Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - PowerPoint PPT Presentation

denise
zagraniczne migracje zarobkowe w wietle bada zachodniopomorskiego obserwatorium rynku pracy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

play fullscreen
1 / 32
Download Presentation
Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy
179 Views
Download Presentation

Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zagraniczne migracje zarobkowe w świetle badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

 2. Migracja – elementarne ustalenia definicyjne • Migracje społeczne - forma mobilności przestrzennej związana ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. • Migracja zewnętrzna – mobilność związana z przekraczaniem granic państwowych. • Zagraniczna migracja zarobkowa – mobilność związana z przekraczaniem granic państwowych w celu podjęcia pracy zarobkowej.

 3. Teoretyczne konteksty badań nad migracjami zarobkowymi • Teoria czynników wypychających i przyciągających /push and pull theory Everett.S. Lee/  przede wszystkim poziom makrostrukturalny • Teoria sieci migracyjnych  poziom mezostrukturalny • Teoria NELM – Nowej Ekonomiki Migracji Pracowniczych /New Economics of Labour Migration/  poziom mikrostrukturalny

 4. Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2009 źródło: GUS

 5. Problemy z oszacowaniem wielkości migracji zarobkowych Szacunki emigracji zarobkowej Polaków Źródło: raport Ministerstwa Gospodarki ‘Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski ‘ 2007 / raport TNS OBOP ‘Społeczna świadomość zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą’2010

 6. Badania migracji zarobkowych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w szczecinie w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy • Badania migracji zarobkowych przeprowadzone zostały w latach 2006, 2007, początek 2009, jesień 2009, jesień 2010 • Wykonawcy badań terenowych: • Public Profits Sp. z o. o. (2006, 2007, początek 2009) • Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. (jesień 2009) • Complex Consulting (jesień 2010) • Nadzór: zespół ZORP pod kierownictwem mgr Pawła Nowaka • Projekt był finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Budżet Państwa

 7. Wiek osób wymeldowujących się na stałe z powodu wyjazdu za granicę w 2008 roku (woj. zachodniopomorskie)

 8. Odsetek emigrantów przebywających za granicą wg Narodowego Spisu Powszechnego 2002 w odniesieniu do całkowitej liczby mieszkańców województwa

 9. Wykształcenie osób planujących migrację zarobkową (województwo zachodniopomorskie)

 10. Aktualna pozycja na rynku pracy respondentów planujących wyjazd zarobkowy (woj. zachodniopomorskie)

 11. Aktualna pozycja na rynku pracy respondentów planujących zagraniczny wyjazd zarobkowy z uwzględnieniem ich wykształcenia (Polska) Źródło: Diagnoza Społeczna 2009

 12. Miejsce zamieszkania respondentów planujących wyjazd zarobkowy za granicę (woj. zachodniopomorskie)

 13. Najczęściej wybierane kraje emigracji zarobkowej (woj. zachodniopomorskie)

 14. Odsetek osób planujących / będących pracować w swoim zawodzie(woj. zachodniopomorskie)

 15. Odsetek osób które znalazły pracę za granicą podczas pobytu w Polsce (woj. zachodniopomorskie)

 16. Średnie dochody, oszczędności oraz środki przeznaczone na inwestycje i wydatki w kraju w zł. (woj. zachodniopomorskie)

 17. Oczekiwane/uzyskiwane zarobki za granicą a poziom satysfakcjonujących dochodów w kraju (woj. zachodniopomorskie)

 18. Motywy planowanych wyjazdów zarobkowych (woj. zachodniopomorskie)

 19. Źródła pomocy z których korzystają migranci zarobkowi(woj. zachodniopomorskie)

 20. Osoby i instytucje dzięki którym migranci znaleźli pracę za granicą(woj. zachodniopomorskie)

 21. Poziom dezaprobaty dla zagranicznego wyjazdu zarobkowego ze strony najbliższych (woj. zachodniopomorskie)

 22. Kto z najbliższego otoczenia sprzeciwiał się wyjazdowi (woj. zachodniopomorskie)

 23. Poziom aprobaty (zachęcania) do wyjazdu zagranicznego ze strony najbliższych

 24. Obawy respondentów planujących zagraniczną migrację zarobkową(woj. zachodniopomorskie)

 25. Badania dotyczące zagranicznych migracji zarobkowych przeprowadzone w 2010 roku na zlecenie i pod nadzorem ZORP Jaki odsetek Pana/i znajomych z Polski pracował za granicą ‘na czarno’ ? 29,7 %

 26. Oczekiwane korzyści związane z wyjazdem zarobkowym za granicę (woj. zachodniopomorskie)

 27. Przyczyny powrotów z zagranicznej migracji zarobkowej (Polska) źródło: Diagnoza społeczna 2009

 28. Planowane wydatki i inwestycje zarobionych pieniędzy podczas pobytu za granicą (woj. zachodniopomorskie)

 29. Sposoby wydatkowania lub inwestowania środków zarobionych za granicą w Polsce – badania jesień 2009 (woj. zachodniopomorskie)

 30. W jaki sposób migracja wpływa na rynek pracy w kontekście zawodów deficytowych i nadwyżkowych ?(woj. zachodniopomorskie)

 31. Czynniki motywujące do powrotu do kraju – ‘główny powód’

 32. Biuro ProjektuWojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 4170-383 Szczecin Kierownik ZORP Paweł Nowak tel./fax: 91 425 61 20 Koordynator Zespołu Organizacyjnego Andrzej Świeboda tel./fax: 91 425 61 20