Lakisääteinen eläketurva - PowerPoint PPT Presentation

lakis teinen el keturva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lakisääteinen eläketurva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lakisääteinen eläketurva

play fullscreen
1 / 29
Lakisääteinen eläketurva
152 Views
Download Presentation
oria
Download Presentation

Lakisääteinen eläketurva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lakisääteinen eläketurva Itella Oyj 2009 TERVETULOA! Jaana Perttula

 2. Aiheenamme tänään • Eläkevaihtoehdot • Eläkkeen määrä • Työskentely eläkkeen rinnalla • Mistä saa tietoa eläkkeistä?

 3. Kokonaiseläketurva TyEL-eläkkeen ylärajat: Yksinäinen: 1.207,38 € Naimisissa: 1.075,30 €

 4. Työeläketurva

 5. Vanhuuseläkkeet • Vanhuuseläke • 63 - 68-vuotiaana oman valinnan mukaan, työsuhteen pitää päättyä eläkkeelle siirryttäessä • lykätty vanhuuseläke 0,4 %/kk yli 68-vuotiaalle • Varhennettu vanhuuseläke • 62-vuotiaana, työsuhteen pitää päättyä eläkkeelle siirryttäessä • eläke on pysyvästi pienempi • varhennusvähennys 0,6 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikä alittaa 63 vuotta. Vähennys on enintään 7,2 %

 6. Esimerkki eläkkeen määrästä • Syntymäaika 1.1.1952, työsuhde alkanut 1.1.1975, ansiot 2.000 euroa kuukaudessa • varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana • vanhuuseläke 63-, 65- ja 68-vuotiaana 1761 €/kk 1496 €/kk 1320 €/kk 1190 €/kk

 7. Esimerkki eläkkeen määrästä • Syntymäaika 1.1.1952, työsuhde alkanut 1.1.1975, ansiot 3.000 euroa kuukaudessa • varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaana • vanhuuseläke 63-, 65- ja 68-vuotiaana 2641 €/kk 2244 €/kk 1980 €/kk 1785 €/kk

 8. Osa-aikaeläkkeen edellytykset • 58 - 67-vuotias henkilö, joka siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön • v. 1946 tai sitä ennen syntyneen yläikäraja on 64 vuotta • On ollut viimeisen 18 kk:n aikana vähintään 12 kk kokoaikatyössä • eräät sairauteen perustuvat etuudet jatkavat määräaikaa enintään 6 kk • Työntekijällä on viimeisen 15 vuoden aikana työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja vähintään 5 vuoden työssäoloaikaa vastaava määrä • Ei saa lakisääteistä, omaa eläkettä

 9. Osa-aikatyö • Palkka alenee 35 - 70 prosenttiin aikaisemmasta tasosta ja työaika vähenee vastaavasti • Työaikaan ei saa tulla yli 6 viikon katkosta vuosilomaa tai sairausaikoja lukuun ottamatta • Osa-aikaeläke voi olla korkeintaan 6 kuukautta keskeytettynä • 6 kuukauden katkoksen jälkeen kaikkien eläkkeen saamisedellytysten on täytyttävä uudelleen

 10. Osa-aikatyön rajat 35 – 70 % • Vakiintunut ansio on 2 500 €/kk. Työntekijän osa-aikatyönansio voi olla välillä 875 – 1 750 € • Rajat ovat ehdottomat. Alitus tai ylitys vie oikeuden osa-aikaeläkkeeseen • Kannattaa välttää osa-aikatyön palkkaa lähellä rajoja • Valvonta • loppuvuodesta kirje uusista rajoista • vuosittain tiedustelu osa-aikaeläkkeen edellytysten täyttymisestä edelleen

 11. Jos osa-aikatyön ansiot muuttuvat • Eläkkeensaajan pitää ilmoittaa, jos ansiot tai työaika muuttuu muista kuin työehtosopimuksen mukaisista syistä • Osa-aikaeläke lasketaan uudelleen, jos ansiot muuttuvat indeksitarkistuksen lisäksi yli 10 % • Osa-aikaeläke lakkaa, jos ansiot nousevat yli 70 %:n tai laskevat alle 35 %:n kokoaikatyön ansioista

 12. Osa-aikaeläkkeen määrä • Kokoaikatyön vakiintuneen ansiotason ja osa-aikatyön ansioiden erotuksesta 50 % • enintään 75 % osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä Esimerkki: • ansiot kokoaikatyöstä 2 500 € • ansiot osa-aikatyöstä 1 500 € • ansion alenema 1 000 € • osa-aikaeläke on ansion alenemasta puolet (2 500 € - 1 500 €) x 50 % = 500 €

 13. Ammatillinen kuntoutus Tavoitteena on työntekijän työelämässä pysyminen sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan • estää tai siirtää työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen • palauttaa jo työkyvytön työntekijä takaisin työhön Ammatillinen kuntoutus on • ammatillista • työkokeilu, työhönvalmennus, uudelleenkoulutus • lakisääteistäyksilökuntoutusta • kannattavampaa kuin työkyvyttömyyseläke

 14. Työkyvyttömyyseläke • 18 - 62-vuotiaalle, kun työkyky on alentunut vuoden ajaksi vähintään kahdella viidenneksellä sairauden tai vamman vuoksi • Eläke voi olla • toistaiseksi myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke • määräajaksi myönnetty kuntoutustuki tai osakuntoutustuki • 60 vuotta täyttäneen eläkeoikeudessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta

 15. Palkka on parempi kuin eläke

 16. Työttömyysturva ennen v. 1950 syntyneille • Oikeus työttömyyspäivärahaan 500 päivältä ja sen jälkeen lisäpäivärahaan 57 - 60-vuotiaana • Päivärahan jälkeen • työttömyyseläke 60 - 61-vuotiaana tai 62-vuotiaana vanhuuseläke, josta ei vähennetä varhennus-vähennystä 55 v 57 v 60 v 63 v

 17. Työttömyysturva v. 1950 ja sen jälkeen syntyneille • 500 työttömyyspäivärahapäivän jälkeen lisäpäiväraha 59 - 65-vuotiaalle, jos 5 vuotta ansiotyötä viimeisen 20 vuoden aikana • Lisäpäivärahaa saava voi 62-vuotiaasta valita vanhuuseläkkeen, joka on siihen mennessä ansaitun eläkkeen suuruinen 57 v 59 v 62 v Työsuhde Työttömyyspäiväraha Lisäpäivät Vanhuuseläke

 18. Työeläkkeen määrään vaikuttavat Työskentelyaika • ikävälillä 18 - 68 vuotta (ennen v. 2005 ikäraja oli 23 v.) Ansiot • palkka • YEL- ja MYEL-työtulo • sosiaalietuudet Eläkkeen karttuminen • työ: iästä riippuvat karttumisprosentit • sosiaalietuudet 1,5 %

 19. Eläkkeen karttuminen, vanhuuseläke Vuodesta 2005 lähtien 4,5 % vuodessa 1,9 % vuodessa 1,5 % vuodessa 53 v. 63 v. 68 v. 18 v. Vuoden 2004 loppuun 23 v. - 60 v. 1,5 % vuodessa 60 v. - 65 v. 2,5 % vuodessa

 20. Kokoaikatyön ansio 1,5 %/v ansion alenemasta 1,5 %/v osa-aikatyön palkasta 2,5 %/v osa-aikatyön palkasta 56 v osa-aikaeläke alkaa 60 v 65 v vanhuuseläke alkaa Kokoaikatyön ansio 0,75 %/v ansion alenemasta 0,75 %/v ansion alenemasta 1,9 %/v osa-aikatyön ansiosta 4,5 %/v osa-aikatyön ansiosta 58 v osa-aikaeläke alkaa 63 v 68 v vanhuuseläke alkaa Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä ennen vuotta 1947 syntyneillä Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä

 21. Eläkepalkka ja eläke 2004 Eläkepalkka  2004 Eläkeansiot 2005  2005 2006 2007 2008 Eläkepalkka laskettiin viimeisten 10 vuoden ansioista (vuodet 1995-2004) VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT VUOSIANSIOT Pitkä työsuhde yht. yht. yht. yht.

 22. Eläkelaskennan kaava vuodesta 2005 alkaen Vuosityöansiot vähennettynä työntekijän TyEL -maksulla tai etuusansiot Syntymä- vuoteen sidottu elinaikakerroin (vuodesta 2010 alkaen) Ikään sidottu karttumis- prosentti X X /12 = eläke €/kk Alle 53-v. 4,1 % 53-v. ja yli 5,2 %

 23. Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen määrään • Eläkekustannusten kasvua pyritään rajoittamaan vuodesta 2010 alkaen elinaikakertoimella • jos tilastojen mukainen elinikä edelleen pitenee, elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä • Kerroin lasketaan vuosittain tilastokeskuksen tuottamien tuoreimpien viiden vuoden tilastojen perusteella syntymävuosi 1947 1948 1949 1950 1951 kalenterivuosi 2009 2010 2011 2012 2013 kerroin 1 0,? 0,? 0,? 0,?

 24. 117 % • Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausilta • 75 % • Ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan ja vuorotteluvapaan ajalta • 65 % • Muiden ansiosidonnaisten etuuksien osalta Palkattomilta jaksoilta karttuu eläkettä • Vuoden 2005 alusta eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa • Eläkkeen pohjana olevaksi ansioksi otetaan sosiaalietuuden perusteena oleva ansiotulo

 25. Minkä ikäisenä eläkettä voi saada vuonna 2009? 63 – 68 v. Joustava vanhuuseläke 62 v. Varhennettu vanhuuseläke, työttömän vanhuuseläke 60 v. Työttömyyseläke ennen v. 1950 syntyneille 58 – 67 v. Perhe-eläke Osa-aikaeläke v. 1947 ja sen jälkeen syntyneille 56 - 64 v. Osa-aikaeläke v. 1946 ja sitä ennen syntyneille 18 – 62 v. Ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke

 26. Eläkkeen hakeminen • Eläkkeitä on aina haettava, riittävä hakuaika on 2 kk ennen eläkkeen alkamista • Samaan aikaan alkavat työ- ja virkaeläkkeet ja kansaneläke haetaan samalla lomakkeella • Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet muuttuvat 63 tai 65 vuoden iässä vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta Hakemuslomakkeen saa Ilmarisen verkkosivuilta: www.ilmarinen.fi > tietopankki > lomakkeet

 27. Työnteko eläkkeellä • Eläkkeellä tehty työ vakuutetaan ja siitä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuodessa • Vanhuuseläkkeellä ei ole ansaintarajoja • Osa-aikaeläkkeellä on sovitut ansaintarajat • Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita enintään 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta • Osatyökyvyttömyyseläkkeellä voi ansaita enintään 60 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta • Työttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 624,13 €/kk (v. 2009)

 28. Eläkepalvelu verkossa- sisäänkirjautuminen edellyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia Ansiotyöluettelon tarkistus ja arvio tulevasta eläkkeestä Eläkkeen hakemispalvelu (vanhuuseläke) Eläkkeensaajan palvelut www.ilmarinen.fi

 29. Palvelemme eläke- ja kuntoutusasioissa Yleistä tietoa www.ilmarinen.fi Puhelin 010 195 000 Sähköposti elakeneuvonta@ilmarinen.fi Käyntiosoite Porkkalankatu 1 Postiosoite 00018 ILMARINEN Palvelemme arkisin klo 8.00 - 17.00