BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) - PowerPoint PPT Presentation

bedriftshelsetjenesten 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)

play fullscreen
1 / 15
BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)
163 Views
Download Presentation
daria-allison
Download Presentation

BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BEDRIFTSHELSETJENESTEN (1) Arbeidsgivers ansvar og plikter. • sørge for at forskriftens bestemmelser blir fulgt • sørge for at BHT gir bistand, fremmer forslag, informerer og målrettet overvåker arbeidstakernes helse. • samarbeide med BHT om å utarbeide planer, meldinger/årsrapporter og evnt. måleresultater. • påse at BHT kan dokumentere relevant utdanning og kompetanse.

 2. Forberedelser til valg av BHT. (2) • Kartlegg hva BHT skal gjøre for dere (bilde 7) • Beskriv hvilke tjenester BHT skal utføre (bilde 7) • Behandle kartleggingen i arbeidsmiljøutvalget(AMU) eller snakk med verneombudet(vo) eller representanter for arbeidstakerne • Prioriter oppgaver som BHT skal gjøre (sammen med AMU/vo) • Lag en oversikt over hvilke krav dere stiller til BHT (sammen med AMU/vo) • Kontakt en eller flere BHT og legg fram bedriftens behov og krav

 3. Krav til BHT. (3) • Still spørsmål om BHT • har kompetanse og kunnskap om bransjen • har referanser til liknende bedrifter • kan levere spesifiserte tjenester (bilde 7) • utarbeider rapporter automatisk • tar ansvar for å holde kontakt • har en intern målsetting • lytter til dere som kunder • kan dokumentere egen kvalitetsstyring Svarer BHT ja på de fleste av spørsmålene kan du gå videre i forhandlingene.

 4. Kontraktsforhandlinger. (4) • I de innledende samtaler med BHT bør det brukes litt tid til å avklare: • sammenheng mellom det bedriften etterspør og prisen på levert tjeneste • at kontrakten er fleksibel og tilpasset bedriften • uklarheter • ansvaret for hvem som skal gjøre hva Det må brukes nok tid til forberedelse av kontraktsinngåelse.

 5. Kontraktsinnhold. (5) Kontrakten bør minimum inneholde og avklare følgende

 6. Handlingsplan. (6) • Bedrift og BHT utarbeider handlingsplan på et avtalt tidspunkt (f. eks. i november) • Bedrift og BHT blir enige om hvilke oppgaver som BHT skal gjøre ett år framover (bilde 7) • Prioriter arbeidsoppgaver for BHT • Avtal ansvaret for oppgavene • Avtal tidspunktet for utførelse av oppgavene • Bedrift og BHT utarbeider et kostnadsoverslag og blir enige om pris iht til handlingsplanen • Handlingsplanen er et vedlegg til kontrakten Handlingsplanen må være fleksibel og det må være mulig å omprioritere arbeidsoppgaver for BHT i løpet av avtaleperioden.

 7. ”Tjenestemeny” ! (7) BHT skal ha kompetanse om og kunne yte bl.a. følgende tjenester til bedriften

 8. ”Inkluderende arbeidslivsvirksomheter” Inngår bedriften samarbeidsavtale med trygdekontoret, som forplikter bedriften til å arbeide systematisk for et redusert sykefravær, vil dette bl.a. medføre at.: - BHT i virksomheten får egen refusjonstakst i Folketrygden for arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte/ uføretrygdede til arbeid Dette punktet kommer som et resultat av intensjonsavtalen som er inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 9. Avtale om pris - eksempel 1 (8a)

 10. Avtale om pris - eksempel 2 (8b) BHT og bedrift blir enige om • årlig godtgjørelse på kr.__XXX__(totalpris for hele bedriften) • årlig tjenesteleveranse på __y__ timer (Godtgjørelse og timeforbruk er avhengig av bedriftens størrelse.) AMU i bedriften utarbeider handlingsplan innenfor kostnadsrammen (Handlingsplan kan eventuelt avtales mellom verneombud og arbeidsgiver) Tjenester utover avtalt handlingsplan blir belastet bedrift med _x_ kr. pr time Bedriften kan omprioritere avtalte arbeidsoppgaver

 11. Avtale om pris - eksempel 3 (8c) Bedrift og bedriftshelsetjeneste gjør avtale om et beløp på X kr/ansatt/år BHT må kunne yte en tjeneste som er i samsvar med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter Kontrakten/handlingsplanen avklarer konkret hvilke tjenester som BHT skal bidra med Denne kontraktsmodell er lite fleksibel og derfor ikke å anbefale.

 12. Kontraktsinngåelse (9) Bedrift og BHT er nå kommet så langt at kontrakt/avtale kan inngås Sjekk følgende.: Er det utarbeidet målsetting for BHT arbeidet Er det utarbeidet en konkret handlingsplan Er ansvar og tidspunkt avtalt Er det oppnådd enighet om pris / kostnad Er varighet og oppsigelse definert Er kontaktpersoner oppgitt Er taushetsplikt, mislighold og tvistespørsmål avklart Er rapporteringsrutinene for BHT avklart Etter at disse punktene er avklart kan kontrakt/avtale inngås, underskrives og dateres.

 13. Eksempel på handlingsplan (10) Dette er et enkelt eksempel. En konkret handlingsplan må utarbeides for hver enkelt bedrift.

 14. Sammendrag - ”En enkel prosedyre” (11) Lag en beskrivelse av hva BHT skal gjøre for bedriften. Beskrivelsen behandles i AMU (eller snakk med verneombudet). Ta kontakt med BHT - presenter behov og krav. Start kontraktsforhandlinger med å stille konkrete spørsmål. Sett opp en handlingsplan for 1 år og avklar ansvar og myndighet. Ta utgangspunkt i bedriftens behov og krav når handlingsplanen skal utarbeides. Velg tjenester etter ”tjenestemeny”. Gjør en avtale om pris i forhold til handlingsplanen. Kontrakten underskrives og dateres.

 15. LYKKE TIL MED VALG AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Har du/dere spørsmål om hvordan bedriften skal velge BHT, ta kontakt med SBL på tlf 23 08 86 56 eller e-post.: bjorn.dahler@sbl.no