projekt epp ed informovan souhlas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt EPP-ED Informovaný souhlas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Projekt EPP-ED Informovaný souhlas - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Projekt EPP-ED Informovaný souhlas. JUDr. Ondřej Dostál. Nabídka dne…. Práva pacienta ve vztahu k lékaři Informovaný souhlas Soukromí a právo na informace Práva občana na informace a přístup k péči Právo na statistické informace Právo na rovný přístup k péči Procesní záruky uplatnění práv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt EPP-ED Informovaný souhlas' - dalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nab dka dne
Nabídka dne…
 • Práva pacienta ve vztahu k lékaři
  • Informovaný souhlas
  • Soukromí a právo na informace
 • Práva občana na informace a přístup k péči
  • Právo na statistické informace
  • Právo na rovný přístup k péči
 • Procesní záruky uplatnění práv
prameny pr va
Prameny práva
 • Úmluva o biomedicíně
  • 96/2001 Sb.m.s.
  • Výkladová zpráva
 • Zákon o péči o zdraví lidu
  • 20/1966 Sb., zejm. § 23
 • Transplantační zákon
 • Obecné předpisy (OZ, TZ)
trocha teorie hierarchie pr vn ch norem
Trocha teorie: hierarchie právních norem

Ústavní zákony

(Listina)

Článek 10 Ústavy:

Vyhlášené mezinárodní

smlouvy, k jejichž

ratifikacidal Parlament

souhlasa jimiž je Česká

republikavázána, jsou

součástíprávního řádu;

stanoví-limezinárodní

smlouva něco jiného než

zákon, použije se

mezinárodní smlouva.

Mezinárodní úmluvy

podle čl.10 Ústavy

„Obyčejné“ zákony

Podzákonné předpisy

(vyhlášky, nařízení)

mluva p ehled
Úmluva: Přehled
 • Článek 5 - Obecné pravidlo
  • Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
mluva p ehled1
Úmluva: Přehled
 • Článek 6 - Ochrana osob neschopných dát souhlas (1/2)
  • Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.
mluva p ehled2
Úmluva: Přehled
 • Článek 8 - Stav nouze vyžadující neodkladná řešení
  • Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby.
 • Článek 9 - Dříve vyslovená přání
  • Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.
mluva p ehled3
Úmluva: Přehled
 • Článek 10 – Ochrana soukromí a právo na informace
  • Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.
  • Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat.
  • Pokud je to v zájmu pacienta, může ve výjimečných případech zákon omezit uplatnění práv podle odstavce 2.
pr va pacienta informovan souhlas
Práva pacienta: informovaný souhlas
 • Současná úprava
  • Úmluva o biomedicíně, zákon 20/1966 Sb.
  • „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“
 • Informovaný souhlas jako podmínka právnosti zákroku
  • Nedostatečné (neprokazatelné) poučení => neplatný souhlas
  • Neexistence (neprokazatelnost) souhlasu => protiprávní zákrok
   • Bez ohledu na provedení zákroku lege artis
   • Kromě povolených výjimek (stav nouze…)
  • Protiprávní zákrok => problém
   • Odpovědnost za škodu dle občanského práva
   • Trestněprávní odpovědnost za běžné důsledky lege artis zákroku?
   • Úhrady: proplácí se jen péče poskytnutá v souladu s právem?
pr va pacienta informovan souhlas1
Práva pacienta: informovaný souhlas
 • „Terapeutické privilegium“?
  • Zamlčení rizik z důvodu ochrany psychiky
   • Informovat „řádně“ nebo „vhodným způsobem“?
   • Salus aegroti vs. voluntas aegroti suprema lex…?
  • Moderní právní úpravy
   • Povinnost sdělit informaci, ale…
   • …pacient má právo informaci odmítnout
  • Podrobná zákonná úprava nutná
pr va pacienta informovan souhlas2
Práva pacienta: informovaný souhlas
 • Srozumitelnost
  • Nestačí poučení „vyslat“, musí být „přijato“
 • Rizika a důsledky
  • Pouze závažná rizika
  • Co je „závažné riziko“
   • Pravděpodobnost x Tíživost x Naléhavost zákroku
   • Tvorba modelových poučení: role pacientských sdružení
 • Alternativy
  • Vždy alespoň alternativa neléčení + důsledky
  • Pokud možno, radikální x konzervativní
  • Ekonomicky nedostupné alternativy?
pr va pacienta informovan souhlas3
Práva pacienta: informovaný souhlas
 • Osoby nezpůsobilé dát souhlas
  • Zákonný zástupce: povinen jednat „v zájmu zastoupeného“
   • Zdravotní zájem nebo např. preference např. náboženského vyznání?
  • Nezletilí
   • Problém rozporu mezi rodiči
   • „Mladí dospělí“: jednají sami nebo přes rodiče? (interrupce)
  • Dočasně nezpůsobilí (alkohol, zranění, senilita)
   • Respektovat vůli a riskovat § 207 TZ Neposkytnutí péče…
   • …nebo postupovat bez souhlasu a riskovat protiprávnost zákroku?
 • Kdo rozhodne o osobním stavu (když ne lékař)?
  • Soud ve zrychleném řízení?
  • „Nemocniční ombudsman“?
pr va pacienta informovan souhlas4
Práva pacienta: informovaný souhlas
 • Další problémy
  • „Living wills“ aneb předem vyslovená přání
   • Úmluva čl. 9: „má být brán zřetel“
  • Rozšíření zákroku nad rámec souhlasu
 • Finanční aspekty práva na poučení
  • Komunikovat s pacientem je
   • Právní povinnost
   • Etická povinnost
   • Vyplatí se to (compliance)
  • Nutno lépe ohotnotit čas lékaře strávený komunikací
pr va pacienta soukrom
Práva pacienta: soukromí
 • Sdělování informací rodině a dalším
  • 20/1966: „popřípadě členy rodiny“
  • Problém telefonických dotazů
  • Řešení:
   • Způsobilý pacient určí koho a o čem informovat, vstupní formulář
   • Nezpůsobilý pacient: nutno vytvořit právní domněnky (zákonem)
    • Blízké osoby – předpokládaný souhlas s podáním informace
    • Ostatní – předpokládaný nesouhlas
 • Vizity, sdělování informací před spolupacienty
  • Organizačně nelze všude zajistit…
  • …ale lze žádat přiměřenou ochranu
pr va pacienta dokumentace
Práva pacienta: dokumentace
 • Přístup pacienta do dokumentace
  • Lze nahlížet a pořizovat výpisy nebo jen právo na sdělení?
  • Je třeba odstranit nejistotu v zákoně
   • Ochrana soukromí třetích osob
   • Jinak právo na nahlížení a výpisy
   • Právní jistota: kopie z vyšetření ihned pacientovi?
 • Aktuální téma: pozůstalí
  • Současný stav: nutno podat žalobu / stížnost „naslepo“
  • Řešení
   • Právo určit za života, kdo / k čemu bude mít přístup
   • Pozůstalým neurčeno: opět zákonné domněnky?
povinnosti pacienta
Povinnosti pacienta
 • Solidarita vs. odpovědnost za vlastní zdraví
  • Nepříznivý životní styl jedince – náklady nesou spoluobčané
 • Právní vymahatelnost povinností
  • V dnešní době nelze nařídit zdravý životní styl, nutno motivovat
  • Listina čl. 31 a finanční zvýhodnění / postihy?
   • Bezplatnost: na základě zákona
   • zákon může stanovit omezení bezplatnosti přiměřená účelu čl. 31 a dalších práv
   • Výklad pojmu „pojištění“
   • Nutný zákonem vytvořený rámec
  • Finanční postih je možný jen u poškození zdraví, které je
   • „dobrovolné“ – pojištěnec zná doporučený režim a má možnost jej dodržet
   • v příčinné souvislosti s nadbytečným čerpáním péče a zvýšenými náklady
  • Příklad: nesouhlas s doporučenou péčí, pozdější dražší léčba (nádor)
 • Náhrady škody: teorie spoluzavinění
politick pr va ob ana a pacienta
Politická práva občana a pacienta
 • Právo na statistické informace o kvalitě a efektivitě zdravotnických zařízení
  • Čl. 17 Listiny – politické právo
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Právo volby zdravotnického zařízení
 • Právo na rovnou dostupnost péče
  • Ústavní zákaz bezdůvodné diskriminace
  • Čl. 3 Úmluvy o biomedicíně
pr vo na rovnou dostupnost p e
Právo na rovnou dostupnost péče
 • čl. 3 Úmluvy o biomedicíně:
  • Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.
  • Zakázána je neodůvodněná diskriminace
   • Na základě rasy, pohlaví, věku atd.
   • Na základě místa bydliště
   • Na základě choroby
 • Dodržování mohou občané kontrolovat pomocí veřejných práv
   • Pojišťovna musí přidělovat péči na základě transparentních kritérií
   • Péči poskytovanou jedné skupině nelze bezdůvodně odepřít jiné
pr vo na rovnou dostupnost p e1
Právo na rovnou dostupnost péče
 • Rozdělování veřejných zdrojů
  • Není možno hradit každému kdekoliv péči na nejvyšší úrovni…
  • Definice obsahu nároku na bezplatnou péči
   • Nutnost zákonného rámce (omezení práva z Listiny)
 • Zásady
   • Definovaná „rozumná“ kritéria (např. nákladová efektivita)
   • Nezávislost rozhodujícího orgánu
   • Přezkoumatelnost ve správním soudnictví

Alokace veřejných zdrojů způsobem

„tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic“

povede k úspěšným ústavním stížnostem!

procesn z ruky uplatn n pr v
Procesní záruky uplatnění práv
 • Trestní právo
  • Nadužíváno: bezplatnost, aktivita orgánů činných v trestním řízení
  • Nemožnost pojistit se proti trestnímu postihu
  • „Ultima ratio“: nutno omezit na závažná protispolečenská jednání
   • Privilegovaná skutková podstata pro postup bez souhlasu (Rakousko)
   • Korektiv „společenské nebezpečnosti“ – materiálně formální pojetí TČ?
 • Civilní proces
  • Nutno zjednodušit přístup pacienta k soudu
   • Financování nákladných sporů
   • Odstranění průtahů
  • Přenosy důkazního břemene, zejm. při chybějící dokumentaci
  • Vyváženě: nákladná exploze sporů vs. zachování přístupu ke spravedlnosti
 • Arbitráž, mediace
  • „Přátelské“ řešení nedorozumění, vedoucí ke smíru
  • Reforma disciplinárního řízení ČLK, mediační role pacientských sdružení
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

E-mail: ondrej.dostal@ampb.org

Web: http://www.ampb.org

Diskuse: http://www.zdravopravo.cz