ewaluacja zewn trzna l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ewaluacja zewnętrzna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ewaluacja zewnętrzna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
dagan

Ewaluacja zewnętrzna - PowerPoint PPT Presentation

153 Views
Download Presentation
Ewaluacja zewnętrzna
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ewaluacja zewnętrzna Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego

  2. Dyrektor i szkoła/ placówka są poinformowani o planie nadzoru zewnętrznego, zawierającego informacje o zakresie ewaluacji problemowej oraz tematyce kontroli planowanych w szkołach/placówkach.  §18. 2.   1) 2) 2 Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji.  §18. 5. 1) 3 Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o kontroli i jej zakresie w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.  §18. 5.   2) Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego

  3. Ewaluacja zewnętrzna Jest przeprowadzana w następujących obszarach §7 ust.1 : • I . Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej szkoły lub placówki; • II. Procesy zachodzące w szkole lun placówce • III. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów • IV. Zarządzanie szkołą lub placówką

  4. Ewaluacja zewnętrzna Obejmuje (§7 ust.2) : • Zbieranie i analizowanie informacji w obszarach (I, II, III, IV) • Ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań Poziomy: • A- oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania • B –wysoki stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia) • C- oznacza średni stopień wypełniania wymagania • D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia) • E- oznacza niski stopień wypełniania wymagania

  5. Ewaluacja zewnętrzna 1 Szkoła/placówka przedstawia wyniki ewaluacji wewnętrznej, które są brane pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej. §8.  4 2  Rada pedagogiczna zna zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej, który przedstawia jej zespół lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, przed rozpoczęciem działań. § 8. 6 3 Rada pedagogiczna zapoznaje się z wynikami i wnioskami z ewaluacji na zebraniu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji. Wyniki i wnioski przedstawiane są przez osoby lub zespół, który prowadził ewaluację. § 9. 1 Ewaluacja zewnętrzna

  6. Dyrektor otrzymuje raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. § 9. 3 5 Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania raportu, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do raportu. § 9. 4 6 Jeśli ewaluację prowadził zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór i Kuratora Oświaty, dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty w trybie przedstawionym w pkt 5. § 9. 4 Ewaluacja zewnętrzna

  7. 7 Dyrektor, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń otrzymuje stanowisko organu sprawującego nadzór lub organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty wobec zgłoszonych zastrzeżeń. § 9. 5 8 Dyrektor otrzymuje raport z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne. § 9. 6 9 Dyrektor, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki. §10. 1) a) Ewaluacja zewnętrzna

  8. 10 Dyrektor wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełnienia wymagania , jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E dotyczący:• procesów zachodzących w szkole/placówce• funkcjonowania szkoły/placówki w środowisku lokalnym, a szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów• zarządzania szkołą lub placówką. §10. 2) 11 Osoba prowadząca szkołę niepubliczną, w której w wyniku ewaluacji zewnętrznej, ustalono realizację choćby jednego wymagania na poziomie E wypełnia polecenia nadzoru zewnętrznego w terminie przez niego wskazanym. Jeśli polecenia nie zostaną zrealizowane szkoła zostanie wykreślona z wpisu do ewidencji. §10. 1) b Ewaluacja zewnętrzna

  9. Kontrola • 1. Dyrektor czynnie uczestniczy w kontroli. §13. 1. 3) • 2. Dyrektor wraz z osoba kontrolującą parafuje każdą stronę protokołu kontroli. §14. 2. 7) • 3.Dyrektor otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, poświadczając odbiór §14. 3 • 4.Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.§16. 1 • 5. Dyrektor otrzymuje protokół z kontroli z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne.§16. 3 • 6.Jeśli organ sprawujący nadzór nie uwzględni części lub całości zastrzeżeń dyrektora do ustaleń kontroli, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń dyrektor otrzymuje pisemne stanowisko organu sprawującego nadzór wobec zgłoszonych zastrzeżeń. §16. 4

  10. Dyrektor i szkoła/ placówka może korzystać z przykładów dobrych praktyk, upowszechnianych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. §17. 2) 2 Dyrektor szkoły/ placówki uczestniczy w konferencjach i naradach organizowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. §17. 4) Wspomaganie