Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo - PowerPoint PPT Presentation

barnehage konomi og pwcs utredning om barnehage i oslo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo

play fullscreen
1 / 22
Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo
175 Views
Download Presentation
dani
Download Presentation

Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo • Samling for tillitsvalgte • Tromsø • 14/2 – 2013 • Stein Stugu

 2. Menneskesynet bak privatisering? • Ayn Rand – ”Atlas shrugged” (”De som beveger verden”): • Elitisme kombinert med forakt • Eliten skal beholde resultatet av ”sitt” arbeid • Reitan (Hvis jeg var president) • Vi er alle drevet av egeninteresse • Vi er alle (snille) egoister • Odd Reitan mener gründere ikke skal være redde for verken forfengelighet eller penger. (adressa 2/11 – 2011)

 3. Litt om barnehageøkonomi Tildeling til private barnehager

 4. Tilskuddsbeløp Andel av kostnader i kommunale barnehager i 2011, 91,2 % 2011-kroner. Kilde SØF-rapport 0x/12

 5. Tilskuddandelen skal øke

 6. Tilskuddsandel i dag Kilde: Telemarksforskning

 7. Barnehagenes økonomi

 8. Hva brukes de 23,6 % til? • Utbytte 0,8 % • Styrket egenkapital 3,8 % • Lys, energi, vann, avløp 3,1 % • Kontor, adm, fremmedtjenester 4,6 % • Vedlikehold, verktøy 3,3 % • Netto kapitalkostnader 1,3 % • Avskrivninger, husleie 6,2 % • Matvarer 2,0 % • Andre varer 0,2 % Kilde, epost fra Telemarksforskning – sier selv at det er unøyaktig

 9. Personalkostnader pr. årsverk I tillegg er private barnehager i hovedsak nyere, noe som gir lavere personalkostnader selv med samme (eller liknende) tariffavtale Assistent, 51 100 i lønnsøkning fra 4 – 10 års ansiennitet Førskolelærer, 44 100 fra 4 – 10 år Kilde: Telemarksforskning, Kostnader i barnehage i 2011 og nasjonale satser for 2013

 10. Statens retningslinjer for tildeling • ”Kommunen må ved beregningen av tilskuddet etter forskriften ta med alle budsjetterte driftskostnader i alle tilsvarende kommunale barnehager” (Nr F-05/2011) • ”Videre er det slik at kommunen betaler en premie (pensjon, min. anm.) som er lik for alle kommunale ansatte…..dersom man skulle beregnet en pensjonspremie for kommunalt ansatte som gruppe, ville premien for disse antakelig blitt lavere på grunn av at barnehageansatte har lavere lønnsnivå og ansiennitet enn gjennomsnittet av kommunalt ansatte.” (Kunnskapsdepartementet, brev til PBL 15/2 – 2012)

 11. Lønn barnehage

 12. Lavere kostnader, private barnehager 4 – avdelings barnehage – 20 ansatte

 13. PwCs utredning • 3 alternativer: • Salg av barnehagebygg • Konkurranseutsette driften av barnehager • Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av bygg

 14. Forutsetning og tenkning • Tilskuddene økes til 100 % • Oslo viderefører dagens kapitaltilskudd – høyere enn statens satser • De dyreste barnehagene konkurranseutsettes • Salgsgevinst + reduserte tilskuddsatser er gevinsten

 15. Men er dette mye • Oslos årlige kostnader barnehage var i 2011 5 milliarder • Tilskuddsatsene redusere i beste fall med 2,6 – 3 % • Dette er i et 20 års perspektiv • Min erfaring fra privat næringsliv er at dette er svært små beløp, ingen ville satt ut virksomhet fordi usikkerheten er for stor

 16. Svakheter og usikkerhet • Hvor mange vil kreve valgrett – gir kostnader (er dette grunnen til at Tromsø arbeider med å skille ut i eget selskap?) • Pensjon – er det riktig beregnet • PwC har ikke sett på pensjonsforpliktelser som blir igjen i kommunen • Er det mulig å konkurranseutsette de dyreste barnehagene uten å betale mer i tilskudd? • Det er gamle og tungdrevne barnehager som er dyrest

 17. Oslos vedtak • Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift. • 1.Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi. • 2. Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter. • 3. Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften. • 4. Foreslått avsetning på 105 millioner kroner i 2016 til bygging av to barnehager trekkes tilbake, og tomtene selges for privat barnehageutbygging.

 18. Min konklusjon • Når Oslo kommune velger å konkurranseutsette vil kommunen sannsynligvis tape på det • Eneste motivasjon må være ideologi

 19. Hva vil bli konsekvensene i Tromsø hvis konkurranseutsetting? • Kostnadene for kommunen vil ikke gå ned • Stønadssatsene til private vil gå ned • Presset på rasjonalisering i kommunen vil øke – jo billigere kommunen driver – jo lavere blir tilskuddsatsen • Hvis konklusjon blir eget foretak – pass på valgretten