1 / 29

Por : Orianna Álvarez Oropeza, Allison Iglesias Alonso,

Por : Orianna Álvarez Oropeza, Allison Iglesias Alonso, Caroline Avalos Calderón, Sergio Martínez González. Índice. 1. Atmosfera 2. Dinámica atmosférica 3. Vendavais 4. Ciclóns tropicais 5. A gota fría 6. Tornados. ATMOSFERA.

cullen
Download Presentation

Por : Orianna Álvarez Oropeza, Allison Iglesias Alonso,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Por: Orianna Álvarez Oropeza, Allison Iglesias Alonso, Caroline Avalos Calderón, Sergio Martínez González

 2. Índice 1. Atmosfera 2. Dinámica atmosférica 3. Vendavais 4. Ciclóns tropicais 5. A gota fría 6. Tornados

 3. ATMOSFERA A atmosfera terrestre é a parte gasosa da Tierra, sendo por isto a capa máis externa e menos densa do planeta.

 4. Capas da atmosfera • 1 - A troposfera • 2 - A estratosfera • 3 - A mesosfera • 4 - A termosfera • 5 - A exosfera

 5. A troposfera A troposfera é a capa inferior da atmósfera. A medida que sube, disminue a temperatura na troposfera. Na troposfera suceden os fenómenos que componen o que chamamos tempo.

 6. A estratosfera A estratosfera é a segunda capa da atmósfera da Terra. A medida que sube, a temperatura na estratosfera aumenta. O ozono provoca que a temperatura suba convirtiéndola en calor. A estratosfera está por enriba da troposfera.

 7. A mesosfera A mesosfera é a terceira capa da atmósfera da Terra. A temperatura disminue a medida que sube, como sucede na troposfera. Pode chegar a ser ata de -90° C.

 8. A termosfera A termosfera é cuarta capa da atmósfera da Terra. A esta altura, o aire é moi tenue e a temperatura cambia coa actividade solar. Si o sol está activo, as temperaturas na termosfera poden chegar a 1,500° C. A termosfera da Terra tamén inclúe a rexión chamada ionosfera.

 9. A exosfera A última capa da atmósfera da Tierra é a exosfera. Esta é o área onde os átomos se escapan cara o espazo.

 10. Funcións: • Fricción atmosférica: actúa de escudo protector contra os meteoritos. • Velocidade constante na caída libre: fai que a gravedade empuxe un corpo en caída libre cara abaixo • Ciclos bioxeoquímicos: controla o clima e o ambiente no que vivimos • Filtro das radiacións solares: As radiacións solares nocivas son absorbidas nun 90% pola estratosfera. Sen ese filtro, a vida no sería posible. • Efecto invernadoiro: Grazas a atmosfera, a Terra no ten grandes contrastes térmicos

 11. Dinámica atmosférica Chámase dinámica atmosférica a unha parte da Termodinámica que estuda as leis físicas e os fluxos de enerxía involucrados nos procesos atmosféricos.

 12. Fenómenos asociados • Vendavais • Ciclón tropicais • A gota fría • Tornados

 13. Denomínanse ventos aos movementos do aire na atmosfera. Os ventos sempre teñen dous compoñentes, un horizontal e outro vertical e ambos compénsanse entre sí, a distintas escalas. VENDAVAIS OU VENTOS

 14. Causas Como o aire nos ciclóns tende a subir, o vacío que deixan é reemprazado polo aire das zonas de alta presión, orixinándose os ventos, que constituen un dos procesos fundamentais da dinámica atmosférica, ao ser responsables dunha enorme transferencia de enerxía no seno da atmosfera.

 15. O vento actúa como axente de transporte, e tamén axente erosivo, nas zonas de clima seco, onde os grans de area arrastrados polo vento poden chegar á transformación e ata a denudación das formas do relieve. Tamén actúa como axente de sedimentación, xa que cando o vento perde velocidade, deposita os materiais que transporta. Consecuencias:

 16. CICLÓNS TROPICAIS Características: Ciclón tropical é un termo meteorolóxico usado para referirse a un sistema de tormentas caracterizado por unha circulación cerrada arredor dun centro de baixa presión e que produce fortes ventos e abundante chuvia.

 17. Formación de un ciclón tropical

 18. Causas: 1. Temperatura do auga de polo menos 26,5 °C. 2. Enfriamento rápido coa altura. 3. Alta humidade, nas alturas baixas da troposfera. 4. Baixa cizalladura vertical. 5. A distancia ao ecuador terrestre. 6. Un sistema de perturbación atmosférica preexistente.

 19. Consecuencias: Os ciclóns tropicais no mar aberto causan grandes olas, chuvias torrenciais e fortes ventos, rompendo a navegación internacional e afundindo barcos. Sen embargo, os efectos máis devastadores dun ciclón tropical ocorren cando cruzan as líneas costeiras, facendo entrada en terra.

 20. Un ciclón tropical movéndose sobre terra pode facer dano directo de catro maneiras: 1. Fortes ventos 2.Marexada ciclónica 3. Chuvias torrenciais 4. Actividade de tornados

 21. Os efectos secundarios dun ciclón tropical son igualmente dañinos: • - Enfermidades patóxenas e virus, causantes de diversas enfermidades infecto-contaxiosas. • - Cortes de enerxía. • - Dificultades de transporte.

 22. A GOTA FRÍA Características: • O termo gota fría desígnase en meteoroloxía a un volumen limitado de aire frío nos altos niveis da atmosfera, que nunha carta meteorolóxica represéntase rodeado con isotermas pechadas.

 23. A gota fría convértese nunha baixa presión, o que produce inestabilidade e favorece a convección. A gota fría é máis importante canto maior sexa a temperatura das augas mariñas, xa que o vapor de auga, ascende formando rapidamente nubes de gran altura. Características

 24. TORNADOS Un tornado é un fenómeno meteorolóxico que consiste nun embudo de aire que rota de forma violenta; o seu extremo inferior está en contacto coa superficie da Tierra e o superior cunha nube cumulonimbos ou coa base dunha nube cúmulus. Trátase do fenómeno atmosférico máis intenso que se coñece.

 25. Hai rexistros históricos de máis de 1.000 tornados que azotaron a xeografía española. En marzo de 1671, un tornado golpeou a cidade de Cádiz e provocou cuantiosas víctimas mortais. CURIOSIDADES

 26. Na actualidade, a Península Ibérica non está exenta do risco destos fenómenos meteorolóxicos. Un tornado como o de Cádiz podría darse outra vez en canto a intensidade. Recentemente, en 2009, outros tres azotaron a illa de Mallorca. Segundo o estudo, España ten tornados cada ano. Algún pode ser realmente importante, do estilo dos que suceden en Estados Unidos pero cunha frecuencia inferior.

 27. Tornado en Huelva http://www.youtube.com/watch?v=8ZEfjTUvbcA

 28. Tornado en Estados Unidos http://www.youtube.com/watch?v=s-UAgtcoG1s

 29. DEPRESIÓNS TROPICAIS • Tormenta tropical: Unha tormenta tropical é aquel fenómeno da meteoroloxía que se describe como parte da evolución dun ciclón tropical. • Depresión tropical:de 62 km/h ou inferior. • Tormenta tropical: de 63 a 117 km/h. • Furacán:de 118 km/h ou superior.

More Related