Download
us ugi asystenckie jako wsparcie rodzin z dzie mi z niepe nosprawno ciami n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Usługi asystenckie jako wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami Joanna Zarzycka Stowarzyszenie FAON Kraków, 13.10.2014 Patronat honorowy:

  2. Stowarzyszenie FAON Stowarzyszenie FAON powstało w 2010 roku w Katowicach. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie i organizowanie profesjonalnych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Od 2010 roku stale realizujemy usługi asystenckie dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic i miast ościennych. Obecnie działamy na terenie Katowic, Zabrza i Gliwic.

  3. Działania asystenckie dla dzieci • Pogotowie asystenckie Katowice (2011 – 2012 – 2013 – 2014) • Gliwickie Centrum Asystentury (2014) • Dzieciaki - indywidualnych usług asystenckich dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (2011) • FAON – SPINA – usługi asystenckie dla przedszkolakówz rozszczepem kręgosłupa (2011 i 2012) • Spina Dobry Start (2013) • Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami (2014)

  4. Katalog usług asystenckich dla dzieci • Zapewnienie opieki dzieciom w zakresie asysty indywidualnej, w tym asysty domowej. • Prowadzenie asystenckiego wsparcia edukacyjnego, polegającego na kontynuacji prowadzonych z dzieckiem programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. • Organizowanie dzieciom czasu wolnego, prowadzenie zabaw i zajęć dodatkowych uwzględniających wiek dziecka, jego rozwój i potrzeby. • Realizacja usług komunikacyjnych i transportowych. • Pomoc w czynnościach samoobsługowych. • Zapewnienie stałej współpracy z placówkami rehabilitacyjnymi i oświatowymi oraz z rodzicami dziecka.

  5. Usługi asystenckie dla dzieci niepełnosprawnych • Oferta dla dziecka: Aktywizacja społeczna i edukacyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Nauka niezależnego życia. • Oferta dla rodziców / opiekunów: Okazja do „krótkiej przerwy” (short break). Możliwość skorzystania z fachowej pomocy: rozmowy z psychologiem, grupy wsparcia.

  6. Profil asystenta Asystent dla dziecka niepełnosprawnego powinien wyróżniać się: • wysokimi kompetencjami społecznymi, szczególnie cenimy intuicję i umiejętność komunikacji, • doświadczeniem w pracy z dziećmi i/lub doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, • wykształceniem kierunkowym (z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii), • dodatkowymi umiejętnościami np. znajomość języka migowego. Dopuszczamy możliwość wskazania konkretnego asystenta przez opiekunów dziecka.

  7. Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe: Joanna Zarzycka tel. kom.: 531 246 002 e-mail: j.zarzycka@faon.pl Stowarzyszenie FAON ul. Kossutha 11, 40- 844 Katowice tel. (32) 798 96 06