1 / 31

BIOFEEDBACK دکترفریده دهقان منشادی، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی ،

BIOFEEDBACK دکترفریده دهقان منشادی، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تیر ماه 1388. PF Muscles: WB,3 layers, slow twitch. Pelvic Floor Muscle Dysfunctions. اختلالات ژنيكولوژي و اوروژنيكولوژي انواع بي اختياري ادراري، پرولاپس ارگانهاي لگني

Download Presentation

BIOFEEDBACK دکترفریده دهقان منشادی، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی ،

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BIOFEEDBACK دکترفریده دهقان منشادی، عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تیر ماه 1388 Dehghan FM,PT,Ph.D

 2. PF Muscles: WB,3 layers, slow twitch Dehghan FM,PT,Ph.D

 3. Pelvic Floor Muscle Dysfunctions • اختلالات ژنيكولوژي و اوروژنيكولوژي • انواع بي اختياري ادراري، پرولاپس ارگانهاي لگني • اختلالات كولو ركتال • بي اختياري مقعدي، يبوست انسدادي و آنيسموس، • اختلالات جنسي • انزال زود رس و نعوظ ناكامل در مردان ، مقاربت دردناك و واژينسموس در زنان • اختلالات عضلاني – اسكلتي • اسپاسم عضلات ناحيه پرينه و تشكيل نقاط حساس به درد در آنها Dehghan FM,PT,Ph.D

 4. Dehghan FM,PT,Ph.D

 5. بیوفیدبک • بیو فید بک که در اصطلاح فارسی به آن بازخورد زیستی گفته می‌شود به مجموعه روش‌های درمانی گفته می‌شود که در آن از پاسخهای فیزیو لوژیک افراد جهت درمان برخی اختلالات استفاده می شود.دراین روش با فراهم کردن اطلاعاتی در مود مکانیزم کنترل حرکتی پدیده های • فیزیو لوژیک امکان خود تنظیمی آنها ایجاد می شود. Dehghan FM,PT,Ph.D

 6. Biofeedback • It's a therapy, i.e. a type of treatment where people are trained to improve their health by using signals from their own bodies • Provides the patient with immediate auditory and/ or visual information about the physiological process • By watching the monitor and listening to the sound, the patient gets the feedback informationand he can adjust his thinking and behavior • The goal in Urodynamics is to improve bladder and pelvic floordysfunctionby teaching patients to change the physiologic responses Dehghan FM,PT,Ph.D

 7. Aims of Biofeedback • To alter patho physiologic responses of both smooth and striated muscle that mediates bladder control. • To reinforce pelvic muscle recruitment to improve contractile force • To reinforce bladder inhibition Dehghan FM,PT,Ph.D

 8. Background Berghmans et al (1998) in a systematic review suggested the usefulness of biofeedback in patients who are unable to perform a voluntary contraction of their pelvic floor muscles. Pages et al (2001) compared the effectiveness of an intensive group physical therapy programme with individual biofeedback training in patients with stress incontinence and found that biofeedback therapy resulted in better subjective outcome and higher contraction pressure of pelvic floor muscles. Dehghan FM,PT,Ph.D

 9. Types of BF *Sensory *Pressure(Manometric/Perinometric) *EMG *Cystometric/Urodynamic *Ultrasonic Dehghan FM,PT,Ph.D

 10. Vaginal Palpation Dehghan FM,PT,Ph.D

 11. “Sensory BF” ●Vaginal Palpation ● Mirror ● Vaginal Cones Dehghan FM,PT,Ph.D

 12. Vaginal cons اين مخروطها ؛ اولین بار در سال 1985 توسط Plevnikبراي ارزيابي و تمرين عضلات كف لگن طراحي و معرفی شدند. مجموعه اي از مخروطهاي شبه تامپوني با شكل و حجم يكسان ،كه وزن متفاوت (100-20 گرم) دارند.مدت زماني را كه فرد مي تواند مخروط را حين انجام تمرين در داخل واژن نگه دارد و وزن آن،به عنوان شاخص ارزیابی و پیشرفت درمان در نظر گرفته مي شود Dehghan FM,PT,Ph.D

 13. Vaginal Cones :PF Trainer &BF Dehghan FM,PT,Ph.D

 14. Vaginal Cones Females can be trained to contract PFM to retain cones of increasing weight in vagina. The feeling of “loosing the cone” from vagina initiates powerful sensory biofeedbackresponse that causes PFM to contract around cone to retain. Plevnik(1985) reported clinical success of 60-70% with use of cones. • Herbison et al cited in Cochrane review (2003) reported that cones are better than no active treatment in stress incontinence. Dehghan FM,PT,Ph.D

 15. Pressure Biofeedback • بیوفیدبک فشاری شامل یک بالن هوا است که به یک مانومتر متصل است که تغییرات فشار را در رکتوم یا واژن ثبت می کند، با داخل کردن بالن به واژن و یا رکتوم انقباض عضلات کف لگن باعث افزایش فشار و ثبت توسط آن توسط دستگاه می شود که به صورت امواجی روی صفحه نمایشگر برای بیمار و درمانگر نشان داده می شود. Dehghan FM,PT,Ph.D

 16. Perinometer Dehghan FM,PT,Ph.D

 17. Dehghan FM,PT,Ph.D

 18. Pressure Biofeedback (PBF) developed by physiotherapists to aid the retraining of stabilizing muscles using specific exercises, and detects movement of the lumbar spine in relation to an air-filled reservoir. Dehghan FM,PT,Ph.D

 19. Electromyographic Biofeedback • EMG activity is actually the sum total of all of muscle cells "firing away!" Non-invasive, painless, skin surface sensors capable of detecting this electrical signal generated by any muscle of body provide amazingly accurate information about human behavior Dehghan FM,PT,Ph.D

 20. Intra Vaginal Stimulation Dehghan FM,PT,Ph.D

 21. Continue….. • These electrical signals are processed by an analog to digital converter, transmitted digitally to a computer, and the information is translated into easily understood line graphs, bar graphs, or other animations to help you make voluntary changes in the selected muscle Dehghan FM,PT,Ph.D

 22. Continue…. • In most cases, you will probably desire to decrease EMG activity (decrease "muscle tension"). So the goal may be to "inhibit" excessive muscle tension or activity. In some cases, the goal may be to increase EMG activity ("recruit" or tense up the muscle). Dehghan FM,PT,Ph.D

 23. Dehghan FM,PT,Ph.D

 24. Continue… • These are usually cases in which you have incurred some type of muscle weakness. It could be a facial muscle weakness after Bell's Palsy or another injury to your face. If you have had a traumatic brain injury or a stroke, you may have muscle weakness Dehghan FM,PT,Ph.D

 25. Dehghan FM,PT,Ph.D

 26. Cystometric Biofeedback Simple/Clinical Cystometery Triple Lumen/3 channel Cystomeytry Assessmant &Training of for -Urthro-vesical/Bladder Dysfunctions -PFM Function Dehghan FM,PT,Ph.D

 27. When Pves starts increasing, I squeeze sphincter to inhibit detrusor contraction! EMG Pves Recording vesical pressure and EMG EMG Bladder Pressure Cystometry Detrusor Biofeedback Dehghan FM,PT,Ph.D

 28. Synergia Dyssynergia EMG Qura Vura EMG Qura Vura Time 10 sec/Div Time 10 sec/Div Urodynamic Analyses Dehghan FM,PT,Ph.D

 29. Ultrasonic Biofeedback • تصویر برداری اولتراسونیک به روش ترانس ابدومینال و شاخص "جا به جایی دیواره خلفی مثانه"یک ابزار مفید جهت ارزیابی سطح عملکرد عضلات کف لگن و فراهم کردن بیو فید بک بینایی برای تسهیل در برنامه باز آموزی و توانبخشی این عضلات است.این روش به خصوص زمانی موثر تر است که معاینات داخلی امکان پذیر نباشند و یا بیمار تمایلی به آنها نداشته باشد . Dehghan FM,PT,Ph.D

 30. Dehghan FM,PT,Ph.D

 31. Thanks for your Attention Dehghan FM,PT,Ph.D

More Related