Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Korruptsioon valimistel ja valimiste vaatlemine Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 15.09.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Korruptsioon valimistel ja valimiste vaatlemine Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 15.09.2009

Korruptsioon valimistel ja valimiste vaatlemine Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 15.09.2009

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Korruptsioon valimistel ja valimiste vaatlemine Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 15.09.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Korruptsioon valimistel ja valimiste vaatlemine Ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinn, 15.09.2009 Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevust toetab Avatud Eesti Fond

 2. Valimised ja korruptsioon? • Altkäemaksu keskne vs laiem korruptsioonikäsitlus • Korruptsiooni ja ebaausate valimiste sarnasus • Eesmärk ei ole valimisrikkumiste tuvastamine vaid nende ärahoidmine (nn “valvekoerte” roll)

 3. Valimiste vaatlemine Kuidas vaatlejaks saada? • Vaatlejastaatuse saamiseks peab seda sooviv isik esitama maakonna valimiskomisjonile hiljemalt valimispäeva hommikul vastavasisulise taotluse, mille alusel väljastatakse vaatlejatunnistus Valimispäeval • Vaatleja esitleb end valimiskomisjonile ning esitab vaatlejatunnistuse

 4. Vaatlejal on õigus • jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist • osaleda valimiskomisjoni koosolekul • kirjutada oma allkiri hääletamiskasti pitseerimiseks kasutatavale või eelhääletamisel pärast hääletamise lõppemist hääletamiskasti ava pitseerimisel kasutatavale paberiribale • teavitada valimiskomisjoni täheldatud seaduserikkumistest • edastada valimistoimingute kohta kogutud info ühinguleKorruptsioonivaba Eesti, kes süstematiseerib ja avalikustab saadud info

 5. Vaatlejal ei ole õigus • segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes • tutvuda valijate nimekirjaga • täita oma kohustusi ega kasutada vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel

 6. Valimiste vaatleja küsimustik • Küsimustiku täitmine on konfidentsiaalne • Küsimustikud tuleb tagastada ühingule Korruptsioonivaba Eesti vahetult pärast vaatlemise päeva • Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik annavad esialgse hinnangu vahetult pärast valimisi

 7. Mida jälgida? • Kas toimub valimisagitatsioon hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi? Kui jah, siis mis kujul? • Kas hääletamiskabiin võimaldab salajast hääletamist? Kui ei, siis mil viisil oli see takistatud? • Kas hääletamiskabiini seinal on selle valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri? (Selles järjekorras nagu on kandidaatide numbrid) • Kas valimiskast on enne hääletamise algust pitseeritud? (Sh need kastid, millega minnakse kodus hääletamist teostama)

 8. Mida jälgida? • Kas hääletamine toimus ettenähtud aegade jooksul (12.-14. oktoobril 12.00-20.00 ning 18. oktoobril 9.00-20.00)? Kui esines kõrvalekaldeid, siis palun selgitada! • Kas valijad said hääletamissedeli dokumendi alusel ning allkirja vastu? • Kas valijad täitsid hääletamissedelid hääletamiskabiinis? • Kas toimus hääletamissedelite väljaviimist hääletamisruumist? • Kas toimus hääletamissedelite täitmist kõrvaliste isikute poolt (v.a füüsilise puudega valijate puhul)?

 9. Mida jälgida? • Kas hääletussedelid kinnitati jaoskonnakomisjoni liikme poolt jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendiga enne nende valimiskasti laskmist? • Kas kodus hääletamiseks mõeldud valimiskastid asusid jaoskonna hääletusruumis seni, kui mindi kodus hääletamist teostama? • Kas kodus hääletamiselt tulles toodi kastid koheselt jaoskonna ruumi? • Muud tähelepanekud (nn. häälte ostmine, valija mõjutamine, valimine mitme valija eest jne)

 10. Mida jälgida? Eelhääletus • Kas jaoskonnakomisjon pitseeris eelhääletamise päevadel pärast hääletamise lõppemist eelhääletamisel kasutatud hääletamiskasti ava? • Kas valimiskast viidi lukustamisvõimalusega ruumi ja kas ruum pitseeriti?

 11. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Täname kuulamast! Info: www.transparency.ee Kontakt: info@transparency.ee