1 / 1

Työssä selviytymisen malli Itella konsernissa

Työssä selviytymisen malli Itella konsernissa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Miten ja kuka tunnistaa työssä- selviytymis- ongelman?. 1. Verkosto- neuvottelu; aina muistio!. 2. Verkosto- neuvottelu; aina muistio!. Esimies- keskustelu; aina muistio!. Toimenpiteet työpaikalla;

declan
Download Presentation

Työssä selviytymisen malli Itella konsernissa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Työssä selviytymisen malli Itella konsernissa 1 2 3 4 5 6 Miten ja kuka tunnistaa työssä- selviytymis- ongelman? 1. Verkosto- neuvottelu; aina muistio! 2. Verkosto- neuvottelu; aina muistio! Esimies-keskustelu; aina muistio! Toimenpiteet työpaikalla; aina muistio! Työterveys- huollon toimenpiteet • Työterveyshuolto kutsuu verkostoneuvotteluun. jossa ovat mukana ao. henkilö, esimies ja työterveyslääkäri, ja tsv, henkilöstökonsultti tai muu tukihenkilö työntekijän niin halutessa • Työkokeilu nykyisessä työssä: Työeläkelaitoksen tuki tai Kunnon polku-konsernituki • Henkilöstöpäällikkö tai -konsultti selvittää uuden työn mahdollisuutta yksiköstä toiseen työkokeilun kautta • Sijoittaminen päätetään yksi yli periaatteella • Ammattitaidon lisääminen oman organisaation koulutusmahdollisuuksia hyväksi käyttäen • Uudelleen koulutus joko oman tai toisen työnantajan tehtäviin/rahoitus: työeläkelaitos(työhön valmennus, koulutus, kuntoutustutkimus) • Esimies keskusteleetyöntekijän kanssa:(tsv mukana työntekijän niin halutessa) • ongelman määrittely,esimiehen ja työn-tekijän näkökulmat =yhteinen näkemys • Allekirjoitettu sopimus työpaikalla tehtävistä toimenpiteistä (ks. seuraava kohta) • Työntekijä itse kertoo • Työterveyshuolto ottaa yhteyttä • Esimies huomaa (hidastumista, ylitöitä yms.) • TAKE-keskusteluissa otetaan aina esille työssäjaksaminen • Sairauspoissaolot lisääntyneet (sairastavuusseurannat)huomiorajat kts puitesuunitelma • Työyhteisö huomioi • Ikään liittyvät erityistarpeettulevat esiin • Poikkeava elämäntilanne • Työjärjestelyt, työaikajärjestelyt, työnkierto, apuvälineet, lomien jaksottaminen, henkilökohtaiset järjestelyt: osa-aikatyö, osa-aikalisä,osa-aikaeläke, opintovapaa, vuorottelu- vapaa (esimies/työntekijä) • Hyödynnetään tehtyjä työpaikkaselvityksiä ja riskien ja vaarojen • arvioinnin tarkastuslistoja • Omaehtoinen toiminta; Työhyvinvointisäätiön kuntoremontit ja iSport liikuntaohjelman palvelut • Työkyvyn arvio, tarvittaessa yksilöllinen työn kuormituksen arviointi, lääkinnällisen kuntoutuksen käynnistäminen, kuntoutustarveselvitys, yksilöohjaus ja ryhmät • Työeläkelaitoksen ja Kelan kuntoutukset (Kela, työeläkeyhtiö) • Kunnon Polku Pointissa: • Tukipalvelut | Työhyvin • vointi | Työterveyshuolto • | Kuntoutusasiat • Itellan omat kuntout-tavat toimenpiteet (työhyvinvointisäätiön kuntoremontteihin ja iSport toimintaan) • Osatyökyvyttömyys-eläke • Työkyvyttömyyseläke • Työsuhteen päättäminen työsopimuslain periaatteiden mukaan • (henkilöstöpäällikkö/ • työhyvinvointikonsultti • esimiehen tukena) • Esimies on vastuussa työntekijästä prosessin alusta loppuun saakka! mr

More Related