aj nl s v ltoz sok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajánlás-változások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ajánlás-változások

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
damian-clements

Ajánlás-változások - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Ajánlás-változások
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ajánlás-változások Pedagógus-továbbképzés „Kongresszus után - a változások folyamatában” Konferencia Csillag Márta Budapest, 2011. május 27.

 2. NK7 Ajánlása pedagógus-továbbképzés témakörben • közoktatási intézményrendszer igényeinek határozottabb figyelembe vétele, • a fejlesztési pályázatok esetében a szélesebb, színesebb kínálat megjelenése,képzésválasztásban nagyobb intézményi szabadság érvényesítése, • A pedagógusok teljesítményértékelésébe épüljön be a pedagógus- továbbképzésen szerzett ismeretek felhasználásának értékelése is.

 3. Történt-e érdemi változtatás? Két alkalommal módosult a kormányrendelet: A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet • 2009. A 93/2009. (IV. 24.) Korm rend. - 2009.július 31. • 2010. • 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet - 2010. január 15.

 4. Szakértői megállapítások • csökkenő források, • ellenőrzés hiánya, • eredményesség vizsgálatának hiánya, • fenntartói, intézményi érdekeltség hiánya, • önképzés elismerésének hiánya, • tervezhetőség/uniós programok, • rugalmasság hiánya, • kistelepülési hátrány, • szegényes szakmódszertani tartalom, • vezetők továbbképzése megoldatlan + • jogszabályi garancia, • finanszírozottság, • kötődik előmeneteli rendszerhez, • sok a modernizációt szolgáló továbbképzés, • gyors piaci reakció, • mobilitás _

 5. Tartalmi kérdések Szervezési kérdések Ellenőrzés átalakítása Változások a szabályozásban

 6. Rugalmasabb képzési formák • Részismereti képzés beszámítása • Előadóként való részvétellel is teljesíthető • ECDL • Önképzés elismerése • 30 óránál rövidebb, nem akkreditált képzés is beszámítható (min. öt óra) • Kutatásban, gyakornoki felkészítés során is teljesíthető • Bemutató óra, óralátogatás során is teljesíthető • Szaktanácsadói tevékenységgel, szaktanácsadáson való részvétellel • Jó gyakorlat átvétele-átadás

 7. Szakmai megújító képzés fogalma • alapképzésben megszerzett ismereteinek és jártasságainak megújításához járul hozzá • ha munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, • teljesíthető: - további oklevél megszerzésével, - nyelvi képzéssel, - felsőoktatási intézmény és partnerei által szervezett képzéssel

 8. Vezetők továbbképzése Az állami támogatásokat csak akkor vehetik igénybe, ha olyan továbbképzésben vesznek részt, amely a vezetői munkájuk ellátását támogatja. • pedagógus-szakvizsga felkészítés • intézményvezetői szakképzettség megszerzése • jogi, közgazdasági, pénzügyi szakképzettség • tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési ismeretek (min. 60 óra)

 9. Továbbképzések ellenőrzése, értékelése Bővült a fenntartó ellenőrzési lehetősége : • a beiskolázási terv – pedagógiai program - IMIP összhangjának vizsgálata • a források felhasználásának ellenőrzése A programokról készült felhasználói értékelést kötelező nyilvánosságra hozni.

 10. Kérdések • Előmeneteli rendszer és továbbképzés viszonya? • Teljesítményértékelés és továbbképzés viszonya? • Pedagógusképzés és továbbképzés struktúráinak kapcsolata? • Pedagógusképzők szerepe a pedagógusok továbbképzésében? • Felnőttképzési intézmények szerepe a továbbképzésben? • Akkreditációs eljárások szerepe, szempontjai? • Ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás?

 11. Mit tudunk tehát a további tervekről? • indokolt a kötelező továbbképzési rendszer további fenntartása, • a tervezett pályamodell egyes szakaszai szakvizsgához kötik a pedagógus előmenetelét, • a szakvizsga-felkészítés kizárólag pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben folyhat, követelményeit jogszabály határozná meg, • a pályamodellben megjelölt egyes fokozatok elérésének feltétele a minősítés során előírt továbbképzés teljesítése, • javasolt a továbbképzések akkreditációjának szigorítása, • a továbbképzések szakmai ellenőrzését a felsőoktatási intézmények oktatói, a Pedagógus Kamara által delegált mesterpedagógusok, kutató tanárok végeznék, • az életpálya elején elsősorban módszertani, a későbbiekben inkább tananyaghoz kötődő és szemléletformáló továbbképzések teljesítése ajánlott.