1 / 7

Home Remedies for Menstrual Cramps: Dard Se Paye Chutkara

Masik dharm ke doran hone wale pet, peeth aur kamar ke dard aur aethan se chutkara pane ke liye yaha padhiye Home Remedies for Menstrual Cramps. Yaha padhe aur adhik info: http://hrelate.com/natural-home-remedies-for-menstrual-cramps/

cshradhha20
Download Presentation

Home Remedies for Menstrual Cramps: Dard Se Paye Chutkara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Home Remedies for Menstrual Cramps: Aethan Se PayeNijad HRELATE.COM

  2. Masikdharmyani Menstrual Cramps mahilaokejivanshellymaichalnewalaek chakra hotahai. Mahilaokejeevanmaimasikdharm ka bahutmahatvahotahaiauriska chakra harmahineniyamitrup se chaltahai. Lekinaajkalkibadaltijeevanshellyaur khan-pan kiwajeh se kuchmahilaokemasikdharm ka chakra badaltarehtahai. Masikdharmmaianiyamitta hone par mahilaokopareshani ka samnabhikarnapadtahaijaise pet, peethaurkamarmaidard, aethanaadi. Kabhikabhi to mahilaokomashvariaaneke 1 ya 2 haftepehle se hi aethanhonashuru ho jatihaiauryehaethanmahvarikedinotakhotahaiise pre-menstrual syndrome kahajatahai. Kuchmahilayedardauraethan se chutkara pane keliye pain killer aurbaharkidawaiyo ka sevankarnelagtihai. Lekin inn dawaiyokesevan se kai bar dushprabhav (mahilaokeprajananango par) bhipadnelagtehai. Kabhikabhimahilayebhojanmaijyadathandepadartho ka sevankarletihaijissemasik chakra maideri hone lagtihai. Auryadigarmvastukhalijaye to masikdharmsamay se pehlebhiaanelagtahai. Gharelutarikokedwaramasikdharmmai hone walianiymittaauraethan se chutkarapayajasaktahai. To aaiyepadhe Home Remedies for Menstrual Cramps jiskimadad se mahilaokomasikdharmkesamay hone wale dardauraethan se chutkara mil saktahai. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Home Remedies for Menstrual Cramps: GhareluTariko Se DurKareAethan hrelate.com BahutPaniPiye Masikdharmke chakra kedoranmahilaoko pet maidard, aethan, kabjaursujankisamasyabhihotihai. Aesemaimahilaokogarmpanipeenachahiye. Garmpanikesevan se mahvarikeraktkobinakisirukavatkebaharnikaljatahaijissekabjauraethankisamasyabhinahihotihai. Iskealavamahilaokoaesekhadyapadartho ka sevankarnachahiyejismepanikimatraadhikhotihaijaisejamun, beri, tarbujaadi. Adrak Ka PrayogKare Ginger for Menstrual Cramps bhihai. Yehmahvarikesamay hone waliaethankodurkarnekisabseacchi home remedy hotihai. Yehmasik chakra kiniymittakobanayerakhnemaibhimadadkartahai. Darahsalmasikdharmkedoransharir se kuch hormones nikaltehaijokidardauraethan ka karanbantehai. AdrakmaiGingerolsnamak anti-inflammatory gun hotahaijoki hormones keutpadankoroktahaiaurdardkokamkarnemaimadadkartahai.

  5. hrelate.com • Ajvain Ka SevanKare • Ajvain ka prayogharrasoigharmaikiyajatahai. Iskaprayogmasalo se sath-sathmahilaomaimasikdharmkesamay hone waliaethankodurkarnekeliyebhikiyajatahai. Iskealava pet aurpeethmai hone waliaethankodurkarnemaibhikiyajatahai. Isekaiprakar se upyogkarsaktehai. • Ajvainkoek cup panimaidalkarubal le aur fir isegunguna hone takthandakareaurpiye. Isseperokedard, pet aurpeethkeaethanmaiaarammilega. • Ajvainkobhunkardudhkesathlene se bhidardkodurkiyajasaktahai. • Iskealavaajvainkonamakkesathmilakargungunepanikesathlene se bhimasikdharmkedoran hone wale dardauraethan se chutkarapayajasaktahai. • Ajvainketel ka prayog hath-pair kimaspeshiyokimalishkarnemaibhikiyajatahai. • PapitaBhiHaiFaydemand • Papitamaiuchhmatramai vitamin A aur C payajatahai. Isswajeh se yeh periods mai hone wale dardauraethankodurkarnemaisahayakhotahai. Kabhi –kabhi periods mairakt ka flow sahitarah se nahihotahaijissemahilaokobahuttejdardauraethan hone lagtihai. Aesemaipapitaraktkepravahkosahikartahaiaurdardbhinahi hone detahai.

  6. hrelate.com TulsiKePatte TusiekbehatrinNatural Home Remedies for Menstrual Cramps hai. ka kamkartihai. Tulsimaimojudcaffeic acid periods kedoran hone waliaethan se rahatdilanemaimadadkartahai. Iskeprayogkarnekeliyetulsikepattokochaymaidalkarbanayeaurpiye. Iskealavaaadhe cup panimaitulsike 7 se 8 pattokodalkarubaleaurchankariskasevankare. Dudh Ka SevanKare Dudhmai calcium kimatraadhikhotihai. Isliyedushmahilaomaimasikdharmkedoran hone wale dard se chutkaradilanemaimadadkartahai. Yadikisikodudhpinapasandnahihai to calcium kigolibhiliyajasaktahai. Dard Se RahatDilayeSonf Sonf ka Prayogbhimahilaokomahvarimai hone waliAethan se nijaddilanemaikiyajatahai.Iskaprayogbhichay banana maibhikiyajatahaiiskealava 1 glass garmpanikesathsonfkedanokokhane se bhidardmaiaarampahuchtahai.

  7. hrelate.com • Home Remedies for Menstrual Cramps: Anya TarikeInheBhiPadhe • Masikdarmkedoran hone waliaethan se chutkara pane keliyegarmpanike bags ka upyogsikaikerupmaikarsaktehai. • Vitamin D aur D3 se yuktkhadyapadarthokesevan se bhidardmaiaarampahuchtahai. • Fast Food aurmasaharibhojan Ka Sevankamkare. • Aloe vera ka sevanbhimahvarikesamay hone wale dardmaiaaramdilatahai. Iskeprayogkeliye 1 chammachshahadkesathaloeverake juice kopinachahiye. • Mahvarikedard se rahat pane keliyegajar ka juice bhifaydemandhotahai. Yehraktke flow kobanayerakhtahaiaurdard se rahat dilate hai. • Dalchinimaimojud anti-inflammatory gun periods mai hone wale dard se chutkaradilanemaimadadkartehai. • Vyayamkarnaswasthkeliyefaydemandhotahai. Lekinaksarmahilayemasikdharmke chakra kedoranvyayamnahikartihai. Shayadaapkopatahogakivyayamkarne se sharirmairakt ka pravahsucharurup se hone lagtahai. Isliyemahvarikesamaybhivyayamkarne se dard ka ehsaaskamhotahai.

More Related