Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013-05-06 PowerPoint Presentation

2013-05-06

150 Views Download Presentation
Download Presentation

2013-05-06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2013-05-06 Kate Sevón Universitets- och högskolerådet Internationell mobilitet Nordisk studie om drivkrafter – hinder – mervärde

 2. Living and Learning – Exchange Studies AbroadA study of motives, barriers and experiences of Finnish, Norwegian and Swedish students. Ettsamarbetemellan Senter for internasjonaliseringavutdanning, Norge Centre for International Mobility, CIMO, Finland Universitets- ochhögskolerådet, Sverige Syfte • Ökadkunskapomstudentmobilitet • Stimulera till ökadmobilitet • Underlagförutformandetavmobilitetsprogram

 3. Urvalochmetod Högskolestuderandeår 3 och 5 Webbenkät Besvarat: FI 1 500, NO 2 500, SE 2 500 Frågor om • Genomförd/planerad mobilitet • Skäl för att resa ut/för att inte resa ut • Erfarenheter före, under och efter utlandsvistelse • Hur utlandsvistelsen var organiserad • Yttre påverkan & uppmuntran: institution, lärare, medstudenter • Tillfredsställelse och mervärde

 4. Positivinställning till mobilitet • Ingen avgörande skillnad mellan länderna. • Även de som inte deltar är positvt inställda. • Studenter med genomförd eller planerad mobilitet något mer positiva.

 5. Motiv for att bli utbytesstudent • Uppleva ett annat land, kultur, lära sig språk - språk särskilt viktigt för finska studenter • Nya perspektiv på studierna • Karriär och kvalitet också viktigt

 6. Mervärdeavutbytesstudierna • Överensstämmelse mellan motiv/förväntningar och upplevt mervärde • I något lägre grad för akademisk kvalitet

 7. Vadhindrarstudenterfrånatt delta? • Familj, personliga relationer • Inte missa delar av studierna på hemmaplan • Rädsla för att studierna ska ta längre tid • Svårt att kombinera med studierna hemma (SE) • Fick inte tillräckligt stöd från egna lärosätet (SE, NO) • Privatekonomi (FI)

 8. Uppmuntran att resa ut

 9. Vägledning och stöd

 10. * *Ungefärlig siffra för Sverige och inte helt jämförbar med de finska och norska siffrorna.

 11. Potential förökadmobilitet • Även de som inte deltar är positiva till mobilitet • Ökad internationalisering hemma kan främja rörlighet • Uppmuntran från lärosätet har effekt: - Koordinatorer, lärare, studievägledare - Låg motivation snarare än stora hinder stoppar studenter - Tillvarata studenternas erfarenheter • Akademiskt mervärde och personliga upplevelser

 12. studenter prefekter

 13. Ärakademisktsjälvförtroendenyckeln? • De som inte ville/inte planerade att åka utomlands under studierna upplevde att de fick mindre uppmuntran till utbytesstudier än dem som åkte på utbyte • De som inte åkte på utbyte skattade sin akademiska nivå något lägre än dem som åkte på utbyte • De som upplevde litet stöd från lärosätet tenderade att ange akademiska skäl till att de inte åker ut

 14. Tack! http://www.uhr.se/Global/Publikationer/2013/LivingAndLearning_ExchangeStudiesAbroad_2013.pdf http://www.skantzonline.com/uhr_externt/