Ji t n kvality technologick ch proces
Download
1 / 34

Jištění kvality technologických procesů - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Jištění kvality technologických procesů. 11. Měřicí technika ve farmaceutické výrobě Jaromír Šolc. Osnova. Měření ve výrobě Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu Monitorovací systémy médií a prostředí Měření ve vývoji a v kontrole jakosti Klasické analýzy Chemické složení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jištění kvality technologických procesů' - courtney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ji t n kvality technologick ch proces

Jištění kvality technologických procesů

11.Měřicí technika ve farmaceutické výrobě

Jaromír Šolc


Osnova
Osnova

 • Měření ve výrobě

  • Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu

  • Monitorovací systémy médií a prostředí

 • Měření ve vývoji a v kontrole jakosti

  • Klasické analýzy

  • Chemické složení

  • Stabilitní testy

 • PAT


M en ve v rob
Měření ve výrobě

 • Základní předpisy

  Farmaceutické

  • Lékopis – ČL, evropský, americký příp. další podle místa působnosti

  • Předpisy SÚKL pro výrobu (VYR), skladování a distribuci (DIS) a pro laboratoře (LAB)

   Obecné

  • Normy

   • Mezinárodní s celosvětovou působností řady ISO, EMS, IEC …

   • Evropské EN

   • Národní DIN, ČSN

   • Normy profesních sdružení např. WELMEC, EURACHEM, EAL

   • Ostatní (metodické pokyny a podnikové normy, firemní publikace .…)

  • Odborné časopisy, publikace a literatura


M en ve v rob1
Měření ve výrobě

 • Skladové systémy

  Ve vazbě na evidenci skladových zásob řešení příjmu a výdeje

  • Vážení

  • Odměřování

  • Skladování

   • Korekce na teplotu, odpar ,

   • Koncentrace, účinnost (degradace produktu stárnutím, ředěním (kondenzace vzdušné vlhkosti)…)

    Ve vazbě na zajištění podmínek skladování a prokázání dodržení těchto podmínek po celou dobu skladování včetně expedice a transportu

  • Kontinuální monitoring teplotních a vlhkostních podmínek

  • Monitoring prostředí – ostatní (výbuch, toxicita, odpary, prašnost …)

  • Teplotní mapy – používání středních hodnot pro doložení kvality prostředí


M en ve v rob2
Měření ve výrobě

 • Vážení a odměřování

  • ČL2009

  • Vážení

   • Samostatné váhy

   • Váhové systémy

   • Vážení podle receptury (po surovinách nebo po šaržích)

   • Vážení s konstantní absolutní nebo relativní chybou příp.kombinace

  • Odměřování

   • Odměrné sklo – třídy přesnosti a úředně ověřené sklo

   • Dávkovací systémy


M en ve v rob3
Měření ve výrobě

 • Minimální navážka

  • Požadavek amerického lékopisu na možnost používání vah pod Minimální váživostí garantovanou výrobcem

 • Nejistoty měřidel a jejich průběh

  • Třída přesnosti - např.TP1, váhy

  • Nejistota vyjádřená jako část hodnoty měřené veličiny

  • Nejistota vyjádřená jako kombinace chyby z rozsahu a z měřené veličiny – elektrické veličiny

   !!!!! Vždy je nezbytné se podívat na celý průběh nejistoty měřidla garantovaného výrobcem – garantovaná přesnost nebývá garantována od nuly !!!!!


M en ve v rob4
Měření ve výrobě

 • Vlastní výroba

  • Řízení výrobních procesů

   • Procesní parametry technologických kroků – nejrůznější veličiny na úrovní fyzikálních měření (teplota, tlak, průtok, objem, čas, otáčky, pH, vodivosti, mechanické a geometrické veličiny apod.), chemických měření (obsahová stejnoměrnost, krystalizace, optické a barevné vlastnosti apod.) nebo biologických měření (mikrobiologická kontaminace produktu případně biologické účinnosti látek)

   • Kalkulované procesní parametry – např. řízení sterilizačních cyklů pomocí tzv. ekvivalentních dob sterilizace apod. – u validovaných procesů možnost použití pro finální kontrolu a propuštění šarže – tzv.parametrické propouštění

  • Kontrolní měření ve výrobě (IPC)

   • Statistická kontrola produkce vybraných parametrů buď daných lékopisem nebo výrobním předpisem

   • Validační měření

  • Technologie PAT

   • V rámci řízení výrobních procesů

   • V rámci kontrolních měření ve výrobě (In, On a At line)


M en ve v rob5
Měření ve výrobě

 • Monitorovací systémy a systémy sběru dat

  • Monitoring prostředí (teplota, vlhkost, mikrobiologické parametry, rychlost proudění u laminárního proudění, počet částic, mikrobiologické parametry …)

  • Monitoring médií

   • Voda ve farmaceutické výrobě (teplota, TOC, vodivost, rychlost proudění…)

   • Tlakový vzduch, dusík, kyslík, vakuum

  • Kontinuální a diskontinuální systémy sběru dat

   • Datalogery, měřicí ústředny, termovizní kamery apod.

  • Sběr informací, uchování, vizualizace, distribuce, hodnocení

   • Počítačové systémy

   • Velké množství dat

   • Dokumentovaný a validovaný proces

   • Statistické zpracování dat


M en ve v rob6
Měření ve výrobě

 • Sběr dat

  • S konstantní periodou vzorkování

   • Výhodné pro statické procesy kde se předpokládá dlouhodobé působení monitorované veličiny a krátkodobé překročení nastavených limitů nemá degradující vliv na sledovaný objekt – u prostředí typické pro teplotu a relativní vlhkost

   • Nevýhodou je velká náročnost na objem ukládaných dat u dynamických jevů, kde se musí nastavit velmi krátká doba snímání

  • S pohyblivou periodou vzorkování tzv. dynamické vzorkování

   • Ukládají se pouze data, která v časovém sledu vykazují významně jinou hodnotu, než naposledy ukládaná

   • Při správném nastavení rozmezí změny významně snižuje objem dat

   • Používá se pro data z dynamických dějů nebo se může použít pro data z dlouhodobě stabilních procesů


M en ve v voji a v kontrole jakosti
Měření ve vývoji a v kontrole jakosti

 • Měření ve vývoji a v kontrole jakosti

  • Klasické analýzy

  • Chemické složení

  • Stabilitní testy

  • Expertní systémy – učící se systémy (totožnosti, homogenita … ► PAT)


Proces analytical technology pat
Proces Analytical Technology PAT

PAT otázky

Co je PAT a je PAT skutečně nezbytné?


Proces analytical technology pat1
Proces Analytical Technology PAT

 • Nový trend ve světovém farmaceutickém průmyslu na konci 20.století

  • Nástup nových výrobců z „netradičních oblastí“ (mimo USA, Japonska a EU) – Čína, Indie, jižní Amerika

  • Rychlý nástup na světové trhy – cena ve vazbě na významně nižší náklady

 • Možnosti stávajících výrobců

  • Administrativní opatření

  • Snížení nákladů

   • přenos výrob do levnějších teritorií

   • „nové myšlení“koncepce technologie pro analýzu procesu


Proces analytical technology pat2
Proces Analytical Technology PAT

 • Ve své podstatě není myšlenka analýz procesů, hodnocení rizik a zavádění statistických nástrojů řízení výrobních procesů nikterak nová

  • Po 2.světové válce se staly jedním ze zdrojů japonského hospodářského zázraku

  • Ve farmacii je široká regulace a nebyl tak silný tlak konkurenčního prostředí

 • V současné době se přístup FDA začíná měnit a namísto „vyvinout - zvalidovat - a pokud možno neměnit“ se objevují systémy „neustálého zdokonalování procesů, inovací a netradičních technologií“


Proces analytical technology pat3
Proces Analytical Technology PAT

 • Závěrem těchto snah je :

 • Guidance for Industry

 • PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical Manufacturing and Quality Assurance, 09/2004 … PAT_FDA


Proces analytical technology pat4
Proces Analytical Technology PAT

 • CO JE PAT ?

 • Vědecká koncepce PAT založená na analýze rizika je určena pro podporu inovace a rentability ve farmaceutickém vývoji, výrobě a jištění jakosti

 • Koncepce má dvě složky

  • Sadu vědeckých zásad a nástrojů podporujících inovace (nástroje PAT, porozumění procesu, analýza rizik, integrovaný přístup)

  • Strategii pro implementaci novátorských přístupů (týmový přístup pracovníků kompetentní autority, spojení školení (training) a certifikace pracovníků)


Proces analytical technology pat5
Proces Analytical Technology PAT

 • Charakteristiky přístupu založeného na posouzení a snižování rizik pro produkt a dodržování jakosti :

  • jakost a vlastnosti produktu jsou zabezpečeny již projektem (design) efektivního a produktivního výrobního procesu

  • produktové a procesní specifikace jsou založeny na dokonalém (mechanistic) porozumění jak složení produktu, tak i procesních faktorů

  • průběžné QA v reálném čase

  • příslušná regulatorní politika a procedury jsou přizpůsobeny nejmodernější úrovni vědeckých poznatků


Proces analytical technology pat6
Proces Analytical Technology PAT

 • STRUKTURA PAT

 • FDA pokládá PAT za systém pro projektování, analyzování a řízení výroby prostřednictvím vhodného měření kritických atributů jakosti, materiálů a procesů s cílem zabezpečit jakost produktu

 • Slovo „ANALYTICAL“ ve zkratce PAT zahrnuje anylýzy chemické, fyzikální, mikrobiologické a matematické i analýzy rizik vedené integrovaným způsobem

 • Cílem PAT je rozšířit porozumění a řízení procesů – jakost nemůže být zkontrolována, má být zabudována do projektu


Proces analytical technology pat7
Proces Analytical Technology PAT

 • Přínos pro jakost, bezpečnost a účinnost se se bude lišit v závislosti na procesu a produktu a obvykle znamená :

  • redukce doby výrobního cyklu použitím on-, in- a at-line měření a kontrol

  • prevence zamítnutí, zmetků, ztrát a přepracování

  • propouštění v reálném čase

  • zvýšení automatizace ke zlepšení bezpečnosti operátorů a redukce lidských chyb

  • zlepšení využití materiálů a energií

  • použití kontinuálních procesů pro zvýšení efektivity a kontrolu variability

  • snížení (odstranění) problémů zvětšování měřítka (scale-up)


Proces analytical technology pat8
Proces Analytical Technology PAT

 • Porozumění procesu

 • Zásady a nástroje

  • PAT nástroje

   • Multivariační nástroje pro návrh, získávání dat a analýzu

   • Procesní analyzátory

   • Nástroje řízení procesů

   • Nástroje neustálého zlepšování a zpracování informací

  • Přístup analýzy rizik

  • Přístup integrovaných systémů

  • Propouštění v reálném čase

 • Strategie pro implementaci


A porozum n procesu
A.Porozumění procesu

 • Proces je považován za dobře pochopený, když :

  • Všechny kritické zdroje variabilit jsou definovány a vysvětleny

  • Variabilita je zvládnuta procesem

  • Atributy jakosti produktu mohou být přesně a jistě předpovězeny návrhem materiálů, výrobních podmínek, prostředí apod.

 • Schopnost předpovědět obráží vysoký stupeň porozumění, zatímco retrospektivní údaje mohou sice indikovat stav kontroly, ale mohou být nedostatečné k prokázání nebo vysvětlení porozumění procesu


B z sady a n stroje
B.Zásady a nástroje

 • Farmaceutické výrobní procesy se obvykle skládají ze série jednotkových operací, z nichž každá je určena k regulaci určitých vlastností zpracovávaného materiálu

  • Atributy jakosti vstupních materiálů – velký rozvoj analytických metod na chemické vlastnosti (např.totožnost a čistotu)

  • Fyzikální a mechanické atributy nejsou již tak dobře definovány – nepochopení těchto atributů a přirozená nedetekovaná variabilita se může projevit až ve finálním produktu. Takové atributy mohou být i významným problémem vzhledem k těžkostem souvisejícím s odběrem reprezentativních vzorků.


B.Zásady a nástroje – PAT nástroje

 • Multivariační nástroje pro návrh, získávání data a analýzu

  • Z fyzikálního, chemického a biologického pohledu je famaceutická výroba komplexem multifaktoriálních systémů

  • Např. Statistický návrh experimentu, simulace procesu


B z sady a n stroje pat n stroje
B.Zásady a nástroje – PAT nástroje

 • Procesní analyzátory

  • Jednoduchá měření (teplota, tlak, pH …)

  • Měření komplexních atributů (at-line, on-line, in-line)

  • Generování velkého množství dat

   • Určitá data jsou vhodná pro rutinní QA nebo regulatorní rozhodnutí

   • V prostředí PAT zahrnují záznamy o šarži vědecké a procedurální informace

   • Snadný a bezpečný přístup k datům je důležitý pro řízení výroby a QA v reálném čase

   • Měření nemusí být v absolutních hodnotách atributů a výsledky mohou být využity i pro zpětnou vazbu (řízení)


B z sady a n stroje pat n stroje1
B.Zásady a nástroje – PAT nástroje

 • Nástroje řízení procesů

  • Strategie monitorování a řízení procesů

   • Identifikace a měření kritických atributů materiálu a procesu vztahující se k jakosti produktu

   • Návrh systému procesního měření, který dovolí monitoring kritických atributů v reálném čase

   • Návrh procesních kontrol, které znamenají zajištění kontroly všech kritických atributů

   • Vývoj matematických vztahů mezi atributy jakosti produktu a měřením kritických materiálových a procesních atributů

  • Ve struktuře PAT není proces ukončen pouze uplynutím času ale dosažením požadovaného materiálního atributu


B z sady a n stroje pat n stroje2
B.Zásady a nástroje – PAT nástroje

 • Nástroje neustálého zlepšování a zpracování informací (knowledge management)

  • Průběžné vyhodnocování získaných dat a analýzy jsou důležité během celého životního cyklu produktu


B z sady a n stroje p stup anal zy rizik risk based approach
B.Zásady a nástroje – přístup analýzy rizik (Risk-Based Approach)

 • Doporučeno pro počítačové systémy

 • Ve stabilizovaném systému jakosti lze pro jednotlivé výrobní procesy očekávat nepřímou úměru mezi úrovní porozumění procesu a rizikem nevyhovující jakosti produktu

 • Pro dobře pochopené procesy je příležitost použít méně restriktivních přístupů pro řízení změn (např.bez nutnosti ohlášení – regulatory submission)


B z sady a n stroje p stup integrovan ch syst m
B.Zásady a nástroje – přístup integrovaných systémů (Risk-Based Approach)

 • Integrace vývoje, výroby, jištění jakosti a řízení informací a znalostí

 • Týmový přístup PAT a spojení školení, certifikaci, revize a inspekce GxP


B z sady a n stroje propou t n v re ln m ase
B.Zásady a nástroje – propouštění v reálném čase (Risk-Based Approach)

 • Schopnost vyhodnocovat a zajistit přijatelnou jakost procesu a finálního produktu na základě procesních dat

  • Typicky zahrnuje kombinaci posouzení atributů materiálu s procesními kontrolami

  • Základem je parametrické propouštění pro terminálně sterilizované léčivé přípravky


C strategie pro implementaci
C.Strategie pro implementaci (Risk-Based Approach)

 • PAT je doposud obestřena mnoha nejasnostmi, souvisejícími s inovacemi a s řešením vědeckých a technických záležitostí

 • V průběhu implementace struktury PAT mohou výrobci chtít vyhodnotit vhodnost nástrojů PAT na experimentálních nebo výrobních zařízeních a procesech

 • Integrovaný přístup

 • Rutinní FDA inspekce výrobního procesu, který zahrnuje nástroje PAT pro vývojové účely, bude založen na současných regulatorních standardech


P stup zalo en na anal ze rizik risk based approach
Přístup založený na analýze rizik (Risk-Based Approach)(Risk Based Approach)

 • Zpracování analýz rizik příp. dopadu na jakost procesu jak při projektování nových a renovovaných výrobních zařízení, tak v rámci přípravy kvalifikací a validací či studiích vlivu na životní a pracovní prostředí

 • Diskuze o nových technologiích pokračují v ICH (International Conference on Harmonization) – Q8 Farmaceutický vývoj a Q9 Řízení rizik i v připravované Q10 Životní cyklus řízení procesů a systémů


Emea v zva v hody pro pr mysl
EMEA - Výzva/výhody pro průmysl (Risk-Based Approach)

 • Výzvou je množství informací, které musí být předloženy regulačním autoritám v rámci registrace, a prokázání korelace mezi procesním měřením a specifikací produktu (jako základ pro propouštění šarže)

 • Výhody

  • Lepší porozumění procesu

  • Zavedení propouštění v reálném čase

  • Zkrácení času výrobního cyklu

  • Méně závad šarže

  • Lepší systém řízení změn

  • Snadnější registrační řízení


V zva pro regula n autority
Výzva pro regulační autority (Risk-Based Approach)

 • V EU jsou již velké zkušenosti s farmaceutickým vývojem a analýzou rizik

 • Q8 uvádí dvě možnosti (současný „obvyklý“ přístup a „koncepce PAT“)

 • Změny na straně autorit

  • Změna v přístupu revize procesů

  • Rozšířená spolupráce mezi žadateli (poradci) a inspektory během podání žádosti i po uvedení na trh

  • Vyjasnění jednotlivých odpovědností

  • Možná budou potřebné nové definice parametrů pro specifikace (např.uniformita dávky)

  • Systém propouštění šarží ze „třetích“ zemí

  • Školení


Potenci ln p sp vek ep
Potenciální příspěvek EP (Risk-Based Approach)

 • Současný postoj EP je následující :

  „To, že výrobce vyhovuje lékopisným požadavkům při propouštění produktu, neznamená, že je nezbytné a nutné provedení všech testů monografie. Výrobce může dosáhnout zabezpečení, že produkt je lékopisné jakosti, z dat obdržených např. při validační studii výrobního procesu a průběžných výrobních (in-process) kontrol. Dále je zde možnost použití alternativních metod, parametrického propouštění atd.“


P klady pou it pat
Příklady použití PAT (Risk-Based Approach)

 • Výroba substancí

  • Krystalizace

  • Průtočné procesní systémy

  • Chemické mikro-/nano-továrny

 • Výroba lékových forem

  • Kontinuální granulace tabletoviny

  • Kontinuální fluidní potahování

  • Plnění lyofilizátů

 • Parametrické propouštění


ad