kps 5 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KPS 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KPS 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

KPS 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

KPS 5. TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD. http://www2.svf.tuke.sk/pracoviska/kakb/. POŽIARNA TERMINOLÓGIA, CHARAKTERISTIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z POHĽADU OCHRANY PRED POŽIARMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KPS 5' - gudrun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kps 5

KPS 5

TU Košice - Stavebná fakulta

Katedra architektúry a konštrukcií budov

Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

http://www2.svf.tuke.sk/pracoviska/kakb/

po iarna terminol gia charakteristika stavebn ch kon trukci z poh adu ochrany pred po iarmi

POŽIARNA TERMINOLÓGIA, CHARAKTERISTIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z POHĽADU OCHRANY PRED POŽIARMI

KPS 5 – požiarna bezpečnosť stavieb

po iarne podla ie
Požiarne podlažie

Požiarne podlažie je každé podlažie stavby alebo jej časti, ktoré je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou, má v podlahe otvory s celkovou plochou najviac 10% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia.

V prípade že sú otvory od 10% do 20% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia musia tieto otvory byť oddelené od priestorov s požiarnym rizikom konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej 15 min.

prv nadzemn po iarne podla ie a po iarna v ka
Prvé nadzemné požiarne podlažie a požiarna výška

Požiarna výška hp (m) je výška nadzemnej časti stavby alebo podzemnej časti stavby, meraná od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posledného požiarneho podlažia.

prv nadzemn po iarne podla ie a po iarna v ka6
Prvé nadzemné požiarne podlažie a požiarna výška

Prvé nadzemné požiarne podlažie je najnižšie podlažie, ktorého povrch podlahy nie je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby.

po iarna odolnos
Požiarna odolnosť
 • Požiarna odolnosť – schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru určitý čas bez porušenia jej funkcie (strata nosnosti, stability, porušenie celistvosti alebo prekročenie medzných teplôt). Požiarna odolnosť konštrukcie sa hodnotí kritériami (R, E, I a pod.) a časom v minútach (30, 45, 60 a pod.).
 • Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií sa používajú tieto kritériá a symboly:
 • nosnosť a stabilita – R,
 • celistvosť – E,
 • tepelná izolácia – I,
 • izolácia riadená radiáciou – W,
 • predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M,
 • dvere vybavené zariadením na automatické zatváranie – C,
 • konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu – S.
kon truk n prvky
Konštrukčné prvky

Konštrukčné prvky sa podľa použitých stavebných materiálov a ich požiarno-technických vlastností a ich vplyvu na intenzitu požiaru členia na:

 • konštrukčné prvky druhu D1,
 • konštrukčné prvky druhu D2,
 • konštrukčné prvky druhu D3.

V súčasnosti sa klasifikujú konštrukčné prvky podľa pôvodnej klasifikácie stavebných materiálov. Predpokladá sa, že v budúcnosti klasifikácia konštrukčných prvkov v súčasnej podobe nebude používaná.

kon truk n celky
Konštrukčné celky
 • Konštrukčné celky sa podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarnych deliacich konštrukciách a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, členia na
 • nehorľavé,
 • zmiešané,
 • horľavé.
navrhovanie a uskuto ovanie stavieb z h adiska ochrany pred po iarmi

NAVRHOVANIE A USKUTOČŇOVANIE STAVIEB Z HĽADISKA OCHRANY PRED POŽIARMI

TU Košice - Stavebná fakulta

Katedra architektúry a konštrukcií budov

KPS 5 – požiarna bezpečnosť stavieb

z kladn po iadavky z h adiska protipo iarnej bezpe nosti stavieb
Základné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Najvýznamnejšou vyhláškou na úseku ochrany pred požiarmi vo väzbe na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb je Vyhláška MVSR SR 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby sa pri požiari.

 • zachovala nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas,
 • obmedzil vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru v stavbe,
 • obmedzila možnosť rozšírenia požiaru z ohniska požiaru na susedné stavby,
 • mohli ľudia včas opustiť stavbu alebo zachrániť sa iným spôsobom,
 • zaistila bezpečnosť jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu.
obsah projektovej dokument cie protipo iarnej bezpe nosti stavieb
Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Aby boli splnené všetky uvedené požiadavky je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby musí obsahovať najmä:

 • členenie stavby na požiarne úseky,
 • určenie požiarneho rizika,
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,
 • určenie požiadaviek na únikové cesty,
 • určenie odstupových vzdialeností,
 • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení,
 • určenie zariadení na protipožiarny zásah.
delenie na po iarne seky
Delenie na požiarne úseky

Požiarny úsek:

je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarne deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou.

delenie na po iarne seky17
Delenie na požiarne úseky

Pri delení na požiarne úseky treba zohľadňovať viac požiadaviek, ktoré môžu byť aj protichodné.

(napr. škody by boli menšie pri delení na menšie požiarne úseky, avšak delenie na menšie požiarne úseky je ekonomicky náročnejšie).

Pri voľbe požiarnych úsekov treba zohľadniť najmä nasledovné požiadavky:

delenie na po iarne seky18
Delenie na požiarne úseky
 • prihliadať na prevádzkové požiadavky,
 • snažiť sa obmedziť počty prestupov požiarne deliacimi konštrukciami,
 • dodržiavať maximálne rozmery požiarnych úsekov,
 • predvídať priame i nepriame škody,
 • brať do úvahy podmienky pre zásah požiarnych jednotiek,
 • umožniť odvod dymu a spalín z horenia z objektu,
 • oddeľovať priestory rôznych užívateľov,
 • zohľadniť požiadavky na priestory, ktoré musia tvoriť samostatný požiarny úsek.
po iarny sek
Požiarny úsek

Stavba sa člení na požiarne úseky (vhodnosť rozdelenia sa posudzuje výpočtom), ak:

 • plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolenú plochu požiarneho úseku,
 • počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku,
 • je v nej priestor, ktorý je určený ako priestor, ktorý musí tvoriť samostatný požiarny úsek
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • chránené únikové cesty,
 • evakuačné a požiarne výťahy,
 • výťahové šachty, káblové šachty a kanály,
 • inštalačné šachty a kanály,
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky22
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

chránené únikové cesty,

CHÚC A

CHÚC A

priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky23
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • inštalačné šachty a kanály,
 • Ak uvedené priestory slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky24
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • výťahové šachty, káblové šachty a kanály,
 • Ak uvedené priestory slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky26
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, v ktorých sa odpadky zhromažďujú,
 • strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m,
 • strojovne vzduchotechniky,
 • Ak uvedené priestory slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky27
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • kotolne s výkonom viac ako 100 kW,
 • rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2.
najv dovolen po et po iarnych podla v po iarnom seku
Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku

Požiarny úsek môže mať najviac:

dve požiarne podlažia v stavbách s požiarnou výškou nad 60 m,

tri požiarne podlažia v stavbách s požiarnou výškou nad 45 m a najviac 60 m,

štyri požiarne podlažia v stavbách s požiarnou výškou nad 22,5 m a najviac 45 m,

päť požiarnych podlaží v stavbách s požiarnou výškou do 22,5 m.

najvy dovolen po et nadzemn ch podla
Najvyšší dovolený počet nadzemných podlaží

Jednopodlažný požiarny úsek musí tvoriť:

 • podzemné podlažie,
 • sklad horľavých kvapalín,
 • sklad s plochou väčšou ako 100 m2, v ktorom je náhodné požiarne zaťaženie viac ako 60 kg/m2.
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky30
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky
 • Okrem týchto priestorov, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky vo všetkých stavbách existujú ešte priestory vo vybraných typoch stavieb:
  • budovy pre zdravotnú starostlivosť,
  • garáže,
  • budovy na bývanie,
  • zhromažďovacie priestory,
 • ktoré vzhľadom na prevádzkový režim týchto budov musia tvoriť taktiež samostatné požiarne úseky.
zhroma ovacie priestory
Zhromažďovacie priestory

V budovách sa často vyskytujú priestory v ktorých sa koncentruje väčšie množstvo ľudí, tzv. zhromažďovacie priestory.

Vnútorný zhromažďovací priestor musí tvoriť samostatný požiarny úsek.

Vnútorný zhromažďovací priestor je priestor na zhromaždenie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu osobu najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2.

budovy na b vanie a ubytovanie
Budovy na bývanie a ubytovanie
 • Budovy určené na bývanie a ubytovanie osôb sa delia podľa počtu obytných buniek na stavby skupiny A a stavby skupiny B.
 • Obytná bunka je byt alebo izba či skupina izieb s príslušenstvom na ubytovanie najviac 20 osôb.
 • Stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A je stavba s najviac dvoma obytnými bunkami.
 • Stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B je stavba s viac ako dvoma obytnými bunkami.
budovy na b vanie a ubytovanie34
Budovy na bývanie a ubytovanie
 • V stavbách skupiny A musia tvoriť samostatný požiarny úsek všetky vstavané alebo pristavané miestnosti nesúvisiace s prevádzkou bytu, ktoré nie sú súčasťou obytnej bunky.
  • Súčasťou obytnej bunky môžu byť miestnosti nesúvisiace s prevádzkou bytu (kancelária, ordinácia, obchod) s plochou najviac 40 m2.
 • Stavba skupiny A môže tvoriť jeden požiarny úsek.
budovy na b vanie a ubytovanie35
Budovy na bývanie a ubytovanie
 • V stavbách skupiny B musia tvoriť samostatný požiarny úsek
  • každá obytná bunka,
  • domové vybavenie, t.j. kotolňa so skladom paliva,
 • Priestory, ktoré musia tvoriť samostatný požiarny úsek skôr uvedené, musia aj v stavbe skupiny „B“ tvoriť samostatný požiarny úsek.
 • chránené únikové cesty, evakuačné a požiarne výťahy, výťahové šachty, káblové šachty a kanály, inštalačné šachty a kanály, šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, v ktorých sa odpadky zhromažďujú, strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m, strojovne vzduchotechniky, kotolne s výkonom viac ako 100 kW, rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2.
budovy na b vanie a ubytovanie36
Budovy na bývanie a ubytovanie

Súčasťou obytnej bunky môžu byť miestnosti nesúvisiace s prevádzkou bytu s plochou najviac 40 m2.

Obytná bunka je byt alebo izba či skupina izieb s príslušenstvom na ubytovanie najviac 20 osôb.

priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky37
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky
 • Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek, musí tvoriť:
  • a) chránenú únikovú cestu alebo
  • b) samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika.
 • Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek v stavbe určenej na bývanie a ubytovanie s požiarnou výškou nadzemnej časti do 12 m, musí tvoriť:
  • a) chránenú únikovú cestu,
  • b) samostatný požiarny úsek, ktorý tvorí čiastočne chránenú únikovú cestu alebo nechránenú únikovú cestu a v ktorom je:
   • 1. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 3,5 kg/m2 alebo
   • 2. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 7,5 kg/m2 a súčiniteľ horľavých látok je najviac 1,1.
jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby
 • V stavbách garáží, hromadných garáží ako aj vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:
 • priestor garáže. Súčasťou priestoru garáže môžu byť priestory, ktoré súvisia s prevádzkou garáže, ak ich plocha je najviac 10% celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je menšia ako 100m2,
 • priestory, súvisiace s prevádzkou garáže, ak ich plocha S > 10 % celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je väčšia ako 100 m2,
 • priestory, ktoré nesúvisia s prevádzkou garáže,
 • priestory čerpacích staníc kvapalných palív,
jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby40
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby

V stavbách garáží, hromadných garáží ako aj vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

priestor garáže.

jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby41
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby
 • Súčasťou priestoru garáže môžu byť priestory, ktoré súvisia s prevádzkou garáže, ak ich plocha je najviac 10% celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je menšia ako 100m2,
jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby42
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby
 • priestory, súvisiace s prevádzkou garáže, ak ich plocha S > 10 % celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je väčšia ako 100 m2,
 • priestory, ktoré nesúvisia s prevádzkou garáže,
jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby43
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby
 • V stavbách garáží, hromadných garáží ako aj vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:
 • priestory na ošetrenie, údržbu alebo opravy motorových vozidiel, a to najmä
  • sklad olejov a mazadiel,
  • sklad náterových hmôt,
  • sklad pneumatík a sklad čalúnnickej dielne s plochou viac ako 10 m2,
  • sklad náhradných dielov s plochou viac ako 50 m2 alebo s výškou viac ako 5 m,
  • sklad tlakových fliaš na horľavé plyny.
budovy na b vanie a ubytovanie44
Budovy na bývanie a ubytovanie

Súčasťou samostatných požiarnych úsekov vo všetkých druhoch stavieb môžu byť priestory, v ktorých požiarne zaťaženie tvoria iba horľavé látky v konštrukciách okien, dverí a podláh.

CHÚC 2

CHÚC 1

projekt po iarnej bezpe nosti stavby

PROJEKT POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

TU Košice - Stavebná fakulta

Katedra architektúry a konštrukcií budov

obsah projektovej dokument cie protipo iarnej bezpe nosti stavieb46
Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • Všeobecné údaje o stavbe.
 • Určenie požiarneho rizika.
 • Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby.
 • Evakuácia osôb.
 • Určenie odstupových vzdialeností.
 • Určenie požiarno-bezpečnostných opatrení.
 • Záver.
projekt pbs v eobecn daje o stavbe
PROJEKT PBS – Všeobecné údaje o stavbe
 • Popis posudzovanej budovy
 • Popis stavebných konštrukcií z pohľadu ochrany pred požiarom
 • Konštrukčný celok
 • Požiarna výška
 • Členenie stavby na požiarne úseky
projekt pbs rodinn dom
PROJEKT PBS – Rodinný dom

Popis posudzovanej budovy

Jedná sa o novostavbu rodinného domu v katastrálnom území Hôrka. Stavba bude dvojpodlažná (prízemie + obytné podkrovie), s jednoduchým pôdorysom v základných rozmeroch 10*7 m. Konštrukčný systém je tvorený murovanými konštrukciami a monolitickými železobetónovými stropmi. Rodinný dom pozostáva z jednej obytnej bunky a slúži na bývanie 1 rodiny. V stavbe sa nachádzajú iba priestory na bývanie. V projekte sa nepredpokladá prevádzkovanie iných činností. Rodinný dom je navrhovaný ako samostatne stojaci s prístupom z hlavnej miestnej komunikácie. Budova bude napojená na miestne inžinierske siete (vodovod, plynovod, elektrika, kanalizácia).

Popis stavebných konštrukcií z pohľadu ochrany pred požiarom

Budovu tvoria nosné murované steny z keramických tvárnic POROTHERM hrúbky 380 mm, 250 mm a 200 mm (REI 180/D1, udávané výrobcom). Vnútorné deliace steny sú navrhnuté z keramických tvárnic POROTHERM hrúbky 150 mm a 115 mm (REI 120/D1, udávané výrobcom). Na povrchovú úpravu stien sú navrhnuté štandardné vnútorné omietky. Z vonkajšej strany je navrhovaný kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové stropné dosky (REI 120/D1). Schodisko je navrhnuté ako drevené. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako tradičný drevený krov. Jednotlivé vrstvy strešného plášťa sú navrhované nasledovne: krytina – poplastovaný plech; tepelná izolácia – minerálne dosky; opláštenie z interiérovej strany – sadrokartónové dosky. Na povrchovú vrstvu podlahy sú použité keramické dlažby, laminátové podlahy, drevené podlahy v závislosti od účelu miestnosti. Vetranie budovy je prirodzené okennými konštrukciami.

Konštrukčný celok

Na základe stanovených konštrukčných prvkov, nosných a požiarnych deliacich konštrukcií má navrhovaná budova konštrukčný celok zmiešaný.

Požiarna výška

Požiarna výška predmetnej budovy bola stanovená na 3,0 m.

projekt pbs rodinn dom49
PROJEKT PBS – Rodinný dom
 • Členenie stavby na požiarne úseky

Na základe dispozičného, stavebného riešenia a podľa § 94 vyhlášky MVSR 94/2004, (časť 2.1.1) je stavba zaradená do skupiny „A“ stavieb na bývanie a ubytovanie a tvorí dva požiarne úseky s označením:

 • N1.01/N1-N2 - priestor bytu na 1.NP a 2.NP
 • N1.02 – priestor garáže
jednotliv radov a hromadn gar e a ostatn stavby51
Jednotlivé radové a hromadné garáže a ostatné stavby
 • V stavbách garáží, hromadných garáží ako aj vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:
 • priestor garáže. Súčasťou priestoru garáže môžu byť priestory, ktoré súvisia s prevádzkou garáže, ak ich plocha je najviac 10% celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je menšia ako 100m2,
 • priestory, súvisiace s prevádzkou garáže, ak ich plocha S > 10 % celkovej plochy požiarneho úseku garáže, do ktorej sú priestory vstavané, a ak ich plocha je väčšia ako 100 m2,
 • priestory, ktoré nesúvisia s prevádzkou garáže,
 • priestory čerpacích staníc kvapalných palív,
projekt pbs administrat vna budova
PROJEKT PBS – Administratívna budova

Popis posudzovanej budovy

Jedná sa o novostavbu administratívnej budovy a v obci Košice. Konštrukčné a dispozičné riešenie budovy vychádza z požiadaviek investora a je ovplyvnené vnútorným členením prevádzky. AB je navrhnutá ako trojpodlažná, nepodpivničená, so šikmou strešnou rovinou tvorenou väzníkovou konštrukciou. Pôdorysné rozmery budovy sú cca 21,00 x 13,00 m. Úroveň podlahy v prízemí je na kóte + 0,000 m. Konštrukčný systém je kombinovaný, tvorený vnútornými nosnými stenami z betónových šalovacích tvaroviek v kombinácii s obvodovými stenami z keramických tvárnic a železobetónovým stropom. Strešná konštrukcia je väzníková nad stropom posledného podlažia. Podkrovný priestor nie je využívaný. AB je budovou riešiacou priestorové potreby pre pracovníkov zabezpečujúcich administratívne úkony, rieši sociálne zázemie (šatne, WC,). Zároveň je v projekte navrhovaná samostatná prevádzka kotolne. Hlavný vstup do AB je z južnej strany. Stavba AB je riešená ako novostavba. Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria vnútorné nosné steny zo železobetónových šalovacích tvárnic v kombinácii s keramickými tvárnicami pre obvodové nosné murivo. Tento systém je doplnený o nosné železobetónové stĺpy. Obvodové murivo je hrúbky 440 mm (REI min. 120/D1, deklarované výrobcom), vnútorné nosné murivo hrúbky 300 mm (REI min. 120/D1, deklarované výrobcom) a deliace priečky hrúbky 75 mm, 100 mm, 125 mm a 150 mm (EI min. 90/D1, deklarované výrobcom).

Popis stavebných konštrukcií z pohľadu ochrany pred požiarom

Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria vnútorné nosné steny zo železobetónových šalovacích tvárnic v kombinácii s keramickými tvárnicami pre obvodové nosné murivo. Tento systém je doplnený o nosné železobetónové stĺpy. Obvodové murivo je hrúbky 440 mm (REI min. 120/D1, deklarované výrobcom), vnútorné nosné murivo hrúbky 300 mm (REI min. 120/D1, deklarované výrobcom) a deliace priečky hrúbky 75 mm, 100 mm, 125 mm a 150 mm (EI min. 90/D1, deklarované výrobcom). Vodorovné nosné konštrukcie – železobetónové prievlaky (pozdĺžny a priečny systém) a stropy, sú riešené ako železobetónové monolitické dosky hrúbky 150 mm (REI min 90, tab. 2.2, STN 730821, D1).Strešná konštrukcia je riešená ako dvojplášťová, šikmá strecha, sedlová. Nosnú konštrukciu tvoria drevené väzníky. Požiarna odolnosť strešnej konštrukcie bude riešená zo spodnej časti sadrokartónovým podhľadom. (Odporúčam použitie systémových riešení podľa katalógu „Praktikum požiarnej ochrany Rigips“). Krytina – veľkoformátová skladaná krytiny na báze plastzinkovej krytiny (trieda reakcie na oheň A1, index šírenia plameňa po povrchu is = 0 mm/min). Tepelnoizolačná vrstva je riešená z dosiek na báze minerálnej vlny (trieda reakcie na oheň A1) s hrúbkou izolantu 240 mm. Celkovo tvorí strešná konštrukcia konštrukčný prvok druhu D2. Vonkajšie povrchové úpravy sú riešené omietkami a na pohľadovo exponovaných plochách obkladmi. Omietka je riešená systémová, dvojvrstvová (is = 0 mm/min). Vnútorné omietky sú systémové, resp. vápenno-cementové. Na sokli je použitá akrylátová mozaiková omietka, príp. keramický obklad. Okná sú z PVC profilov, exteriérové dvere sú navrhnuté kovové (hliníkové), prípadne v PVC prevedení.

Konštrukčný celok

Na základe stanovených konštrukčných prvkov, nosných a požiarnych deliacich konštrukcií má navrhovaná budova konštrukčný celok nehorľavý.

Požiarna výška

Požiarna výška posudzovanej budovy je stanovená na základe výšky posledného požiarneho podlažia a STN 92 0201-2 na 6,3 m.

projekt pbs administrat vna budova53
PROJEKT PBS – Administratívna budova
 • Členenie stavby na požiarne úseky

Na základe dispozičného prevádzkového a stavebného riešenia ako aj podľa požiadaviek vyhlášky MVSR 94/2004 je objekt rozdelený na 3 požiarne úseky nasledovne:

 • N1.01/N1-N3 - priestor administratívnej budovy na 1. NP, 2.NP a 3.NP,
 • N1.02 - priestor kotolne na 1.NP, samostatný vstup z exteriéru,
 • N1.03 - priestor skladu na 1.NP, samostatný vstup z exteriéru.
projekt
Projekt

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • chránené únikové cesty,
 • evakuačné a požiarne výťahy,
 • výťahové šachty, káblové šachty a kanály,
 • inštalačné šachty a kanály,
 • šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, v ktorých sa odpadky zhromažďujú,
 • strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m,
 • strojovne vzduchotechniky,
 • kotolne s výkonom viac ako 100 kW,
 • rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2.
 • Ak priestory podľa písmen c) až g) slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
projekt pbs polyfunk n bytov dom
PROJEKT PBS – Polyfunkčný bytový dom
 • Členenie stavby na požiarne úseky
 • Budovu bytového domu zaraďujeme do kategórie stavba na bývanie a ubytovanie skupiny B. S prihliadnutím na dispozičné prevádzkového a stavebné riešenia, ako aj podľa požiadaviek vyhlášky MVSR 94/2004 je budova rozdelená na 37 požiarnych úsekov nasledovne:
 • 1. NP
 • N1.01, N1.03 – priestory nesúvisiace s prevádzkou bytu (kancelárie)
 • N1.02 – priestory nesúvisiace s prevádzkou bytu (predajňa potravín)
 • N1.04/N1-N5, N1.05/N1-N5 – spoločné schodiskové a komunikačné priestory
 • Š-N1.01, Š-N1.02, Š-N1.03, Š-N1.04, Š-N1.05, Š-N1.06 – inštalačné šachty pre jednotlivé bytové jednotky
 • 2.NP
 • N2.01, N2.02, N2.03, N2.04, N2.05, N2.06 – samostatné bytové jednotky
 • 3.NP
 • N3.01, N3.02, N3.03, N3.04, N3.05, N3.06 – samostatné bytové jednotky
 • 4.NP
 • N4.01, N4.02, N4.03, N4.04, N4.05, N4.06 – samostatné bytové jednotky
 • 5.NP
 • N5.01, N5.02, N5.03, N5.04, N5.05, N5.06 – samostatné bytové jednotky
budovy na b vanie a ubytovanie59
Budovy na bývanie a ubytovanie
 • V stavbách skupiny B musia tvoriť samostatný požiarny úsek
  • každá obytná bunka,
  • domové vybavenie, t.j. kotolňa so skladom paliva,
 • Priestory, ktoré musia tvoriť samostatný požiarny úsek skôr uvedené, musia aj v stavbe skupiny „B“ tvoriť samostatný požiarny úsek.
 • chránené únikové cesty, evakuačné a požiarne výťahy, výťahové šachty, káblové šachty a kanály, inštalačné šachty a kanály, šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, v ktorých sa odpadky zhromažďujú, strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m, strojovne vzduchotechniky, kotolne s výkonom viac ako 100 kW, rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2.
 • Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek, musí tvoriť:
  • a) chránenú únikovú cestu alebo
  • b) samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika.
 • Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek v stavbe určenej na bývanie a ubytovanie s požiarnou výškou nadzemnej časti do 12 m, musí tvoriť:
  • a) chránenú únikovú cestu,
  • b) samostatný požiarny úsek, ktorý tvorí čiastočne chránenú únikovú cestu alebo nechránenú únikovú cestu a v ktorom je:
   • 1. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 3,5 kg/m2 alebo
   • 2. výpočtové požiarne zaťaženie najviac 7,5 kg/m2 a súčiniteľ horľavých látok je najviac 1,1.
projekt pbs domov d chodcov
PROJEKT PBS – Domov dôchodcov
 • Členenie stavby na požiarne úseky
 • Na základe dispozičného prevádzkového a stavebného riešenia, ako aj podľa požiadaviek vyhlášky MVSR 94/2004 je budova rozdelená na 11 požiarnych úsekov nasledovne:
 • N1.01 - priestor izieb a personálu,
 • N1.02 - priestor reštaurácie a kuchyne,
 • N1.03 - priestor chránenej únikovej cesty „A“
 • N1.04 - priestor výťahovej šachty
 • N2.01; N2.02 – priestor izieb na 2.NP
 • N2.03 – priestor kuchynky
 • N3.01; N3.02; N3.03 – priestor izieb na 3.NP
 • P1.01 – priestor podzemného podlažia
priestory ktor musia tvori samostatn po iarne seky64
Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné požiarne úseky

Vo všetkých stavbách musia tvoriť samostatné požiarne úseky nasledovné prevádzkové časti:

 • výťahové šachty, káblové šachty a kanály,
 • Ak uvedené priestory slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
projekt pbs domov d chodcov65
PROJEKT PBS – Domov dôchodcov
 • Jednopodlažný požiarny úsek musí tvoriť:
 • podzemné podlažie,
 • sklad horľavých kvapalín,
 • sklad s plochou väčšou ako 100 m2, v ktorom je náhodné požiarne zaťaženie viac ako 60 kg/m2.
technick spr va rie enia pbs delenie na po iarne seky
Technická správa riešenia PBS – delenie na požiarne úseky
 • Členenie stavby na požiarne úseky
 • Na základe dispozičného, prevádzkového, stavebného riešenia, podľa interných predpisov sídliacej spoločnosti, ako aj podľa požiadaviek vyhlášky MVSR 94/2004 je budova rozdelená na 32 požiarnych úsekov nasledovne:
 • N1.01-telehousing 1.NP; N1.02–garáže 1.NP; N1.03–dieselagregáty 1.NP; N1.04–rozvodňa 1.NP; N1.05/N1-N5–komunikácia CHÚC A; N1.06–rozvodňa 1.NP; N1.07/N1-N4–káblová šachta; N1.08/N1-N5–komunikácia CHÚC A; N1.09/N1-N5–výťahová šachta; N1.10–fľaše SHZ 1.NP; N1.11-chodba 1.NP;
 • N2.01–telehousing 2.NP; N2.02–kancelária 2.NP; N2.03/N2-N4–káblová šachta; N2.04–zdroje 2.NP; N2.05–zdroje 2.NP; N2.06–tepelné čerpadlá 2.NP; N2.07–fľaše SHZ 2.NP;
 • N3.01–telehousing 3.NP; N3.02–kancelária 3.NP; N3.03–zdroje 3.NP; N3.04–zdroje 3.NP; N3.05–tepelné čerpadlá 3.NP; N3.06–fľaše SHZ 3.NP;
 • N4.01–telehousing 4.NP; N4.02–kancelária 4.NP; N4.03–zdroje 4.NP; N4.04–zdroje 4.NP; N4.05–tepelné čerpadlá 4.NP; N4.06–fľaše SHZ 4.NP;
 • N5.01–kancelárie 5.NP; N5.02–kancelária 5.NP; N5.03–tepelné čerpadlá 5.NP;
akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Ing. Martin Lopušniak, PhD.

TU Košice – Stavebná fakulta