Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt ...
Download
1 / 17

Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński. Co to jest ewaluacja?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński' - elpida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński


Co to jest ewaluacja
Co to jest ewaluacja? strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

Przedsięwzięcie zmierzające do określenia w oparciu o właściwie zgromadzone i przetworzone informacje, w jakim stopniu interwencja publiczna spełnia ustalone kryteria, w tym w szczególności: w jakim stopniu osiągnęła cele dla których została podjęta i jakie są relacje pomiędzy nakładami i działaniami a wynikami tej interwencji


Funkcje ewaluacji
Funkcje ewaluacji strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • funkcja rozliczenia i egzekwowania odpowiedzialności

 • funkcja poznawczą

 • funkcja stymulowania usprawnień i rozwoju organizacyjnego


Funkcja rozliczeniowa pomiar wynik w
Funkcja rozliczeniowa – pomiar wyników strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Ewaluacja wymaga dobrego pomiaru wyników

 • Bez dobrego pomiaru wyników interwencji nie da się doprowadzić do tego, by publiczne środki były wydawane skutecznie i odpowiedzialnie

 • Wskaźniki są źle używane w praktyce programowania, monitoringu i ewaluacji projektów i programów publicznych w Polsce

 • Punktem wyjścia do dobrego systemu wskaźników jest jasne zdefiniowanie celów do których się zmierza

 • Dobrze zdefiniowane i zoperacjonalizowane cele strategii, programów i projektów są warunkiem przeprowadzenia sensownej ewaluacji

 • Kluczowe cechy dobrych wskaźników:

  • Wskaźnik powinien identyfikować istotę problemu oraz mieć jasną i normatywnie akceptowalną interpretację;

  • Wskaźnik powinien być reprezentatywny i statystycznie wiarygodny;

  • Wskaźnik powinien reagować na interwencje lecz nie podlegać manipulacji


Funkcja poznawcza ewaluacji
Funkcja poznawcza ewaluacji strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Zrozumienie związków przyczynowych pomiędzy działaniami a wynikami jest warunkiem skutecznej implementacji interwencji publicznych

 • Jednym z kluczowych zadań ewaluacji jest ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy podejmowanymi interwencjami, a efektami społecznymi

 • Po to, by ewaluacja mogła dobrze realizować swoją funkcję poznawczą konieczne jest zbudowanie zaplecza meta-ewaluacyjnego administracji publicznej

 • Przez meta-ewaluację rozumie się:

  • gromadzenie, analizowanie i syntezę wiedzy zawartej w wynikach większej liczby pokrewnych ewaluacji, jak i

  • „ewaluację ewaluacji”, czyli weryfikację jakości przeprowadzonych ewaluacji z punktu widzenia przyjętych standardów profesjonalnych i wymogów metodologicznych


Funkcja rozwojowa
Funkcja rozwojowa strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Dobra metodycznie ewaluacja prowadzi z czasem – za pośrednictwem meta-ewaluacji – do zgromadzenia bazy wiedzy o zależnościach przyczynowo-skutkowych i dobrych praktykach

 • Ewaluacja ułatwia programowanie i wdrażanie polityk publicznych

 • Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za meta-ewaluacje powinny być także zaangażowane w upowszechnianie standardów metodologicznych ewaluacji


System analizy polityk i ewaluacji regionalnej saper
System Analizy Polityk i Ewaluacji Regionalnej (SAPER) strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Potrzeba zbudowania potencjału meta-ewaluacyjnego na poziomie województwa – docelowo|: powstanie jednostki meta-ewaluacyjnej

  • zdolność do oceny samych ewaluacji, ich poprawności metodologicznej i zgodności z przyjętymi zasadami;

  • zdolność do analizy i syntezy wyników ewaluacji i przekształcania ich w przesłanki dla programowania w następnych okresach;

  • zdolność do wspierania metodycznego innych jednostek samorządowych w regionie

 • SAPER jako pilotaż bardziej uniwersalnych rozwiązań

 • Powiązanie z procesem tworzenia i wdrażania wojewódzkiej strategii rozwoju

 • Integralnym elementem projektu SAPER jest zbudowanie systemu wskaźników służących pomiarowi efektów polityk publicznych na szczeblu regionalnym

  • Przykład: projekt badań nad systemem wskaźników społecznych w zakresie rynku pracy i wykluczenia społecznego w województwie małopolskim

 • Docelowo należy dążyć do powołania w województwie małopolskim jednostki administracyjno-eksperckiej dedykowanej meta-ewaluacji


Wnioski
Wnioski strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Pomiar wyników jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, dobrej ewaluacji

 • Badania ewaluacyjne powinny korzystać z wielu podejść metodologicznych i zmierzać do ustalenia lub zweryfikowania związków przyczynowych w obszarze analizowanej interwencji

 • Po to, by poziom badań ewaluacyjnych się podnosił, niezbędne jest egzekwowanie wysokiego ich standardu przez jednostki zlecające i odbierające wyniki ewaluacji

 • Aby umożliwić przekształcanie wyników ewaluacji w wiedzę użyteczną w projektowaniu polityk publicznych i podejmowaniu decyzji wdrożeniowych, trzeba zbudować w administracji publicznej potencjał meta-ewaluacyjny

 • SAPER jest pomysłem na zbudowanie zdolności do meta-ewaluacji na poziomie regionalnym, z możliwością uogólnienia doświadczeń i dobrych praktyk


Ma opolski system analiz i programowania polityk rynku pracy

strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPERMałopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy”

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

(Badania i analizy)


Uzasadnienie realizacji projektu
Uzasadnienie realizacji projektu strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Rozwój metodologii programowania, monitoringu i ewaluacji programów regionalnych

 • Wsparcie metodyczne i analityczne dla operacjonalizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego

 • Wprowadzenie do ewaluacji programów i projektów w zakresie rynku pracy i reintegracji społecznej wysokich standardów pomiaru wpływu tych interwencji

 • Porównywalność wskaźników regionalnych w skali międzynarodowej

 • Przezwyciężenie problemów z wykorzystaniem wskaźników w zarządzaniu programami rynku pracy i reintegracji społecznej

  • Brak dostosowania wskaźników wykorzystywanych w UE do warunków polskich

  • Trudności w porównywaniu istniejących wskaźników,

  • Trudności w dotarciu do danych potrzebnych do budowy wskaźników,

  • Brak ogólnodostępnej bazy wskaźników,

  • Brak ujednoliconej „społecznej definicji” wskaźników”.


Wymagania wobec wska nik w
Wymagania wobec wskaźników: strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

Powinny:

 • identyfikować istotę problemu i mieć jasną, akceptowalną interpretację;

 • być możliwie odporne na arbitralne założenia i uzasadniony statystycznie;

 • być wrażliwe na skutki polityki społecznej, jednakże nie może podlegać manipulacji;

 • być porównywalne pomiędzy krajami członkowskimi UE oraz porównywalny, w miarę możliwości, ze standardami stosowanymi przez ONZ i OECD;

 • być aktualne i możliwe do modyfikacji;

 • obliczenie wskaźnika nie powinno nakładać zbyt dużych obciążeń na kraje członkowskie, na przedsiębiorstwa ani na obywateli Unii.


Rodzaj oraz charakter realizowanych bada
Rodzaj oraz charakter realizowanych badań strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Konceptualizacja i analiza danych zastanych (katalog dobrych praktyk)

 • Przygotowanie narzędzi badawczych (foresight, pretesty, pilotaż)

 • Badanie sondażowe gospodarstw domowych

 • Badanie jakościowe znaczenia społecznego wskaźników

 • Walidacja portfela wskaźników i opracowanie koncepcji jego stosowania w analizie regionalnych polityk publicznych


Najwa niejsze produkty projektu
Najważniejsze produkty projektu strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Katalog dobrych praktyk w zakresie monitorowania i analizy rynku pracy i wykluczenia społecznego

 • Diagnoza województwa małopolskiego w zakresie sytuacji na rynku pracy i wykluczenia społecznego

 • System wskaźników dla potrzeb regionalnej polityki rynku pracy i reintegracji społecznej

 • Założenia regionalnego systemu monitoringu rynku pracy i wykluczenia społecznego


Ae msap
AE-MSAP strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Koordynacja projektu,

 • Zarządzanie finansowe projektem

 • Monitorowanie i ewaluacja realizacji projektu

 • Interpretacja wyników badań w części dotyczącej problematyki rynku pracy

 • Gromadzenie danych do projektu

 • Udział w Zespole zarządzającym

 • Udział w promocji projektu

 • Udział w organizacji seminariów i konferencji


UJ strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Koordynacja części merytorycznej projektu

 • Opracowanie teoretycznej koncepcji projektu i założeń metodologicznych

 • Udział w przeprowadzaniu badań do projektu

 • Budowa wskaźników do projektu

 • Konstrukcja narzędzi badawczych

 • Analiza danych z badań

 • Interpretacja wyników badań

 • Redakcja naukowa opracowań

 • Udział w Zespole zarządzającym

 • Udział w promocji projektu

 • Udział w organizacji seminariów i konferencji


WUP strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Udział przy budowie teoretycznych wskaźników do projektu

 • Analiza zjawiska wykluczenia społecznego

 • Udostępnianie istniejących danych dotyczących regionalnego rynku pracy

 • Udział w Zespole zarządzającym


Wus w krakowie
WUS w Krakowie strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER

 • Dostarczanie danych liczbowych na temat regionalnego rynku pracy

 • Przeprowadzanie badań dotyczących aktywności na regionalnym rynku pracy i wykluczenia społecznego

 • Przeprowadzanie badań statystycznych przewidzianych w harmonogramie projektu

 • Udział w Zespole zarządzającym


ad