slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013. " Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..."  2 Tim 3,16:  . BŠ E BED. Jaké je poselství SZ? Bůh Hospodin se představuje jako stvořitel (a obnovitel) Země

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STARÝ ZÁKON Vyškov, 1.12.2013' - dane-cote


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STARÝ ZÁKON

Vyškov, 1.12.2013

"Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,..." 2 Tim 3,16:  

BŠ EBED

slide2

Jaké je poselství SZ?

Bůh Hospodin se představuje jako stvořitel (a obnovitel) Země

Skrze smlouvy – s Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem (a dalšími králi)

v rámci konkrétního vyvoleného národa Izrael a na konkrétním území (Kenán), které je předmětem smlouvy

Proroci jako Boží mluvčí, živé značky, mají ukazovat k současné uzavřené smlouvě (Staré smlouvě) a zároveň k budoucí smlouvě

Kněží a učitelé – strážci svatosti, vnitřní čistoty národa

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide3

Pilířem budoucí nové smlouvy je pomazaný Davidovský král (mesiáš) – úkolem je dodržet a naplnit smlouvu

vztahy mezi Bohem a jeho vyvoleným národem bude stát na nových základech

uctívání Boha se má všeobecně rozšířit na všechny národy

má nastat nový všeobecný věk (nový svět) blaha a štěstí, který byl na počátku

centrem bude Izrael/ Jeruzalém

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide4

Vyznání SZ

Hospodin (Jahve) je jediný! (Bůh a jeho smlouva bude určovat tvůj život, rodinu, město, národ…)

Hospodin je živý! (jakože živ je Hospodin)

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide5

Boží jména

Jahve

Jah

Jo-, jeho-, -jahu,

Elohim

Elohej

El Eljon

eloah

El

Šaddaj

Adonaj

Adon

Baal

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide6

Mocenské prostředí Izraelského národa?

Babylonie/ Kaldejci/ Sumer/ Akkad

Egypt – velmoc, zkušenost se zotročením a vyvedením Iz

Silně organizovaní, „jistota“ v podobě úrodné řeky, kult smrti jak o ústřední motiv

Kenánci – silní původní obyvatelé Kenánu

Pelištejci (mořské národy) – konkurenti Izraelců, v počátečním období vojensky a technologicky silnější

Moábci, Amalokovci, Amonovci, Arabové, Chetité

Asyrie

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide7

Mocenské prostředí Izraelského národa? II

Syrie/ Aramejci

Féničané

Babylonie (Novobabylonská říše)

Persie

(řecké/ helenistické státy)

Etnika – semitská, indoevropská

Praktiky národů – deportace (aramejšina – dorozumívací jazyk), likvidace celých národů, mrzačení ve velkém (Asyřané)

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide9

Zeměpis

Údolí řeky Nil

Mezopotámie (meziříčí)

Syrie (Aram)

Kanán

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide10

Materiální svět v době SZ?

Obživa – většinou zemědělství, (řemesla + obchod)

Obchodní cesty

Vnitřní síla velmocí + bezprostředních sousedů

Naleziště kovů, suroviny – dřevo, úrodné oblasti

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide13

Náboženství sousedů

Polyteismus – řada bohů „kompetentních“ v určitých oblastech, uctívaných v konkrétních městech

 • Národ je vždy pod vládou a ochranou svého boha (bohů), jimi podrobené národy musí automaticky sloužit stejným bohům (Marduk, Ištar,Baal, Ašera/Astarte, Molek, Dágon…)

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide14

Technologie, armády

Železné zbraně, „železné vozy“ – Chetité, Kenánci

Chov koní (Mitanni) – severní Mezopotámie

Dokonalé obléhací systémy, vysoká organizovanost, velké armády

Velká města – „megapole“

Závlahové systémy, vodovody, kanály

Doprava – lodě, vozy, chov tažných zvířat

Písemnictví, svátky, vzdělávání, chrámy

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide15

Vědyna vysoké úrovni – matematiky, astronomie/ astrologie, stavebnictví, logistika

Dlouhé vyčerpávající války, „megalomanské stavby“, rozmařilý život vyšších soc. skupin většinou vedly k vyčerpání států

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide16

Sociální struktura

U velmocí – vysoký podíl otroků ve společnosti, celá odvětví závislá na otrocké práci (těžba, zemědělství)

Žena zaujímala podřadné postavení/ téměř na úrovni majetku

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide17

Časová řada

Přelom bronzové/ železné doby

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide21

Knihy SZ

1.Mojžíšova-Genesis Gn

Autor: Mojžíš

Téma: počátky

Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l.

Hlavní události: stvoření, původ hříchu, potopa, národy a jazyky, Abrahám, Josef

 • 2. Mojžíšova-Exodus Ex
 • Autor: Mojžíš
 • Téma: vysvobození
 • Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l.
 • Hlavní události: povolání Mojžíše, vyjití Iz. z otroctví, smlouva s Hospodinem, budování svatyně

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide22

3.Mojžíšova-LeviticusLv

Autor: Mojžíš

Téma: svatost

Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l.

Hlavní události: zasvěcení a oddělení, kněz, pravidla všedního života, Den smíření, svátky, odměny a tresty

4.Mojžíšova-Numeri Nu

Autor: Mojžíš

Téma: putování po poušti

 • Doba vzniku: 1445 – 1405 př.n.l.

Hlavní události: příprava na cestu, putování po poušti, cesta do Kanánu

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide25

5.Mojžíšova-Deuteronomium Dt

Autor: Mojžíš

Téma: obnova smlouvy

Doba vzniku: cca 1405

Hlavní události: Mojžíšova první řeč k lidu – ohlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – vzhlédnutí, Mojžíšova první řeč k lidu – výhled, Mojžíšova smrt

Jozue Joz

Autor: Jozue

Téma: dobytí Kanánu

Doba vzniku: 14. stol. př.n.l.

Hlavní události: mobilizace a pochod, pád Jericha, tažení do Aje, jižní tažení, střední tažení, severní tažení, poražení králové a rozdělení země, smrt Jozua

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide27

Soudců Sd

Autor: neznámý (Samuel?)

Téma: odpadnutí a vysvobození

Doba vzniku: 1050 - 1000 př.n.l.

Hlavní události: Izraelci neobsadili celou zemi, Bůh poslal soudce jako: Otníel a Ehúd, Barák a Debora, Gedeon,

Jiftách, Samson, popis Abímelekovy zrady

Rút Rt

Autor: neznámý (Samuel?)

Téma: výkupná láska

Doba vzniku: 10. stol. př.n.l.

Hlavní události: příběh Noemi a její rodiny, ztráta synů a manžela, Růt se stará o Noemi, Bůh se stará o Růt a Noemi skrze Bóaze

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide28

První Samuelova 1S (1S + 2S je jedna kniha)

Autor: neznámý

Téma: teokratické panování (panovník je zástupcem Boha)

Doba vzniku: 10. stol. př.n.l.

Hlavní události: Samuel – poslední soudce, Saul – první král, David – vyvolení nového krále

Druhá Samuelova 2S

Autor: neznámý

Téma: Davidova vláda

Doba vzniku: do 930 př.n.l.

Hlavní události: Davidův vzestup, Davidův pád (hřích), Davidovy poslední dny, potíže jeho rodiny a království

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide29

První Královská 1Kr (1S + 2S je jedna kniha)

Autor: neznámý

Téma: králové Izraele a Judska

Doba vzniku: 560 - 550 př.n.l.

Hlavní události: Šalomounovo kralování, Š smrt a rozdělení království, Achab a Jezábel, Eliáš

Druhá Královská 2Kr

Autor: neznámý

Téma: králové Izraele a Judska

Doba vzniku: 560 - 550 př.n.l.

Hlavní události: Eliáš, Elíša, poslední dny izraelské samostatnosti, poslední dny judské samostatnosti

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide30

První Letopisů 1Pa

Autor: Ezdráš?

Téma: historie „vykoupení“ Izraele

Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l.

Hlavní události: seznamy rodů a vůdců, Saul, David, schrána úmluvy, příprava stavby chrámu

Druhá Letopisů 2Pa

Autor: Ezdráš?

Téma: opravdové uctívání, obnova a reforma

Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l.

Hlavní události: Šalomounova vláda a stavba chrámu, judští králové, pád Jeruzaléma

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide31

EzdrášEzd

Autor: Ezdráš

Téma: navrácení ostatku

Doba vzniku: 450 - 420 př.n.l.

Hlavní události: první návrat Izraelců, obnova chrámu, očištění lidu

NehemjášNeh

Autor: Ezdráš, Nehemjáš

Téma: obnova jeruzalémských hradeb

Doba vzniku: 430 - 420 př.n.l.

Hlavní události: obnova jeruzalémských hradeb, obnova smlouvy s Bohem, obnova národa

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide32

Ester Est

Autor: neznámý

Téma: Boží péče, Boží prozřetelnost

Doba vzniku: 460 - 400 př.n.l.

Hlavní události: zapuzení královny Vašti, Ester královnou, Hamanovo spiknutí, Esteřina odvaha a záchrana Židů

JóbJb

Autor: neznámý

Téma: Proč spravedliví trpí?

Doba vzniku: 2000 př.n.l.?

Hlavní události: Jobovo neštěstí, Jobovi přátelé, Jobova rozmluva s Bohem a vyznání

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide34

Žalmy Ž

Autor: David a další

Téma: modlitby, chvály, vyznání, vyučování, historie

Doba vzniku: 10. – 5. př.n.l.?, definitivní uspořádání pozdější

Hlavní struktura: jde o sbírku písní určenou zejména pro chrám, má 5 částí (knih)

Přísloví Př

Autor: Šalomoun a další

Téma: moudrost pro správný život

Doba vzniku: 970 – 700 př.n.l.

Hlavní struktura: jde o sbírku přísloví, básnická kniha

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide35

Kazatel Kaz

Autor: Šalomoun

Téma: pravdy o životě

Doba vzniku: 935 př.n.l.

 • Obsah: jde o sbírku „mudroslovných“ přísloví, básnická kniha

Píseň písní Pís

Autor: Šalomoun

Téma: manželská láska

Doba vzniku: 960 př.n.l.

Obsah: milostné vyznání muže k ženě, můžeme vztáhnout na Boha a Izrael, Krista a církev

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide38

IzajášIz

Autor: Izajáš

Téma: soud a spasení

Doba vzniku: 700 - 680 př.n.l.

 • Obsah: Boží soud a potěšení a vysvobození

JeremjášJr

Autor: Jeremjáš

Téma: Nevyhnutelný Boží soud nad hříšným Judskem

Doba vzniku: 585 - 580 př.n.l.

 • Obsah: před pádem Jeruzaléma, po pádu Jeruzaléma

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide39

Pláč Pl

Autor: Jeremjáš

Téma: smutek nad pádem Jeruzaléma, naděje do budoucnosti

Doba vzniku: 586-585 př.n.l.

 • Obsah: poetická kniha, pět částí, abecední struktura veršů – vyjadřují úplnost poselství a zároveň konečnost utrpení

Ezechiel Ez

Autor: Ezechiel

Téma: Boží soud a sláva

Doba vzniku: 590 - 570 př.n.l.

 • Obsah: Ez. povolání a proroctví – proti Judsku a Jeruz, okolním národům, o Izraeli v posledních dnech

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide41

Daniel Da

Autor: Daniel

Téma: Boží svrchovanost v dějinách

Doba vzniku: 536 - 530 př.n.l.

 • Obsah: Danielův život v Babyloně, Nabukadnezarův sen o soše, ohnivá pec, N sen o stromu, píšící ruka, Daniel ve lví jámě, Danielova vidění

OzeášOz

Autor: Ozeáš, severoizraelský prorok

Téma: Boží soud a B. láska

Doba vzniku: 715 - 710 př.n.l.

 • Obsah: na životě O. Bůh ukazuje svou lásku

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide42

JóelJl

Autor: Jóel

Téma: Boží soud

Doba vzniku: 835 - 830 př.n.l.

 • Obsah: Boží soud, naděje ve dni Páně

Ámos Am

Autor: Ámos, judský prorok poslaný do Izraele

Téma: Právo, spravedlnost, Boží odplata

Doba vzniku: 760 - 755 př.n.l.

 • Obsah: varování národů, Izraele, vidění budoucího Izraele

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide43

AbdijášAbd

Autor: Abdijáš (= pánem je H)

Téma: soud nad Edomem

Doba vzniku: 840 př.n.l.

Jonáš Jon

Autor: Jonáš (= holub)

Téma: velkorysost Boží spásy

Doba vzniku: 760 př.n.l.

 • Obsah: poslání, útěk, modlitba J, kázání v Ninive, Boží milosrdenství

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide44

Micheáš Mi

Autor: Micheáš

Téma: Boží soud a spása v mesiáši

Doba vzniku: 740 - 710 př.n.l.

 • Obsah: Boží soudy, zaslíbení, záchrana je pouze v Bohu

Nahum Na

Autor: Nahum (= naděje)

Téma: Boží zničení Ninive

Doba vzniku: 630 - 620 př.n.l.

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide45

AbakukAbk

Autor: Abakuk (= obětí)

Téma: žít vírou

Doba vzniku: 606 př.n.l.

SofonjášSf

Autor: Sofonjáš (= H. skrývá), pravnuk krále Chizkijáše

Téma: den Hospodinův

Doba vzniku: 630 př.n.l.

Vliv na krále Jošiáše - reforma

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide46

AgeusAg

Autor: Ageus

Téma: obnova chrámu

Doba vzniku: 520 př.n.l.

TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš

Zacharjáš Za

Autor: Zacharjáš (= H pamatoval), zabit v chrámě

Téma: dokončení chrámu, očekávání mesiáše

Doba vzniku: 520 - 470 př.n.l.

Zřetelná mesiášská proroctví

TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide47

MalachiášMal

 • Autor: Malachiáš (= můj posel)
 • Téma: Boží požadavky na navrátivší Židy
 • Doba vzniku: 430 - 420 př.n.l.
 • Příchod mesiáše
 • TROJICE Ageus + Zacharjáš + Malachiáš

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON

slide48

Otázky věrohodnosti biblických údajů?

Bible je náboženská kniha

některé údaje jsou zjednodušené

něčemu nemusíme rozumět

počítejme se zázraky jako součástí historie

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Židům  4:12

BŠ EBEDSTARÝ ZÁKON