slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia. Ing.Vladimír Ondrovič . OBSAH ÚVOD DO PROBLEMATIKY SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO TRHU V SR A JEHO ZHODNOTENIE ZÁVER. Ing.Vladimír Ondrovič . ÚVOD DO PROBLEMATIKY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia' - danika


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia

Ing.Vladimír Ondrovič

slide2

OBSAH

 • ÚVOD DO PROBLEMATIKY
 • SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO
 • TRHU V SR A JEHO ZHODNOTENIE
 • ZÁVER

Ing.Vladimír Ondrovič

slide3

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 • Regulácia trhu v konkurenčnom prostredí má miesto iba vtedy, akexistuje koncentrácia trhovej sily v jedných rukách dominantného poskytovateľa produktov, alebo služieb. Táto podmienka je v prípade postmonopolného prostredia, kde pôsobili tzv. prirodzené monopoly v oblasti telekomunikačných služieb, distribúcii elektrickej energie, distribúcii plynu a podobne, splnená. Preto musí až do času vytvorenia efektívnej súťaže na trhu existovať regulátor, ktorý takúto efektívnu súťaž zabezpečí
 • Spravodlivé, transparentné a nediskriminačné podmienky sú rovnaké podmienky na podnikanie pre všetkých hráčov na trhu telekomunikačných služieb, garantované štátom formou dodržiavania kvalitnej legislatívy a podrobené verejnej kontrole.

Ing.Vladimír Ondrovič

slide4

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

 • Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné sie a služby
 • Prístup k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným
 • zariadeniam a ich prepojenie
 • Autorizácia elektronických komunikačných sieťových systémov
 • a služieb
 • Univerzálna služba a práva užívateľov týkajúcich sa elektronických
 • komunikačnýchsietí a služieb
 • Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektore
 • elektronických komunikácií
 • Neviazaný prístup k účastníckej prípojke
 • Hospodárska súťaž na trhoch elektronických komunikačných sietí
 • a služieb

Ing.Vladimír Ondrovič

slide5

Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné sie a služby

 • nevyhnutné oddeliť reguláciu prenosu informácií od regulácie obsahu
 • zameriava sa hlavne na kompetencie a práva národných regulačných autorít, ktorým bola daná kľúčová rola v novom regulačnom systéme
 • zabezpečenie nezávislosti regulačných orgánov tak aby boli právne odlíšené a funkčne nezávislé od všetkých organizácií, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete, zariadenia alebo služby s cieľom zabezpečiť nestrannosť ich rozhodnutí ( TÚ post ante, PMÚ ex post )
 • zabezpečiťnevyhnutné zdroje, t.j. pracovníkov, ich odborné znalosti a finančné prostriedky pre regulačné orgány
 • tranparentnosť, spravodlivosť, nediskrinácia ( zverejnenie vo vestníku, sledovanie nákladov- zamedzenie krížového financovania atď)

Ing.Vladimír Ondrovič

slide6

Prístup k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a ich prepojenie

 • prístup a prepojenie sietí riešia dohody o prístupe a prepojení medzi poskytovateľmi služieb
 • prevádzkovatelia verejných komunikačných sietí majú právo a povinnosť ak sú požiadaní inými k tomu oprávnenými podnikmi, dohodnúť vzájomné prepojenie s cieľom poskytovať verejne dostupné elektronické komunikačné služby
 • regulačný orgán označí relevantné trhy, vykoná ich analýzu s cieľom zistiť efektívnu súťaž, určí podniky s výzamným vplyvom ktorých sa týkajú povinnosti regulačného rámca (RIO, RUO)
 • oddelené účtovníctvo, transparentné ceny (LRIC)

Ing.Vladimír Ondrovič

slide7

Autorizácia elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb

 • vytvorenie systému oprávnení, ktorý pokryje všetky porovnateľné služby podobným spôsobom, bez ohľadu na používané technológie
 • slobodné poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb a zákaz brániť podnikom v ich poskytovaní
 • poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb môže podliehať iba všeobecnému oprávneniu bez toho, aby boli dotknuté špecifické povinnosti alebo práva na využívanie rádiových frekvencií a čísel (obmedzené zdroje)
 • len oznamovacia povinnosť
 • výberové konania na obmedzené zdroje

Ing.Vladimír Ondrovič

slide8

Univerzálna služba a práva užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačnýchsietí a služieb

 • členský štát má právo definovať typ povinnosti univerzálnej služby, ktorý chce udržiavať
 • povinnosti sami osebe sa nebudú považovať za protikonkurenčné, ak sa budú spravovať transparentným, nediskriminačným a konkurenčne neutrálnym spôsobom
 • minimálny súbor služieb všetkým koncovým užívateľom za ceny, ktoré sa odchyľujú od cien vyplývajúcich z bežných trhových podmienok ( tlf. Automat, tlf. Zoznam, pripojenie, internet, zdravotne postihnutí, SMP – CS,CPS,NP )
 • členské štáty určia podniky s povinnosťami univerzálnej služby na časti alebo na celom území štátu, urobia to efektívnym, objektívnym, transparentným a nediskriminačným postupom, pričom žiadny podnik nesmie byť vopred vylúčený z tejto možnosti
 • fond univerzálnej služby( rôzne spôsoby tvorby)

Ing.Vladimír Ondrovič

slide9

Spracovávanie osobných údajov a ochrana súkromia v sektoreelektronických komunikácií

 • poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby chránil bezpečnosť svojich služieb
 • dôvernosť komunikácií je zaručená podľa medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na ľudské práva, najmä na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ústav členských štátov
 • zakaz najmä načúvania, odpočúvania, uchovávania alebo iných druhov zachytávania alebo sledovania obsahu správ a s nimi spojených prevádzkových údajov inými osobami než užívateľmi bez súhlasu dotknutých užívateľov, ak k takému konaniu neexistuje zákonné oprávnenie
 • spracúvanie prevádzkových údajov sa musí obmedziť na osoby, ktoré sú na to oprávnené

Ing.Vladimír Ondrovič

slide10

Neviazaný prístup k účastníckej prípojke

 • prístupová sieť zostáva jedným z najmenej konkurenčných segmentov na liberalizovanom telekomunikačnom trhu
 • nové subjekty vstupujúce na trh nemajú k dispozícii rozsiahle alternatívne sieťové infraštruktúry a pri použití tradičných technológií nemôžu mať úžitok z úspor a združených výhod, ktoré majú prevádzkovatelia s významným vplyvom na trhu pevných verejných telefónnych sietí
 • pre nové subjekty vstupujúce na trh je ekonomicky neúnosné, aby v celom rozsahu a v primeranom čase vytvorili duplikát infraštruktúry metalického účastníckeho prístupu jestvujúceho prevádzkovateľa
 • uvoľnený prístup k účastníckej prípojke umožňuje subjektom vstupujúcim na trh konkurovať prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v ponuke vysokorýchlostných služieb dátového prenosu určených na nepretržitý prístup k internetu, na prácu s (DSL) a na služby hlasovej telefónie

Ing.Vladimír Ondrovič

slide11

Hospodárska súťaž na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb

 • zákaz udeliť alebo udržiavať v platnosti výlučné alebo špeciálne práva na zriaďovanie a poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo na poskytovanie verejne dostupných komunikačných služieb
 • prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie možnosti pre ktorýkoľvek podnik poskytovať elektronické komunikačné služby alebo vytvárať siete,
 • musia zabezpečiť, aby neboli ukladané alebo zachovávané žiadne obmedzenia týkajúce sa poskytovania elektronických komunikačných služieb
 • zabezpečiť, aby bolo všeobecné oprávnenie udelené podniku na poskytovanie služieb alebo vytvorenie a poskytovanie sietí, ako aj podmienky súvisiace s daným povolením, založené na objektívnych, nediskriminačných, primeraných a transparentných kritériách.

Ing.Vladimír Ondrovič

slide12

SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO

 • Telekomunikačnú politiku definuje, predkladá na schválenie vláde a vyhodnocuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
 • Regulátora v oblasti elektronických komunikácií predstavuje Telekomunikačný úrad SR
 • Základnou povinnosťou Telekomunikačného úradu je zabezpečiť podmienky vzniku konkurenčného prostredia vo všetkých druhoch služieb vrátane telefónnej služby na pevných sieťach, vytváranie efektívnej súťaže v tejto oblasti, a to všetko za podmienok založených na objektívnych, nediskriminačných, primeraných a transparentných kritériách
 • Na trhu elektronických komunikácií je zákonne garantovaná úplná liberalizácia služieb od 1.1 2003

Ing.Vladimír Ondrovič

slide13

SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÉHO

 • povzbudenie súkromných investícií a povýšenie konkurencie je na Slovensku iba v iluzórnej podobe
 • v porovnaní s krajinami V4 je situácia na Slovensku najhoršia v oblasti počtu konkurentov na trhu, v oblasti cien, v rozsahu poskytovaných služieb, v úrovni internetizácie a pod
 • na Slovensku je nízka penetrácia telefónnych staníc a to tak na pevných sieťach, ako aj v sieťach mobilných
 • nie je dokončená digitalizácia siete dominantného operátora ( nedá sa poskytovať CS, CPS a NP )
 • Stret záujmov štátu ( akcionár ST a zároveň tvorca telekomunikačnej politiky založenej na konkurenčnom prostredí)

Ing.Vladimír Ondrovič

slide14

Komparácia telekomunikačného trhu v SR s priemerom krajín EÚ a novopristúpenými krajinami strednej a východnej Európy do EÚ

HDP na obyvateľa v EUCC v roku 2002 v tis EUR

Ing.Vladimír Ondrovič

slide17

Počet pevných liniek na 100 obyvateľov v krajinách EUCC v roku 2002 a 2003

Ing.Vladimír Ondrovič

slide18

Vývoj penetrácie mobilných telefónnych staníc v krajinách EUCC

Ing.Vladimír Ondrovič

slide21

Porovnanie štandardných mesačných prenájmov pevných liniek u dominantného operátora

Ing.Vladimír Ondrovič

slide22

Úroveň prepojovacích poplatkov medzi pevnými sieťami v Euro-centoch k 30.6.2003 pre miestne volanie

Ing.Vladimír Ondrovič

slide23

Penetrácia užívateľov internetu v krajinách EUCC k 30.6.2003

Ing.Vladimír Ondrovič

slide24

Penetrácia prístupov na internet v krajinách EUCC k 30.6.2003

Ing.Vladimír Ondrovič

slide25

Prezentácia písomnej práce k dizertačnej skúške

Cena vytáčaného prístupu na internet v trvaní 40 hodín v silnej prevádzke v EUR

Ing.Vladimír Ondrovič v Žiline 29.júna 2004

slide26

Aplikácia legislatívy EÚ v rámci aproximačného procesu v SR

 • Zákon č. 610 / 2003 Z. z. o elektronických komunikáciách platný od 1.1.2004 vytvára jednotný a harmonizovaný regulačný rámec v oblasti elektronických komunikácií a umožňuje uplatňovanie postupov, konaní a opatrení realizovaných úradom ako národným regulátorom, v súčinnosti s ďalšími úradmi
 • zákon úradu ukladá
  • podporovať efektívnu hospodársku súťaž
  • zabezpečí maximálny prospech pre užívateľov
  • zabezpečí, aby nenastali deformácie alebo obmedzenie súťaže
  • podporí efektívne investície do infraštruktúry a inovácie
  • podporí efektívnu správu a využitie  frekvencií a čísel zdrojov číslovania

Ing.Vladimír Ondrovič

slide27

Aplikácia legislatívy EÚ v rámci aproximačného procesu v SR

 • Zákon je členený do siedmich častí:
   • základné ustanovenia
   • regulácia elektronických komunikácie
   • elektronické komunikačné siete a služby
   • ochrana súkromia, údajov a obchodné tajomstvo
   • ochrana sietí a zariadení
   • správne delikty
   • záverečné ustanovenia

Ing.Vladimír Ondrovič

slide28

Dôvody súčasného stavu

 • podpora konkurenčného prostrediabola v materiáloch všetkých ponovembrových vlád považovaná za prioritu vlády a štátnej politiky. Tieto prehlásenia však zostali iba v deklaratívnej polohe.
 • proces privatizácie monopolného poskytovateľa služieb oddialil úplnú liberalizácie až k 1.1.2003, zapríčinil oneskorenie procesu prípravy a poskytovania proliberalizačných služieb, ako sú CS, CPSa NP. Tieto služby nie sú k dispozícii dodnes, napriek tomu že povinnosť ich poskytovania vyplýva zo zákona.
 • liberalizácia de jure a nie de facto
 • privatizačný postup monopolného poskytovateľa služieb, kedy akcionárom vlastniacim 34 % akcií je MDPT je v rozpore s regulačným rámcom EÚ, ktorý takýto stav zakazuje
 • privatizačný proces nezabezpečil úplnú digitalizáciu infraštruktúry, ktorá je podmienkou pre možnosť poskytovania vyššie uvedených služieb

Ing.Vladimír Ondrovič

slide29

Dôvody súčasného stavu

 • telekomunikačný úrad ako NRA, nemá vlastnú rozpočtovú kapitolu v štátnom rozpočte, je zahrnutý do kapitoly MDPT a tým nie je dodržaná nezávislosť NRA
 • telekomunikačný úrad nezabezpečil reguláciu telekomunikačného trhu, napriek tomu, že mu to vyplýva z podstaty jeho existencie
 • nie sú podpísané žiadne prepojovacie zmluvy medzi poskytovateľmi telekomunikačných služieb, čo je základnou podmienkou pre vstup konkurencie na trh

Ing.Vladimír Ondrovič

slide30

Návrh regulačného rámca pre spravodlivé konkurenčné prostredie

 • dokončenie privatizácie dominantného poskytovateľa telekomunikačných služieb
 • opatrenie vlády SR vo veci naplnenia deklarovania priorít v danej oblasti a to vytvorením inštitúcie s potrebnými kompetenciami, rozhodovacími právomocami a personálnym a finančným zabezpečením
 • dočasný presun akcionárskych práv a povinností štátu z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na iný orgán štátnej správy
 • striktné vyžadovanie plnenia povinností vyplývajúcich z privatizačnej a spoločenskej zmluvy ST v oblasti investičných aktivít, ku ktorým sa zaviazal strategický partner
 • zabezpečenie nezávislosti telekomunikačného úradu
 • zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných a nezávislých odborníkov na telekomunikačnom úrade

Ing.Vladimír Ondrovič

slide31

ZÁVER

Témou tejto práce je liberalizácia telekomunikačného trhu a tvorba spravodlivého konkurenčného prostredia. Z práce je zrejmé, že sú k dispozícii metódy a nástroje, ktorými je možné zabezpečiť tak liberalizáciu, ako aj spravodlivé konkurenčné prostredie v oblasti elektronických komunikácií. Európa urobila v tejto oblasti obrovský krok dopredu prijatím smerníc a nariadení, ktoré tvoria regulačný rámec. Je na členských krajinách, či šancu, ktorú im tento rámec poskytuje využijú k zabezpečeniu prosperity obyvateľov Európy.

Ing.Vladimír Ondrovič