1 / 8

ENERGIA

ENERGIA. Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7. klassile. Põlemisel vabaneb energia. NAFTA C 5 H 12. VEEAUR. +. +. +. KIVISÜSI C. H A P N I K. SOOJUSENERGIA. SÜSIHAPPEGAAS. PUIT (TSELLULOOS) C 6 H 12 O 6. TÄRKLIS SUHKUR C 6 H 12 O 6. + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O. VALGUS- ENERGIA.

kasa
Download Presentation

ENERGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ENERGIA Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7. klassile

  2. Põlemisel vabaneb energia NAFTA C5H12 VEEAUR + + + KIVISÜSI C H A P N I K SOOJUSENERGIA SÜSIHAPPEGAAS PUIT (TSELLULOOS) C6H12O6 TÄRKLIS SUHKUR C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

  3. VALGUS- ENERGIA SÜNTEES VESI H2O Päikeseenergia salvestubtaimedes fotosünteesi teel HAPNIK O2 SÜSIHAPPE- GAAS CO2 VALGUS + 6CO2 + 6H2O  C6H12O6+ 6O2 PUIT, TÄRKLIS SUHKUR C6H12O6

  4. Fotosünteesi tähtsus HAPNIK VALGUS + 6CO2 + 6H2O  C6H12O6+ 6O2 • Eraldub hapnik • Süsihappegaasi jääb vähemaks • Salvestub päikeseenergia

  5. SUHKUR C6H12O6 TAASTUVAD ENERGIA- ALLIKAD VALGUS- ENERGIA TÄRKLIS C6H12O6 KIVISÜSI C NAFTA C5H12 Taastuvad ja taastumatud energiaallikad PUIT (TSELLULOOS) C6H12O6 TAASTUMATUD ENERGIAALLIKAD

  6. Tuumaenergia • Kõik kehad koosnevad aatomitestatomos = jagamatu • Aatom koosneb tuumast (+) ja selle ümber tiirlevatest elektronidest (—) • Aatomid võivad muunduda teise aine aatomiteks • Tuumamuundumisel vabaneb palju energiat

  7. Kahte liiki tuumareaktsioonid 1 • Suurte tuumade lõhustumineuraan  hõbe + roodium + energia • Kasutatakse tuumaelektrijaamades ja aatompommis • Saastab radioaktiivselt

  8. VESINIKUPOMMI PLAHVATUS VESINIKUPOMMI PLAHVATUS Kahte liiki tuumareaktsioonid 2 • Väikeste tuumade liitumine • Vabaneb veel rohkem energiat • Kasutatakse vesinikku(seda on looduses palju!) • Ei saasta • Seni osatakse vaid pommis kasutada

More Related