konference prvouk projekt pedagogika i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference PRVOUK Projekt Pedagogika I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference PRVOUK Projekt Pedagogika I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
cynthia-salinas

Konference PRVOUK Projekt Pedagogika I - PowerPoint PPT Presentation

67 Views
Download Presentation
Konference PRVOUK Projekt Pedagogika I
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konference PRVOUKProjekt Pedagogika I • Návaznost na výsledky řešení VZ „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ • Nové poznatky - studie k proměnám U profese, profesionalizaci učitelství a UV, k pojetí profesních kompetencí, ke koncepci personalizace ve výuce s důsledky pro vymezení profesionality U a pro přípravu učitelů, ke konstruktivistickému a reflektivnímu modelu UV, k inovacím ve výuce obecné a oborových didaktik s důrazem na systematickou spolupráci mezi těmito disciplínami • Výzkumná data - současní učitelé a studenti učitelství - názory, postoje a profesní přesvědčení, připravenost na kurik.reformu, vzdělávací potřeby.

 2. Personální zajištění • Prof.Z.Helus - garant psychologických aspektů - personalizace ve výuce,UV, profesionalizace učit. Doc.J.Slavík - garant integrace obecné a oborových didaktik - teorie, výzkum, vývoj • KPPG: doc.R.Wildová, prof.V.Spilková, doc.J.Uhlířová, dr.A.Tomková, dr.J.Stará, dr.S.Koťátková, dr.J.Kargerová, dr.H.Hejlová, doc.E.Opravilová, dr.T.Krčmářová, dr.J.Voda, dr.N.Mazáčová, doc.R.Marušák (13) • Doktorandi: B.Loudová, P.Koukalová, P.Dolejšková, M.Bártová, N.Bravená, J.Pivarč, K.Horáčková, M.Velechovská, A.Novotná, L. Whitcroft

 3. Rozvoj vědních oblastíTematické zaměření • (1)Teorie a výzkum učitelské profese a učitelského vzdělávání - Pedeutologie • (2) Primární pedagogika • (3) Předškolní pedagogika • (4) Srovnávací pedagogika • (5) Metodologie pedagogického výzkumu

 4. (1)Učitelská profese a učitelské vzdělávání - teorie, výzkum, vývoj CÍLE • Teorie a výzkum UP, zejm. proměn učitelské profese v kontextu kurikulární reformy, profesionalizace,zvyšování kvality a expertnosti U • Tvorba a ověřování strategií podpory profesionalizace učitelství – zejm. systém podpory profesního rozvoje U/karierní systém (profesní standard jako jádro systému), teoretický model mentoringu v učitelství (s využitím komparativních analýz), koncepce mentoringu vhodná pro české prostředí

 5. (1)Učitelské vzdělávání - teorie, výzkum, vývoj CÍLE • Teorie učitelského vzdělávání - reflektivní model UV; reflektivní/klinické pojetí praxí; model klinické školy založené na intenzivní spolupráci fakulty se školami při přípravě studentů a při podpoře začínajících učitelů (s využitím komparativních analýz, zhodnocení zahraničních zkušeností vzhledem k možnostem využití v podmínkách českého školství); personalizačnímodel zdůrazňující individualizaci učení a osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání; klíčové profesní znalosti a dovednosti v kurikulu UV - vzhledem k požadavkům na U v různých typech a stupních škol • koncepce mentoringu v učitelství a ověřování jeho účinnosti (pilotní kurz pro mentory/fakultní učitele pro zkvalitnění vedení studentů na pedagogických praxích, analýza videonahrávek mentorských rozhovorů apod.)

 6. (1)Učitelské vzdělávání - teorie, výzkum a vývoj CÍLE • Teorie UV - vytvoření teoretického zázemí pro součinnost obecné a oborových didaktik (jádro profesionalizace) - transdidaktika – rozvoj teorie a operacionalizace pro empirický výzkum • Výzkum a vývoj UV - návaznost na VZ a pokračování v systematické činnosti KPPg při zkvalitňování studia (15 let - koncepční teoreticky zdůvodněné a výzkumně doložené přístupy průběžně implementovány do praxe pre i post UV)

 7. (1)Učitelské vzdělávání - výzkum a vývoj • Založení inkubačního centra pro integraci didaktik - těžiště v analýze videozáznamů výuky a společné reflexi - rozvoj transdidaktického diskurzu, společně sdílený jazyk; pilotní ověřování vztahů mezi výzkumem a vlivy jeho výsledků na profesionalizaci přípravy U, ověřování strategií propojování teorie a výzkumu s praxí U přípravy - v součinnosti s fakultními školami • Ověřování účinnosti reflektivního modelu studia, např. různé podoby klinické praxe, analýza pedagogických portfolií a analýza esejů z hlediska jejich významu pro reflektivní model UV • Vytvořit a ověřovat model klinické školy

 8. (1)Učitelské vzdělávání - výzkum a vývoj • Ověřování účinnosti koncepce mentoringuv učitelství na vybraných fakultních/klinických školách (pilotní kurz pro mentory/fakultní učitele a jeho vliv na zkvalitnění vedení studentů při pedagogických praxích i na profesní rozvoj U z praxe, analýza videonahrávek mentorských rozhovorů apod.) • Vývoj a ověřování evaluačních nástrojů k hodnocení profesních kompetencí studentů v průběhu i v závěru studia - „Rámec profesních kvalit studenta“-formativní a sumativní hodnocení, inovace SZZ - videoukázky, pedagogické situace, portfolio • Ověřování modelu akčního učitelského výzkumu, příprava studentů na roli výzkumníka ve třídě

 9. (2) Primární pedagogika Cíle • Teorie a výzkum - kladení základů vzdělanosti a rozvíjení osobnosti žáků • Zkoumání didaktické transformace obsahu primárního vzdělávání s ohledem na zlepšování kvality výuky s cílem porozumět funkčním souvislostem mezi cíli, obsahem a činnostmi žáka • Výzkumy efektivních strategií rozvoje a hodnocení čtenářské gramotnosti - preprimární a primární, výzkum po 10 letech - srovnání výsledků

 10. (2) Primární pedagogika Cíle • Výzkumy inovací a efektivity výuky prvouky a vlastivědy a inovací v oblasti cizojazyčné výuky (bilingvní vzdělávání, metoda CLIL) • Zkoumání strategií k podpoře individualizace výuky a inkluze, péče o nadané žáky, o žáky se specifickými poruchami učení a chování, o děti ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí, děti cizinců.

 11. (3) Předškolní pedagogika • Reflexe proměn kurikula předškolního vzdělávání v ČR a jejich srovnání s evropskými trendy • Analýza proměn předškolního vzděláváníjako jedné z determinant pregraduální a postgraduální přípravy pracovníků předškolní výchovy (4) Srovnávací pedagogika • Analýza zahraničních systémů profesní přípravy učitelů a podpory jejich profesního rozvoje • Srovnávání systémů podpory inkluzivního vzdělávání pro děti se sociokulturním znevýhodněním ve vybraných zemích • Analýza národních kurikul pro předškolní vzdělávání ve vybraných zemích

 12. (5) Metodologie pedagogického výzkumu Další rozvoj vybraných metodologických přístupů ověřovaných v rámci VZ, např. analýza videozáznamů výuky, konceptová analýza k podpoře reflexe didaktických postupů učitele, design based výzkum učebnic, analýza studentských esejí, obsahová analýza studentských portfolií.

 13. Výstupy, indikátory splnění Publikování teoretických koncepcí a výzkumně ověřených modelů a jejich implementace do praxe UV, 2 monografie a studie v časopisech, tvorba studijních a metodických materiálů Prezentace výsledků empirických výzkumů, studie v časopisech, doktorské práce Mezinárodní projekty,konference,workshopy Archiv výzkumného materiálu - videostudie, eseje, portfolia aj. Doložené zkvalitnění vybraných oblastí studia Návrhy na změny v přípravě U Expertní stanoviska, zejm. pro MŠMT, AK Kvalifikační růst

 14. Výstupy, indikátory splnění - 2013 Vytvoření centra pro integraci obecné a obor.didak. Aktivity v mezinárod. projektu „TeachersAgentsofChange“ (2013-2015) Výzkum čtenářské gramotnosti žáků 1.st.ZŠ Komparativní studie - kurikulum předškolního vzdělávání v Evropě Publikace k předškolní pedagogice a habilitace, učebnice předškolní pedagogiky (přijato v Portálu) Vstupní projekty výzkumů v oblasti primární a předškolní pedagogiky, volba výzkumného designu

 15. Spolupráce a integrace UVRV - srovnávací pedag. a VŠ pedag. Oborové didaktiky - matem. (VZ), did.české literatury, cizí jazyky aj. SPPG a psychologie - inkluze a individualizace Tým FF UK (VZ)