 • Architektonick mluva1
  Architektonická úmluva péči

  • čl. 11 a 12 – nové využívání, pokud je to možné. Zpřístupňování a nové využívaní nesmí být na újmu chráněných hodnot – nevyužívané sakrální stavby, průmyslové dědictví

  • zpřístupňování památek „pro hendikepované“ – stavba musí fungovat jako celek, pak nemá cenu dělat jednotlivosti (průchod pro vozíčkáře v šířce 1 m a atp.) – zkoumat zda není možná méně invazivní metoda – nájezdová rampa


  Archeologick mluva
  Archeologická úmluva péči

  • definice archeologického dědictví je velmi široká

  • čl. 3 - povolovací režim u badatelských archeologických výzkumů, přednost nedestruktivních metod výzkumů, ochrana již vykopaných archeologických památek

  • postup dle § 176 stavebního zákona je možný ale na náklad veřejné správy

  • zajištění ZAV


  Webov str nky k pam tkov p i
  Webové stránky k památkové péči péči

  • Kontrolní zjištění Památkové inspekce

  • Metodická činnost v památkové péči

  • Správní postupy dle památkového zákona

  • Životní situace dle památkového zákona