Hormonální cytologie jako samostatná metoda? Její vliv na hodnocení cervikální patologie. - PowerPoint PPT Presentation

dahlia
hormon ln cytologie jako samostatn metoda jej vliv na hodnocen cervik ln patologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hormonální cytologie jako samostatná metoda? Její vliv na hodnocení cervikální patologie. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hormonální cytologie jako samostatná metoda? Její vliv na hodnocení cervikální patologie.

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
155 Views
Download Presentation

Hormonální cytologie jako samostatná metoda? Její vliv na hodnocení cervikální patologie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hormonální cytologie jako samostatná metoda?Její vliv na hodnocení cervikální patologie. doc. MUDr Jaroslava Dušková, CSc. FIAC Ústav patologie 1.LF UK a VFN a Katedra patologie IPVZ, Praha Praha 28.03.2009

 2. Hormonální cytologieG.L.Wied, Marluce Bibbo, Catherine KeeblerInternational Academy of CytologyPoznámky z Compendia a diapozitivního výukového setu s vlastními ilustračními případy

 3. Hormonální cytologie • materiál nikoli z exocervixu, ale ze zadní vag. stěny, popř. z fornixu • nevhodné preparáty : zánět, metaplazie, dysplazie, tech. špatné • zcela neakceptovatelné jsou odběry bez klinických údajů o věku, stavu, fázi cyklu

 4. Hormonální cytologie • Indexy (eozinofilní, karyopyknotický, shlukovací) v běžném hodnocení nejsou počítány správně – to by žádalo hodnocení celkem 300 buněk v šesti nezávislých polích. • Zpravidla jsou udávány tzv. „estimogramy“ indexy odvozené odhadem z menšího počtu a zatížené samozřejmě chybou.

 5. Hormonální cytologie • pokud jsou zastoupeny všechny tři typy buněk (parabasální-intermediální-superficiální, P,I,S), jde často o odběr nevhodný pro hodnocení horm. cytologie. • Vzácnou výjimkou ojed. patologické stavy s produkcí androgenů u malých holčiček. • Méně vzácnou výjimkou jsou útlumy maturace u mentální anorexie (jd).


 6. Hlavní význam má (slovní) sdělení dvou faktů: • materiál umožňuje/neumožňuje hormonální zhodnocení • nález odpovídá /neodpovídá věku, stavu, fázi cyklu

 7. Fakta o hormonální cytologii umožňující správnou interpretaci - 1 • vaginální epitel je pod vlivem estrogenů, gestagenů, androgenů, adrenálních steroidů-jde vždy o multihormonální vlivy • individuálně se reaktivita liší – jednotlivé pacientky nelze navzájem srovnávat, pouze trendy a vývoje u jedné pacientky opakovaným vyšetřením. • míra vyzrávání není přímo úměrná hladině steroidů

 8. Fakta o hormonální cytologii umožňující správnou interpretaci - 2 • kastrace nevede nutně k atrofii. U řady pacientek intermediární buňky – adrenální vlivy • odběr z dolního vag. segmentu nebo exocervixu pro horm. cyto nevhodné • pouze dva stavy lze zhodnotit bez znalosti klin. dat: • obraz vyzrálých isolovaných rozprostřených superficiálních buněk (= nepochybný vliv estrogenů) a • obraz pouze parabas. buněk (= absence steroidní stimulace epitelu)

 9. Fakta o hormonální cytologii umožňující správnou interpretaci - 3 • žádost klinika o „estrogenní index“ odráží neznalost limitací horm. cytol. hodnocení • jednotlivý stěr nemůže informovat o ovulaci – je nutná série – v ovul. termínu u různých pacientek různé MI.

 10. Fakta o hormonální cytologii umožňující správnou interpretaci - 4 • Intermed.bb. jsou blíže nespecifikovatelné – nelze podle dalších znaků poznat zda jde o • luteální fázi • těhotenství • sec. amenorheu • kastraci • dlouhodobou nízkodávkovou estrog. HRT • postmenopauzu s residuální adrenální steroidní stimulací • premenarche

 11. Hormonální cytologie může být užitečným vyšetřovacím nástrojem v deseti situacích : • určení ovariální fce u hysterektomovaných • určení ovariální fce u poruch cyklu • určení ovariální fce u dětí a v premenarche • určení hormonální situace v graviditě při habituálních potratech • určení hormonální situace v puerperiu • detekce folikulární persistence • určení hormonální situace v klimakteriu a menopauze • monitorování HRT • sledování převažujícího vlivu steroidů ve směsích • diagnoza steroidy produkujících novotvarů v dětství a postmenopauze

 12. Histologie a cytologie norm. epitelu vaginy d-superf. pyknot. jádro menší 6mí c-intermediární b-parabasální a-bas. bb. basofilní, ve vag. stěrech nejsou

 13. Specializovaná HORMONÁLNÍ CYTOLOGIE • předběžně může vyhodnotit kvalifikovaný cytotechnolog, kontrolu a interpretaci nálezu provede v kontextu s klinickými údaji lékař • má své limity (jako každá vyšetřovací metoda)

 14. Specializovaná HORMONÁLNÍ CYTOLOGIE • má i dnes výpovědní hodnotu - zejm. v ordinacích dětské gynekologie • může ovlivnit volbu léčby • může sledovat vliv léčby • může vyloučit nebo odhalit nutnost podrobnějšího došetření steroidního metabolismu • znalost ovlivňuje hodnocení onkologické cytologie

 15. Vliv hormonální situace na hodnocení cervikální cytopatologie • Hodnocení hormonálního stavu je součástíBETHESDA 2001 • v denní diagnostice ovlivňují vyšetřovaný obraz mimo vzácných speciálních hormonálně patologických stavů ( např. steroidně aktivní novotvary) stavy běžné a časté : • užívaní kontraceptiv • gravidita • puerperium • menopauza • užívání HRT

 16. Atrofie • cytomorfologické znaky SIL (zejm. u částečné) • často limit daný zánětem • nízký ale nenulový výskyt SIL • vyzrávací estrogenní test

 17. Redukce četnosti E-testů? použitím prolif. indexu (MIB1) u 30 pac. s ASCUS v atrofii by byl E-test třeba jen u dvou z nich Bulten J, de Wilde PC, Boonstra H, Gemmink JH, Hanselaar AG: Proliferation in "atypical" atrophic pap smears. Gynecol Oncol. 2000 Nov;79(2):225-9. „Measurement of PAI in MIB1 restained Pap smears is a simple, reliable, safe, and probably also cost-effective method to obtain a substantial reduction of diagnostic estrogen courses and subsequent Pap smears in postmenopausal women with an atypical Pap smear“

 18. Materiál rutinní polychromem barvené nátěry montované krycím sklem

 19. Metoda • cytologické obrazy z polychromem barvených preparátů archivovány do obrazové databáze LUCIA Net • rozmontovány • odbarveny • imunocytochemický průkaz proliferační aktivity s protilátkou MIB 1 (DAKO • vizualizace systémem LSAB (labelled streptavidin biotin-DAKO) • výsledky archivovány v systému LUCIA Net.

 20. Průkaz je snadno proveditelný Výpovědní hodnota ?

 21. Ojedinělé MIB 1 pozitivity • častěji vývoj k norm. nálezu. • tento stupeň pozitivity doprovázel i dva nálezy s histologicky ověřenou CIN. nejsou zárukou nezávažnosti nálezu

 22. Proliferace ≠ Dysplazie • Pozitivity řídce disperzní byly častěji (6x) zjištěny u kompaktních skupin vzhledu nezralé metaplazie.

 23. Ki-67 (MIB 1) • pozitivity mohou být vyšší u nezávažných lézí – regenerace epitelu • závažné léze mohou být negativní nebo slabě pozitivní – fixace? Smedts, H: Efficacy of Ki-67 antigen staining in Papanicolaou (pap) smears in postmenopausal women with atypia-an audit. Cytopathology, 2001 Apr;12(2):130-2

 24. Závěry ze studie MIB1 v atrofii • průkaz MIB 1 je v nátěrech montovaných krycím sklem proveditelný • jeho význam je limitovaný • je třeba hodnotit morfologii buněčných skupin ASCUS • HODNOCENÍ MORFOLOGIE MŮŽE BÝT PO PRŮKAZU MIB 1 USNADNĚNO

 25. Hormony & Cytopatologické obrazy • patří k sobě neoddělitelně • informace od klinika i zde usnadňuje, nebo dokonce vůbec umožňuje správnou interpretaci cytologického obrazu • uvážení jejich vlivu může zvýšit čitelnost stěru: a) odběrem screeningové cytologie ideálně v první polovině menstručaního cyklu (převaha estrogenů) b) v nutných případech vyloučením karence estrogenů při ASC H v atrofii