slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Malti Is-Sitt Sena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Malti Is-Sitt Sena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Malti Is-Sitt Sena - PowerPoint PPT Presentation


 • 651 Views
 • Uploaded on

Malti Is-Sitt Sena. Xi Le[[endi Tag]na. G]ar }asan Bint i\-|amitellu Is-Se]er ta’ Kalipso L-G]arusa tal-Mosta L-G]olja tas-Salvatur San Pawl ta’ Marsalforn Il-Madonna ta’ l-Isperanza Il-Kuluri tal-Bandiera Maltija San Kurraw l-Eremita ta’ Wied il-G]asel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Malti Is-Sitt Sena' - dacey-cameron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Malti

Is-Sitt Sena

xi le endi tag na
Xi Le[[endi Tag]na
 • G]ar }asan
 • Bint i\-|amitellu
 • Is-Se]er ta’ Kalipso
 • L-G]arusa tal-Mosta
 • L-G]olja tas-Salvatur
 • San Pawl ta’ Marsalforn
 • Il-Madonna ta’ l-Isperanza
 • Il-Kuluri tal-Bandiera Maltija
 • San Kurraw l-Eremita ta’ Wied il-G]asel
 • Il-Lampa ta’ San Dimitri u o]rajn
patri delia s j
Patri {. Delia S.J.
 • {i\wita li [abar bosta le[[endi u [abarhom fi ktieb.
 • Dawn il-le[[endi kitibhom f’g]amla ta’ poe\ija.
il le enda fil qosor
Il-Le[[enda fil-Qosor

Bosta snin ilu, g]all-]abta ta’l-1750, familja Mostija kienu qed ja]dmu fir-raba’ tag]hom f’Burmarrad.

slide8

F’daqqa u l-]in lem]u raxxa Barbari jew furbani. Kienu Torok. F’dawk i\-\minijiet kienet ]a[a komuni li l-furbani jattakkaw ix-xtajtiet tag]na, jisirqu kull ma jsibu u jag]mlu ]erba b’dak kollu li ji[i quddiemhom. Lin-nisa kienu je]duhom mag]hom fuq ix-xwieni u jbig]uhom b]ala lsiera.

slide9

Malli raw lill-furbani [ejjin telqu ji[ru b’saqajhom ma’ daharhom lejn il-Mosta biex jistkennu minnhom.

Wa]da minnhom Marija, tfajla ta’ g]oxrin sena, da]let [o g]ar mg]otti b’]afna tursin il-bir biex tistrie] ftit.

slide10

}assitha g]ajjiena mejta. Ma fel]itx ti[ri aktar. Malli t-Torok ma rawhiex aktar bdew ifittxuha f’dawk l-g]erien. Kienu \guri li qeg]da x’imkien hemmhekk.

slide11

Marija bdiet titlob lill-Madonna biex t]arisha mill-g]adu. Talbet bil-]erqa u weg]ditha li jekk te]lisha, tibnilha knisja f’dak il-post. Bdiet tisma’ l-il]na fil-qrib. Qalbha bdiet t]abbat sitta sitta u be\g]et tg]idx kemm. Dak il-]in brimba nis[et g]anqbuta fid-da]la ta’ l-g]ar.

slide12

“Fejn marret? Ma tidher imkien. Tg]id da]let fl-g]ar?” staqsa wie]ed minnhom.

Qalb it-tfajla g]amlet tikk. Tg]id kienu se jaqbduha?

“Ma jistax ikun li da]let fl-g]ar,” wie[eb ir-Rajjes, “mela mintix tara li l-g]anqbuta mhi mqattg]a minn imkien?”

slide13

Il-furbani qatg]u qalbhom li jsibuha. Marija ma kienet tidher imkien. G]alhekk baqg]u sejrin fi triqithom. It-tfajla baqg]et hemmhekk sakemm seba]. Marret id-dar u qalet l-istorja kollha lill-familja u lir-ra]al kollu.

slide14

Marija \ammet kelmitha u bil-g]ajnuna ta’ o]rajn, bniet knisja fuq l-istess g]ar fejn se]]et dil-[rajja.

ajr lil dawn is sinjuri
}ajr lil dawn is-sinjuri:
 • Edwin Catania mill-Klabb Kotba Maltin tal-permess li tana biex nu\aw materjal u tpin[ijiet mill-kotba Le[[endi.
 • Gwido Lanfranco tal-permess li tana biex nu\aw materjal u tpin[ijiet li dehru fil-maga\in Sag]tar.

Grazzi

x tiftakar

X’jisimha din il-le[[enda?

 • F’liema sena se]]et?
 • Kemm kellha snin Marija?
 • Min kienu l-furbani?
 • G]aliex ta]seb li l-attakki mill-furbani kienu xi ]a[a komuni f’dawk i\-\minijiet?
 • X’jissejja] il-kap tal-furbani?
 • Lil min talbet Marija u x’weg]ditha jekk t]arisha?
 • G]aliex il-furbani kienu `erti li ma da]litx f’dak l-g]ar?
 • Kif ta]seb li ]assewhom il-familjari ta’ Marija meta rawha mill-[did?
X’tiftakar?
aktar tfittix fuq patri u e delia permezz ta l internet
Aktar tfittix fuq Patri {u\e’ Delia permezz ta’ l-Internet
 • Id]ol fis-sajt ta’ l-iskola tas-Si[[iewi u sib xi tag]rif fuq Patri {u\e’ Delia.
 • }u xi noti fuq dan il-Patri li hu meqjus b]ala Missier il-Le[[enda Maltija.
 • Issejvjaw ir-ritratt tieg]u.
 • Il-websajt hija din:
 • http://schoolnet.gov.mt./siggiewic
 • Tista’ tid]ol g]aliha ukoll mill-ischoolnet u kklikkja fuq other websites. Ikklikkja fuq Patri {. Delia.
slide20

Ittajpja l-indirizz fil-URL:

http://schoolnet.gov.mt/siggiewic

slide30

Er[a’ mur fil-websajt tas-Si[[iewi

 • Permezz tal-buttuna x-xellugija mag]fusa fuq il-maws, kaxkar fuq il-kliem li trid tikkopja
 • Mur fuq il-Word Document
 • Ikklikkja fuq il-Paste icon