Download
sak 34 10 m ling av forskning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sak 34-10 Måling av forskning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sak 34-10 Måling av forskning

Sak 34-10 Måling av forskning

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Sak 34-10 Måling av forskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sak 34-10 Måling av forskning Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf

 2. Måling av forskning • Sakene 34 – 37 henger i noen grad sammen ved at alle berører tema om ”måling av forskning” (resultater, effekter, ressurstilgang og internasjonalisering) – og er relevante i forhold til arbeidet med å utvikle et ’forskningsbarometer’ (jf. sak 34-10).

 3. Det er særlig viktig at utvalget drøfter • Formålet med et forskningsbarometer • Tar stilling til problemstillinger som er relevante for utformingen av et oppdrag som skal gi grunnlag for utviklingen av en pilot og videre utvikling av barometeret.

 4. Forskningsbarometerets formål • gi grunnlag for en mer systematisk tilnærming til en analyse av sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater. • måle utviklingen i norsk forskning over tid, både nasjonalt og relativt til andre land. • måle tilstanden nasjonalt, for ulike sektorer og ideelt sett på forsker- og forskergruppenivå. • kunne brukes av myndigheter, institusjoner, forskere og forskergrupper som et kunnskapsgrunnlag, og som hjelpemiddel for å utforme resultatmål og utforme tiltak og virkemidler. • publiseres årlig – suppleres med kvalitative vurderinger.

 5. Avgrensning ift mandat? • Mandat: ’gi råd om gode overordnede resultatmål og indikatorer’. • Utvalget: avgrenser sitt arbeid til å gi gode råd om indikatorer, mens det må være opp til (politiske) beslutningstakere å formulere resultatmål.

 6. Har vi et godt nok kunnskapsgrunnlag • … til å forstå og måle sammenhengen mellom mål, virkemidler, resultater og effekter? • Utvalget kan gi råd til myndighetene om at kunnskapsgrunnlaget bør styrkes bl.a.: • at også andre land etablerer systemer for registrering av forskningsresultater mest mulig tilsvarende det norske • måling av effekter av forskning

 7. Dimensjoner • Forskning av høy kvalitet • Internasjonalisering • Effektiv bruk av ressurser • Reproduksjon gjennom rekruttering? • Samfunnsmessige effekter? • Ressurstilgang?

 8. Forskning av høy kvalitet Forslag til indikatorer: • Antall publikasjoner i kanaler med fagfellevurdering • Antall sider publisert i slike kanaler • Antall siteringer i kanaler med fagfellevurdering/kvalitetskontroll • H-indeks (h er antall publikasjoner som er sitert minst h ganger) • Antall nedlastinger gjennom web-en (evt. siteringer i GoogleScholar) Andre? • Kvalitetsmål tilpasset andre sektorer + systemegenskaper?

 9. Internasjonalisering Forslag til indikatorer: • Andel publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap • Andel internasjonal (EU) finansiering i total offentlig finansiering • Begge justert for fagsammensetning og landstørrelse Andre? • ’Deltagelse’ og ’retur’ mer relevant ift EU? Er internasjonalisering egen dimensjon?

 10. Effektivitet • Resultatindikatorene (1-7) skal beregnes både per forskerårsverk og per samlet prisjustert FoU-bevilgning. • Vurdere eventuelle indekser for resultatindikatorer • Andre? • UiT-undersøkelse? • Bruk av FoU i offentlig sektor (siteringer i NoU+meldinger)?

 11. Forskningsbarometer: Videre arbeid • Med bakgrunn i utvalgets diskusjon (også hva gjelder internasjonalisering, samfunnseffekter og ressurstilgang) settes det ut et oppdrag. • Første leveransen vil være å få fram data og vurderinger av de indikatorene vi så langt har pekt ut (neste møte?). • Deretter skal oppdragtaker bistå utvalget med råd og data i den videre utviklingen av Forskningsbarometeret (prosessoppdrag).