kokkuv te tulemushindamisest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokkuvõte tulemushindamisest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokkuvõte tulemushindamisest

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Kokkuvõte tulemushindamisest - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Kokkuvõte tulemushindamisest. Marika Pettai 23.10.2013. Statistikat. 2013 aastal viidi tulemushindamine läbi 46 juhiga neist 8 juhiga vestles komisjon, juhid taotlevad tulemuspalga maksmist tulemused hinnangutes ( viis juhtimisvaldkonda max 4 punkti) 20 kuni 9 punkti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kokkuvõte tulemushindamisest' - tao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kokkuv te tulemushindamisest

Kokkuvõte tulemushindamisest

Marika Pettai

23.10.2013

statistikat
Statistikat
 • 2013 aastal viidi tulemushindamine läbi 46 juhiga
 • neist 8 juhiga vestles komisjon, juhid taotlevad tulemuspalga maksmist
 • tulemused hinnangutes ( viis juhtimisvaldkonda max 4 punkti) 20 kuni 9 punkti
slide3

Järgnevalt ülevaade valdkondade tugevustest, parendustest ning haridusameti tegevustest juhtide toetamiselOotuspärane sisend arengukavade koostamiseks.

tugevused 1 1
Tugevused 1/1
 • kaasava organisatsioonikultuuri kujundamine
 • teadlik tegevus organisatsiooni väärtusarendusega, väärtuste rakendumist peetakse väga oluliseks iga töötaja tasandil
 • süsteemne ja järjepidev sisehindamine
 • juht väärtustab ja omab eestvedavat rolli keeleõppe (lapsed ja personal) toetamisel
tugevused 1 2
Tugevused 1/2
 • juht on ise eeskujuks õppijana, väärtuste kandjana, projektides osalejana, suhtlemisel lapsevanematega
 • kaasava hariduse põhimõtete järgimine, tõhus koostöö TÕNK-ga
 • juhtkond soodustab osalusjuhtimist ja asutusesisest meeskonnatööd.
tugevused 1 3
Tugevused 1/3
 • töörühmad toetavad personali enesearengut ning aitavad maksimaalset ära kasutada nende potentsiaali organisatsiooni arengusse
 • juhtkonna eestvedamisel korraldatakse ühiseid meeskonnatöö koolitusi ja temaatilisi koolitusi, mis on suurendanud personali rahulolu
parendused 1 1
Parendused 1/1
 • rakendada järjekindlalt väärtustest lähtuvat organisatsioonikultuuri
 • arendada õppiva organisatsiooni tunnuseid – õppida parimate meeskondade toimimise kogemusest
 • rakendada senisest enam kaasava juhtimise põhimõtteid, kaasata töötajaid lasteasutuse arendustöösse
parendused 1 2
Parendused 1/2
 • vaadata üle ja vajadusel uuendada asutuse tegevuse seisukohalt olulised dokumendid
 • juhil võtta eestvedav roll lasteaia töö kvalitatiivseks parendamiseks ja innovaatiliseks tegevuseks
 • oma asetäitjate töö teadlik suunamine ja tagasisidestamine
 • suurendada valdkondade eestvedajate vastutust, sh erilist tähelepanu pöörata pedagoogilisele eestvedamisele
parendused 1 3
Parendused 1/3
 • prioriteediks on sisehindamissüsteemi täiustamine ning tulemuste süsteemsem kasutamine juhtimisotsuste tegemisel, sh sisend arengukava koostamiseks järgnevaks perioodiks
 • jätkata süsteemset analüüsidele ja tagasisidele tuginevat arendustegevust
parendused 1 4
Parendused 1/4
 • juhil võtta tegevuse aluseks 2011 hindamisel tehtud parendusettepanekud, sest need on jätkuvalt aktuaalsed, samuti riikliku järelevalve ettekirjutused ja ettepanekud 2012
 • kuivõrd praegu kehtivas arengukavas ei suudetud toime tulla maja heakorrastamiseks planeeritud tegevustega, planeerida uues arengukavas lasteasutusele jõukohased tegevused
ha tegevused
HA tegevused
 • analüüs ja kokkuvõte tulemushindamisest
 • kohtumiste ja ümarlaudade korraldamine Tallinna alushariduse juhtide ühendusega
 • juhtide enesehindamise läbiviimine (2X)
 • konverentside ja konkursside korraldamine
 • arengukavade koostamise nõustamine ja komisjoni töö korraldamine
 • mentorprogrammi läbiviimine algajatele juhtidele
tugevused 1 11
Tugevused 1/1
 • õppekava rakendamisel väärtustatakse integreeritust ning erinevate õppemeetodite kasutamist, paindlikku ja lapsest lähtuvat planeerimist
 • läbi õppekava toetatakse laste suhtlemisoskuse arengut, arutlus-ja esinemisoskust
 • oluliseks peetakse, et õpetamine oleks lastele huvitav ja põnev, õppekorraldus paindlik
tugevused 1 21
Tugevused 1/2
 • hindamisperioodil on pööratud kõrgendatud tähelepanu sookasvatusele
 • väärtustatud on vaimselt ja füüsiliselt turvalist õpikeskkonda, tähelepanu all on laste turvalisus ja tervise tugevdamine läbi erinevate tegevust
 • õppe-ja kasvatusprotsessis on suurenenud mängulise õppe praktiseerimine (õppemängud), õuesõpe, projektid, koostöö lapsevanematega
tugevused 1 31
Tugevused 1/3
 • HEV lastele rakendatakse individuaalset arenduskava ja erinevad tugispetsialiste
 • laste arengu (sh koolivalmiduse) hindamise ühtsed põhimõtted on lasteasutuse tasandil kokku lepitud, laste arengu hindamine on mõtestatud ja arenguvestluste pidamine on regulaarne, laste igakülgseks toetamiseks on välja arendatud laste nõustamis-ja tugivõrgustik
tugevused 1 4
Tugevused 1/4
 • lapsevanemate toetuse saamiseks tegeletakse kavakindlalt lapsevanematele erinevate temaatiliste vestlusringide läbiviimisega (perekasvatuse toetamine)
 • pööratakse suurt tähelepanu väärtuskasvatusele
 • lastele on loodud võimalused teiste keelte (eesti, saksa) õppimiseks, tihe koostöö teiste lasteasutustega lõimumise vallas
parendused 1 11
Parendused 1/1
 • tegeleda järjepidevalt õppekava arendustööga
 • sõnastada väärtuskasvatuse teema õppekavas
 • kokku leppida asutuses tervikuna laste arengumapi sisu
 • uuendada laste arengu hindamise tabelid
 • rikastada laste arengu hindamise meetodeid
parendused 1 21
Parendused 1/2
 • muuta lapsevanematele õpitav paremininähtavaks (nädala kokkuvõtte koostamine)
 • pöörata jätkuvalt tähelepanu valdkondade õppesisu ja-tegevuste lõimimisele, planeerida nädalaplaanides muusik-ja liikumistegevused
 • läbi õppekava veelgi enam arendada lastes ettevõtliku inimese kujunemist
parendused 1 31
Parendused 1/3
 • õppetegevuse planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel võtta aluseks lapsest lähtuv õpikäsitlus, suurendada mängulise ja lõimitud õppe osakaalu
 • leida uusi võimalusi IKT vahendite kasutamiseks õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel, läbiviimisel ning tulemuste fikseerimisel ja analüüsimisel
parendused 1 41
Parendused 1/4
 • jätkata tegevust erivajadustega lastele uute sobivatemetoodikate ning tehnoloogiate rakendamisel õppe-kasvatustegevuses
 • toetada kõikide HEV laste arengut , koostades selles lastele personaalsed arendusplaanid ning koolitadespedagooge
parendused 1 5
Parendused 1/5
 • jagada jätkuvalt oma kogemusi kaasava õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel
 • püüda lahendad tekkivad probleemid kõiki osapooli rahuldavalt lasteasutuse tasandil
 • juhil keskenduda ennekõike eestvedavale rollile õpikeskkonna arendamisel
ha tegevused1
HA tegevused
 • erinevad konverentsid ja konkursid õpetajatele
 • koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajate ainesektsiooni töö koordineerimine
 • koolieelsete lasteasutuste õpetajate tulemuspõhise ametijuhendi ja personali kompetentsi hindamise põhimõtete välja töötamine
tugevused 1 22
Tugevused 1/2
 • personali arendamine on juhitud, fookuses on õppe-ja kasvatustöö
 • õpetajateaktiivne osalemine ülelinnalise ainesektsiooni töös
 • personali iseseisva enesetäiendamise teadlik juhtimine
 • koolitamiseks kasutatakse erinevaid tasuta koolituste võimalusi ja projekte
tugevused 1 23
Tugevused 1/2
 • läbi personaliürituste asutuse ühistunde loomine ja hoidmine
 • lasteasutuses töötab vabatahtlik noor välisriigist, läbi noorte kaasamise väärtustatakse avatust, loovust ning uuenduslikkust
 • juht tunneb rõõmu, et personali valmisolek olla kaasatud on oluliselt suurenenud
tugevused 1 24
Tugevused 1/2
 • juht väärtustab tunnustamist ja motiveerimist, otsides selleks erinevaid viise
 • tegevus personaliplaneerimise, personaliarendamise ning tunnustamise osas on olnud süsteemne, baseerudes lasteaia väärtustel, töötajate motiveeritusel, eelnevate perioodide analüüsil, koostööl ja pideval enesearengul
tugevused 1 32
Tugevused 1/3
 • personalivajadust hinnatakse järjekindlalt ning hindamisperioodil on personali koosseisu optimeeritud
 • juht pöörab teadlikku tähelepanu personalivajaduse planeerimisele (fookuses pensionile siirdumine ja uute õpetajate leidmine), värbamisel lähtutakse lasteasutuse väärtustest
 • lasteaed on komplekteeritud kvalifitseeritud personaliga
 • õppealajuhataja ametikoha loomine
parendused 1 12
Parendused 1/1
 • planeerida sisekoolitusi personali ühtsete arusaamade kujundamiseks olulisemates valdkondades (lapse arenguhindamine, õpetajate eneseanalüüs; HEV)
 • koordineerida teadlikumalt ja planeeritult pedagoogide kogemuste vahetamist
 • rakendada enam pedagooge sisekoolitajatena (õpetajate abid)
 • kasutada enam ESF programmi EDUKO poolt pakutavaid pedagoogide tasuta koolitusi
parendused 1 22
Parendused 1/2
 • koolitada personali laste arengu hindamise, nädalaplaani koostamise, arvuti kasutamise ja projektide koostamise osas/teemal
 • töötada välja uus palgajuhend ja vajadusel täiendada teisi olulisi personali töökorraldusega seotud dokumente
 • formuleerida kirjalikult iseseisva enesetäiendamise kord
parendused 1 32
Parendused 1/3
 • hinnata personali rahulolu tunnustus-ja motivatsioonisüsteemiga (nt küsitluse läbi viimine)
 • jätkuvalt motiveerida õpetajaid oma teadmisi täiendama ja kvalifikatsiooni tõstma
 • juhil vältimaks väsimist ja läbipõlemist leida regulaarselt aega puhkuseks ja taastumiseks
 • motiveerida jätkuvalt keelenõuetele mittevastavaid pedagooge oma riigikeele õpinguid jätkama ja keeleeksamit
parendused 1 42
Parendused 1/4
 • laiendada enesehindamist kõikidele töötajatele, viia arenguvestlused läbi juhi asetäitjatega
 • toitlustuse korralduse muutuste tõttu vaadata üle majandusjuhataja töökoormus ja tööülesanded
 • jätkuvalt tegeleda pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tagamisega (sh keelenõuded)
 • töökorralduse muutmine, mille tulemusena töötavad pedagoogid igapäevaselt vahetustega
ha tegevused2
HA tegevused
 • vt eelmine
 • koordineeriv roll parimate kogemuste vahetamisel erinevates personalitöö valdkondades, sisekoolitajate leidmisel
 • abi personalitööga seotud dokumentatsiooni kaasajastamisel, täiendamisel
 • juhtide motiveerimine, enesearendamise võimaluste pakkumine
 • toetus ja abi atraktiivse õppe- ja töökeskkonna loomisel asutuses
 • soovitus juhtidele – ära kasutada iga-aastane puhkus
tugevused 1 25
Tugevused 1/2
 • lasteasutuse õpikeskkond on turvaline ja toetab õppekava rakendamist
 • ressursside planeerimisel on juht pööranud suurt tähelepanu õueala turvalisusele
 • juhi süstemaatiline ja planeeritud tegevus lasteasutuse materiaalsete ressursside kasutamisel ja lisavahendite hankimisel läbi koostöö, partnerluse ja ka heategevuse
tugevused 1 26
Tugevused 1/2
 • asutus on kaasanud eelarvesse täiendavaid omavahendeid, lisaressurssi andev projektitöö
 • ressursse on aidanud põhiprotsessi enam suunatatoitlustamisteenusele üleminek
 • rühmade täituvus on hindamisperioodil suurenenud
 • eelarve koostamisel lähtutakse arengukava prioriteetsetest valdkondadest, eelarve toetab tegevuskava ja plaanide elluviimist
tugevused 1 33
Tugevused 1/3
 • info liikumist toetab erinevate IKT võimaluste kasutamine
 • aktiivselt otsitakse majandamises ja haldamises soodsamaid lahendusi osaledes ühishangetes
parendused 1 13
Parendused 1/1
 • jätkata füüsilise õpi- ja kasvukeskkonna parendamist, rohkem tähelepanu pöörata üldruumide ja ladude korrashoiule
 • oluliseks probleemiks on lasteaias õpikeskkonna füüsiline seisund, see on prioriteediks uuel AK perioodil, kus lasteaial tuleb otsustada, millesse ressursse panustada, sellest oleneb paljuski ka lasteaia maine
 • võimaluse piires jätkuvalt taotleda lisaressursse läbi projektitöö
parendused 1 23
Parendused 1/2
 • analüüsida asutuse ruumide kasutamise otstarbekust (hoones on 2 ravivõimlemise kompleksi, saal, rendile antud ruumid) ja võimalusi uute erirühmade (nt pervasiivsete arenguhäiretega lasterühm või rühmad) avamiseks
 • koostöös personaliga luua võimalusi külastatavuse tõstmiseks ning lasteaiakoha efektiivsemaks kasutamiseks, sh võimaldadaosaajalist kohta
parendused 1 33
Parendused 1/3
 • analüüsida regulaarselt materiaalsete ressursside kasutamist ja võrrelda sarnaste lasteasutustega ning kaaluda senisest aktiivsemat ühishangetes osalemist ning teenuste osakaalu suurendamist
 • jälgida teadlikult kinnisvarastandardit
ha tegevused3
HA tegevused
 • luua keskkond, kuhu panna üles erinevaid analüüse, n kohakasutus, kommunaalkulude kasutus, asutuste projektides osalemine, õppe-ja kasvatustöö kulude osa eelarves jms
 • vabade ruumide kaardistamise, mida oleks võimalik kasutusele võtta või rendile anda (ruumide efektiivsem ja sihipärasem kasutamine)
tugevused 1 12
Tugevused 1/1
 • aastaringselt traditsioonilised ühisüritused lapsevanematega, koostöö teiste lasteasutustega ja koolidega linnas, praktikabaasiks olemine, sponsorlus erinevatelt firmadelt
 • lasteasutus on korraldanud suurüritusi kuhu on kaasatud kaasnevat kogukonda
 • aktiivne ja sisukas koostöö TÕNK
tugevused 1 27
Tugevused 1/2
 • koostöös viiakse läbi lahtisi tegevusi, ühiseid koolitusi ja toimub parima töökogemuse jagamine, heategevust mõtteviisina kasvatatakse ka lastes
 • lasteasutuse hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse ja toetablasteaia õppe ja kasvatustegevuse läbiviimist nii planeerimise kui läbiviimise etapis, toetab lasteasutuse õpi-ja kasvukeskkonna arendamist
 • juhi eestvedamisel toimub projektipõhise koostöö toetamine erinevate partneritega
tugevused 1 28
Tugevused 1/2
 • kasutatakse lisaressursside hankimise võimalusi, algatatakse rohkem ühekordsed ja pikemaajalisi heategevusprojekte, korraldatakse tuluüritusi, panus „Märka ja Aita“ projekti
 • areng enda info edastamise kanalite laiendamise osas (FB, koduleht), lasteasutuse tegevuse kajastamine meedias,kodulehekülje uuendamine, väliskülaliste vastu võtmine
parendused 1 14
Parendused 1/1
 • suurendada lapsevanemate ning hoolekogu kaasatust juhtimise ning lasteasutuse arengu parendamisel
 • koolitada personali projektide koostamise osas/teemal
 • algatada koostööprojekte teiste lasteasutustega
 • võimaluse piires jätkuvalt taotleda lisaressursse läbi projektitöö (sh kandideerida välisprojektidesse uute kogemuste omandamiseks
parendused 1 24
Parendused 1/2
 • olla asutusena rohkem avatud teistele samalaadsetele mitte ainult linnaosas vaid ka linnas
 • juhi eestvedav roll oma tegevuse tutvustamisel teistele(nt projektitöö kogemuse tutvustamine)
ha tegevused4
HA tegevused
 • leida võimalus kodulehe administraatori kasutajatoe pakkumiseks
 • pressiteate koostamise koolituse organiseerimine
 • rahuloluküsitlusekoolieelsete lasteasutuste võrgu ja asutuste kvaliteedi kohta läbiviimine
 • haridusameti korraldatavate haridussündmuste plaani koostamine ja lisamine kodulehele
 • hoolekogude teabepäev, koostöö ja projekt TLHL-ga
tunnistusest
„Tunnistusest“
 • 46-st 9 juhil oli hinne rahuldav (2)
 • Ühel juhil hinne mitterahuldav (1)
 • Me ei ole rahul, et te rahuldute rahuldavate tulemustega, eriti kui tulemused on eelmise hindamisperioodiga langenud