Download
energia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIA PowerPoint Presentation

ENERGIA

154 Views Download Presentation
Download Presentation

ENERGIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ENERGIA CARLA BREA MARIN

  2. El mapa de les energies • Elsllamps:l’energiad’unllampésenorme,però encara no emdesenvolupat la tecnologia per aprofitarla.Es formen amb les gotetesd’aigua i elsmicrocristallsdelsnúvols. • Biomassa:ésl’energia acumulada alséssersvius.Gracies a la llum del sol creixen les plantes i emmagatzeman la energia a la seva masa. • Combustibles fòssils:elcarbó, el gas natural i el petroli.Sónd’origensolar.S’hanformat a partir del plàncton i falgueres.Constitueixen la fontd’energia mes utilitzada. • Energiasolar:es la fontd’energia de gairebe totes les energies que femservir.Es gratuita i neta.El sol escalfa la terra que alhora escalfa l’aire que esta en contacte ambaquesta.L’airecalentquanascendeix origina una base de pressio que es remplaçantrapisamnet per l’aired’unaltre zona i d’aquesta manera s’origina el vent.

  3. Energiaeolica:esl’energia causada pelmoviment de l’aire que fa girar les aspes delsmolins.Aquests,mitjançant un sitemad’engranatges,multipliquemenormement la velocitat de girdun generador electric • Energiahidràulica: es l’energia que te l’aiguaembassada las pantansquan esta a una gran altura respecte de la presa.Esd’origen solar ja que el sol evapora l’aigua. • Energiafotovoltaica:lallum del sol es transforma directament en electrictatalspanellsfotovlotaics,queja fan servir e n ,molteszoneson no hi ha linieselectriques. • Energiageotèrmica:alsubsold’alguneszoneshi ha focus de calor acumulada en l’interior de la terra.Aquest calor s’aprofitafent-hi pasar canonadesd’aiguafreda,quequan entra en contacte amb el focuscalentsurt a mes temperatura. • Energianuclear:a les centralsnuclears,elsnuclisdelsàtomsd’urani es trenquen i alliberen calor.

  4. Unitatsd’energia • L’energia es la capacitat