1 / 7

Home Remedies for Diarrhea: Ghare Tarike Se Dast Se Paye Mukti

Dast lagne se vyakti ke sharir mai pani ki kami ho jati hai, jisse kamjori mehsus hone lagti hai. Isse nijad pane ke liye padhe Home Remedies for Diarrhea. Aur adhik jane: http://hrelate.com/home-remedies-for-diarrhea/

cshradhha20
Download Presentation

Home Remedies for Diarrhea: Ghare Tarike Se Dast Se Paye Mukti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Home Remedies for Diarrhea: GhareluTarike Se DurKareDast HRELATE.COM

  2. Galat khan-pan aur infection kekaran logo kodastkishikayat ho jatihai. Dastlagne par vyaktibahutkamjoriauraalasmehsuskarnelagtahai, Dastlagne se bar-bar bathrumjanapadtahai. Dastmaivyaktibahutjyadathakjatahaiauraesalagtahaijaisebahutmehnatwalakamkiya ho. Darahsaldastlagne se vyaktikesharirkeandar ka purapaninikaljatahai, isswajeh se vyaktibahutkamjor ho jatahai. Isliyejyadatelkivastuyeaurannakhana band karvyaktikodahi-chaval, kele, belyamurabbaaurmosammi ka juice ya fir glucose kopanimaigholkarpeenachahiye Dastlagne par vyaktiyokipachanshaktikamjor ho jatihai. Isswajeh se khayahuapuraaaharpuritarah se pachnahipatahaijisse mal bandhnahipataaurdastpatla ho jatahaiise hi Diarrhea kahajatahai. Isstarahyadi Diarrhea rogbahutdinotakbadhjayetoyehatisar ka rup le letahai. Diarrhea ka lambesamaytakilajnakiyajaye to vyaktikimrityubhi ho jatihai. Issebachnekeliyekaitarikehotehailekinsabhitarikomai se ghareluupaybahut hi jyadafaydemandhotehai. To aaiyeyahapadhe Home Remedies for Diarrhea. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Home Remedies for Diarrhea: Inn Tariko Se KareDast Ka Ilaj hrelate.com Dastlagnekebahut se karanhotehai to aaiyeyahapadheCauses of Diarrhea. • Food Poisoning kiwajeh se • Kisi khanekicheejki allergy se • Pachantantrayadisahitarike se kamnakare tab bhidastlagtehai. • Jyadakhanakhalene se • Panikampeene se • Tanavaurchinta se • Kisi dawaiki allergy se • Sharabadhik pine se • Gharelutariko se dastkeilajkeliyeaaiyejanekuch Home Remedieske bare mai.

  5. hrelate.com Gharelutariko se dastkeilajkeliyeaaiyejanekuch Home Remedieske bare mai. Shahad Ka PrayogKare Shahad ka prayogbahutsibimariyokodurkarnemaikiyajatahai. Dastlagne par iseyehekaayurvedkitarahkamkartahai. Iskasevankarnekeliyeek glass gungunepanimai 1 chammachshahadko le abisme ½ chammachdalchini powder milaye. Abissmishransubahkhali pet le aur din maibhi 2 se 3 bar le. Aesakarne se sham takdastmaiaaram mil jatahai. NimbuBhiFaydemand Nimbumai critic acid hotahaiisswajeh se yeh pet kisaarigandagikoacchitarah se safkarsaktahai. Iseupyogmai lane keliye 1 nimbukerasmai 1 chammachnamakaur 1 chammachshakkarmilayeauracchitarahmilaye. Issmishrankodastlagne par haraadheghantekeandarpiye, jald hi aaram mil jayega. Aaram mil jane par ise 2 dinotak din mai 2 bar jarurpiye, isse pet puritarahacche se safhokarsahi se kamkarnelagega. Adrak (Ginger) Adrakmaiupasthit antibacterial aurantifungungal gun pet kerogaurloos motion maiaarampahuchanemaimadadkartehai. Iseupyogmai lane keliye 1 cup chhachmai ½ chammachsukhaadrak ka powder mila le. Ise din mai 2 se 3 bar jarur le, aesakarne se 1 din mai hi farknajaraanelagega.

  6. hrelate.com Chhach(Matha) Dast hone par mathapinabahut hi faydemandhotahai. Hamarebharatmaiise healthy drink bhikahajatahai. Ise pine se pet ka pachantantrasahi se kamkarnelagtahaisath hi pet kibahutsibimariyabhidur ho jatihai. Chhachmai acid bacteria mojudhotehaijoki pet kesabhiroganuo se ladnemaimadadkartehai. Ise pine keliye 1 glass mathemai 1 chammachnamak, thodajeera powder, thoda kali mirchyahaldimilaye. Issprakar bane mishranko din mai 2 se 3 bar piyeissedastmaijald hi aaram mil jayega. Podina Podinahamare pet maithandakpahuchane ka kamkartahai. Ismeupasthit antibacterial gun bhojankepachanmaimadadkartahai. Isstarahpodina pet kisamasyaokeliyerambanilajkitarahkamkartahai. Isekaitarike se upyogmai la saktehaijaisepodinekipattiyokochaba le issepachanacchahotahai, podinekipattiyokopiskaruskarasnikal le fir 1 chammachpodinekerasmai 1 chammachshahadaur 1 chammachnimbu ka rasmila le. Issmishranko din mai 2 se 3 bar le dastmaijald hi aarammilega.

  7. hrelate.com • Home Remedies for Diarrhea: Anya TarikeInheBhiPadhe • Dastlagne par anarbahutfaydakartahai. Din mai 2 anarya fir anar ka juice piyeissedastmaiaaram mil jayega. • 2 chammachbelpattike powder ko 1 chammachshahadmaimilakar din mai 2 se 3 bar lene par dastmaiaaram mil jatahai. • ½ chammachraikedaneko 1 chammachpanimai 1 ghantetakbhigokarrakhe fir isedavakitarah pee le. Aesa din mai 2 se 3 bar karne se dastmaijald hi aarammiltahai. • Dast se jald hi nijad pane keliyemethikedaneke 2 chammach powder ko 1 glass panimaigholkar rat mairakh de. Aursubahuthte hi piyeissedastlagnajald hi band ho jatehai. • Papite ka sevankarne se dastkiwajeh se hone wali pet kimarodbhidur ho jatihaisath hi dastlagnabhi band ho jatehai. Iseupyogmai lane keliyekacchepapitekokis le aur 3 cup panidalkar 5 minute takubal le. Fir isechankarpapita ka panipiye.

More Related