1 / 8

TOM waarom eigenlijk?

TOM waarom eigenlijk?. Recht doen aan verschillen Maatschappelijke veranderingen Visie op leren: leren is meer dan luisteren en kopiëren en komt uit boeken Tekort aan HBO-geschoold personeel 25 leerlingen 1 leraar 4 muren en een deur heeft zijn langste tijd gehad

danno
Download Presentation

TOM waarom eigenlijk?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TOM waarom eigenlijk? • Recht doen aan verschillen • Maatschappelijke veranderingen • Visie op leren: leren is meer dan luisteren en kopiëren en komt uit boeken • Tekort aan HBO-geschoold personeel • 25 leerlingen 1 leraar 4 muren en een deur heeft zijn langste tijd gehad • De lerende organisatie: de 5 disciplines (mentale modellen, systeemdenken, teamleren, gemeenschappelijke visie, persoonlijk meesterschap)

  2. Ontstaan TOM • Start van het project in 2001 als maatregel personeelstekorten: ‘1000 onderwijsassistenten’ • Kern: tegemoetkomen aan behoeftes van kinderen • Antwoord op veranderingen in maatschappij

  3. Waar wil TOM naartoe? Een situatie waarin de school op basis van eigen onderwijskundige visie en context een bewuste keuze maakt voor de inrichting van het onderwijs, met een organisatie die optimaal aansluit bij die visie en het daartoe noodzakelijke personeelsbeleid.

  4. TOM de 4 pijlers en een schil Inzet personeel Organisatie leeromgeving Leerinhoud Verandering op Maat

  5. Team Onderwijs op Maat Personeel instructeur  begeleider, coach, mentor weinig functies  meerdere functies autonome leraar  teamwerk alleen verantwoordelijk  gedeelde verantwoordelijkheid mijn klas  onze kinderen alleskunner  teamteaching eerst de PABO  leren op de werkplek eens leraar altijd leraar  functiehuis

  6. Team Onderwijs op Maat Organisatie klassikaal  klassendoorbrekend jaargroep  kern- of basisgroep kennisoverdracht  betekenisvol actief leren leraar gestuurd  gedeelde sturing door leraar en leerling vaste leergroep  wisselende leergroepen leerling volgsysteem  portfolio

  7. Team Onderwijs op Maat Leeromgeving computer om te oefenen  computer als leerbron/ communicatiemiddel allemaal luisteren  meervoudige intelligentie leerstijlen, Human Dynamics weinig variatie in leervormen  ontdekkend en samenwerkend leren alleen uit methode  betekenisvol leren klaslokalen  leer- en werkplekken statisch gebouw  flexibel gebouw

  8. Team Onderwijs op Maat Leerinhoud • Kennis hebben van leerlijnen en leerdoelen om de methode los te kunnen laten. • Leerdoelen om kunnen zetten naar betekenisvolle activiteiten (doelgericht werken) • Weten dat er verschillende soorten kennis (inzichten, feiten, vaardigheden) zijn en daar de juiste aanpak bij kunnen hanteren. • De ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen door observaties, genormeerde toetsen en het kunnen opbouwen van een portfolio. • Vaardig zijn in het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen.

More Related