slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISTORIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISTORIC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

ISTORIC - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Updated on

ISTORIC. 27.04.2012 Depunerea proiectului de candidatura la CDRJ-AM-PNDR 07.11.2012 Notificare din partea MADR AM-PNDR prin care proiectul depus a fost declarat castigator 11.03.2013 Semnarea contractului de finantare 06.11.2012 Eliberarea Actului Constitutiv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ISTORIC


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. ISTORIC 27.04.2012 Depunerea proiectului de candidatura la CDRJ-AM-PNDR 07.11.2012 Notificare din partea MADR AM-PNDR prin care proiectul depus a fost declarat castigator 11.03.2013 Semnarea contractului de finantare 06.11.2012 Eliberarea Actului Constitutiv

  2. TERITORIUL GAL REGIUNEA REDIU PRAJENI Teritoriul GAL prezentat sub denumirea GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ REGIUNEA REDIU – PRĂJENI” este situat in județele Iași și Botoșani, înglobind 9 unitati administrativ teritoriale recunoscute legal la nivelul NUTS IV, dupa cum urmeaza: • Comuna GROPNIŢA • Comuna MOVILENI • Comuna PLUGARI • Comuna REDIU • Comuna ROMÂNEŞTI • Comuna ŞIPOTE • Comuna VALEA LUPULUI • Comuna VLĂDENI • COMUNA PRĂJENI , DIN JUDETUL BOTOSANI

  3. PARTENERI GAL

  4. PARTENERI GAL

  5. PARTENERI GAL

  6. PROPUNERI MĂSURI PNDR 2014 – 2020 • I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural • 1. Investiții în active fizice: • - Investiţii în exploataţii agricole • - Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole • - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere • 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor: • - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri • - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale • - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici • - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole • 3. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale • II. LEADER • III. Subprogram dedicat sectorului pomicol • 1. A - Investiții în active fizice (Investiţii în exploataţii agricole, Investiţii în procesarea/marketingul • produselor agricole) • • 10. A - Cooperare • • 14. - Grupuri de producători

  7. I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și înspațiul rural 1. Investiții în active fizice Submasura „Investiţii în exploataţii agricole” Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 757,968 mil. Euro (la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 260 mil euro) Alocare PNDR 2007 -2013: 918, 100 mil. Euro În cadrul acestei sub-măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolăactuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii șiîmbunătațirea calității activelor fixe. • Tipul sprijinului: •  Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusivedotarea fermelor (operaţiunea include și ferme dereproducţie) ; •  Dotarea cu tehnologii noi și eficiente de reducere apoluării; •  Construirea şi/sau modernizarea căilor de acces încadrul fermei; •  Investiții în procesarea produselor agricole, inclusivecomercializarea, la nivel de fermă; •  Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea instalaţiilorpentru irigaţii în cadrul fermei; •  Instalaţii pentru producerea şi utilizarea energiei dinsurse regenerabile în cadrul fermei, inclusiv de eficienţă • energetică.

  8. Conditii de eligibilitate: • - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub –măsură; - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției; • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică; • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu noile standarde impuse de legislațiaeuropeană (standarde specifice minime obligatorii, ex. protecția apelor, prevenirea poluării, standarde de obținere și comercializare a produselor agricole, bunăstarea animalelor, etc.); - Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.

  9. Cheltuieli eligibile: • Construcţia, modernizarea și dotarea construcţiilor din cadrul fermei, destinate activitățiiproductive, inclusiv căi de acces în fermă şi racordarea fermei la utilităţi (inclusiv irigații în cadrulfermei); • Amenajare, dotare spaţii de desfacere pentru proiectele din lanţul scurt de comercializare; • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii depiaţă a bunului respectiv; • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiveremorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilorscurte; • Costurile generale, precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentruconsiliere privind durabilitatea economică şi de mediu pe întreaga perioadă de implementarea a proiectului, inclusiv pentru documentația tehnico-economică; • Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

  10. Beneficiarii: • În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt: • - fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; • - grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor; • - institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare • Sume și rate de sprijin aplicabile: • Sprijin public nerambursabil • Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: • - 1.000.000 Euro în cazul activității de producție; • - 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local (producție, procesare, comercializare); • - 1.500.000 Euro pentru investițiile realizate în sectorul zootehnic, respectiv ferme de reproducție.

  11. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20% dar rata maximă a sprijinului combinat nu poatedepăși 90%, în cazul: •  Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii definanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013); •  Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanțscurt; •  Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI; •  Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agriculturaecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; •  Investiții în zone defavorizate.

  12. Investiții în active fizice-Sub-măsura 4.2. Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 429,0356 mil. Euro la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 40 mil. euro • Alocare PNDR 2007 -2013: 859,800 mil. Euro • Beneficiari • În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt: • - Întreprinderi; • - Grupuri de producători și cooperative Cheltuieli eligibile: Cheltuielile eligibile sunt limitate la: (a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare; (b) Achiziţionarea, inclusiv in leasing, de noi utilaje, instalaţii, echipamente şi mijloace de transportspecializate în scopul comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor scurte; (c) Costurile generale legate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b) precum onorariile pentruarhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi demediu pe întreaga perioadă de implementarea a proiectului, inclusiv documentația tehnicoeconomică; (d) Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, patente, licenţe, drepturide autor, mărci;

  13. (e) Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană; (f) Fondul de rulment care este auxiliar și care beneficiază de sprijin printr-unul din instrumentele financiare aplicate în cadrul submăsurii, într-un procent de maximum 30 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției. Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale şi/sau necorporale întreprinderilor din industria de procesare a produselor agroalimentare : - Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing; - Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; - Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană; - Investiții pentru producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile în unitatea proprie; - Introducerea de tehnologii noi și eficiente de reducere a poluării;

  14. Condiții de eligibilitate: •  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub -măsură; •  Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului și normelede siguranță alimentară; •  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; •  Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică; •  Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției; •  Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare. •  Investiția va respecta cerințele privind standardele impuse de legislația europeană;

  15. Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijin public nerambursabil. • Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: •  1.000.000 Euro; •  1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare și comercializare); Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, dar rata maximă a sprijinuluicombinat nu poate depăși 90%, în cazul: •  Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producatori și a proiectelor integrate înlanț scurt; •  operațiunilor sprijinite în cadrul PEI.

  16. Sub-măsura 4.3. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricoleşi silvice • Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 570,0242 mil. Euro • Alocare PNDR 2007 -2013 467, 300 mil. Euro • Tipul sprijinului: • Agricol •  Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii agricole de acces la fermă; • Silvic •  Înființare, extindere și modernizare a căilor de acces în cadrul fondului forestier; • Irigatii •  Înființare, extindere și modernizare a infrastructurii de irigații;

  17. Beneficiarii: • Agricol • - Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora; • Silvic • - Proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora; • - Unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; • - Administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului; • Irigații • - Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă proprietari/deţinători de terenuri agricole, constituite • în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  18. Cheltuieli eligibile: • Cheltuielile eligibile sunt limitate la: • (a) construcția și/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurii de irigații, inclusiv clădiri șiracordarea la utilități; • (b) construcția şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole si forestiere; • (c) costurile generale în legătură cu cheltuielile prevăzute la literele (a) şi (b), precum onorariilepentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şide mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice; • (d) achiziționare, inclusiv prin leasing de utilaje şi echipamente noi; • (e) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, patente, licenţe, drepturi deautor; • Condiții de eligibilitate: • Conditii comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin: • -Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; • - Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură; • - Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului; • - Solicitantul va întreține obiectivul investițional.

  19. Condiții specifice fiecărui tip de sprijin: • Infrastructura de acces agricolă • - Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizeazăinvestiția; • - Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent. • Infrastructura de acces silvică • - Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății asupra terenului/administrării în cazuldomeniului public al statului; • - Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajament silvic și îninventarul deținătorului. • Infrastructura de irigații • - Investițiile trebuie să respecte prevederile cadrului comunitar legal specific în vigoare (art.46 alRegulamentului (UE) nr. 1305/2013) și național; • - Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei; • - Solicitantul trebuie să asigure întreținerea investiției.

  20. Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijinul public nerambursabil Ponderea spijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune șidrumurile agricole de acces;  1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare șirepompare precum și drumurilor forestiere.

  21. 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor • - Submăsura 6.1 ”Sprijin pentru Instalarea tinerilor fermieri ” Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 400,3556 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 269,700 mil. Euro Tipul sprijinului: • sprijinul prin această măsura se acordăpentru instalarea tinerilor ca șefi unici de exploatație şi demararea unei activităţiagricole, pe baza unui plan de afaceri. Instalarea tânărului fermier: Instalarea reprezintă înregistrarea, conform prevederilor legale, pentru prima dată cu o exploatație de dimensiune între 12.000 Euro și 50.000 Euro - valoare Producţie Standard Beneficiari: - tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definițiaprevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatațieagricolă având dimensiunea economică cuprinsă între 12.000-50.000 euro valoare producție standard.

  22. Condiții de eligibilitate: •  Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard - http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Coeficienti- • Productie-Standard-SO2010.pdf) •  Solicitantul deține sau dobândește competențe sau calificări profesionale specifice până la finalizareaproiectului; •  Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor specifice; •  Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se aflăexploatația; •  Solicitantul va deveni fermier activ – definiția urmează a fi reglementată în cadrul legislativ național; •  Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unitățiiteritorial-administrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe; •  Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice • ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primeitranșe de plată; •  Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea economică a exploatației proporțional cu sprijinul publicnerambursabil solicitat.

  23. Ponderea sprijinului public nerambursabil este de 100%, maximum 50.000 Euro Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel: - 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; - 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Sprijinul se acordă pentru activităţile/investițiile prevăzute în cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ naţional. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

  24. 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor -Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 150,0019 mil. Euro Tipul sprijinului: •Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru investiții tangibile și intangibile pentru înființarea de activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Se acordă sprijin pentru unități nou înființate pentru activităţi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu: • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produselor non-agricole; • Investiții pentru activității meșteșugărești; • Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism; Beneficiari • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi; • micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate

  25. Condiții de eligibilitate: • • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; • • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură; • • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural; • • Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural; • • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru realizarea activităților non agricole; • • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.

  26. Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani. Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro. Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 Euro. Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel: - 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

  27. 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor • - Sub-măsura 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” • Fermă mică: exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 Euro valoarea Producției Standard. • Tipul sprijinului: • Prin această sub-măsură se acordă sprijin pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, pe baza investițiilor şi activităţilor propuse prin planul de afaceri. • Sprijinul va fi acordat sub formă de primă (forfetară), pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a asigura dezvoltarea exploatației. • Beneficiarii: • - Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică conform definiției.

  28. Condiții de eligibilitate: • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 euro (valoarea Producţiei Standard); • Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legale naționale, cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului; • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației: • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploatația; • situată exploatația, sau a zonei limitrofe; • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;

  29. Sume și rate de sprijin aplicabile: Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani. Sprijin public nerambursabil este de până la 15.000 Euro pentru o exploataţie agricolă. Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel: - 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare; • 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

  30. 2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor • - Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” • Tipul de sprijin: • Se acordă sprijin în vederea investițiilor pentru microintreprinderi și întreprinderi mici existente pentru activităţi non-agricole în mediul rural, de exemplu: • • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii; • • Investiții pentru activități meșteșugărești; • • Investiții pentru prestarea de servicii; • • Investitii pentru infrastructură, activități de agrement și turism rural; • • Producere de combustibil din biomasa . • Beneficiarii: • • micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente, din spațiul rural; • • fermelor care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități nonagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

  31. Condiții de eligibilitate: Privind sprijinul nerambursabil: • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură; • Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural; • Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural; • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției; • Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă; • Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției; • Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare; • Solicitantul respectă regulile de minimis. Privind Instrumentul de garantare cu limită de portofoliu: • Solicitantul trebuie să aibă un proiect selectat pentru finanţare în cadrul submăsurii sau un proiect finanţat prin LEADER care răspunde la obiectivele acestei submăsuri; • Nu vor fi acordate garanții solicitanților aflați în dificultate financiară; • Garanțiile vor fi acordate strict în legătură cu creditul contractat în vederea implementării proiectului selectat pentru finanțare, garanția acordată va putea acoperi până la 80% din creditul contractat

  32. Sume și rate de sprijin aplicabile: • Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. • Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 90%. • Beneficiarii acestei sub-măsuri pot solicita Agenţiei de Plăţi, plata unui avans în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, cu completările și modificările ulterioare.

  33. 3. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 100, 595 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 1 380,800 mil. Euro Tipul sprijinului: Pentru infrastructura de bază la scară mică: • înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local; • înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă; • înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată; • învestiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire, și anume: - înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor; - înființarea și modernizare (inclusiv dotare) after-school; - extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu profil agricol. - investiții aferente serviciilor medicale, înființarea și modernizarea dispensarelor medicale rurale. Pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural: • restaurarea conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural de interes local (clasa B); • restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale monahale.

  34. Beneficiari: • • comunele și asociațiile acestora; • • ONG-uri (pentru investițiile în patrimoniul cultural); • • Unități de cult. • Condiții de eligibilitate pentru infrastructura de bază la scară mică: •  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; •  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; •  Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; •  Investiția să se realizeze în spațiul rural; •  Investiția în infrastructura de apă/apă uzată este în conformitate cu planificarea regională/județeană; •  Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există; •  Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale care fac parte din aglomerări sub 10.000 locuitori echivalenți (l.e.); •  Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul socio-economic al acesteia; •  Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției.

  35. Pentru infrastructura de bază la scară mică: • Cheltuieli eligibile: • Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată, cheltuielileeligibile sunt limitate la: • • construcția, extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de apă; • • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; • • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; • • costurile generale, precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privinddurabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice. • Pentru proiectele de infrastructură educațională şi socială cheltuielile eligibile sunt limitate la: • • construcția, modernizarea și dotarea clădirilor, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică orecomandă; • • achiziționarea, inclusiv prin leasing de mijloace de transport pentru transport școlar; • • costurile generale privind onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliereprivind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice; • • achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci

  36. Pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural Condiții de eligibilitate: • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; •Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției; • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; • Investiția să se realizeze în spațiul rural; • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea socio-culturală; • Pentru patrimoniul cultural de interes local investiția trebuie să se regăsească în lista obiectivelor de patrimoniu deinteres local clasa B, conform legislației naționale în vigoare. • Introducerea investiției în circuitul turistic la finalizarea ei.

  37. Cheltuieli eligibile: • restaurarea și conservarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, inclusiv punerea în conservare a obiectivului prin intervenții de urgență; • construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces pentru așezămintele monahale și/sau obiectivele depatrimoniu; • dotarea clădirilor care aparțin de așezămintele monahale, precum și restaurarea așezămintelor monahale; • costurile generale privind onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privinddurabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice.

  38. Sume și rate de sprijin aplicabile (propunere MADR ): • Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% dintotalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși : • • 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată); • • 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura apă și apăuzată; • • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/îngrijire; • • 4.000.000 euro/proiect, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte • comune)/(care vizează mai multe comune), fără a depăși valoarea maximă /comună/tipde sprijin; • • 500.000 euro/proiect pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural.

  39. II. LEADER 2014‐2020 Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 624,932 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 346,500 mil. Euro Beneficiari • Grupurile de Acțiune Locală Propuneri măsuri clasice: • Tineri fermieri; • Procesarea produselor agricole; • Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activități în domeniul nonagricol pentru micro-întreprinderi, inclusiveîncurajarea activităţilor turistice; • Infrastructură de bază locală (drumuri, apă/apă uzată), inclusiv infrastructură educațională și socială, protejareapatrimoniului cultural; • Formare profesională; • Ferma mică.

  40. Propuneri măsuri inovative: • Eficiență energetică și resurse regenerabile; • IT&C; • Patrimoniu material și imaterial; • Grupuri de producători. Măsuri în analiză: - Scheme de calitate; - Măsură dedicată grupurilor vulnerabile, inclusiv populația romă; - Piețe pentru produse locale agro-alimentare.

  41. III. Subprogram dedicat sectorului pomicol Alocare estimativă 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) având în componență următoarelemăsuri/sub-măsuri: 1. Modernizare ferme – alocare estimativă 260 mil. Euro 2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole - alocare estimativă 40 mil. Euro 3. Cooperare - alocare estimativă 15 mil Euro 4. Grupuri de producători - alocare estimativă 5 mil. Euro

  42. IV. Măsuri de mediu și climă : • 4. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere • 5. Agromediu și climă • 6. Agricultură ecologică • 7. Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice • V. Măsuri suport : • 8. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare • 9. Servicii de consiliere • 10. Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare ) • 11. Gestionarea riscurilor (fondul mutual) • 12. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

  43. Total alocare FEADR pentru măsurile de mediu și climă : Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 5-8) Alocare PNDR 2007 -2013: 2 072,800 mil. Euro din care pentru: 4. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 105,695 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 2, 700 mil. Euro 5. Agromediu și climă Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 849,964 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 1 088,700 mil. Euro 6. Agricultură ecologică Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 200,686 mil. Euro Alocarea PNDR 2007 -2013 a fost inclusă ca pachet în măsura de agromediu și climă 7. Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 230,796 mil. Euro Alocare PNDR 2007 -2013: 981,400 mil. Euro

  44. 4. Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 5-8) Alocare PNDR 2007 -2013: 2 072,800 mil. Euro Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite acțiunile de împădurire a terenurilor agricole șineagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri. Beneficiari: Deținătorii publici și privați de teren agricol și neagricol și asociațiile acestora. Sprijinul oferit prin măsură va acoperi: 1. Prima de înființare (Prima 1) – acoperă: costurile necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurireși costurile legate de lucrările pentru înființarea plantației 2.Prima anuală pe hectar (Prima 2) – se acordă pe o perioadă de 12 ani, acoperind costurile deîntreținere și îngrijire a plantației forestiere, precum și compensarea pierderilor de venit agricol caurmare a împăduririi.

  45. Cheltuielile acoperite în cadrul Primei 2 vor include: • -costurile privind lucrările de întreținere a plantației, pentru o perioadă de 6 ani; • -costurile pentru efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor; • -compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole. • Deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a statului și deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a unităților administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1. • Condiții eligibilitate: •  Terenurile eligibile sunt cele agricole şi cele neagricole (conform definiţiilor prevăzute de fişatehnică a măsurii). •  Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele forestiere va fi de celpuţin 0,5 ha iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,1 ha. •  Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de pădure va fi de celpuţin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 0,5 ha.

  46. Masuri de mediu si clima • Plati pentru agro-mediu si clima • Alocare estimativa PNDR 2014-2020 849,964 mil. Euro • Alocare PNDR 2007-2013 1088,700 mil. Euro • Condiții de eligibilitate: • Generale: • beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în SistemulIntegrat de Administrare şi Control (IACS), situată în zonele eligibile; • suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentruvii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole); • beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnăriiacestuia; • beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme; • beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică; • beneficiarul a derulat un angajament similar încheiat la termen în anul anterior sau declară pe propria răspunderecă nu a utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani (sau pentru perioada anterioară în care fermierul autilizat efectiv acele suprafeţe în situaţia în care utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani) pe suprafeţele pecare intenţionează să aplice pachetul 1, pachetul 3 şi/sau pachetul 6.

  47. Tipul sprijinului: Prin intermediul acestei măsuri vor fi acordate plăți compensatorii (pentru pierderi de venit și costuri suplimentare) fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pe o perioadă de 5 ani. Beneficiariiplăţilor compensatorii pentru agro-mediu şi climă sunt fermierii, utilizatori de terenuri agricole Sprijinul oferit prin măsură va fi acordat pentru următoarele pachete: Pachetul 1 – terenuri agricole cu înaltă valoare naturală a. varianta 1.1 – pajiști cu înaltă valoare naturală b. varianta 1.2 – terenuri arabile cu înaltă valoare naturală Pachetul 2 – practici agricole tradiționale a. varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente b. varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente c. varianta 2.3 – practici tradiționale aplicabile terenurilor arabile Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări a. varianta 3.1 – Crex Crex b. varianta 3.2 – Lanius Minor și Falco Vespertinus Pachetul 4 – culturi verzi Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice Pachetul 6 – Pajiști importante pentru fluturi Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu

  48. Masuri de mediu si clima AGRICUTURA ECOLOGICA Alocare estimativa PNDR 2014-2020 200,686 mil .Euro Alocare PNDR 2007-2013 a fost inclusa in masura de agromediu si clima Tipul sprijinului: Prin intermediul acestei măsuri vor fi acordate plăți compensatorii sub forma unei sume fixe pe unitatea de suprafață (pentru acoperirea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare) fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice. Beneficiarii sprijinuluisunt fermierii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. Sprijinul oferit prin măsură va fi acordat pentru operațiuni incluse în două tipuri de angajamente:  de conversie la agricultură ecologică;  de menținere a certificării în agricultura ecologică.

  49. Condiții de eligibilitate: • beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; • beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil, vii sau livezi, localizată pe teritoriulRomâniei, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS); • suprafaţă minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuştifructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole); • beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agriculturaecologică; • beneficiarul încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditatconform prevederilor legislaţiei naţionale.