Download
benefits of red wine iss paye padarth ke anmol laabh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Benefits of Red Wine: Janiye Iske Swasthvardhak Laabh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Benefits of Red Wine: Janiye Iske Swasthvardhak Laabh

Benefits of Red Wine: Janiye Iske Swasthvardhak Laabh

898 Views Download Presentation
Download Presentation

Benefits of Red Wine: Janiye Iske Swasthvardhak Laabh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Benefits of Red Wine- IssPayePadarthkeAnmolLaabh HRELATE.COM

  2. Benefits of Red Wine Shayadaapnahijantehongeki red woinekebahut se swasthlaabhhotehai. Agar nahi to aaiyeaajiss article mai hum aapkobatatehai, Benefits of Red Wine. Agar aap wine keshoukinhai to aapkeliyeekkhushkhabrihai. Halhimaihuyekuch research maiyehbaatsamneaaihaikihar din wine kithodi –thodimatra pine se aapkobahutswasthlaabhmiltehai hrelate.com

  3. JavaniRaheBarkarar Health Benefits of Red Winekibaatkare to iskasabsebadhafaydahaiki, yehek anti aging kitarahkaamkartahai. Roz wine pine se badhtihuyeumra par lagamlagtihaiaurbudapannahiaata. Yehisliyekyoki wine maiphytochemicaljeseresveratrol and flavonoidspayejatehai. Yehdonoprakartikkesabseasardartatvahai, josharirmai free radical se ladtehaiaursharirko ageing se roktehai. hrelate.com

  4. Heart koMajbutiPradaanKare Bahutsi research maisujhavmilahaiki 3o se uparke logo keliye red wine nakevalrakt chap ko control kartahai, balki blocked kobhidur kart ahai. Yehraktvahikaokosaafkarneaursharirmaivasajamnekivajah se hone vale nuksaankokhatamkarnemailaabhdayakhotahai. hrelate.com

  5. Cancer se Bachatahai Wine kesevan se prosted cancer jesikhatarnakbimaribhitheek ho jatahai. Ismepayajane vale resveratrol, nakeval java banyerakhtehai, balkiyeh cancer ke cell ko grow hone se bhiroktahai. Purushgranthike tissue maipanpnevalayeh cancer older logo maipayejatehai. hrelate.com

  6. PachanShaktikoBanayeMajbut Rozanalekinthodi wine lene se pachanshaktimajbuthotihai. Red wine, pet maipanprahekuchkhatarnaktarahke bacteria kobhidundhkarmartahai. hrelate.com

  7. Weight loss Red wine maiaisetatavpayejatehai, Jisseiskesevan se apka weight lose hotahai. To bas agar aapapanvajankamkaranchahtehai, to aaj se hi iskinishchitmatra ka sevanshurukar de. Kyoki ye aapkoswasthlaabhkesaathaapkevajankobhikamkartahai. To bolsaktehaikiyehekacchaBenefits of Red Wine hai. hrelate.com

  8. Alsar Ka KhatarKamKare Georgetown University Medical center maiisthit “Red Wine Central” naiek study kigaijismeyeh result nikalahaiki red wine pine se alsarkibimari ka badhnarukjatahai. Isliyejo log alsarkibimari se jujhraheunheiskasevankaranchahiye. hrelate.com

  9. Stroke koDurKare Red wine mairesveratrolnaamkeyogikhotehaijo stroke kobadhne se roktehai. Yehyogigikjanvarokedimagmaipayajatahaiauryeh hi karanhaikiunhedimagikichhotkamlagtihai. Wine kesevan se manushayekesharirmaibhiyehyogigikpahuchjatahai. hrelate.com