Kvalitet i Tynnered
Download
1 / 19

Kvalitet i Tynnered - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Updated On :

Kvalitet i Tynnered. Therese Thörnström. 366 42 89, 0736- 66 42 89. Budget, styrning och kvalitet !!!!. Så här arbetar vi med budget och kvalitet i stadsdelen, Tynnered.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitet i Tynnered' - courtney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Kvalitet i Tynnered

Therese Thörnström

366 42 89, 0736- 66 42 89


Slide2 l.jpg

Budget, styrning och kvalitet !!!!

Så här arbetar vi med budget och kvalitet i stadsdelen, Tynnered.

Vi vill kort beskriva våra styrprinciper och våra kvalitetsinstrument för att kanske ge dig en ”knuff” på vägen. Vi hoppas att seminariet kan leda till inspiration och kanske ett visst mått av ny tänkande.

Medverkande är:

Marita Hammar, PlaneringsledareGunilla Sundqvist, EkonomTherese Thörnström, Kvalitetssamordnare


Versikt f r funktionshinder f rslag 2003 l.jpg

1. Verksamhetsidé

2. Visioner och värderingar

3. Viktigaste kundkategorier

·        Funktionshindrade i Tynnered

·        Funktionshindrade i Göteborg stad

4. Viktigaste tjänster och varor

·        Erbjuda bostäder med särskild service

·        Erbjuda dagliga aktiviteter

·        Erbjuda personlig service

5. Viktigaste marknader

·        Stadsdelen Tynnered

·        Göteborg stad

6. Konkurrenssituation

·        Privata utförare

·        Kommunala utförare

ÖVERSIKT FÖR FUNKTIONSHINDER Förslag 2003


Slide5 l.jpg

7. Verksamhetens framgångsfaktorer samt hot och möjligheter

PersonalbristHög personalomsättningResursfördelningLokalbristOmgivningens attityder

Hot

Styrkor

Mångfalden

Personal och insatser

Kompetensutveckling

Kundorienterad verk

Individanpassad

Möjligheter

Svagheter

Saknar systematiska samverkansformerRekryteringssvårigheterLokalbristSvårt göra långsiktig planering

Ökad samverkan inom verksamhetenOlika kompetenserFlexibel arbetstidResursfördelningenKompetensutbildning


Verksamhetens huvudprocesser och st djande processer l.jpg

8. möjligheterHuvudprocess:

·   Att erbjuda stöd & service

Stödprocesser:

·        Kvalitetssamordnare

·        LSS-handläggare

·        Planeringsledare

·        Interna stödprocesser

9. Organisationsschema

10. Medarbetare

Antal årsarbetare : 268

Antal medarbetare: 344

Procent utbildad personal ca: 78 %

Med Adekvat utbildning menas:

·   Barn- och Fritidslinjen ·   Omvårdnadsprogrammet ·   Förskollärare/Fritidspedagog ·   Habiliteringsutbildning ·   Personlig Assistansutbildning

Verksamhetens Huvudprocesser och Stödjande processer 


Slide7 l.jpg

11. Struktur och sammansättning på leverantörer möjligheter

12. Viktigaste anläggningar och dess ändamål

·        Bostäder med särskild service för funktionshindrade, mellan ca 4-6 personer/boende i ålder 20-75 år.

Totalt antal boende 62

·        Elevhem antal 2 Bostäder med särskild service för funktionshindrade barn/ungdomar i åldern 7-23.

Totalt antal boende 7.

·        Dagliga verksamheter antal 13 Arbetsplatser, samt 1 Arbetsplats för Daglig Sysselsättning.

Totalt antal personer med aktiviteter eller sysselsättning 92.

·        Korttidsvistelse för funktionshindrade, cirka 230 timmar, i varierande ålder.

13. Viktigaste lagar och förordningar

LSS, HSL (omsorg) och SoL.


Slide8 l.jpg

SDF Tynnered möjligheter

Organisation Funktionshinder

Stödprocesser:

Plan.ledare

Kval.samordnare

Enhetschef för &

LSS-handl

Verksamhetschef

Stödprocesser:

Plan.ledare

Kval.samord

Lss-handl

Verksamhetschef

Stöd:

Byrå.ass

Arb.terap

1 Enhetschef

Dagliga aktiviteter

1 Enhetschef

Daglig verksamhet

2 Enhetschefer

Stöd:

Byrå.ass

Arb.terap

5 Enhetschefer

Bostäder med

särskild service

1 Enhetschef

Personlig Assistans

Byrå sek

1 planeringssamordnare

1 planeringssamordnare

Pers.ass

Ledsagare

Avlösare

Kontaktpersoner

1 Samordnare

5 områdesansvariga

12 gruppbostäder

1 kort.boende

2 elevhem

1 boendestöd

5 områdesansvariga

Pers.ass

Ledsagare

Avlösare

Kontaktpersoner

 • Verksamheter

 • 1 Em.hem särskolan

14 Verksamheter

1 Em.hem särskolan

1 Sysselsättn.psyk.funkh.


Slide9 l.jpg

Utifrån H.P: Stöd & Service möjligheter

erbjuder Funktionshinder i Tynnered följande tjänster:

*Personlig service*

* Bostäder med

särskild service*

*Dagliga aktiviteter*

Grupp-boende

Personliga

assistenter

Daglig

verksamhet

Boendestöd

Psyk.funkh.

Sysselsättn.

Psyk.funkh

Elevhem

Korttidsboende

Våra kunder:

Funktionshindrade enl LSS § 1 och SoL


Slide10 l.jpg

 • Ledarskap möjligheter

 • Informationshantering

 • Strategisk planering

 • Medarbetarna & arbetsmiljö

6.Våra resultat av vårt arbete

 • Våra huvudprocesser

 • 7. Våra kunder och andra intressenter

1-4

Organisationen

=

Alla medarbetare, deras sätt att fungera ihop,

strukturerna som organisationen bygger eller

har krav på sig att respektera, arbets-

miljön både arbetsrättsligt,

psykiskt och fysiskt.

Nämnden

7

5

Kunden

=

Brukare och intressenter

av olika slag, dvs. de

som på ett eller annat

sätt kommer att

bedöma vårt arbete

Verksamheten

=

Vårt uppdrag, det vi är

till för att göra och hur vi bygger upp vårt

utförande


Slide11 l.jpg

Kvalitetsfält möjligheter

Organisation

NMI NLI

Kund

Verksamheten

NKI

NKI


Slide12 l.jpg

Kvalitetsfält möjligheter

Organisation

Vi som skall göra det

Hur vi fungerar

Verksamheten

Kund

De som mottar våra tjänster

Vad vi vet om dem

Vad de tycker

Det vi är till för att göra

Vad vi har att erbjuda


Kvalitetsspecifikation l.jpg

RESULTAT möjligheter

INTERVENTIONER

 • Kvalitetsfält:

 • Område

Kvalitetsspecifikation


Slide14 l.jpg

Kvalitetsspecifikation möjligheter

Kvalitetsfält: Organisation

Område:…APT……………….

Resultat

Interventioner

Dagordning

Smågruppsdiskussioner

Låta beslut mogna till ett

annat förutbestämt möte

Information

Dokumentation

Genomgång föregående

protokoll

Rundgång på att skriva

Anteckningar

Alla ges tid att yttra sig

Smågruppsdiskussioner

Uppföljning

Information

Information

Handlingsplaner

Schemalagt möte

Dokumentation

Inflytande

Delaktighet

Tydlighet


Slide15 l.jpg

Utvecklingssamtal: möjligheter

Börja med en tillbakablick- Hur har året varit?

Organisation

Organisation:

Hur ser du på din arbetsmiljö?

Hur bidrar du till en bra arbetsmiljö?

Hur informerar du dig om det som berör din förvaltning?

Kan du beskriva målen för ditt arbete?

Hur ser du på samverkan med din chef?

Känner du till Tynnereds jämställdhets/ mångfaldsplan?

Hur tycker du att vi använder kvalitetspolicyn i det dagliga arbetet?

Känner du att din kompetens tas tillvara på din arbetsplats?

Behöver du komplettera din kompetens för att klara dina arbetsuppgifter?

Kund

Verksamhet

Verksamhet:

Hur kan du påverka hur ditt arbete ska utföras?

Hur kan du påverka innehållet i dina arbetsuppgifter?

Hur kan du påverka när ditt arbete ska utföras?

Har du sådana befogenheter att du kan ta ansvar på ett effektivt sätt?

Hur informerar du dig om det som berör din arbetsplats?

Tycker du att det råder bra stämning på din arbetsplats?

Tycker du att vi kan föra en fri och öppen diskussion på din arbetsplats?

Hur hinner du med dina arbetsuppgifter?

Känner du dig respekterad på din arbetsplats?

Är du nöjd med våra rutiner för hur fattade beslut följs upp?

Känner du att du bidrar med förbättringar i arbetet?

Känner du att du tryggt kan möta förändringar på din arbetsplats?

Känner du till målen för ditt dagliga arbete?

Hur känner du dig engagerad i det dagliga arbetet?

Vad tycker du är viktigt och meningsfullt i arbetet?

Kund:

Vem är din kund?

Hur tror du att kunderna / Brukarna (de vi är till för) uppskattar dina arbetsinsatser?

Hur fungerar dina kontakter med interna / externa kunder?


Slide16 l.jpg

att vara lyhörd för "kundens" krav möjligheter

att uppnå ett bra arbetsresultat

att vara flexibel

att utvecklas

att arbeta självständigt

att ta initiativ

att lösa problem

att se helhetsaspekter

att samarbeta internt och externt

att kunna representera förvaltningen, vara ansiktet utåt

+ + + + + + + + + +


Internrevision l.jpg
Internrevision möjligheter

1. Systemrevision

Systemrevisionen avser att bedöma kvalitetsspecifikationen. Den baseras på tre

bedömningsgrunder:

* Tydlighet

* Rätt placering

* Utvärderingsbarhet

2. Tillämpningsrevision

Tillämpningsrevisionen avser att ge svar

på om kvalitetsspecifikationen är iakttagbar

i verkligheten. Bedömningen görs genom att använda en av tre möjligheter:

* Överensstämmelse

* Kommentar

* Avvikelse


Slide18 l.jpg

Kvalitetsbegrepp och förklaringar: möjligheter

Kvalitet:

Kundens uppfattning av den mottagna tjänsten.

Balanserade Styr Kort, BSC:

Ett utvärderings instrument som mäter medarbetarens & kundens upplevelse av tjänster.

NMI: Nöjd Medarbetar Index NKI: Nöjd Kund Index NLI: Nöjd Ledar Index

Verktyget:Verktyg för verksamhetsutveckling i Göteborgs Stad

Huvudprocess, HP:Processer som förädlar tjänster & varor till en extern kund.HP speglar vad verksamheten generellt är till för Ex: stöd & service. Varför finns vi till?

Stödprocess, SP:Hjälper till att driva & stödja HP, har främst interna kunder. Arbetar på uppdrag från de som driver HP.


Kvalitetsbegrepp och f rklaringar l.jpg
Kvalitetsbegrepp och förklaringar: möjligheter

Fältmodellen:En sorteringsbild för våra processer.

Organisation: Processer som berör oss medlemmar i organisationen.

Verksamhet: Alla processer som beskriver det vi är till för att göra.

Kund: Alla processer som beskriver vår relation till våra kunder.

Kvalitetsspecifikation:Processbeskrivning.

Process: Tjänster inom ett avgränsat område.

Resultat: Vad handlingen ska åstadkomma, utvärderingsbart.

Interventioner: Handlingar som syftar till att nå våra resultat.