symtomlindring f r patienter i palliativ v rd
Download
Skip this Video
Download Presentation
Symtomlindring för patienter i palliativ vård

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Symtomlindring för patienter i palliativ vård - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Symtomlindring för patienter i palliativ vård. Ursula Scheibling överläkare Palliativa Vårdenheten Höglandet. Vanligast förekommande symtom. Smärta Illamående, nutrition Oro/ ångest Andnöd Trötthet. Smärta. Smärtmekanism. Nociceptiv smärta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Symtomlindring för patienter i palliativ vård' - danno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
symtomlindring f r patienter i palliativ v rd

Symtomlindring för patienter i palliativ vård

Ursula Scheibling

överläkare

Palliativa Vårdenheten Höglandet

vanligast f rekommande symtom
Vanligast förekommande symtom
 • Smärta
 • Illamående, nutrition
 • Oro/ ångest
 • Andnöd
 • Trötthet

Symtomlindring i palliativ vård 2013

sm rta
Smärta

Symtomlindring i palliativ vård 2013

sm rtmekanism
Smärtmekanism

Nociceptiv smärta

”Vävnadssmärta”. Utlöses vid aktivering av speciella smärtreceptorer i vävnaden som vidarebefordrar smärtstimuli via nerverna till thalamus

Nervsmärta

Smärtpåverkan genom retning av perifer eller central nerv. Korrelation neuro-anatomiskt och går ihop med känselförändringar .

Symtomlindring i palliativ vård 2013

evidens
Evidens
 • Consensus Statement Opioid and the management of Chronic Severe Pain in the Elderly (international Expert Panel Pain Practice 2008)
 • Läkemedelsverket: Smärtlindring i livets slutskede 2010
 • EAPC guidelines: use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain 2012
 • Cochrane review
  • Oral morphine for cancer pain (review) 2010, (update European Palliative Care Research Collaborative guideline project 2011)
  • Antidepressants for neuropathic pain (review) 2011
  • Ketamine as an adjuvant to opioids for cancer pain (review) 2012
  • Methadone for cancer pain (review) 2008
  • Bisphosphonates for the relief of pain secondary to bone metastases (review) 2009
  • supportive care for patients with gastrointestinal cancer, 2010

Symtomlindring i palliativ vård 2013

orsaksinriktat behandling
Orsaksinriktat behandling

Cytostatika, hormonbehandling

Operation

Strålbehandling

Ortopedisk fixering av fraktur

Antibiotikabehandling av sår, abscess

Symtomlindring i palliativ vård 2013

multimodal sm rtbehandling
Multimodal smärtbehandling

Symtomlindring i palliativ vård 2013

opioider
Opioider
 • (Tramadol)
 • Morfin/Ketobemidon
 • Oxycodon
 • Hydromorfon
 • Fentanyl
 • Metadon, Ketamin
 • Glöm ej laxantia och antiemetika (Methylnaltrexon)
 • Opioidrotation vid oacceptabla biverkningar
 • Glöm ej ordinera vid behovs dos (även parenteralt) även om patienten för närvarande ej har ont

Symtomlindring i palliativ vård 2013

behandling av nervsm rta
Behandling av nervsmärta

Vanligt förekommande i palliativ vård ( mer än 60 %)

Symtomlindring i palliativ vård 2013

dermatom
Dermatom

Symtomlindring i palliativ vård 2013

antidepressiva
Antidepressiva

Indikation: nervsmärta

 • Amitriptylin (t ex Saroten startdos 10 mg t kvällen)
 • Klomipramin (t ex Anafranil 10-25 mg till kvällen)
 • Venlaflaxin (NNT 3 vs 3,6) (37,5 – 75 mg startdos)

Låg startdos, gradvis upptitrering till ”muntorrhet”

Effektutvärdering efter 10-20 dagar

Symtomlindring i palliativ vård 2013

antiepileptika
Antiepileptika

Nervsmärta med ”akut” komponent

Gabapentin (100-300 mg x 3)

(Pregabalin = Lyrica 25-75 mg x 2)

Låg startdos, långsam upptitrering

Lägre dos vid nedsatt njurfunktion

Symtomlindring i palliativ vård 2013

vriga l kemedel vid nervsm rta
Övriga läkemedel vid nervsmärta

Kortikosteroider

NSAID

NMDA blockerare t ex Ketamin, Metadon

TENS

Nerv- och plexusblockad

Symtomlindring i palliativ vård 2013

adjuvant behandling
Adjuvant behandling

GOD OMVÅRDNAD OCH TRYGG RELATION

Antikolinergika (t ex Buscopan)

Lokal behandling ( t ex Morfingel vid sårsmärta)

Muskelrelaxans

Rehabilitering (funktionell viloställning, kompensatorisk rörelse, avslappning)

Kompl hjälpmedel (avlastande dynor, madrassar, specialanp.lösningar för sittställning i rullstol..)

Taktil massage

Bisfosfonatbehandling, strålbehandling

Symtomlindring i palliativ vård 2013

avancerad sm rtbehandling
Avancerad smärtbehandling

10-20% av patienter är i behov av avancerad smärtlindring (då konventionella analgetika och opioider ej lindrar smärtan tillräckligt)

perifera nerv- och plexusblockader

Regional anestesi (epidural , intratekal smärtlindring)

Neurokirurgi

sedering

Symtomlindring i palliativ vård 2013

uppf ljning
Uppföljning

Sätt delmål

Kontinuerlig utvärdering

Smärtskattning, dagbok

God tillgänglighet

Bra dokumentation vid medicinändring, in- och utsättning

Symtomlindring i palliativ vård 2013

illam ende
Illamående

Symtomlindring i palliativ vård 2013

illam ende1
Illamående
 • Vanligt förekommande 60 – 70 %
 • Analys avseende orsak till illamående:
  • Toxisk (hepatiskencefalopati, njursvikt, hypercalcemi ...)
  • GI-obstruktion, ventrikelretention
  • Ökad hjärntryck
  • Infektion (candidaetc)…
 • oftast multifaktoriell

Symtomlindring i palliativ vård 2013

slide19
Farmakologisk behandling

Nationell vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014Corticosteroids in malign bowelobstructionCochranereview 2009Haloperidol for nausea and vomiting in palliative care, Cochranereview 2010

Utredning av bakomliggande orsak prio 3 / 6

Farmakologisk behandling prio 3 / 3

Metoklopramid

laxantia

Haloperidol

Levomepromazine

Antimykotika

Postafen

Symtomlindring i palliativ vård 2013

sub ileus
(sub-) ileus

Morfin

Kortison

Haloperidol

Octreotid

Buscopan

Symtomlindring i palliativ vård 2013

nutrition
Nutrition

Symtomlindring i palliativ vård 2013

evidens1
Evidens…
 • American society of Gastrotintestinal Endoscopy Task Force on Enteral nutrition
 • Socialstyrelsen: näring för god vård och omsorg
 • Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Sos 2007
 • EAPC guidelines för nutrition, hydration
 • Cochrane review
  • medically assisted hydration for adults in palliative care 2011
  • medically assisted nutrition for adults in palliative care 2011
  • supportive care for patients with gastrointestinal cancer, 2010

Symtomlindring i palliativ vård 2013

pekar p
…pekar på

Artificiell nutrition

 • Påverka ej mortalitet
 • förlänga inte livet
 • Förbättra ej livskvalitet
 • Ökar ej vikt eller minskar katabolism
 • Ökar risk för biverkning vid aktiv antitumoralbehandling

Rehydrering

 • förhinder ej muntorrhet eller törst
 • Minskar eventuell delir-symtom

Megestrol:

lite data, möjlig benefit avseende viktnedgång och aptit men ej livskvalitet

Symtomlindring i palliativ vård 2013

nutrition1
Nutrition

Parenteral nutrition 9 / icke-göra

Kortisonbehandling 3 /5

 • Förebygg
 • Sjukdomsskede: tidig eller sen palliation ?
 • Sätt (realistiska) mål
 • Kommunicera med patient och närstående
 • Dokumentera mål, sätt utvärdering
 • Omvärdera

Symtomlindring i palliativ vård 2013

andningsbesv r m jliga orsaker
Andningsbesvär – möjliga orsaker

Pneumoni

Anemi

Sekretstagnation

Hjärtsvikt / Lungödem

Emfysem, KOL, Astma

Pleuravätska

Lungemboli

Bronkialcancer ( Stokes krage)

Malign ascites

Pneumothorax

Panikångest med hyperventilation

Symtomlindring i palliativ vård 2013

andn d symtom och t nkbara tg rder
Andnöd – symtom och tänkbara åtgärder

Slem

Rosslig andning

Dyspné

Hosta

Obstruktivitet

Andningsuppehåll

Ytlig andning

Inj Morfin s.c

Syrgas

Midazolam (Dormicum) s.c

Robinul s.c

Mollipect, Coccillana

Furix, Morfin, Nitromex

Inhalationer, vidgande

( Sug )

God omvårdnad !

Symtomlindring i palliativ vård 2013

anemi
Anemi
 • Vanlig förekommande: > 70 %
 • Inga kontrollerade randomiserade studier
 • 12 mindre studier:
  • Behandlar mellansnitt 7,9 g/dL med två enheter
  • Förbättra dyspné, fatigue från dag 2 – 14 (30-60 %)
  • Mortalitet inom 14 dagar 23 – 35 % !

Blood transfusion for anemia in patients withadvanced cancer (Cochranereview 2012)

 • Blodtransfusion vid symtomgivande anemi: prio 4 / 9
 • Erytropoetinprio 6 / icke-göra

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer 2007

Symtomlindring i palliativ vård 2013

anemibehandling i palliativ v rd
Anemibehandling i palliativ vård
 • Kan övervägas i tidigt palliativ skede
 • Vägar in förväntad överlevnad och förväntad symtomlindringseffekt
 • Utvärderar givna transfusioner med ESAS före och efter

Symtomlindring i palliativ vård 2013

oro ngest
Oro / Ångest

Symtomlindring i palliativ vård 2013

oro ngest m jliga orsaker
Oro/ Ångest – möjliga orsaker

Otillräcklig symtomlindring (smärta, andnöd)

Rädsla för bristande symtomkontroll

Hjärnmetastaser

Läkemedel (steroider, neuroleptika, bensodiazepiner)

Sömnbrist

Kontrollförlust

Beroende av andra

Oro för familjen

Existentiella orsaker

Symtomlindring i palliativ vård 2013

tg rder
Åtgärder

kontinuitet i hela vårdkedjan, skickligt förmedlad information

skapar delaktighet och insikt, lyhördhet för plågsamma symtom.

Samtal: närhet skapa trygghet och förtroende

Överväg alltid stödkontakter: t ex kurator, psykolog, Sjukhuskyrka, ev psykiatrisk konsultation

Taktil massage

Ökad personaltäthet

Främja god nattsömn

Extra vak v.b.

Symtomlindring i palliativ vård 2013

farmakologiska tg rder
Farmakologiska åtgärder

Vid behov:

Per oral : tablett Oxascand,

Parenteralt: Injektion Midazolam (Dormicum) s.c.

Vid inslag av förvirring, för äldre patienter: kapsel Heminevrin, T. alt injektion Haldol , Injektion Nozinan (licensprep)

Symtomlindring i palliativ vård 2013

palliativ sedering
Palliativ sedering

Palliativ sedering:

” Indicerad i vården av döende patienter med terapirefraktära svåra fysiska eller psykiska symtom som ej kan avhjälpas på annat sätt. Används mest vid terapirefraktär smärta, dyspnéoch ångest.

Patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Terminal sedering förkorta EJ patientens liv utan målet är symtomlindring. ”

Se även: ”Riktlinjer för palliativ sedering av döende patienter – Svenska läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik 2010” ,

Socialstyrelsen 2001 ”Smärtlindring i livets slutskede”

Symtomlindring i palliativ vård 2013

fr gor
Frågor ?

Symtomlindring i palliativ vård 2013

f rdig
FÄRDIG !

Symtomlindring i palliativ vård 2013

ad